Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uzan Grubu'na bağlı Gaziantep Çimento'ya ait arazi, araç ve makinelere el kondu 180 şirketedahatedbirtstanbul Haber Servisi - tmar Ban- kası soruşturması kapsamında Uzan Grubu"na ait olduğu yeni belirlenen 180 şirkete daha ihtiyati tedbir ko- nuldu. Aynca Gaziantep Çimento Fabrikasf ndaki araçlar ve fabrika- ya ait arazilere de el konurken Ke- mal ve Hakan Uzan'ın da aralann- da bulunduğu 10 kışı hâlâ aranıyor. Sakarya'nm Pamukova ilçesındeki BakacakYaylası'ndabulunan Uzan ailesine ait çıftlik ise dün ikinci kez arandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devTedilen tmar Bankası'nın eski yönetıcilerine yönelik "Kara Paranın AJdanmasının Önlenmesi- ne Dair Kanun" kapsamında yürü- Çİftlİkte İkİIICİ 3r3IYI3 Emniyet güçleri, aralannda Kemal Uzan ve Hakan Uzan'm da bulunduğu 10 kişiye hâlâ ulaşamazken, Sakarya'da Mali Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile jandarma ekipleri Uzan ailesine ait olan çiftlikte dün ikinci kez arama yaptı. tülen soruşturmada. aynca grubun şir- ketlerinden Gaziantep Çimento'ya ait 113 arazi, 12 araç ve 1144 maki- ne parçasına da el konuldu. Yenl flrmalar belirlendi Daha önce Uzan Grubu'na ait ol- duklan belirlenen 80 şirket hakkın- da Şişli 2. Sulh Ceza Mahkeme- si'nden ihtiyati tedbir karan çıkar- tılmasını sağlayan savcılık, aradan ge- çen süre içerisinde 97'si Mali Suç- lan Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından bildirilen Uzanlar'a ait 180 şirket daha olduğunu belirledi. Bunun üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuran savcılık. bu şirketler hakkında da ihtiyati ted- bir karan çıkartılmasını sağlayarak, karan gereği yapılmak üzere tstan- bul Emniyet Müdürlüğü ve diğer ıl- gili birimlere gönderdi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ta- pu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak Gaziantep Çimento TAŞ'ye ait taşınmazlara ihtiyati tedbir kon- masını istedi. Makine parçaları yedlemlne Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü de Gaziantep Çimento'ya ait 113 parselde bulunan 923 bin metreka- re arsa ve arazinin başka kişi ve şir- ketlere devredılmediğıni tespit et- tikten sonra bu taşınmazlara konu- lan ihtiyati tedbir karannı uyguladı. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Uzan Grubu'na ait tüm arsa ve arazilerin muhtemel satışlannı engellemek için tapulara ihtiyati tedbir karan koyduk- lannı belirttiler. Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağ- lı Mali Büro ekipleri, fabrikaya ait 1144 makine parçasını tutanaklarla yediemine teslim etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Ma- li Şube, Kaçakçılık ve Organize Suç- lar Şubesi ile jandarma ekipleri ise tmar Bankası soruşturmasının geniş- letilmesi üzerine, 6 araçlık konvoy- la ikinci kez çiftliğe geldi. Jandar- manın giriş ve çıkışlan kontrol al- tında tuttuğu çiftlikte ekipler sıkı bir arama yaptılar. Uzan, çalışanları suçladı Star'dan toplu istifa• Cem Uzan'ın Star çalışanlanyla yaptığı toplantıda gazete yönetimini sert dille eleştirmesi üzerine genel yayın yönetmeni Fatih Çekirge'nin de aralannda olduğu birçok üst düzey yönetici ve köşe yazan istifa etti. tstanbul HaberSer- ve yazıişleri müdürü via-UzanGrubu'nun İskender Baydar da yayın organı olan Star istifasını sundu. Isti- gazetesinde dün isti- facılara gün boyunca fa depremi yaşandı. katılımlar sürdü. Bir Genç Parti (GP) Ge- süre önce Sabah ga- nel Başkanı Cem zetesinden aynlarak Uzan, ailesine ait Star Stargazetesinegeçen gazetesine gelerek köşe yazan Erdal Bi- 500çalışanlabirtop- laBarda istifasını ver- lantı yaptı. Toplantı- di. Ekonomi müdürü da Cem Uzan, gaze- Kadir Kıbçparlar ve te yönetimini "Ben spor müdürü Meriç ve ailem terörist mu- Tüncarundatoplan- amelesi görür, evleri- tı sonrasında istifa et- mizbasıhrkenbizesa- tiği Star gazetesinde hipçıkmadınız'"dıye son olarak Ankara sert bir dille eleştirdi. temsilcisi MuratÇe- Toplantıya kapalı lik'in de arkadaşla- devre televizyon sis- rıyla görüşerek isti- temiyle Ankara ve Iz- fasını verdiği bildi- mir bürolan çalışan- rildi. Ankara büro şe- lan da katıldı. Top- fınin istifasının ardın- lantı sonrasında ga- dan aynı büroda gö- zetenin başta genel rev yapan Saygı Öz- yayın yönetmeni Fa- türk. ZeynepGünan- tih Çekirge olmak hileSezaiŞengün'ün üzere üst düzey yö- de istifa edecekleri neticileri ve köşe ya- öğrenildi. zarlanyla Ankara ve Cem Uzan'ın ko- izmirBürosuyöneti- nuşması ardından ya- cileri ve çalışanlan- şanan istifa depremi nın bir bölümü peş sonrasında Star gaze- peşe istifa ettiler. tesinin genel yayın Çekirge'nin istifa- yönetmenliğine, ay- sının ardından gaze- nı grubun televizyo- tenin üst düzey yöne- nunda görev yapan ticileri olan Kenan Can Atakb'mn geti- Sönmezkr, YücelAn rileceği öne sürüldü. STAR GRUBU TV'lerin ceyasıbitiyor ANKARA (AA) - Genç Partı Genel Başkanı Cem Uzan'ın Bursa mitingindeki konuşması nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Star Grubu'nun 5 televizyonuna verdiği 1 aylık yayın durdurma cezası, bugün gece saat 00.00'da sona erecek. RTÜK, Cem Uzan'ın 13 Haziran'da Bursa mitingindeki konuşmalannı canlı yayımlayan, daha sonra ana haber bültenlerinde yayımlayan Star TV, Star Max, Kanal 6, Star 6 ve Star 8 televizyonlanndan savunmalannı istemişti. RTÜK'ün 3 Temmuz'da aldığı karar uyannca söz konusu televizyonlann yayınlan, 29 Temmuz'da saat 00.00'dan itibaren durdurulmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Mati Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile jandarma ekipleri, tmar Bankası soruşturmasının genişletilmesi üzerine, 6 araçhk konvoyla ikinci kez çiftliğe geldi. Jandar- manın giriş ve çıkışlan kontrol altuida tuttuğu çiftlikte ekipler sıkı bir arama yapülar.l Fotoğraf: AA) Ozrü kabahatinden büyük Sermaye Piyasası Kurulu, Imar Bankası 'ndaki gözetim eksikliğini, bankanın 'ıısulsüz'faaliyetlerini kendisine bildirmeyükümlülüğünde olmamasına bağladı ANKAR4(CumhuriyetBüro- su) - Sermaye Piyasası Kurulu "SPK'nin Imar Bankasf na re- po ve ahm-saüm yasağı koynıak- la birlikte, gerekli gözetim yü- kümlülüğünü yerine getirmedi- ği" yönündeki iddialan "özrü kabahatinden büyük" dedirte- cek şekilde yanıtladı. SPK'den yapılan açıklamada, kurumun Imar Bankası'nın borsa üyelik belgesini iptal ettiği ve repo-ters repo yetki belgesi almasına izin vermediği hatırlatılarak "kuru- lumuz tarafindan yetkilendiril- nıediği için bankanın kurumu- muza herhangi bir bildirim yü- kümlülüğü de bulunmamakta- dır" dendı. SPK böylece Imar Bankası"ndaki gözetim eksikli- ğini, bankanın "usulsüz" faali- yetlerini kendisine bildirme yü- kümlülüğünde olmamasına bağ- ladı. SPK, tmar Bankasf nda gö- zetim yükümlülüklerini yenne getirmediğine yönelik ıddialara yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. SPK'nin yazılı açıklama- sında kurul tarafindan Imar Ban- kası'na 4 Ocak 1985'te borsa üyelik yetkisi tanıdığı, ancak 21 Kasım 1990'da bankanın aracı- lık faaliyetlennin durdurulma- sına ve bu yetkinin iptal edil- mesine karar verildığı hatırla- tıldı. Açıklamada, bankanın re- po-ters repo yetki belgesi alma başvurusunun ise 21 Ağustos 1992'de gerekli ön şartlan taşı- maması nedeniyle reddedildiği kaydedildi. Kurumun bu gelişmeler anım- satıldıktan sonra yaptığı "ügmç" savunmada, "Kunilumuz tara- findan yetküendirilmediği ve do- layısıyla aracı kuruluş niteliği haiz bulunmadığı için bankanın herhangi bir sermaye piyasası faaliyetini yürütme yetkisi ya da faaliyetleri ile ilgili kurulumuza bildirim yükümlülüğü bulun- mamaktadır" denildi. Savun- mada kuruma konuya ilişkin bir bilgi, ihbarveyaşikâyet de gel- mediği belirtildi. Uzmanlar, kurulun bu anla- yışla yeşil sermaye de dahil hiç- bir yasadışı işlemi gözetim al- tına alamayacağını. çünkü yasa- dışı faaliyet gösteren oluşumla- nn, kendi faaliyetleriyle ilgili SPK'ye bilgi vermelerinin "olası" olmadığını belirtiyorlar. Değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz, danışmanımız, Emekli Tümgeneral Turhan H. Olcaytuyitirdik. Acımız büyük. Ulusumuzun başı sağ olsun. yu ULUSAL SANATİCİ YE İJAMMUHI D6RNEĞI Odamız 1971-1972 Dönemi Genel Başkanı YILMAZ İNKAYAyı (DGSA-1959) yitirdik. Cenazesi 27 Ağustos 2003 Çarşamba günü, öğle namazından sonra Istanbul Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Ailesine, dostlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ Koop-C'den BARIŞA ÇAĞRI "1 Eylül Dünya Barış Günü"nu 31 Ağustos 2003 günü saat: 14.00'te Cumhuriyet Mahallesı'ndeki Kır Kahvesi'nde etkinliklerle kutluyoruz. Söyleşi: Erdal ATABEK Ali SİRMEN Dinieti : FerideATICI Önemli Not: Aracı olmayanlar için aynı gün saat: 12.30'da Taksim AKM önünden otobüs kaldırılacaktır. Js* ÜSKÜDAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo. 1994 318 Davacı Sıtkı Yeltekın vs. \ekılı tarafindan da\alı Osman \un An \s aleyhine tstanbul ılı. Üsküdar ılçesı. Altunızade mahallesı, Kuçükçamlıea, Pafta- 167. Ada- 1139. Parsel: 3. 4. 5, 9. 10, Altunızade, Yol Sokak 167 Pafta, 1127 Ada. Parsel 1 ve 2, 3'te kayıtlı bulunan taşınmazlar konu edılerek açılan ızale-yı şüyu davasında. Adlarına çıkanlan tebligata ve yapılan zabıta tahkıkatına nazaran adresı tespit edılemeyen (Üsküdar. Altunızade Sokak 167 pafta. 1127 ada. 3 parsel) davalı Şakır Kıldı mırasçılan Nunye Kıldı. Şadıman Kıldı (Bayburtlu), Mehmet Yıldırım Alpay'ın davalı Turgut Nurı Alp Bener mırasçıları Melıha Bener, Zehra Gülrah Bener. Ahmet Şerıf Bener'ın (Çemberlıtaş Pıyerlotı Caddesı No.l) 23.09.2003 günü saat 9 30'da mahkememızde hazır bıılunmalan veya avukat vekılle kendı- lerinı temsıl ettırmelen. aksı takdırde HUMK'nun 509 ve 511 maddelen delaletı ile 213 ve 3 7 7 . maddelen hukmü uyannca yokluğunda karar verıleceğı hususlan dava dılekçesı yen- ne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 2U 08 2003 Basın: 40662 ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No- 2003 227 Doğalgaz boru hattı güzergâhında kalan aşağıda tüm gerekli bılgılen yazılı olan taşınmaz hakkında BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) tarafindan kamulaş- tırma işlemi yapılmış olması sebebıyle mahkememizın 2003 227 E. No'lu dosyasında kayda alınmış olan kamu- laştırma bedelının tespitı ve tescıî davası açılmış olup bu husus 4650 S K. ile değışık 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10 4 maddesı gereğınce ılan olunur. Parsel No: 165, Köyü. Ahilyas, Malıki Abdullah Torun. Şevkı Torun, Osman Torun, Kamulaştınlan Daımı Irtifak Hak- kı(m2): 1.311.81 m2, Duruşma Günü: 06 10.2003 Basın 40723 Türkiye'de İlk Kez Felsefe Konulu Bir Gezi... FtLOZOFLARIN AYAKİZLERÎNDE KENDİLERİNE YOLCULUK... 20-27 Eylül 2003/HAMUN SUNGURLU 13-20 Eylül 2003/GİRİT KÜLTÜR GEZİSİ 2003/III PROGRAMIMIZ Ç1KMIŞTIR. FEST TRAVEL TEL: (0212) 216 10 36 - 37 FAX: (0212) 216 10 30 DUZYAZI ORHAN BİRGİT Strateji Değişikliği mi? Başbakan dün yaptığı açıklamada, orman niteliğini yitinmiş arazilerin satışına iliş<in anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nca veto ecilmesınden sonra, yeniden görüşülmesi için TBMM'nin olaganüstü toplantıya çağ- nlmayacağını açıkladı. Oysa, başta Erdoğan olrıak üzere AKP yetkilileri, kısaca2B olarak adlandınlai, orman niteliğini yitirmiş arazilerle ilgili anayasa değişikliğinin, iktidann daha önce öngördüğü takvime göre hemen yürürlüğe gir- mesi için, Meclis'in en geç e^ul ayında olaganüstü top- lanabileceğini söylüyorlardı. Sadece söylemekle kal- mayan iktidar partisı, amacnı gerçekleştirebilecek ni- telikli çoğunluğu da sağlanak için, binsi CHP den, ötekisi ANAP'tan 2 milletvekılıni de saflarına katmıştı. öylece, yapılacak değişikliğin Cumhurbaşkanı tara- findan referanduma götürül-nesi gerekecek, 120 gün içerisinde de halkoylaması sardığı seçmenin önüne ge- lecekti. içinde, 25 yaşındakı yurttaşlara milletvekili se- çilme hakkının da bulunduğu bu değişikliğin oylan- ması sırasında, yerel seçimtenn yapılmasını sağlaya- cak bir yasanın da kabulü ile bir taşla iki kuşun birden avlanmasının yolunun açılacağını söyleyenler vardı. Başbakan'ın dünkü açıklaması, hükümetin orman ni- teliğini yitirmiş arazilerin satışndan kesin vazgeçme an- lamını içermiyor. İktidar, o yasanın çıkması halinde el- de edeceğini düşündüğü getiriden de kolay kolay vaz- geçme durumunda değıldir. Ama anlaşılan, önünü gör- mek, bir halkoylamasının nelerle sonuçlanabileceğinin hesabını yapmak ihtiyacı kendisini göstermiştir. Bunun yanı sıra, ABD'nin Ankara'ya uzattığı ve ya- nıtını beklediği Irak a asker gönderme isteğinin doğu- racağıolasılıklarda, hükümetin soğukkanhlıkla düşün- mesini gerektirecek bir aşamaya gelmiş olmalıdır. Parti içindeki sorun O olasılıkların başında, öncelikle AKP milletvekille- rinin bu tezkere için nasıl ov ^/erecekleri sorusu geli- yor. Daha sonra da, Irak'a gönderilecek 10 bin aske- rimizin karşılaşacağı tuzaklar. şehir gerillası savaşları ve nihayet tüm bunların kaç nılmaz sonucu şehit ce- nazeleri. öyle bir ortamda, yerel seçimleri 2004 Nisan'ından önceye almanın anlaşılır mantığı olmadığını, geçen hafta da yazmıştım. DEHAP kararı Erdoğan'ı, Meclis'i olaganüstü toplantıya çağırma ka- ranndan vazgeçiren nedenlerarasında, DEHAP'ın 3 Ka- sım seçimlerine, yasanın isteğı oranda örgütlenmedi- ği halde, resmi makamları evrakta sahtecilik yaparak, aldatmak yolu ile girdiği için hakkında açılan davanın kesinleşmesinin beklenmesı de olmalıdır. 4 DEHAP yöneticisinin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 'er yıl 11 'er ay mahkûmiyetı ile sonuçlanan davanın, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde 11 Eylül günü karara bağ- lanacağı biliniyor. Yargıtay'ın. Ağır Ceza Mahkeme- si'nin hükmünü onaması halirde, DYP elbette Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak ve 3 Kasım seçimlerin- de üçüncü sırada oy almış parti olarak DEHAP oylan- nın iptal edilmesini isteyecektır. Yüksek Seçim Kuru- lu'nun, içine hile kanşmış bir sonucu, Yargıtay karan- na karşın geçerli saymasını düşünmek bile zordur. Çünkü, DEHAP karan, bugünkü TBMM'de 64 mıllet- vekilinin, geçersiz bir sayım sonucu yasama görevi yapmakta olduklannın da ilama bağlanması demektir. 0,64 milletvekilinin 42'sı AKP, 22'si de CHP sırala- nnda oturuyor, yasalar ve TBMM'nin öteki işlevleri için konuşup oy veriyor. Oysa onlann yerini DYP listelerin- den başka 64 vatandaşımız aiacak, Yüksek Seçim Ku- rulu'nun çağnsı ile mazbatalarını aiacak, yemin ede- rek göreve başlayacaklardır. O arada elbette TBMM'nin yapısı da önemli ölçüde değişecektir. "Tekadam" olmak için yanıp tutuşan Er- doğan'ın önü kapanacaktır. Parlamento üç partili ola- cak, seçenekler doğabilecektir. Tüm bu olasılıklar, elbette 11 Eylül'den sonra AKP iktidarının yeni stratejiler üretnesini gerektirecek, bel- ki de "Ya kuzgun leşe, ya dev/et başa" denilerek yeni bir genel seçime gidilmesi gündeme getirilecektir. Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardında, bana göre bu tür olasılıkların doğurabileceği strateji değişik- liği yatmaktadır. DSP ve kongreler Sırası geldiği için, DSP Geneı Merkezi'nin parti kong- relerini ve kurultayı, erken yapılabilecek bir yerel se- çimden sonra toplama çalışmasının da Başbakan Er- doğan'ın dünkü açıklaması ile askıda kaldığını belirt- mekte de yarar var. Genel Sekreterin bir açıklamasını yorumlarken, kongrelerin geciKmesinin doğru olmadı- ğına değinmiştim. Sayın Yağız, gecikmenın kesin bir karara dayanmadığını, ancak >erel seçimlerin öne alın- ması olasılığı karşısında çalışma ağırlığını bu seçimle- re vermek istediklerini bildirmışti. Yazıma gelen mektuplar, fakslar, DSP'lilerin çoğun- luğunun, kongrelerini yapmak için sabırsızlıklannı or- taya koyuyor. Başbakan'ın dünkü açıklaması ile yerel seçimlerin zamanında yapılacağı daha da belirginleş- tiğine göre, DSP de kongre takvmini umanm tekrar göz- den geçirecektir. Faks: 0212- 677 07 62 obirgit@e-kolay.net Nüfus cüzdanımı ve San Bastn Kartımı yıtirdım. Geçersızdır. ALP TA\ER ÜLVKILIÇ Duşledlğiniz tatil gerçek oluyor!.. Ağahan Mimarlık ödüllü Akyaka yoresınde Türk mimansı ile Batı konforunıın benzersız birleşımı. GÖKOVA. dünya güzelı bır belie. . Bir yanda çam ağaçlan, bır yanda masmavı denız. Buz gıbi kaynak sulan arasında doğa ile başbaşa bır dinlence. Bu dinlence yennın adı YLCELEN HOTEL Oda özellikleri • Denize sıfır • Denız-Orman manzaralı • Özel Plaj • 220 yatak kapasıtesi • KJima • Merkezı ısıtma • Mınıbar • Dırekt çıkışlı telefon • Balkon • Saç kurutma • TV- • Özel banyo Fasiliteler • 2 açık, l kapalı-ısıtmalı ha\Tiz • l çocuk ha\TJzu • Çocuk parkı, toplantı salonu • Otopark • Restorantlar Spor & Akti\iteler Wındsurt tenıs. masa tenısı. mini futbol. bılardo, joggıng. kano, denız bısıkletı. bısıklet sea ka\ak. kıte board Akyaka Beldesi/Gökova/MLĞLA Tel: 0.252 243 5108 - 243 5434 Faks: 0.252 243 5435 e-mail: gokovafa yucelen.com.tr «vmv.yucelen.coin.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog