Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA J\_ U JLJ J. U XI. kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ALLECRO EVİNİLVASOĞLU Bestecilerimize sahip çıkmıyoruzGeçenJerde yitirdiğimiz ünlii pi- ya.nist ve müzik filozofu Rosalyn Tureck'le ikı yıl önce yaptığım söy- leşide ülkemizdekı yeni müzık üstü- ne sorular sormuş, "Mutlaka bir •Çağdaş Müzik Cemiyeti' kurma- lısınız. Yeni müziği yaratanlar kendilerini ancak bu yolla tanıta- bilirler. Belki özel bir evde, belki bir okulun bünyesinde çekirdek bir birim olarak başlatmalısınız. Eğer konser salonlarına kalırsa ancak yılda bir kez çağdaş müzik du varsınız. O da sandviç şeklinde başka eserlerin arasına sıkıştırüa- rak. Oysa sırf çağdaş müziğe ay- rılmış dinletilerde tiimüyle yeni müzik duyar. daha çabuk alışırsı- nız. Önceleri dinleyiciler yalnız bestecilerin eşi dostu olsa da son- radan bu çember genişleyecektir. Ayrıca yorumcular için de başlı başına çağdaş müzik çalma fırsa- tı doğar." Tureck'in bu sözleri çok büyük önem taşıyor. Bir yanda müzik ku- rumlarımızın kompozisyon dalın- dan mezunlar veriyoruz. öte yan- dan onlann bestelerini gün yüzüne çıkartmaya firsat vermiyoruz. Za- man zaman yurtdışında basılan ka- yıtlar, kazanılan ödüller gündeme geliyor ama basınımızın hiçbir kö- şesinde ilgi görmüyor. Bınbır güç- lükle yurtdışına burs bulup gidi- yorlar, tam kendi çizgilerındeki meslektaşlarıyla çalışma olanağı bulmuşken. birden burslannı kesıp yan yolda bırakıyoruz. Beethoven - Manav "Deutsche Welle" etiketiyle ba- sılan bir CD "Beethoven - Ma- nav" başlığını taşıyor. Ramiz Ma- lik - Aslanov yönetimindeki tstan- bul Ünjversitesi Konservatuva- n'nın seslendirdiği kayıtla Ozkan Manav'ın Portamenro Lento baş- lıklı yapıtı; Beethoven'in Pastoral Senfonisi ve Fazıl Say solistliğın- de Mozart'ın KV 488 No'lu piya- no konçertosu yer alıyor. Özkan Manav (1967), Saygun ve Usmanbaş ın sınıflannda oku- muş, Mimar Sinan Konservatuva- n'nı bitirdikten sonra Boston Üni- versitesi'nde doktorayapmış, Lu- kas Foss gibi çağımızın ünlü mü- İVaramiz Malik - Aslanov yönetimindeki Istanbul Üniversitesi Konservatuvan 'nın seslendirdiği kayıtla Özkan Manav'ın "Portamento Lento" başlıklı yapıtı; Beethoven'in 'Pastoral Senfonisi" ve Fazıl Say solistliğinde Mozart'ın KV 488 No'lu piyano konçertosu, "Beethoven - Manav" başlığı altında "Deutsche Welle" etiketiyle birCD'de toplandı. zikçisiyle çalışmış. Halen Mimar Sinan Konservatuvan'nda öğretim üyesi. Sforzandolar adlı orkestra yapıtı 1998'de 2. Eczacıbaşı Beste Yarışması'nda birinci olmuştu, a- ma hiçbir şefimiz üstlenip de onu çaldırtmadığından Türkiye'de duyma olanağı bulamamıştık. Ay- nı yapıt Bavyera Radyosu'nun Musica Viva yanşmasında 126 ça- lışma arasında ikincilik kazandı ve 8 Ekim 1999 tarihinde Münih'in Herkül Salonu'nda Lucas Vis yö- netiminde seslendirildı. Konservatuvar orkestrasının son derece net ve canlı yorumu, Fazıl Say"ın deneyimli katkısı bir yana bu CD'de klasik bestecilerle yer alan Özkan Manav'ın yapıtı bugün Türkıye'nin yeni müziğine sağlam bir örnek. Gizemli, soyut bir zemin üstüne somut çizgilerle bağlantıla- nn aktığı, Anadolu renklerinin de gözardı edilmediği bir çalışma. Saygun ve Usmanbaş'ın ektikleri tohumlann yeni kuşaklardaki yan- kısı. Bu CD Türkiye'de satılacak mı, bilmiyoruz! Kültür Bakanlıöı bursları keslnce Her yeni hükümetle yaşanan acı yazgı yine karşımıza çıktı: Önceki devirde başlatılan uygulamalar bir çırpıda değişüdiğe uğramakta. Ör- neğin, son zamanda elektronik pos- ta yoluyla aldığım mektuplann ço- ğu Kültür Bakanlığı tarafindan burs- la yurtdışına yollanmış müzik öğ- rencilerimizden. Ne yazık ki yeni hükümetle sorgusuz sualsiz bursla- n bir anda kesilivermiş. Bu gençler bellı birtakım sınavlan geçmiş, burslarına güvenerek dünyanın orta- sında belli bir yere doğru yürümeye başlamış bireyler. Sesini duyurabi- len bizlere yazıyor, daha çok yüksel- tebilen magazin sayfalara konu ola- biliyor. Işte geçen hafta posta ku- tumdan çıkan bir örnek sizlere: Sayın Evin îlyasoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ya- zınızın altında e-mail adresinizi gördüm ve sıze bu yolla ulaşıp bir konuda danışma ihtiyacı duydum. Ben Rotterdam Konservatuva- n'nda kompozisyon ve caz piyano öğrenimi görmekteyim. Önümüz- deki yıl kompozisyon bölümünde son (dördüncü) caz piyano bölü- münde ise üçüncü yılım dolmuş olacak. Bu yıl Estonya'da düzenle- nen Uluslararası Lepo Sumera Kompozisyon Yanşması'nda 26 ül- keden 92 besteci arasında ilk beşe girerek finale kaldım. "Evolution" adlı senfonik eserim 5 Nisan'da Ta- lin'deki final konserinden sonra dördüncü seçildi. Amsterdam'da "Telvin" adlı mikrotonal kompo- zisyonum Hollanda'nın ünlü oda orkestralanndan New Ensemble ta- rafindan seslendirildi ve Theo Lo- evendie, Amsterdam Konservatu- van'nda yüksek lisans yapmak için beni şimdiden öğrencisi olarak ka- bul efti. Ben Kültür Bakanlığı'nın yurtdışında müzik eğitimi alan öğ- rencilere verdiği burstan yararlanan 64 öğrenciden birisiyim; seçimler sonucu hükümetin değişmesinden bu yana burslar kesildi ve ben de eğitimime devam edebilmek için yurtdışında ve Türkiye'de burs ara- yışı içine girdim. Sormak istediğim şu ki, Türkiye'de benim durumum- daki bir öğrenciye burs verebilecek kurum veya kuruluşlar hakkında bilginiz var mı? Bu konuda beni bil- gilendirmeniz mümkün olabilirse çok mutlu olurum. Şimdiden sonsuz teşekkürler. Saygılanmla. Evrim Demirel." Acaba Tureck'in dediği Çağdaş Müzik Cemiyeti gibi bir örgüt genç bestecilere de sahip çıkar mıydı? evini(3 boun.edu.tr Izmir'deki festivalin bu yılki konusu bilimkurgu filmleri 5-10Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Sinema Burada' festivalinde birdöneme damgasını vurmıış •Yılda Savaşları' gibi kült bilim hırgu filmleri gösterilecek 4. STRICTLY MUNDIAL FESTİVALİ Tüm dünya Nisan 2004'teIstanbuVda Sinema tam burada Kültür Servisi - Izmir Enter- nasyonal Fuan kapsamında her yıl 5-10 Eylül'de gerçekleşen 'Si- nema Burada' festivalinin bu yılki teması bilimkurgu filmleri- ne aynldı. Bu kapsamda sinema- severler 'X-Men 2', 'Maymun- lar Cehennemi', 'Yıldızlar Sa- vaşı - 2', 'Solaris'i ve ünlü bi- limkurgu klasikleri 'Otomatik Portakal', 'Metropolis', 'Vahşi Gezegen', 'Barbarella', '2001: Uzay Macerası', 'Alphaville', 'E.f.', 'Fahrenheit 451 ın yanı sıra Türkiye'den seçılen filmleri ücretsiz izleyebilecekJer. Türk bi- lim kurgu'fantastik sinema bölü- münde ilk fantastik sinema örne- ğimiz 'Drakula İstanbul'da", 'Turist Ömer Uzay Yolunda'. dünyanın ilk Batman örneği 'Bet- men-Yarasa Adam', E.T. uyarla- ması olan 'Badi' ve 'Dünyayı Kurtaran Adam'ın yanı sıra, Yılmaz Atadenizın çektiği fan- tastik filmler 'Maskeli Şeytan', 'Yümayan Şeytan', 'Kilink İs- tanbul'da', 'Kiünk l çan Ada- ma Karşı', 'Zorro Kamçılı Adam' toplu olarak sunulacak. Aynca 'Uzak', '9' ve 'Büyük Adam Küçük Aşk' da gösterile- cek. Sadri Alışık/Çolpan İlhan afiş-fotoğraflannın yanı sıra bir de panel düzenlenecek.'Özel Bö- lüm'de Nebil Özgentürk'ün çektiği 'Sadri Alışık Belgeseli' gösterilecek. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Bilim Kurgu Kısa Film Öy- kü Yanşması'nda kazananlann ödülleri de verilecek. Kültür Servisi - 2000 yılında il- ki Ispanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Strictly Mundial Fes- tivali'nin dördüncüsü 21-24 Nisan 2004 tarihleri arasında istanbul'da düzenlenecek. Festivalin açılışı 21 Nisan'da saat 20.00'de Aya Irini'de yapılacak. Dünyanın dört bir yanından in- sanlan bir araya getiren, onlara dün- ya müziğinin şaşırtıcı seslerini keş- fetme fırsatı veren, sanatçılar ve festival yöneticileri- ni buluşturan etkin- lik fiesta, konferans ve fuar olmak üzere üç bölümden oluşu- yor. Harbiye Açık- hava'da düzenlene- cek olan Fiesta et- kinliklerde öğle, ak- konserlerininşam yanı sıra kulüp konserleri de ağır- lıklı olacak. FarkJı temalann masaya yatınla- cağı ve her gün 10.30-14.00 saatle- ri arasında düzenli olarak yapılacak olan Konferas bölümü; konferans, sunum. yuvarlak masa ve panel baş- lıklannı içermekte. Yaklaşık 300 standın kurulacağı ve festivalin üçüncü bölümünü oluşturan Fuar her gün 14.00-19.00 saatleri arasın- da ziyaret edilebılecek. Bu bölümde özel dekorasyonla düzenlenen salonda Strictly Gyp- sy tasansı yaşama geçecek. Etkin- lik çerçevesinde her gün canlı Çin- gene müziği yapılacak, aynca 22 Nisan akşamı saat 19.00'daMusta- fa Kandıralı'nın onuruna bir kon- ser düzenlenecek. Ağa Han Vakfı tarafindan des- teklenen, Orta Asya müzilderiyle çeşitli konferanslara içeren bir pro- je de yer alacak. Festival küçük iz- leyicileride unut- madı. 23 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salo- nu'nda 10.30- 19.00 saatleri ara- sında çocuklara yönelik müzik ve dans gösterileri yer alacak. Aynca sadece ülkemiz için, yeni müzikal fikirlerin, projelerin, grup- lann ve sanatçılann katılacağı bir yanşma da düzenlenecek. Bu ya- nşma 15 topluluğa stüdyoda kayıt yapabilme imkânı sunulacak. Final 24 Nisan cumartesi günü saat 20.00'de başlayıp sabaha kadar de- vam edecek. (0 212 662 32 97) ISTANBUL 2004 21 - 24__Nısan / Apnl VVORLD MUSIC FESTIVAL ft FA« & CO*PERENCE 20 yıllık sinemacı Leyla Özalp, kitabıyla Altın Portakal'da Filmlerin doğuşuna tanıklık... Leyla Özalp, Atıf Yılmaz'la 'Asiye Nasıl Kurtulur'un setinde. Kültür Servisi - Leyla Ozalp, 1979- 2001 yıllan arasında, yönetmen yardımcısı. yapım yönetmeni ve yapımcı olarak çalıştığı, otuza yakın filmın yapım öykülerinı anlattığı 'Seni Seviyorum Sinema' adlı kitabıyla, 40. Antalva Altın Portakal Film Festivali kapsamında okuyuculanyla buluşacak. 'Seni Seviyorum Sinema" başlıklı söyleşisinde, anılannı ve deneyimlerinı okuyuculanyla paylaşacak olan Özalp, kitabını imzalayacak. Kitapta yayımlanan set fotoğraflanndan 60 tanesinin yer alacağı 'Seni Seviyorum Sinema Fotoğraf Sergisi' de festival süresince izlenimde olacak. Blrçok yönetmenle çalıytı Bugüne kadar Atıf Yılmaz, Yusuf Kurçenli, Ali Özgentürk, Erden Kıral, Zeki Ökten, Başar Sabuncu, Sinan Çetin gibi yönetmenlerle çalışan Leyla Ozalp, 20 yılı aşkın çalışma yaşamında siyah-beyaz iş kopyalanyla yapılan kurgudan, dijital kurguya; sessiz çekilip dublaj yapılan filmlerden, sesli çekilen filmlere kadar birçok teknolojik gelişmeye tanıklık ettiğini belirtiyor. Özalp'ın çalıştığı filmler arasında; 'Savunma', 'Yüanı Öldürseler', 'Hakkâri'de Bir Mevsim', 'Adı Vasfiye', 'Kupa Kızı', 'Ah Beünda', 'Değirmen', 'Asiye Nasıl Kurtulur', 'Kadının Adı Yok', 'Hamam', 'Propaganda', 'Herkes Kendi Evinde' gibi pek çoklan bulunuyor. , GÜZELİN ARDINDA BERTAN ONARAN Tooloo Philip Noyce'un Çit'ini görebildiniz mi bil- mem? Dünyanın her yerindeki gibi, kendi ren- ginde, görünüşünde olmayan kılsız maymunları ya yok etmeye, ya zorla kendine benzetmeye kalkışan acımasız katillerin ortadan kaldırmayı başaramadığı Avustralya yerlileri Aborijinlerden üç kızın öyküsünü anlatıyordu. Bu melez üç kız, insan kılma (başka bir deyiş- le Hıristiyanlaştırma) çarkına dayanamayıp kapa- tıldıklan işkence evinden kaçıp binlerce kilomet- re ötedeki yurtlanna, evlerine ulaşmaya çalışıyor- du. Beyazmanyak, yine dünyanın heryerindeyap- tığı gibi, yola getirmeye çalıştığı böcekleri yaka- lamak üzere kendi kavminden çoban köpeği kul- lanıyor: Iz sürücü Moodoo. Moodoo'nun asıl adı Toolo Gulpilil. Avustral- ya'nın kuzey yöresinde, Anthem ülkesinde doğ- muş safkan bir Aborijin. Reha Erus'la yaptığı söyleşide şöyle diyor: "Beyaz adam kökümüzü kurutmaya girişmezden önce, Avustralya 'da yalnız benim atalanm vardı. Salt bu anakarada değil, bütün dünyadaki en es- ki topluluk biziz. Kökümüz 40 bin yıl önceye uza- nır. Şimdi yalnız 420 bin kişi kaldık. Beyaz adam kökümüzü kumttu. Ama merak etmeyin, çoğalı- yoruz. Kimse bizi toptan yok edemeyecek. Yuka- rıda Tanrı var, Aborijinlerin yeryüzündeki hiçbir topluluktan, hiçbir soydan aynmıyok. Belki daha da üstünüz, çünkü bizdoğayı dinlemeyi biliyoruz." Bu açık bilinçli insan, tanıdığımız yönetmenle- rin kimileriyle çalışmış, Wim Wenders'in, Peter VVeir'ın filmlerinde görev almış. "Ben oyunculuğu hayvanlardan, özellikle de bi- zim için kutsal olan kartallardan öğrendim " diyor. Filmi gördüyseniz, ne kadar ölçülü, soylu davran- dığınatanıkolmuşsunuzdur. Sonra ekliyor: "Kar- tal, özgühüğün, hızın, avcılığın simgesidir. önce kartallann yaşamını gözledim. Analıklannı, uçma- larını, avlanmalarını, kavgalarını. Bugün iyi bir oyuncuysam bunu kartallara borçluyum. O yüz- den az konuşurum. Ellerimi, yüzümü, gözümü kullanınm." Kısacası, Gulpilil, bütün gerçek ustalar gibi si- nema sanatının özünü kavramış; onunla çalış- mak, aynı özü yakalamış yönetmenler için, ne büyük keyif olmalı! Zaten doğuştan sanatçı Tooloo, dans edip şar- kı söylüyor, "dingeridoo" adını verdikleri kavalı çalıyor. Gerek köyünde, gerek başka yerlerde oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor, soyunun eski söylencelerini, masallarını anlatıyor. Avustralya Danvin Dans Yanşması'nı tam dört kez kazanmış. Küçük topluluğuyla dünyanın dört bir yanında gösteriler gerçekleştirmiş, sürdürüyor: "Danslann tasanmını da ben gerçekleştiriyo- rum. Amerika'da, Avrupa'da oynadık. Insanlara ders vermeye çalışıyorum. Insanlar, Aborijinlerin değerierini anlamalı. Onları anlayabilmeleri için de şu ilkeyi anımsatıyorum: Tanrı, Aborijinlerin yasalannı saygıyla karşılıyor. Hem de beyazlann yasalanndan daha çok sayıyor belki. Bu yasalar- da, belki, beyazlannkinden daha insanca dersler herkese örnek olmalı. Benim ekinimde, kayalan okuma, rüzgârı dinleme, canlılan sevme baş kö- şeyi tutar. Bu nedenle yazar oldum, şiir yazıyo- rum." Bu güzel insan, filmlerinden 10-15 bin dolar alı- yor, bunu hemen harcayıp çamur ve tenekeden yapılma kulübesine dönüyormuş; yeni bir öneri gelince, geri geliyormuş. "Benim yerim, kabilem. Köyümden kopamam, onlara bağlıyım. Ben olmasam, kim onlara masal anlatır" diyor. Söyleşide, bir köyündeki haliyle, saçlı sakallı resmi var, bir de filmdeki iz sürücü kılığıyla; keş- ke o resimleri buraya alabilseydim: Nasıl soylu, onurlu bir insan kardeşimizle tanıştığımızı görür, benim gibi hem utanır, hem duygulanırdınız. Böyle bir üstün yetenekle kendine de, bize de armağan verdiği için Philip Noyce'a yürekten al- kışl' Hasankeyfte kazılara devam • DÎYARBAKIR (AA) - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki kazılann en az 50 yıl daha süreceği bildirildi. Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hasankeyf Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Oluş Ank yaptığı açıklamada, Hasaykeyf'in Batı, Asur ve Islam dünyasının buluşma noktası ve bilimsel açıdan çok önemli tarihi bir SÎT alanı olduğunu, bölgede Asur dönemine kadar inen tabakalar bulunduğunu ve en üstten aşağıya doğru kazı çalışmalannı sürdürdüklerini söyledi. Prof. Dr. Ank, kazılar için GAP Bölge Idaresi'nden ödenek aynlmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onay izni geç alındığı için bu yıl kazılara 2 ay gecikmeli başladıklannı belirtti. Hazar şiir akşamları • ELAZIĞ (.AA) - Elazığ Valısi Osman Aydın, bu yıl 11 'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Hazar Şiir Akşamlan'nın Azerbaycan'da yapılması için çalışmalara başladıklannı ifade etti. Vali Aydın, yaptığı açıklamada, 10 yıldır Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınındaki Hazar Gölü kenannda yapılan sanat etkinliğine, bugüne kadar Türk topluluklanndan çok sayıda şairin katıldığını hatırlattı. Uluslararası Hazar Şiir Akşamlan'nın ilk kez Türkiye'nin dışında bir başka ülkede yapılması için çalışmalar yapıldığını belirten Vali Aydın, zaman içerisinde etkınliğin diğer ülkelerde de yapılmasının mümkün olabıleceğini belirtti. Azerbaycan'ın Başkenti Bakû'da, ekim ayının sonlannda Elazığ Valüiği'nin organizasyonuyla yapılması planlanan etkinliğe, Türkiye'den çok sayıda şairin katılmasının hedeflendiğini kaydeden Aydın, Uluslararası Hazar Şiir Akşamlan'nın, sadece Elazığ kültürüne değil tüm Türk kültürü ve sanatına katkı sağladığını söyledi. BUGUTV • BEYOĞLU SİNEMASI'nda Alim Şerif Onaran Anısına düzenlenen film gösterimleri kapsamında 11.30, 14.00, 16.30, 19.00 ve 21.30'da 'Frida' gösterilecek. (0 212 251 32 40)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog