Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHUHİYET SAYFA HABERLER Erdoğan: Kılınş'm kişisel görüşiı • ANKARA (Cumhuriyet) - Başbakan Tayyip Erdoğan. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç'ın devir- teslim töreninde yaptığı açıklamalan partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında değerlendırdi. Erdoğan. "Genelkurmay Başkanlığı'nı kimin temsil ettiği ve kimin açıkJama yapmaya yetkili olduğu bellidir. Genelkurmay Başkanı ile ikinci başkanı açıklamaya yetkilidir. Onun dışındaki açıkJamalar şahsi görüşlerdir" dedi. Erdoğan, gazetecilerin Kılınç'ın "7 uyum paketinin MGK'yi işlevsizleştirdiği" yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine, "7. uyumpaketi, TBMM'den geçtı. TBMM konuyla ilgili bütün müzakerelerini yapıp, tartışmalannı yaptı, nitecelendirdi. dolayısıyla onun üzerinde daha fazla konuşmamızın gereği yok" dedi. İP'den hükümete Irak' tepkisi • ANKARA (Cumhuriyet) - Işçi Partısi'ne üye yaklaşık 50 kişilik grup hükümetın Irak politikasını protesto etti. Sakarya Caddesi'nde toplanan grup adına açıklama yapan Işçi Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, Kerkük'teki olaylann ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurguladı. AKP hükümetinin "Coni'yi kurtarmak için Mehmetçik'i gönderelim" derdinde olduğunu ifade eden Gültekin, " Türkiye var olabilmek için işbirlikçi AKP'den kurtulmak zorundadır" diye konuştu. "Mehmetçiğin Kanı satılamaz", "Mehmetçik Coni'ye kalkan yapılamaz", •'Kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganlan atan grup daha sonra olaysız bır şekilde dağıldı. Ramiz Ongun başkanlığa aday • ANKARA (AA) - MHPTı Ramız Ongun, partisinin 12 Ekim'de yapılacak olağan kongresinde, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ongun ve beraberindeki bir grup partili. MHP'nin merhum genel başkanı Alpaslan Türkeş'in kabrine giderek dua okudu. Daha sonra beraberindekilerle, Hacıbaba Tesisleri'ne giden Ongun. burada yaptığı açıklamada. 12 Ekim gününün, milliyetçi hareketin karar ve kader günü olacağını ifade etti. Şantajcı eski polis yakalandı • tSTANBUL(AA)- Istanbul'da bir market sahibini kaçırarak, tehditle 500 bin Euro haraç istediği öne sürülen eski polis memuru yakalandı. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre. îstanbuFda market işletmeciliği yapan Ahmet A."yı kaçırarak Adapazan'na götürdüğü, tehditle 500 bin Euro haraç istediği ve paranın bulunması amacıyla serbest bıraktığı iddia edilen eski polis memuru Sevindik Lşma. mağdurun polise baş'S'urusuyla aözaltına alındı. Sezer: 30 Ağustos Zaferi ile Türk ulusunun bağımsız yaşama kararlılığının anıtı dikildi LaikliktemeldayanağımızANKARA-AFYON (Cum- huriyet)-Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer, laik. de- mokratik ve çağdaş cumhu- riyetin, geleceğe güvenle ba- kabihnenin temel dayanağı olduğunu belirtti. Sezer. Zafer Haftası nede- niyle yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ve Başko- mutan Meydan Savaşf mn Anadolu'yu parçalamak iste- yenlere firsat vermediğini kay- detti. 30 Ağustos Zaferi ile "Türk Uhısu'nun bagımsızveözgür ya- şama kararhhgmm jinrtınm rfikil- diğffli" beürten Sezer, şöyle de- di: "BugünTürkiyeCumhu- • Zafer Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı. "Bugün hepimize düşen en büyük görev, yurt topraklanna sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi temel nitelikleri ve tüm kazanımlanyla sonsuza değin korumak ve yaşatmaktır" dedi. riyeti, 80. kuruluş yıldönümünün coşkusunu yaşamaktadır. l'zun sü- ren savasımkr ve rüm vurttaşJannın büyük özverisiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kısa sürede gerçekleş- tirdiği dönüşümler. elde ettiği başa- niar veçağdaş uygarhğa katküany- la bizlere gurur vermektedir. Yüce ÖnderAtatürk'ün, Uusumuzunya- pısına en uygun yönetim biçimi ola- rak gördüğü laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet, gekceğe güven- le bakabUmemizin temel dayanağn dnf Sezer, cumhuriyetin evrensel de- ğerler ışığında gelişmesini sürdü- rerek, güçlü, mutlu ve huzurlu bir ülke durumuna gelmesi için elbir- liğiyle çahşılması gerektiğini de vurguladı. TBMM Başkanı Bülent Annç, Afyon Valısi Muzaffer Düek'e gön- derdiği kutlama mesajında, Türki- ye Cumhuriyeti devletinin temelle- rinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nın ulus açısından bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Bu arada Zafer Haftası kutlamalan. Atatürk'ün Bü- yük Taarruz emrini verdiği Afyon Kocatepe'de düzenlenen törenlerle başladı. Afyon Valisı Muzaffer Dilek, Af- yon mületveküleri, kuvvetkomutan- kklannı temsilen askeri yetküiler, Af- yon Belediye Başkanı HayrettinBa- rut ve yurttaşlann katıldığı törende konuşan Afyon Garnizon Komuta- nı Tuğgeneral HaKtÇakır. Afyon Ko- catepe'yi "BirinciDünya Savaşı'nın muzaffer sayılan devlederinin sergi- ledikleri oyunlarvekendüerinceyaz- dıklan senaryonun fıgüranlan ola- rak kutsal Anadolu toprağma ayak basan düşmanın son tokadıyedfiğiözeJ coğrafya' olarak niteledi. 30 AGUSTOS'TA BAŞLAYACAK Insanlık için Bağdafa yürüyecekler tstanbul Haber Ser- visi - Dünya Gönüllü Kuruluşlar Birliği ön- cülüğünde bir araya ge- len çeşitlı sıvil toplum örgütleri, 30 Ağustos Zafer Bayramfnda Haydarpaşa Gan' ndan başlatacaklan "insan- hkve medeniyet" yürü- yüşü ile Bağdat'a doğ- ru yola çıkacak. ABD'nin Irak'ı işgali- ni protesto ermek için düzenlenen yürüyüş. saat 11 .OO'de başlaya- cak. ABD'nin Irak'a yö- nelık saldınsı sırasında canlı kalkan ve banş elçisi olarak Bağdat'ta bulunan, Dünya Dille- n Merkezi ve Yeryüzü Halklan Dostluk Vak- fı Genel Başkanı Sela- nıettin Tellioğlu. amaç- lannın Bağdat'a gide- rek taraflar arasında gö- rüşmelerde bulunmak, Irak'ta sağlanacak hu- zur ve güven ortamı için yapılması gereken- len ilgili yerlere ilet- mek olduğunu belirtti. Yürüyüşün 30 Ağus- tos Zafer Bayramı'nda başlamasımn Türkiye ve dünya halklan için büyük önem taşıdığını söyleyen Tellioğlu, "30 Ağustos işgal kuvvetie- rinin Anadolu'dan ko- vulduğu gündür. Dün- ya ve ezilen toplumlar bizün tarihinıizdeki bu kurtuluşu örnek alma- hlar" dedi. 'ABD askerieri özür dilemelT ABD güçlerinin Irak'taki işgale son ver- meleri gerektiğini dile getiren Tellioğlu, ABD askerlerinin Irak'taki Türk askerlerine yap- tığı çirkin davranışla- nndan dolayı özür di- lemesi gerektiğini de ifade etti. Bağımsızlık şenliği başladı Esenyurt Beiedryed ve 68'liler BirliğTnin 30 Ağustos Zafer BayramTnın 81. yıh nedeniyle ortakiaşa düzen- lediği "Bağımsızlık ŞenJiği" ressam Bedri Baykam'ın "Kemalist Çizgi" konulu resim sergisi ile başladı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezfnde açılan sergi- de konuşan Başkan Dr. Cürbüz Çapan. 30 Ağustos'un her zaman askeri bir bayram havasında kuüandığını anımsatarak. Esenyurt Bdedrvesi olarak düzenledikJe- ri sergi panel ve konserlerle günü. bunun dışına taşı- mak istediklerini söyledi. Bugün ülkede bağunsızlığuL, laik demokratik cumhuriyetin tehdit aranda olduğunu vurgulayan, uluslararası alanda ise bazılaruun Türki- ye'nin payına düşene razı olmasuu tstcdiğini anlatan Çapan, "Hakkımıza düşene razı olmanın başımıza gc- çen çuvaldan başka bir şey olnıadığını ibretle görmek- te>iz" dedi. Baykam da Irak'ın ABD'nin yönlendirdiği korkunç saldırm yaşadığuu. dün> anın sözde en ileri ülkesüıin dünyanui en ilkel ülkesi olduğunu kanıt- ladığını beürtcrek "Bu gelişmeler bize Kemalist çtz- ginin anlamuu daha ivi anlahnaktadır. Empen'aüzme karşı ilk mücadeleyi veren Mustafa Kemal'i bu geliş- meler ışığında daha iyi anlıyoruz" diye konuştu. Sivil toplum örgütleri, 2-B'lerin satışında AKP'ye destek vermesine tepki gösterdi: Yağma DemireFle başladı tstanbul Haber Servisi - Or- man özelliğinı kaybetmiş ara- zilerinin satışına, eski Cumhur- başkanı Sülevman DemireTin başbakanlık yaptığı dönemler- de başlandığı belırtilerek en çok orman talanının da yine Demirel döneminde yapıldığı ifade edildi. "2-Barazüeriııdevasadışıyer- leşim" konusunun gündeme gehnesiyle birlikte çeşitli med- ya organlannda AKP hüküme- tini destekleyici propaganda- lar yapan Demirel, yılJar önce hız kazandırdığı orman talanı- • Orman yağmasının 1965 sonrasında had safhaya ulaştığını söyleyen Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sönmezışık, "Bu arazilerin ilk kez orman sıntrlannın dışına çıkanlmasına yönelik anayasa değişikliği Demirel döneminde yapıldı" dedi. na AKP hükümeti döneminde verdiği demeçlerle devam edi- yor. Orman Mühendislen Oda- sı Genel Başkanı SaHh Sönme- zışık en fazla orman yağması- nın Demirel döneminde oldu- ğu belirterek "Demirel'nı, AKP hükümetini kendi pohtikası ol- duğu için savunduğunu" söyle- di. Orman yağmasının 1965 sonrasında had safhaya ulaştı- ğını söyleyen Sönmezışık, "Bu arazilerin ilk kez orman sınır- larnun dışına çıkanlmasına yö- nelik anayasa değişikliği Demi- rel döneminde yapıMı" dedi. Mimarlar Odası tstanbul Şu- be Başkanı EyüpMuhçu da or- man arazılerinın talanınnı De- mirel'in başbakan olduğu dö- nemde Beykoz Çavuşbaşı Kö- yü'nün belde olmasıyla hız ka- zandığını anımsatarak Demi- rel" in yapılaşma yasağı olan çok sayıda bölgeye imar hakkı tanıdığını ifade etti. Orman ve havza arazilerinin yağma edil- mesinde Demirel döneminin çok büyük etkisi olduğunu di- le getiren Muhçu, Demirel'in 2- B'nin yanmda olmasının do- ğal olduğunu çünkü bu süreci onun körüklediğini \r urguladı. AKP'nin2-B ile kendisiyle çe- liştiğini de anlatan Muhçu, şun- lan söyledi: U AKP hükümeti, 2-B ile AB kuraüanna aykırı hareket ediyor. Kopenhag kri- terlerine uygun olnıamasma karşoı 2-Bnin düşünülnıesi hü- kümeti AB sürecüıin içinde tu- tarsız bir dunıma getimor." Şehir Plancılan Odası Başka- nı Ahmet Turgut, Türkiye'nin ormanlanyla ilgili sorunlannın anayasadan kaynaklandığını be- lirterek "Türldye'nin orman ko- nusu uzmanlarla tartışümah. Ana>asa düzeltilnıeli. Şu anda yapılan saülsın mı saülnıasm mı tartişmalannın Türkiye'ye hiç- bir \-aran oimaz" dedi. KARAR, 6. UYUM PAKETÎ'NE DAYANDIRILDI Başkaya 'bölücülük' davasında beraatetti AIVKARA(Cumhuri>etBürosu)- "Paradigmanın İflasr adlı kitabının 8. baskısında "basmyoiuylabölücü- lük propagandası" yaptığı sa\iyla yargılanan Doç. Dr. Fikret Baş.kâya ile yayıncı tsmet Erdoğan beraat etti. Mahkeme heye- ti, beraat karannı, 6. uyum pa- keti ile TMY'nin 8. madde- sinin yürürlükten kaldırüma- sına dayandırdı. Ankâra 1 No'lu DGM'de görülen davanın oturumu- na, Başkaya ve Erdoğan ile a\ukatlan Aydm Erdoğan ve Medeni Ayhan katıldı Savcı Dflaver Kahveci, esas hakkmdaki mütala- asuıda, Başkaya ve Erdoğan hak- kında, TMY'nin "devletin bölün- nıezüği akyhine propaganda" baş- lıklı 8. maddesine muhalefetten da- va açıldığuıı ancak yargılama sürer- ken, 8. maddenin 6. AB uyum pa- keti kapsamında yürürlükten kaldı- nldığını anmısattı. Kahveci, fiilin suç olmaktan çıkması nedeniyle Baş- kaya ve Erdoğan'ın beraatlanna ka- rar verihnesini istedi. Mah- keme heyetine başkanhk eden üye hâkim Süreyya Gö- nfil, Başkaya ve Erdoğan'ın beraatlanna karar verüdiği- ni bildirdi. Mahkeme, kitap hakkındaki toplatma karan- nı da kaldırdı. Fikret Başkaya, yaptığı açıklamada, düşünceyi ifa- de etme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kalduıhnadığı sürece, ya- pılan sınırlı düzenlemelerle demok- ratikleşmenin gerçekleştirilemeye- ceğini söyledi. Başkaya, bu tip dü- zenlemelerin demokratikleşmeye kat- kısuıın sınırlı olacağuıı belirtti. AVUKATLARI 'BAĞIMSIZ DOKTOR' ISTEDl Ocalan Imralı \lan çıkmakisûyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Imrah Kapalı Cezae\i'nde tek başı- na kalan AbduDahOcalan, tmrah'dan kurrulabihnek için "sağhk" gerek- çesine sığmdı. Öcalan'uı avukatlan, müvekkülerinin sağhksorun- lan yaşadığını savunarak îm- ralı'da kalıp kalamayacağı- nın "bağımsız doktor heye- tince" belirlenmesini istedi- ler. Avukat DoğanErbaş, Öca- lan'ın başka bir cezaevine naklinin doktor heyetinin ka- rannın ardından gündeme ge- lebileceğini söyledi. Öca- lan'uı kardeşi Mehmet Ocalan ise ağabeyinin kendisine "Hastabk be- ni zorluyor. Gece uyuyanuyonım" dediğini ileri sürerek talebinin insa- ni olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan'uı avukatlan Er- baş, Baraı Doğan ile kardeşi Meh- met Ocalan, DEHAP Genel Başka- nı TtıncayBakırhan'ı ziyaret etti. Er- baş, 6 Ağustos'ta yaptığı görüşmede Öcalan'ın sağhk sorunlannı dile ge- tirdiğini belirterek, müvekkihninin "herhangibirtutukhı" olma- dığını söyledi. Yaptıklan baş- vurular sonucunda kendileri- ne "öncegüvenlik.sonra sağ- hk" dendiğini ileri süren Er- baş, Avrupa Işkenceyi Önle- me Komitesi'ne de başvur- duklannı bildirdi. Heyet Özgür Parn ve üısan Haklan Derneği'ni de ziya- ret ederek destek istedi. Özgür Parri Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, Öcalan'uı tek başına adada tutulma- sının insan hakkı ihlali olduğunu sa- vundu. IHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül ise bazı girişimlerde bulun- ma karan aldıklannı söyledi. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Erbakan'ı Yıkan Güç... AKP iktidarı değişti mi değişmedi mi, takıyye ya- pıyor mu yapmıyor mu, 'Milli Görüş' gömleğini de- ğiştirdi mı değiştirmedi mı, faiz haram mı değil mi, emekli olan generaller konuşsun mu konuşmasın mıtartışmalarıyapılırkenAKP'ninkadrolaşmaha- reketi tüm hızıyla sürüyor... Türkiye'de 'dinci örgütlenme' 1983 yılında ANAP'ın tek başına iktidarolmasıyla başlamış, 'fa- rikat-cemaat-ticaret-siyaset' ilişkisinin temelleri o tarihte atılmıştır... Necmettin Erbakan'la asıl kavga da Turgut Özal'ın iktidar koltuğuna oturmasıyla başlamış; ANAR Süleyman Demirel'i bir kenara bırakıp Su- udi sermayesiyle yeni arayışlara girmiştir... Bugün yirmi yıl önceye dönüp baktığınızda Fay- sal Finans, Al Baraka gibi "faiz haramdır" diyen dü- şüncenin temsilcilerinin iktidarda olduklarını, eko- nomiyi onların yönettiklerini görüyoruz... Tayyar Altıkulaç, 12 Eylül 1980 askeri darbe- sinden üç ay sonra Diyanet Işleri Başkanlığı göre- vinden aynlırken Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş e şöyle demişti: "Yurtdışındaki imamlara maaş ödenmesi konu- sunda zorluklar var. Yeni kaynaklar aranmalı. An- cak yazışmalarda Dünya Islam Birliği adıyla ge- çen 'Rabıta' Avrupa'da imamlara maaş ödeyebi- lir.." • • • Tayyar Altıkulaç, daha sonra siyasete atıldı... Altıkulaç 3 Kasım 2003 seçimlerinde AKP'den Istanbul milletvekilı seçildi... O yıllar Rabıta'nın Türkiye temsilcisi Salih Öz- can'dı, Erbakan'a yakınlığıyla biliniyordu... Suudi finans kurumlan Rabıta'nın öncülüğünde Belçika, Ingiltere, Almanya, Hollanda'da şubeler açıp 'kârpayı' adı altında 'faiz vermeye' başladı- lar... Tüm bunlar olurken Nevzat Yalçıntaş, Abdul- lah Gül gibi 'AKP'nin önemli' adamları Islam Kal- kınma Bankasfnda 'müşavihik' görevi aldılar... Gazeteci Taşkın Şenol, Star'da (15 Temmuz 2003) 'Tayyip'in adamlan' başlıklı yazısında 'beş isimden' söz etmiş, müfettiş raporlannı açıklamış- tı... Maliye Bakanı Kemal Unakrtan, Kamu Banka- ları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Sayın, Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Ziraat International A.G Genel Müdürü Fehmi Akın, emlakçi Reha Madin... Bu isimlerin Al Baraka ve Faysal Finans'la iliş- kilerını birkaç kez yazdım.... Maliye Bakanı Unakıtan'ın Al Baraka'da çalıştı- ğı dönemde M. Zeki Sayın, Faysal Finans'ın yö- netim kurulu başkanıydı... • • * Peki Can Akın Çağlar o dönemde ne yapıyor- du? Faysal Finans'ın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüydü... Fehmi Akın ise Faysal Finans'ın yönetim kuru- lu üyesi... Necmettin Erbakan'ayakın çevrelere dün sabah şu soruları yönelttim: "AKP'nin siyasi oluşumunda Suudi sermayesi- nin etkisi nedir?" Kojıuştuğum kişiler, "Bir hayli fazla, bunu Kor- kut Özal'a sorun" diye yanıtlayıp eklediler: "Bir de ABD'nin eskiAnkara Büyükelçisi Robert Pearson'a sormanız gerekir..." Dedim ki: "Erbakan Hoca 'nın Suudi krallığıyla ilişkisi iyi de- ğil mi ki bunlar oldu ?.." Bu soruya yanıt alamadım... Al Baraka Türk'ten Faysal Finans a dek bir ıliş- kiler zinciri var ortada... Bır de Korkut özal önderliğinde 'Nakşi örgütlen- mesi' dikkatı çekiyor... Deniyor ki: "Böyle bir siyasi oluşum, Nakşilerin örgütlen- mesi olmasaydı gerçekleşmezdi. Yeşil sermaye Fet- hullahçılarla, Süleymancılan bir araya getirme- seydi, Erbakan Hoca'yı kimse yıkamazdı" • • • Elbet 'Milli Görüş' gömleğiyle 'Suudisermaye- si gömleği', 'ABD gömleği' arasında fark var!.. Milli Görüş, Avrupa ülkelerinde Rabıta destekli 'Suudi sermayesi'nin canınaottıkadı, marklan Mil- li Görüş götürdü... Belkı kavga 199O'lı yıllann ortalannda başlamış- tı... Az daha unutuyordum... Reha Madin kimdir?., Madin, istanbul Büyükşehir'in KİPTAŞ konutla- nnı pazarlar, komisyon alır... Faysal Emlak'in de işlerini gördü mü acaba? Emlak alım satımıyla uğraşan Reha Madin, Mec- lis lojmanlarını da pazarlayacak!.. Ne diyelim? İyi işlerL hikmet.cetinkaya/cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Yasada değisiklik yapıldı ilk defa atanana harcırah yok ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)- Kamuda ilk defa veya yeniden ata- ması yapılanlar ile bun- lann aile fertlerine söz konusu atamalara bağlı olarakharcırah ödenme- yecek. Maliye BakanlığVnın Harcırah Yasasfnda ya- pılan değışıkliklere ilişkin hazırladığı tebligi. Resmi Gazete'nın dünkü sayı- sında yayımlandı. Tebli- ğe göre, yapılması gerek- li ve zorunlu atamalar ile kurumlann hizmet ihtı- yacı ve idan ıhtiyaç ne- deniyle yaptıklan atama- larda harcırah ödenirken, eş durumu, öğrenim du- rumu, sağhk ybepleri ile benzeri mazerete dayalı olarak ilgüüerin yazıh ta- lepleri üzerine yapılan atamalarda ödeme yapıl- mayacak. Harcırah öden- meyecekpersonel şöyle: İlk defa veya yeniden bir göreve atanan memur ve hizmetliler. Emekli- liğini isteyen veya emek- liğe sevk olunan memur ve hizmetüler.Haklannda toptan ödeme hükümle- ri uygulanan veya emek- li iken de\let hizmeunden alındıktan sonra kurum- lannca vazifelerine son verilen memur ve hizmet- liler. Terhis olan yedek subaylar. Becayiş olan- lar. Memur ve hizmetli- lerden vefat edenler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog