Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbu) PB 32 Sınop Edirne Y 32 Samsun B 27 Adana B 34 B 30 Kocaelı B 32 Trabzon B 27 Çanakkale B 34 Giresun Izmır B 35 Ankara B 36 B 32 Manısa B 38 Eskişehir B 33 B 33Aydın _B 36 Konya Denızlı B 36 Sıvas B 30 Zonguldak B 26 Anta/ya B 36 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siırt Hakkâri Van B A A A A B B 33 39 38 34 36 32 26 Y 24 Yurdun kuzey kesımlerı parçalı bulutlu, Trakya ıle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gok gurultulu sağa- nak yagışlı, dığer yerler az bulutlu veaçıkgeçe- cek Hava sıcaklığı yur- dun kuzeydoğusunda bıraz azalacak. dığer /erierde onemlı bır de- ğışıklık olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y B B B B B 17 17 14 21 19 19 28 17 Münıh B 30 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B B B B B Y B Y 19 32 31 30 31 28 31 34 B 29 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y B B Y Y Y Y B 16 27 31 36 30 29 18 34 B 36 Taşkent TaTan Açık Parçalı bulutlu Sısl , Bututıu ^ Çok bulutlu . Yağmurlu karı Sulu kar ı Gok gurultulu G U N C E L CÜISEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada yüzde 33'ü AKP'lilere ait. Kimi gazeteciler ise devlet önde gidenlerinin aynı kulvarda koşmadıklarını MGK Genel Sekre- terliği'nden ayrılan Orgeneral Tuncer Kılınç'ın veda kokteylinde gözlemlediklerini yazıyorlar. örneğin Sabah'ta Muharrem Sankaya; Cum- hurbaşkanı Sezer'le konuştuktan sonra, "yanı- na yaklaşpğı" RTE ile Genelkurmay Başkanı Or- general Ozkök'ün görüşlerini aktaran yazıyı şöy- le bitiriyor: "MGK Genel Sekreterfiği'nde tören sona erdi- ğınde asker gönderme konusundan devletin zir- vesinde hükümet ve Genelkurmay'ın aynı, Sezer ile bazı sivil- asker kesiminin ise farklı düşündü- ğü açıkça görülüyor." Basına yansıyan (örneğin Milliyet'teki) RTE ile Orgeneral özkök arasındaki diyalog, Irak politi- kalarında hükümetle Genelkurmay Başkanı'nın aynı çizgide görüş sahibi olduklarını gösteriyor. RTE, Kerkük olaylarının Irak'a asker gönderme sürecini uzatıp uzatmadığına ilişkin soruyu yanıt- larken "Uzatılabilir de kısaltılabilir de... Gelişme- lere bağlı" dedikten sonra Genelkurmay Başka- nı'na dönüyor ve "öyle değilmiPaşam" diye so- ruyor. Orgeneral özkök de Başbakan'ı onaylıyor. Bu manzara önceki gün akşamüzerinin man- zarası. Dün sabah manzara değişik. Muş'agiden RTE; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmaya- caklarını... yani günlerdirgündemi sarsan asker gönderme ve 2B olayının sonbahara kaldığını açıklıyor. • • • Bu küçük diyalog örneği, zaten asker-sivil "yüksek kademeler arasında" varlığı bır süredir sezilen "uyumu" doğruluyor. YAŞ toplantılan sırasında kimi orgenerallerin hükümetin laiklik konusundaki tutumunu irdele- yen sert eleştirisel konuşmalarından sonra... (ta- bii emekliye aynlan orgenerallerin birkaç gündür öne sürdükleri görüşleri dikkate alarak) RTE; "Or- general özkök ile görüş biriiği içinde olduklannı"... ... Orgeneral özkök de TSK adına ancak Ge- nelkurmay Başkanı'nın söz sahibi olduğunu açık- lamamış mıydı? Halkın sesinı özetleyen sözünü ettiğimiz anke- te katılanların yüzde 68'i Irak'a asker gönderilme- sine karşı. Asker-sivil otoriteler ise ıstekli. Katılımın yüzde 6O'ı Cumhurbaşkanı Sezer hakkında olumlu düşünüyor. RTE'ye gelince, üs- telik AKP anketinde bu yüzde 45'lere düşüyor. Bu gerçekler karşısında AKP hükümetinin halk adına halktan aldığı görev doğrultusunda izledi- ği söylenen politikalara takılmaya, birlikte olma- ya akıl erdirmek zorlaşıyor. • • • Türkiye'deki laik rejime aykırı gidişi hükümet düzeyine taşıyan AKP iktidarının ulusal konular- daki bölünmüşlüğü, bugünkü tutumunun ve geç- mişinin körüklediği yadsınabilir mi? Bu gerçeği vurgulayan son MGK Genel Sek- reterı Orgeneral Tuncer Kılınç'ın söylemleri -bek- lendiği gibi böyyük medya tarafından- dikkate alınmadı, hatta satır aralarında geçiştirildi, baş- hklarda küçümsendi. Oysa, Kılınç Paşa, konuşmasında "Ulusal ko- nularda tekyumrukolabilmenin önemine rağmen ülkü birliğinde zohuk çeken bir toplumuz" diye özetlediği gerçekçi yargıyı daha sonra altı çizile- cek şu cümlelerle açıyor: "80 yıllık laik TC, Atatürk milliyetçiliği anlayışın- da tek devlet, tekulus, tekdil, tek bayrak ülküsü- nü daha da güçlendirerek devam ettirmesi gere- kirken halen hilafet ve şeriat arayışında olanları- mız var. Dil bihiğimizi bozmaya çalışan, tarikatlaş- ma ve cemaatleşme yoluyla inanç birliğini zede- leyen tutumlarla nasıl tekyumruk olacağız?" Geçmişi buram buram hilafet, şeriat arayışı ko- kan bir başbakan ve çevresindeki kadroya kar- şı; laik cumhuriyeti korumaya ve kollamaya ant içen (veya ant içtiğini söyleyen) sivil-asker lider- ler, buyurun yanıtlayın bu soruyu: Ne zaman tek yumruk olacağız? Olabilecek miyiz? Ordu, kapılarını halka açıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılanm halka açacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'a kadar sürecek Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, Kara Kuvvetlen Komutanlığı'na bağlı bn"lik. karargâh ve kunımlarda halka açık etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Etkinlık kapsamında Ege ve 2'nci Ordu'ya bağlı bando takımlan Adana ve Manısa'da konserler verecek. 7B parasıyla ağaç dikecek' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, 2B arazilerinin satışıyla elde edılecek gelirle, erozyon ve ağaçlandırma içm büyük kaynak aynlacağını söyledı. Pepe, "Ormanı sattığımızı söylemek insafla, akılla ve izanla bağdaşmaz" dedi. 2B"den sağlanacak kaynakla, orman köylüsünün yaşam standardının değiştınleceğıni savunan Pepe. orman köylülenne orman dışında yaşayabıleceklen mekân ve ış olanaklan sunulacağım kaydetti. llaç fiyatlarına yeni düzenleme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - llaç fiyatlannı, 3 aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksi'ne (TEFE) göre belirleyen Sağlık Bakanlığı. fiyatlan bundan sonra ilaç gırdilerine göre hesaplayacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, daha önceki hükümet döneminde hayata geçirilen, ilaç fiyatlannın 3 aylık TEFE oranına göre belirlenmesınin artık uygulanmadığını belirterek "'Önemli olan ilaç fiyatlanndaki girdiler olmalıdır. Bu şekilde yeni bir düzenleme içine girdik" dedi. Referandum şimdilik askıdaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ve- to ettiği orman arazilerinin satışına ilişkin ana- yasa değişikliğini hemen TBMM'den geçirme karanndan vazgeçri. Anayasa değişikliği "şimdilik" askıya alınırkenAKP'nin yerel se- çimlerdeki tabloyu gördükten sonra yaz ayla- nnda referandumu planladığı belirtildi. AKP bu nedenle Sezer'in veto ettiği ve aynen gön- derilirse referanduma götüreceğine kesin gö- züyle bakılan değişikliğinTBMM'de görüşme takvimini de ileri bir tarihe atacak. TBMM'yi eylülde olağanüstü toplantıya çağırarak orman arazileriyle ilgili anayasa de- ğişikliğini aynen geçirmeyı planlayan AKP, bu karanndan geri adım attı. Anayasa deği- şikliği askıya alınırken, hükümetin yerel se- çünlerdeki tabloyu görmek istediği öğrenil- di. AKP, yerel seçimlerde alacağı oy oranını dikkate alarak anayasa değişikliği konusun- da referandumu göze alıp almayacağına ka- rar verecek. AKP'de kongre sıkıntısı Anayasa değişikliğinin askıya alınmasmın bir diğer nedeninin de parti içindeki muhalif- lerin tavırlan olduğu kaydedildi. Muhalifler, 12 Ekim'de yapılacak kongre öncesinde yeni parti yönetiminde söz sahibi olabilmek için tezkere ve anayasa değişikliği oylamalannı pazarlık unsuru olarak kullanmayı planlıyor- du. Parti yönetimi, anayasa değişikliğini as- kıya alarak muhaliflerin girişimlerini de so- nuçsuz bırakmayı hedefliyor. AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın orman ara- zileri konusunun toplumda çatışma unsuru olmasını istemediğini söyledi. Çelik, "Yasa- yı askıya aldık, 6 gün içinde de 6 ay içinde de görüşebiliriz.Geri adım attığimız da yok, sadece toplumda daha fazla tartışıl- masını istiyoruz" dedi. Erdoğan'ın başkan- lığında önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Imar Bankası operasyo- nu ile KESK'in eylemleri de değerlendirildi. Erdoğan, "Sanki hükümet Uzanlar'la uğ- raşıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalı- şılıyor. Böyle bir şey kesinlikJe yok. Sade- ce Uzanlar'la ilgili bir olay değil, bunlann tek tek ortaya çıkarılması «erekiyor. Hükü- metin topyekûn bir tarumar anlayışı yok- tur" dedi." KESK'e yönelik eleştirilerini yineleyen Er- doğan. "Eylem yeri olarak Tandoğan gös- terildi. Ancak Kızılav'da direttiler" dedi. Askere ertelemekararı Orgeneral Hilnii Özkök, Genelkurmay Karargâhı'nda düzenlenen törende, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'a "TSK Şeref Madalyası" verdi. (Fotoğraflar: SERDAR ÖZSOY, AA) Genelkurmay Başkanı Ozkök, TSK'de 'entelektüel yenileşme' mesajı verdi: Personelin kalitesi artmalıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay Başkanı OrgeneralHilmi Ozkök, Türk Silahlı Ku\ r vetleri'nın (TSK) bölgesinin en önemlı istikrar unsuru olduğunu bildirdi. Türk askerinin dünyanın birçok yerinde ba- nşı destekleme harekâtlanna katıldığma ya da komuta ettiğine işaret eden Orgeneral Öz- kök, "Bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde bir cazibe ve saygınlık odağı ha- line gelmiştir" dedi. TSK'de "entelektüel yenileşme" mesajı da veren Özkök. "Aksi takdirde geçmişin kopyacısı olanlardan ve değişimin farkına bile varamadan yerinde sayanlardan ken- dimizi kurtarmamız mümkün olamaya- caktır" diye konuştu Orgeneral Hilmi Özkök, Genelkurmay Ka- rargâhı'nda düzenlenen törende, Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şe- ner Eruygur'a "TSK Şeref Madalyası". orgenerallik ve oramıralliğe yükselen MGK Genel Sekreteri Korgeneral Şükrü Sarıışık. Kara KuvTetleri Komutanlığı Kurmay Başka- nı Korgeneral Fethi Remzi Tuncel. NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanı Kor- general Orhan Yöney, Donanma Komutanı Koramiral Yener Karahanoğlu ve Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Faruk Cömert'e de "TSK Üstün Hizmet Madal- yası" verdi. Özkök, yaptığı konuşmada ise ilginç me- sajlar verdi. Türkiye'nin Irak'a asker gönder- meyi tartıştığı bir dönemde Özkök'ün, T- SK'nin bölgesinde istikrar unsuru olduğunu voırgulayarak. başan ile üstlenilen uluslarara- sı banş görevlerine işaret etmesi dikkat çek- ti. Özkök konuşmasında şu mesajlan verdi: Bölgenln istikrar unsuruyuz: Si- lahlı Ku\ \ etlerimiz büyük bır gelışım göste- rerek bölgesinin en önemli istikrar unsurla- nndan birisi haline gelmiştir. Bugün TSK, yeni dünya düzenınin ve güvenlik anlayışı- nın gereği olarak. dünyanın pek çok bölge- sindekı banşı destekleme harekâtı faaliyet- lerine ıştırak ve hatta komuta etmekte, bunun yanmda birçok ülkeye askeri yardım yap- makta ve eğitim vermektedir. Bu sebeple T- SK bölgemizde bir cazibe ve saygınlık oda- ğı haline gelmiştir. TSK'de entelektüel yenileşme: Bilginın başdöndürücü bır hızla kıtalar ara- sında dolaştığı bir çağda. aradaki farkın açıl- masına asla müsaade etmememiz gerekmek- tedir. Çağdaş dünyaya entegre olmamız, me- deni de\ietler cemiyetinde hak ettiğimiz say- gın konuma ulaşabilmemiz \e geleceğin po- tansiyel tehditlerinin üstesinden gelebilme- miz ancak bu yolla mümkün olabilecektir. Sağlamak zorunda olduğumuz değişim ve hız, ancak sahip olacağımız kaliteli entelek- tüel personelle mümkün olabilecektir. Bu se- beple TSK'yi, sürekli olarak ileriye taşıyacak "insana" daha fazla yatırım yapmaya bütün gücümüzle devam etmek zorundayız. Ceçmijin kopyacısı olmayalım: îçinde bulunduğumuz güvenlik ortamı, per- sonelin, ulusal hedeflerin tespitinde ve ulu- sal gücü oluşturan tüm unsurlann uyumlulaş- tınlmasının sağlanmasında çok daha olgun- laşmış bir fikri yapıda olmasını gereklı kıl- maktadır. Aksi takdirde geçmişin kopyacısı olanlardan ve değişimin farkına bıle varama- dan yerinde sayanlardan kendimızi kurtar- mamız mümkün olamavacaktır. Erdoğan ve Cülden başkentler turu AKP'nin rotasıAvrupa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Avrupa Biriiği'nın ekim ayında açıkla- yacağı İlerleme Raporu önce- sinde AB başkentlerini turlaya- caklar. Eylül ayı başında Al- manya, Avusturya ve Italya'ya gidecek olan Erdoğan ve Gül, temasian sırasında hükümetin Kopenhag kriterlerinin tamam- lanması ve tam uygulanması konusundaki kararhhğını ilete- cekler. Erdoğan Avrupa ülkelerine gezilerini, 1-3 Eylül günlerinde Ahnanya'ya yapacağı ziyaretle başlatacak. Almanya Başbaka- nı Gerhard Schöreder ile ça- lışma yemeğinde bir araya ge- lecek olan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ve Hıristiyan Demokrat Parti Ge- nel Başkanı Angela Merkel ile görüşecek. Erdoğan'ın Alman- ya'da bulunduğu günlerde Dı- şişleri Bakanı Gül de Avustur- ya Dışişleri Bakanı Benita Fer- rero-VValdner'ın daveri üzeri- ne Viyana'da resmi temaslarda bulunacak. Gül'ün Avusturya Başbakanı \Volfgang Schüssel ve Meclis Başkanı Andreas Khol tarafından da kabul edile- ceği kaydedildi. Erdoğan ve Gül, Almanya ve Avusturya ge- zilerinin ardmdan birlikte ttal- ya'ya gidecekler. AB dönem başkanlığım da yapan Italya, AB ü'yeleri ve adaylannm dışiş- leri bakanlannın bir araya gele- ceği gayri resmi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. ABD kredinin tarihini erteledi Tezkerenin diyeti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Hazıne Müste- şan John Taylor, ABD'nin Türkiye'ye sağlaması öngörü- len 8.5 milyar dolarlık kredi yardımı anlaşmasının, IMF ve Dünya Bankası'nın 23-24 Ey- lül'de Dubai'de yapılacak yıl- lık toplantılan suasında imza- lanmasmınbeklendiğini söyle- di. Taylor "Anlaşmanın, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılannda Hazine Baka- nımız John Snow ile Türk Devlet Bakanı Ali Babacan ta- rafından resmi hale getirile- ceğini umuyorum. Ancak bu tarih henüz kesin değil" diye konuştu. Taylor, "Anlaşmanın zamanlaması, Türkiye'nin Irak'a olası bir asker gönder- mesi kararıvla bağlantılı mı" sorusunu ise "Askeri işbirliği ve ekonomik yönden işbirliği, anlaşmanın daima bir parça- sı oldu" diye yanıtladı. ABD'nin Türkiye'ye yapa- cağını ileri sürdüğü yardım ile ilgili, son olarak Hazine Müs- teşarhğı Dış Ekonomik îlişkiler Genel Müdürvekili Melih Nemli başkanlığındaki bir he- yet anlaşmanın teknik metnini hazırlamak üzere Washing- ton'a gitmişti. Hazine heyeti- nin ABD'den teknik bir metin hazırlanmadan dönmesi üzeri- ne anlaşmanın Babacan'ın 8 Eylül'deki Amerika gezisi sıra- sında imzalanabileceği ifade edilmişti. Heyetin gezisinde, anlaşmada "açık noktalar" bulunduğu için teknik bir me- tin çıkanlmadığı belirtildi. • Baştarafı 1. Sayfada meler, Irak'ta nabız yoklama temaslannın so- nuçlannı bekleme ihtiyacı ile eylül ayında olağandışı toplantıya çağnlacak olan MGK'nin etkıli olduğu vurgulandı. AKP'nin önceki gece geç saatlere kadar süren MYK toplantısında da ağırlıklı olarak Irak konusu ele alındı. Başbakan Tayyip Erdoğan ve kur- maylan, toplantıda şu değerlendırmelen yap- tı: "Tezkere için Irak kamuoyu çok önemli. Irak'ta şu anda bir kaos var. Çok sayıda etnik grup var. Problemin halledilmesi la- zım. Bunun çözümü için Türkiye'nin de üzerine düşen görevi var. Irak'ın bir an ön- ce huzura kavuşması konusunda oradaki liderlerin talebi var. Bu talebin halka da yansınıası lazım. Türk askerine olunısuz bir bakış yok. Irak'taki sivil toplum örgüt- lerinin de talebi olnıası lazım. Oradaki sos- yal yapının hazır olması gerekir." Heyetlerin mesajı olumiu Üst düzeyde gerçekleştirilen toplantılarda olumlu gelişmelenn olduğuna dikkat çekilen toplantıda şu değerlendirmeler yapıldı: "Tez- kere birileri bir şey söylüyor diye olmaz. Gerek Irak halkının geleceği gerek Türki- ye'nin menfaatları açısından konu değer- lendiriliyor. Barışı kim temin edecek? Oradakiler barışı istiyoruz dediği an ban- şı temin etmek için buraya asker gider. Türkiye. oraya banş gücü olarak gitmeli. Eğer yerel unsurlar huzur istiyorsa. Türki- ye bunu kalıcı kılmak için oraya gidecek. Türkiye'den giden ve Türkiye'ye Irak'tan gelen heyetlerle yapılan görüşmelerde du- rum iyice olumlu bir havaya bürünüyor. Bu olumlu havanın devamı halinde Irak halkı Türk askerini talep edecek duruma gelebilir" değerlendirmesi yapıldı. AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik. MGK'nin eylül ayı sonlannda toplanacağına dikkat çe- kerek "Bu konu MGK'de ele alınır. Önü- müzde 1 ay gibi bir süre var. Bu süre, Tür- kiye'nin Irak politikasına ciddi şekilde ışık tutar" diye konuştu. Hükümetin. Irak'a as- ker gönderme karannı ekime bırakma eğilimi ıçın ABD'li yetkililer ise "Bu çok geç değil. Hükümetin bazı incelemelerin sonuçlannı görmek istediği anlaşılıyor" dedi. ABD Dı- şişleri Bakanı Colin Powell'ın temmuz ayın- da Dışışlen Bakanı Abdullah Gül ile görüş- mesi sonrasında basının önünde "Türki- ye'den karannı gecikmeden vermesini iste- diğini" anımsatan ABD'li diplomatlar, şun- lan kaydettiler "Eğer karar ekim ayında alınacaksa bu çok geç bir tarih değil. Şu anda herhangi bir sorun yok. ABD Kuv- vetler Komutanı Orgeneral James Jones'un sualnameye gönderdiği yanıt, bu konuda diyaloğun ilk adımıydı. Bunun ardından konu üzerinde görüşmeler sürecek. Bir ABD heyeti Ankara'ya gelecektir. Ancak bunu bu hafta beklemiyoruz." Cül: Kanaat getirilirse eylül olur Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ise gazeteci- lenn sorulan üzerine Irak'a asker gönderme konusunun "kanaat getirilmesi durumun- da TBMM'de eylül ayında ele alınabilece- ğini" söyledi. Gül, gazetecilerin konuyla il- gili sorulan üzenne, "Bizden saatlik, gün- lük program bekleme>in. Bunlann hepsi değerlendirmeye tabi olan şeylerdir. Baş- bakan her şeye hâkimdir. Eğer eylül ayın- da kanaat getirilirse Meclis toplandığinda konuşulabilir bu konular. Ciddi bir çalış- ma yapılıyor" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Ozkök'ün "ABD ile güven bunalımının tam olarak aşılamadığı" yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine de Gül. Türkiye açısından ABD'nin önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek "Zaman zaman müttefikJer arasında sıkıntılar, sorunlar olabilir. Bunlann hepsi aşılır. Bunlar olmuştur. Karşüıklı olarak sıkıntılar doğabilir. Ama şu anda ilişkiler giderek gelişmektedir ve iyi durumdadır" görüşünü kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog