Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2' AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER AÇI MUMTAZ SOYSAL Ahlâksızlık ETİK sozu çıkalı, daha doğrusu felsefe kıtap- larındangunlukTurkçeyegeçelı, ahlâksızlık soz- cuğu de unutulur gıbı oldu Oysa, "etık" sozu- nun ahlâk kavramından fazla kopuk bır anlamı yok Davranışlara egemen olan ve olması gere- ken ahlâk değerlennın ıncelenmesıne, ırdelen- mesıne ve butunune, bılımsel bır felsefe dalının adı olarak, "eMc"denmekte, bu değerlere uygun davranışlar ıçın kullanılan srfat da "etık" srfatı Turk- çedekı karışıklık, ısım ıle sıfatın aynı bıçımde ya- zılışından ılen gelıyor Hertoplumun, hermesleğın "etığı"\/ar, onla- rın davranış değerlenne uygun tutumlara yakış- tırılan sıfat "etık" oluyor Toplumlar ve meslek- ler gıbı, dınlenn de yarattığı bır "etık" var örne- ğın yalancılık, ne Hınstıyanlığın etığıne sığar ne de Muslumanlığın Irak'a asker gonderme konusu tartışılırken, so- runun "etık" yanına nedense pek dokunul- maz Oysa, Bush ve çevresının başlattıkları sa- vaşta hıçbır etığe sığmayan bır ozellık var, bu- tun savaş koskoca bır "yalan "a dayandınldı Kıt- le ımha sılahlarının varlığı Yalan olduğu zaten savaş oncesınde soylenı- yordu, Bırleşmış Mılletlerdenetçılennın raporla- rı da ıddıaların doğru olmadığını ortaya koymak- taydı Ama VVashıngton ısrar ettı ve savaş kop- tu Yenenlerde yuzlerce, yenılenlerde bınlerce olu ve yaralı Harap olmuş bır ulke, keşmekeş ıçıne duşmuş bır toplum, zengın tarıh kalıntıla- nndan oluşan uygarlık hazınesının yağma edılı- şı, ezıyet ve sıkıntı çeken ınsancıklar, bın bır so- run, acının, yanlışın her turlusu Olmayan, bulunamayan, artık yalanı bıle soy- lenemeyen tek konu, "kıtle ımha sılahları"d\r Savaşta kullanılmadı, savaş sonrasında da yok Boyle bır savaş "suç" değıldır de nedır? Pekı, savaş suçlulan? Miloseviç ler, Ruan- dalı yonetıcıler yargılanırken Irak savaşını baş- latan yalancılar nerede? Savaş suçlulannın yar- gılanmasına ılışkın antlaşmalara ve sozleşmele- re ABD'nın nıçın yan çızdığı şımdı açıkça orta- ya çıkmış olmuyor mu 9 Hitlerbıle, Ikıncı DunyaSavaşı'nı başlatırken, parmağını hantaya, Almanya'yia Doğu Prusya ara- sında Polonya'nın "Dantzıg kondoru"na koyar, ulkesıne yapılan haksızlıkların somut orneğını venrdı Haksızdı hakhydı, o ayn konu Hıç ol- mazsa, gerekçesı yalan degıldı ABD'yı yoneten- ler ıse neredeyse, "Kıtle ımha sılahlannın olma- dığını bılıyorduk, ama petrol savaşını başlatmak ıçın yalan soylemek zonjndaydık" dıyecekler Dolaylı bıçımde, dıyorlar da ^ * ımdı, Amerıka'nın da Turkıye'nın de başın- ^ J da "dınsel ınançlarının guçlu" olduğunu soyleyen "muhafazakâr" ıktıdarlar var inandık- ları ıkı dının de etığı, yalanı reddedıyor Pekı, bı- n "yalana dayalı ışgalıme ortakol", oburu de "olu- rum" derken, etık uzerınde hıç mı duşunmeye- cekler'? Silahlı Kuvvetler ve Siyaset 4B ıçın TSK"nın za> ıflatılması \e etkısızleştınlmesı gerekır TSK halkın en guvendığı Jaırumdur ve bu guven MGK'nın varlığı ıle ılgılı değıldır Bu konuda yapılacak değışıklıkler sadece sıyasetçılere olan guvensızhğı arttıracaktır Prof. Dr. Tuncer GÜVENÇ (Emeklıj T SK \ e karşı ıçte ve dışta\apılaneleş- tınkrde TSK nın çalışmavekararal- ma koşullan bılınmemekte y a da bılınmek ıstenmemek- tedır A\nca TSK kapalı de\ - re koşullarda \aşamaktadır Bu \apılanmada ABD nın etkısı fazla olmakla bırlıkte her ulkede askerler ayn ve sıvıllerden oldukça kopuk yaşarlar Bırçok sn ıl etkın- lıklere oldukça onemlı nıtbe- leregelmedenkanlmazlarve o zaman da sınırlı bır katılım soz konusudur Her şevden once TSK'nın ^avaş \etene- ğı dışındakı koşullannı \e kendısını halka tanıtmasında buyuk >ararvardır TSKbır halk ordusudur v e halkın hıç- bır srvasal partısının ve ku- ruiuşun enşemedığı duzev- de guven duvduğu bır ku- rumdur Bu da açıkça eleştı- nlmesı gereken bazı hatala- nna karşın \ akın tanhten \ e TSK'nın cumhunyet ılkele- nne ıçtenlıkle bağlı olmasın- dan gelmektedır Ulke bağımsızlığını ışgal- cı emper» alıst (Ermenıstan- Rusva, Yunanıstan-lngılte- re Fransave ltal>a)guçlere karşı ordu-halk(a\ dın, ko\ - lu, esnaf dın adamı vd gıbı ulkelenne bağlı olan) ışbır- lığı ıle savaşarak kazanmışve kurulan cumhunv etm temel ılkesmı tam bağımsızhk ve çağdaşlaşmak olarak belır- ledıkten sonra bu ılkelere v e onlann doğal sonucu olan la- ıklığe ve devnmcılere bağlı- lığuu ordu, vaptığı hatalarda bıle on safa çıkararak bağlı- lığını gostermışur Genç cum- hun\etın verleşmesmde ve gelışmesınde eldekı tek ku- rum olan ordu>a buyuk go- rev ler duşmuştur Cumhun- yettanhı boyunca v e halen ul- kemızde genel strateji ve sa- vımma stratejüeri ne yazık kisvı]p<>Jitikaalartarafindan değil deordu tarafindan oluş- turulmuş ve hukumetlerce benırm>enmıştır Sıvasetçıler hıçbır zaman v e halen genel cehennem silahı 3 ulke stratejısı ve savunma stratejılen ıle, savunma sorun- lan ve gereksınımlen ıle ıl- gılenmemışler bu konular hakkında bılgı v e duşun (fı- kır) sahıbı olmamışlardır Dıkkat edılırse son on >ıldır bu konıüarda kunım ve ya- \ ınlar gorulmekte ve ne ya- zık kı buyuk çapta emeklı asker ve sonradan bılgı sahı- bı olduklannı sanan bazı ha- ncıyecılenn elınde kalmış hr Bugune kadar bır huku- metın \a da sıyasal partırun genel bır ulke stratejısı v e sa- vunma oluşturup açıkladığı- nı \e savunduğunu go/du- nuz mu7 TBMM'de savunma butçesı goruşulurken bır mıl- letvekılının, sa\-unma strate- jısının şovle olması gerekır- dı dıve bır eleştınsıne rast- Iadınız mı' Bu konularla si- yasetçiler hiç ilgilenmemiş- ler ve bunu kendi istekleri fle askerierebırakıruşJardır.Şım- dı sı\asetçıler TSK"nın ve MGK nınetkısındenşıkâvet etmekte ve harta dışanya, kendı ılgısızhklenne ve bıl- gısızlıklenne bakmadan "ko- nuşmalar" vapmakta ve ev odevlen almakta, bu-çok kı- şı de dışardan kop>alar al- maktadır Buna karşın TSK \e MGK'nm cumhunvetın temel ılkelenne \e olasılıklı gehşmelere gore ulke savun- ması ve butunluğu konulan dışında goruş bıldırmesi ve tavsiyede bulunması soz ko- nusu değıldır Bukonularda ıseozellikle 1950'lerdenson- ra buyuk bır boşluk vardırv e doğa y asalanna gore de boş- luk doldunılur TSK'nın eleştınlecek yon- len de olmuştur TSK. eko- nomık ve sosyal durumun vahunleşmesı, hak ve hurn- >etlenn kısılması, nıha>et TBMM vetkılılennın ve var- gı vetkısının on beş kışılık bır takıma v enlmesı sonucu doğan gençlik-halk ayaklan- masında da hukumetın acız kalması uzenne ıçınde "genç subaylar" denılen bır gru- bun 1960'ta vaptığı darbeyı yÖn: richard donner oyn: mel gibson, danny glover, joe pesci çarşamoa iki ortak riggs ve murtaugh suç örgütüne karşı amansız bir savaş başlatırlar... sevimli dedektrflerin komik ve aksiyon yüklü macerasını sakın kagrmayın! onaylamış ve MBK'nın va- nında olmuştur Bukurulilk gımu ulusa verdığı sozu tut- muş, en kı«a surede ılen bır demokratık ana> asa hazırla- varakseçımleregjtmışnr Da- ha sonra ulusu kuçumse) en çapsız si) asetçıler "Bu ana- vasa lukstür, bununla ulke vonetitemez" dıverek demok- rası>e değıl de şekılsel bır sısteme bağlı olduklanru ka- nıtlamışlardır Uluslararası olaylann etkısı. ıç sıyasal du- rumun bozulması ıle ne v a- zık kı bu guzel anav asavı tor- puleme>ı 12 Mart'takomu- ta hevetı ustlenmış, bır pro- nuı>- ciamento ıle hukumetı ıstıfa ettınp kendı adamlan- nın hukumet kurmasını sağ- lamışlardır Burada şeklen ana> asa korunmuş olmasına karşın 12 Mart donemı hıç- bıntruzın onur duv ama\ aca- ğı karanlık bır donem olmuş ve ulkev ı daha guç durumla- ra sokmuştur Yıne çapsız sıvasetçılenn ekonomık ve sosyal durumu bozması sıv asal durumu da bozmuş ıçerden \ e dışardan ozellıkle .ABD-CLA taratın- dan >aratılan kendılennı sağ- cı, ılencı solcu, dıncı sanan bırçok sılahlı grup, tam bır kargaşa ortamı oluşturmuş ve ne vazık kı kolluk guçle- n bunlara ve sılah trafığıne genelde sev ırcı kalmışlar v e çoğu zaman da taraf tutmuş- lardır Bu kargaşa ortamında komuta he>etı \BD'nm de onavı ıle ("Bizün oğianlar başarddar" sozu) tam bır La- tın Amenka tıpı darbe vap- mışlar TB^fM. hukumet ve anav asa lağvedılmış, sıvası partıler kapatılmış ve beş ko- mutanın sozu vasa ve ana- vasa olmuştur Budonemde ne vazık kı hıçbır as komu- tan gorevinden ısöfa etmemış ve TSK emır-komuta zıncı- nnde Evren'ın emnnde ol- muştur Bu onemde Ataturk- çuluk adına tam karşıt bır vol ızienmış, sol ve gerçek Ata- turkçu kesım tumuyle dağı- tılmış ve sındınlmış sağ, aşı- n sağ ve dıncıler korunmuş vekadrolaştnlmışlardır Hak- sızhk v e hukuksuzJuğun, key- fı davranışlann, ışkencenın yaj gın ve resmıolduğu utanç verici bir donemdi 12 Eylul donemı Geçmışte yapılan hatalaraşılmıştır Herkurum gıbı TSK de evrım geçırmış- tır Ordumuz bır halk ordu- sudur subav sınıfi da. astsu- bav ve erlen de halk çocuk- landır lçlenndenebır"asil- zade". ne "sennayeçocuğu" vardır Lejyoner ve gurkalar da voktur Gençler ulusu ve vatanı ıçın severek. bayram ederek askere gıder ve hıç duşunmeden gereğım yapar Bugun kaç ulusun ordusun- da bov le bır ustunluk vardır9 Dunv adakı gelışmeler, mut- tefiklenmızın Turkrye uzenn- dekı duşuncelen ve bırçok olav doğal olarak ordu ıçın- de değışıkJıklere neden ol- muştur Eğıtımde, hukuk ıl- kelen ve anayasa esaslan. demokrası kavramı on plana çıkanlmış, vııkselmelerde sa- dece asken bılgı ıle vetınıl- memıştır Ulusal savunma kavramı NATO kavramın- dan uzaklaşmış \ e ulke sa- vunması Toroslar'a kadar çe- kılme venne suıır otesınde. ulkenın guvenlığmı ve bu- tunluğunu. halkın >aşamuıı koruyacak her turlu saldı- nv ı onleyecek şekılde oluş- turulmuştur ve yukselme ol- çutlen de değışmış >alnız salt asken bılgılerle yetınıl- memektedır Artk Erdelıun, Tuzun, Evren yeteneğınde olanlarust komutava enşeme- mektedır Busb-Saddam sa- vaşı oncesınde Gn. Tonım- ta^K'ın ıstıfası TSK ıçın her za- man bır gurur kaynağı ve sı- >asetçıler ıçın de bır ders ol- malıdır MGK gıbı kuruluşlar her ulkede vardır ABD'de MGK (NSC) doğrudan başkana bağhdır ve G K Başkanı (JCS) da MGK'ye bağlıdır ve MGK başkana tavsıyede bu- lunur Başkan sılahlı kuw et- lenn başkomutanıdır Baş- kanın sılahlı kuvvetlen kul- lanma yetkısı vardır Savaş ılanı ve butçe yetkısı Sena- to'ya aıttır, fakat başkan MGK ve JCS ıle danışarak ılan edılmemış savaşlan baş- latabılır ve altı ay ıçınde so- nuçlandırabılır Başkanın 1939"dan ben bır yurutme ofısı vardır. orada guvenlık, ekonorru vd ıle ılgılı kendı seçtığı danışman ve araştın- cılan bulunur Pentagon'da uç mılyonpersonel yurutme- nın emnndedır Yonetım de başkan tarafindan kışıleştı- nlmıştır Ust duzey yonetıcı ve danışmanlar doğrudan başkan tarafindan atanır Fransa'da 1938, 1946, 1959'da çıkanlan yasalarda Mıllı Guvenlık Ust Kurulu (MGUK) ve bunun yanında yme başkana bağlı Savunma Komıtesı vardır, burada SK ıle dort bakanlık temsıl edı- lır Aynca, Dar Savunma Ko- mıtesı v e buna bağlı Savun- ma Bılımsel Etkınlığı Bı- lımsel Araştırma Yonlendır- me Komıtelen de vardır Uhı- sal Savunma Genelkurmay Başkanı (CEMGDN) başba- kanlığa bağh olup tum obur savunma komıtelennın top- lanü ve gundemını hazırlarve hepsınde doğal u> edır MGUKveUSGKB'nıngo- revlen, asken olmasının dı- şında sıyasaldır ve ulusal sa- vunmanın her turhı konusun- da (ekonomık, malı, dış ılış- kıler. bılımsel araşürma, yuk- sek eğıtım, ısnhbarat) soz sa- hibıdırler Gorulduğu uzere MGK gıbı kunınüar her ul- kede vardır ve bazen gorev- Ienanayasamızınll7ve 118 maddelenndekılen de aşar Bu kuruDar \ onetime gorüş bfldinrier ve karaıian hukü- metahrvçsûrumhıhjkhuku- metindir. Şımdı TSK'j e ılışkın AB ulkelennın goruş ve "tavsi- yeleri" ulkede yuksek sesle gerçekleşhnlmek ıstenmek- tedrr Turkıv e, AB ulkelenn- den farklı savunma sorunla- nna sahıptır Yugoslavj a'yı parçalamış, Ortadoğu'da bek- le-gör durumuna gırmıştır Kıbns'ta ıse bırleşmeye zor- lanmakta ve bunun, Ege so- runlannın Adalet Dıvanı'na gıtmesını 2004 yılında ıste- mektedırve bızde ver-knrtul- culara şıddetle gereksınrmı vardır Hernepahasuıaolur- sa olsun aday adaylığı ve adaylık ıçuı çupınan polıtı- kacılann bunlan kabul etme- ye eğıhmlı olduklan gorul- mektedrr BunJara en etfalı engel MGK'run tavsıyelen- dır O halde AB ıçın TSK'nm zayıflahlması ve etkısızleştı- nlmesı gerekır TSK halkın en guvendığı kurumdur ve bu guven MGK'nın varlığı ıle ılgılı değıldır Bu konuda ya- pılacak değışıklıkler sadece sıyasetçılere olan guvensız- hğı arthracaktır TSK artık darbe yapmavı duşunmeve- cek kadar ılen goruşludur MGK değışunlse de Cumhu- nyet ılkelenne bağlılığı de- ğışmeyecektır Unutulmama- lıdır kı Cumhunyet ılkelen- ne karşı olan her partı, ozel- lıkle dıncı ya da takıyyecı partı kapaulır ve AİHM bu- nu onaylar Onemlı olan, ul- ke gerçeklenne gore tutarh bır polıtıka vTirutmektır. v aban- cılar tarafindan kullanılmak ve sonunda atılmak değıldır Onemüoian siyasetbezirç>â- m obnak değB, devlet adanu oimakbr. (Bu yazının ılkı 25 Hazı- ran'da yayımlanmışn) Ulusal Dil Bilinci... esas show bu show! www.showtvnet.com Dr. Okan T urk dıl devnmını dınledıkten son- ra şaşkın gozlerle >amndakı arka- daşına donerek "Sen bir ülkenin dilini değiştirebUir misin Eric?" dı>e so- ran Amenkalı goz profesoru bende ıkı farklı duşuncenın oluşmasına neden olmuş- tu Gurur vencı olan bınncısı <\rap harf- len yenne Lann temehne dayanan yenı Turk harflenru oluşturarak bızı Arap emperya- lızmınden kurtaran buvaık devnmcırun bu >apüğının gerçekten ne kadar guç v e onem- lı bır ola> olduğunu yenıden anlamam daha doğrusu anımsamamdı Uzucu olan ıkıncısı ıse son vıllarda konuşma dılımı- ze olan etkısı> le Batı- Amenkan emperya- hzmının de neredeyse aynı şeyı yapmak uzere olduğunu keşfetmemdı Gerçekten de ulkemızde bır dıl devnmı gerçekleştı v e bızler bunun aynmında dahı değıldık vadaaldırmıvorduk Bugun aldırmamakla kalmıyor, adeta emperyalızmın ekmeğuıe vağ surercesı- ne hastanelenmızı "hospital" lokantala- nmızı "self servisli, fast food veren resta- urant" pastanelenmızı "patisseri" yap- maktan buyuk keyıf alıvor, yapmayana alaylı bakıyoruz Dıhmızle bırlıkte kım- lığrmız, kışılığımız değışıyor, ama bız bu- nu onemsemıyor yanmvamalakTurkçe- sının arasma Ingılızce sozluk sıkıştırarak konuşanlara ımrenerek babvoruz Ingılızce ağırlıkJı çağdaş( 7 ) eğıtım ve- ren anaokullan açıyor, çocuklarımızı "preschoor sonrası kiırslar testlerveode- nen onca paradan sonra v abancı dıl oğren- sm dıve kolejlere gondenyonız Gençle- nmız bır ışe gırebılmenın onkoşulu olan tngılızceyı oğrenebılmek ıçuı yme para ve zaman harcavarak kurslara gıdıvorlar Bırçoğumuz kendı dılmı ıyı bılmeyen kendı yazarlan ve ozanlanmn yazdıklan- nı okumavan çocuklanmızuı bır yabancı dıl dahıl bırçok yenılığı gûçlukle oğrene- bıleceğını unutuyoruz Yabancı dıl bılme- mn bır araç değıl. tek amaç olduğu bır eğıtımsurecındengeçınlıyoruz 12-13 ya- şında henuz kendı dılını dahı oğreneme- mış olan Turk çocuklanna. Turk oğretmen- lennın zaten zor olan fen ve matematık ders- lennı yabancı dılle oğretmeye çalışması bu- nun en bHırgın gostergesıdır Çocuklan dort yaşında_, ken Ingı ızce sozcukler soyledı- ğı ıçın sevmen, 15 yaşındayken yabancı dılı ıyı dıyerek ovunen ana babalar bılme- lıdrrler kı sadece yabancı dıl bılen, ancak yaşadığı kentı, uÜceyı, ıçmde bulunduğu toplumu v e sorunlannı bılmeyen, doğaya ve ınsana kayıtsız, ıdealızmı kaybolmuş ozentı bu- gençlık ulusal butunluğumuz v e bağtmsızlığımız ıçrn buyuk bu" tehlıke- dır Çunku bu ulkerun, dılsızleştınlmesı- nın ıÛc adım olduğu tanhsel bu- sureçte, son adım Batı-Amenkan emperyalızmıne tes- lım olmaktır Pekı bızler "Uçman (pilot) lazıın Sabi- ha'ja" (Sabıha Gokçen) dıyerek mekru- buna başlayan Buyuk Kurtancınm, genç ve heyecan veren Turkıye'smden, "dokuz ışık rent a car"lı sözde mıllıyetçı gunlere nasıl geldık Bu surece baktığunız zaman cumhunyet devnmlen kadar hızlı ve et- kılı olmasa da bu- karşı devnmın yavaş yavaş ağırhğın] koyduğu gonılmektedır Ne yazık kı her koldan saldrran bu karşı dev - nm bugun ıçın başany a ulaşrruş, halkımız neredeyse başka bır dılle konuşan, dolar- la alışv enş yapan ve yabancıya ılışkın her şeyı ıyı. kendıne ılışkın her şeyı ıse kotu sanan bır topluluk durumuna getınlmış- trr Ya ıstıklal. ya olûm savsozu ve tam ba- ğımsızlık (anüemperyalızm) ükesıyle Ana- dolu Devnmı'nı gerçeldeştırerek ulusunu kolelıkten kurtaran Mustafa Kemal' ın ul- kesını bu konuma getırenler, bu yaptıkla- ruım hesaplarmı tanh huzurunda verecek- lerdu- Her sabah "Varhğun Türkvarhğma ar- mağanobun" dıyen Turkgençlığı artıkbü- mehdu- kı mıllıyetçılık ulusal futbol maç- lannda "üç hilaDi" bayraklar sallamak v e asker uğurlamalannda "bozkurt işareti" yapmak değıldrr Mıllıyetçılık, ulusal onur kaygısı taşımak, uretken ve durust btrey- ler olarak topluma yararlı olmakve bağım- sız brr Turkıye ıçm her alanda emperyalız- me karşı mucadele etmektır Bu mucadelenın ılk adımı da Turk dıhne sahıp çıkmaktır Işte bu nedenle Atatûrk'un "ÜÎ- kesinin yüksekLstiklalini korumasını bilen Turk milleti dilini de yabancı diller boyun- duruğundan kurtarmalıdır'' sozunu hıç- bır zaman unutmadan bu konuda ken- dımızı eğıtmelı, çevremızı de bılmçlendır- melıyız PENCERE Askerittikümetmi Var Ankara'da?.. Medyada asker Jzenne çeşıtleme gun geçtıkçe dal budak salıyor Bu oyunun arka*ır| da ne var?. Çok açık bır gerfkçe var- Medya AKP ıktıdanna yaranmak ıçın ask«re saldınyor Asken mudahale Turkıye'de kolay bır şey değıl- dır, o komutan ya <*a bu komutanın keyfı ıstedı dı- ye ne darbe gerçetJe s ı r >n e devnm yapılır, ulkemız- de yaşananlara bu gozle bakılmalı Bugun dunyadaöskı çağı kapatıp yenı çağı açan buyük devnm dıye »nı'an 1789'un ayıplan var1 Kra- hçe Marie Antoin«tte ıle Kral 16'ncı Louis'yı gı- yotıne gondemekle kalmadı "Buyuk Ihtılal" nıce ma- sum ınsanın da carma kıydı, bunlann arasında un- lu bılgın Lavoisier bıle var Medyanın son gjnlerde dılıne doladığı 27 Ma- yıs'ın da ayıplan var Ancak ne tanhe oe devnmlere gunluk sıyasal çı- karlann gozluktenyte bakılabılır 27 Mayıs devnmı ger- çekleşmeseydı TurKıye'nın şımdı AB 'ye gırmesı ıçın bın fınn ekmek daf-a yemesı gerekırdı Bunu anla- yabılmek ıçın 1961 Anayasası'nın çağdaş uygarlık açısından ulkemıze kazandırdıklanna gozucuyla bakmak yeterlıdır Sosyal devlet Anayasa Mahkemesı Yuksek Hâkımlef Kurulu Idarenın butun karar ve ışlemlerıne yargı yolu- nun açık olduğu ılkesı Unıversıte özerklığı Sendıkal fyaklar Grev hakkı Toplusözleşme duzenı.. Yargı bağımsızlığı Toplantı ve gosten yuruyuşu hakkı Tabıı yargıç ılkesı Sosyal guvenlık hakkı Ücrette eşıtlık ılkesı 1950'de seçımle gelıp 10 yıl ıktıdarda kalan De- mokrat Partı'nın bır çıvı çakmadığı devletın hukuk yapısını demokratıkleştırmek, 27 Mayıs'ta sıvıl-as- ker aydınlara duşmuştu • Avrupa'da 'Aydınlanma' devnmını sanayı bun.u- vası yaptı, bu sınıf 'fabrıka'nın urunudur, Turkı- ye'de asker-sıvıl aydınlar fabnkasız bır ulkede Ay- dınlanma'yı gerçekleştırdıler, 1960 Devnmı bu su- recın bır urunu, 1923'un devamıdır Medyanın AKP ıktıdarında Hukumete yaranmak ıçın 27 Mayıs'a sovmeye başlaması rastlantı de- ğıl . Dıncı ıktıdara yalakalık, laık orduya sataşmak- la hukumet katında çıkarian altmış altıya bağlamak kurnazlığının gazete sayfalarına yansıyan ortaoyu- nu • Bu oyunun sonu ne olur^ Turkıye 1923 Devnmıyle laık Cumhunyet, 1960 devnmıyle "demokratık, sosyal hukuk devletı" ya- zılımını anayasasına geçırdı, asken mudahaleleıie ılen-gerı gelgıtler yaşandı Bugun medyada kotu bır polıtıka yapılıyor, as- kere karşı çıkmak demokrasının gereğı sayılıyor... Pekı, bugun ıktıdarda asker mı var? Ulkeyı asken hukumet mı yonetıyor'? Başımızdakı AKP Hukumetf nın 'takıyyecı ırtıca ıktıdan' olup olmadığı tartışılmıyor mu' ? Maazallah bugun bır asken ıktıdar kurulsa, bu çar- pık ve yoz medya hemen ona da yalakalığa baş- lar.. Cumhunyet gazetesı de bu yalakalığın dışında kalır... Kulağınızdaki Bilgisayar DIGITAL TEKNOLOJIDE DUNYA LIDERI ACON DIGITAL IŞfTME CİHAZI % 100 DIGITAL ACON Auumiftu Ç WŞAflJ£W/HIÇ GOfit/NM£Y£N DIGnALIŞnME CİHAZI • Ifttmrn bllglmmymrı bu ttulmğın Içlndo ... MER otsmuBimmu • İSTANBUL Halaskargazı cad No 344 K1 LeventApt (Dişbank yanı)ş(çjı Tel; 0.212.234 8128 ANKARA Necatıbey cad. No:61 K-1 (Derya Sıneması Yanı)&hhlye Tel: 0.312.231 74 56 A D A N A ; Gaapaşa Bulvan Kodal Apt No.461\ D1 0 4 2 1 4 5 8 43 05 İ Z M İ R NEnH^SMıihMMllDUYieiıİMCt^MlMMİ Kjrşıyak*. Carşı Caddesi 1720 Sk No.2 K 5 0.232.364 22 59 Kıbns Şehıtlerı Cad No 4 K1 0.232.463 74 55 Cumhunyet Cd (Hast Cd )No 68 0.236. 239 38 97 KALE/MALATYA ASLİYE HUKUK M4HKEMESİ Sa\ıNo 2003 52 Esas Da\acı Malat\a ılı KaJe ılçesı kumlınazı Viahallesı nde El- kama TEMUR \ekıh arafından hasımsız olarak açılan gaıplık davasının \apılan var^lamaiinda \enlen ara karan gere&nce Da\acı Elkama TEMLRun karde^ı olan Malat\a ılı Kaleüçcı Kumluvazı Mahallesı (ılt 129 Hane 1 de nuftısa kav ıtlı bulunan \e ka\bolmadan once kumlu\azı Mahallesı KALE M4LAR A adresınde ıkamet ede» N u n oğlu Fatmadan olma Nofel TE MLRun akıl saglıginn \ennde"olmadığı sekız senedır kavipla- ra kanştığı \apılan dr^tırmalara ragmen kendiMnden hıçbır ha ber alınamadıgı ka\ıp ıldugu be\an edılerek gaıplığıne karar \e- nlmesı ıstenılmış olıUIa Gaıp olduğu ıddıa edılen Nofe! TE- MUR un hakkında bıı.ılen olan veruıı bılen \e tanı>an kışılenn M K nun 33 madde* uvannca ılan tanhınden ıtıbaren 6 (Aitı) a\ ıçensınde mahkemenu 2001 >2 Esas saMİı dos>asına bılgı \er- melen ılanen teblığ olcnur 02 0" 20CH Basın 40299
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog