Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HjJvl_lilUİVJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Erciyes Irak'a su gönderiyor • KAYSERİ (AA)- Iraklılar, Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde faaliyet gösteren Pansu tesislennde üretilen su ile serinlıyorlar. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetirn Kurulu Üyesı Vedat Alı Özışık, "'Yıllık ürerim kapasıtemız 70 milyon litre civannda. Bunun yüzde 5O'sini ihraç ediyoruz" dedı Döviz kredisi şirket batırdı • TRABZON (Cumhuriyet) - Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin en büyük fındık ıhracatçısı olan Başkanlar Gıda, Yapı Kredi Bankasrndan kullandığı 30 milyon dolarlık döviz kredismi geri ödeyemedi. Başkanlar Gıda'ya ait fabrikalar, 2 adet villa, iş merkezi ve seralarla yüzde 85 hıssedan olduklan Trabzon Organize Sanayı Bölgesı'ndeki Giz Bisküvi, alacağına karşılık olarak Yapı Kredi Bankası'na geçti. TOBB heyetinin kongre heyecam • İZMTR(A\)- 72. tzmir Enternasyonal Fuan nedenıyle İzmır'de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2004'ün Şubat ayında yapılacak 4. İzmir Iktısat Kongresi'ne büyük önem verdikJenni, kongrenın sağlıklı birbiçimde geçebilmesi için üzerlerine düşen görevleri yapacaklannı bildirdi. Hisarcıklıoğlu, şubat ayında yapılacak Kongre'nin Türkiye'nin gelecek 25 yıl hedeflerinın belirlenmesi açısından nem taşıdığını kaydetti. Açıklama Ekonomi Servisi - tstanbul Serbest Muhasabeci Mali Müşavırler Odası (ISMMO) 14 Ağustos 2003 tarihlı Cumhuriyet gazetesinin 13. sayfasında yeralan "Mükellefdeğil yavuz hırsız" başlıklı habere ilişkin bır açıklama yaptı. ÎSMMO açıklamasında, haberdeki "Bartın ilinde 40'a yakın muhasebecının serbest meslek faaliyetinden zarar ettiği ve vergı ödemedığı" şeklindeki saptamasuım gerçeği yansıtmadığıru belirtti. ÎSMMO, Bartın'da muhasebecilerin 270 milyar lıra kâr elde ettığinı ve bu kânn vergisinın büyük oranda ödendiğini savundu. Kurumun, 'koşullar değişti' gerekçesiyle ucuza satılacağından endişe ediliyor Petkim'de fîyat kaygısıEkonomi Ser\isi - Uzanlar'ın, ye- terli teminatı verememeleri nedeniy- le ilk ihalesi sonuçsuz kalan Petkim yeniden satışa çıkanldı. Yalnız kuru- luş maliyeti 2 milyar dolan aşan, bu- günkü değerinin 3.5-4 milyar dolar olduğu belirtilen Petkim'in, olum- suz gelişmeler nedeniyle değerinin çok daha altında bir fiyata satılaca- ğından endişe ediliyor. Bazı çevrelerin kurumun fiyatını düşürme stratejısı doğrultusunda, dönemsel gelişmelerin yanı sıraola- ğanüstü gelişmelen de gerekçe gös- terdiğine dikkat çeken uzmanlar, yetkilileri, ucuz satışa izin verme- meleri doğrultusunda uyardılar. Ilk ıhalede Sanko Holding'le or- tak gırerek 400 milyon dolar fiyat veren ve sonra ihaleden çekilen Ah- metNazifZorhı, ihaleye yeniden gi- • Yüzde 88.86'hk hissesinin blok satışı için ikinci kez ihaleye çıkanlan Petkim'de son teklif verme süresi 18 Kasım olarak belirlendi. Uzmanlar, dönemsel gelişmelere paralel olarak üretim ve satışı düşen kurumun, sağlam olmayan gerekçelerle değerinin çok daha altında satılacağından kaygıh. receğini açıkladı. Fiyatı revize ede- cekleri konusundaki açıklamanın kurumun fiyatı ile ilgili önemli bir ipucu olduğunu söyleyen Petrol-lş Sendikası Araştırma Müdürü Ayfer Eğilmez. "Petkim'de dönemsel ola- rak üretim ve satışta bir düşme var. Çünkü, nafta alımının bürokrasisi çok. Gerektiği kadar alınanuyor ama kalıcı bir sorun değil. Petkim, büyük sorunlan olmayan bir ku- nım. Ancak belli çevTelerin kuru- mun değerini düşürmek gibi bir stratejileri var" dedi. 4 milyar dolar gelır hedeflenen bu yılki özelleştirme programında önemli bir yer tutan Petkim'in özel- leştirilmesi için açılan ihalede son teklif verme tarihi 18 Kasım 2003 olarak belirlendi. Sartname 5 bln dolar İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanını 5 bin dolar karşılığında 1 Eylül 2003'ten itibaren Özelleştirme Ida- resi'nden alabılecekler. İhaleye gerçek ve tüzelkişiler ile ortak girişım gruplan katılabilecek. Yatınmcılardan ihaleye katılabüme- leri için 10 milyon dolarlık geçici teminat alınacak. îhale; kapalı zarf içinde teklif ah- nıp görüşmeler yapılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu gerekli görürse, ihale, pazarlık görüşmelerine devam eden yatınmcılann katılımı ile açık arttır- ma yoluyla sonuçlandınlabilecek. Petkim'deki kamu hisselerinin blok satışı için daha önce yapılan ihalede, 605 milyon dolarla en yük- sek teklifi Uzan Grubu'na ait Stan- dart Kimya vermişti. Çukurova ve Kepez Elektrik'e el konulması ile başlayan ve ardından da Imar Bankası 'na el konularak ka- patılması devam eden süreçte Uzan Grubu, ihale koşullannı yerüıe ge- tiremediği için ihale iptal edilmişti. 60 rtülyon litre kapasiteü fabrikanın açüışını Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yapü. (Fotoğraf: AA) Efes, Adriyatik'ten Çin'e kadar yayıldı ALMATI (AA) - Türkiye'nin en büyük bira üreticisi Efes Içecek Grubu. Çin'den Adriyatik'e uzanan bölgedeki yatınmlanna biryenisini daha ekledi. Kazakistan'ın eski başkenti Al- matı'da 25 milyon dolar yatınmla kurulan 60 mil- yon litre kapasiteli bira fabrikası. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul- tan Nazarbayev tarafın- dan açıldı. Kazakis- tan'daki ikinci fabrikayla birlikte Efes İçecek Grubu'nun bu ülkede- ki bira üretimi 100 milyon litreyi aşacak. Açılış töreninde konuşan Anado- lu Grubu Icra Başkanı Tuncay Ozil- han Efes'in Kazakistan'daki lider bira üreticisi ve pazarlamacısı ol- duğunu belirtti. "İkinci bira fabri- kamız bu bderhğimizi daha da pe- Idştirecektir" diyen Özilhan, Kaza- • Efes İçecek Grubu, 25 milyon dolarlık yatınmla Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da ikinci fabrikasını açtı. Yeni fabrika ile Efes'in bu ülkedeki bira üretimi 100 milyon litreyi aşacak. kistan'daki toplam yatınmlannın 75 milyon dolara ulaştığını, 2 binin üzerinde aileye de ış olanağı sağla- dıklannı ifade etti. Fabrikanın açı- lışından sonra basın mensuplannın sorularını yanıtlayan Özilhan. Çin'den Adriyatik'e uzanan bölge- de bir marka olduklannı belirterek, "Birilerinin bu bayrağı aJıp göriir- mesi lazımdı. Efes, Türkiye adına bunu yapti" dedı. Efes içecek Grubu Baş- kanı Muhtar Kent de açı- lışı yapılan fabrikada üre- tilen biranın bir miktannm Çin ve Kırgızistan başta ol- mak üzere Kazakistan'ın komşu ülkelerine ihraç edileceğini belirerek, 6 ülkede 9 fabrikası bulunan Efes İçecek Gru- bu'nun, Avrupa'daki 980 bira şirke- ti arasında bu yıl 7'nci olacağına dikkat çekti. CHP'Lt ÖZYÜREK: Sayın hemen görevinden alınmalı • Mustafa Özyürek, değiştiğini söyleyen AKP'nin "Allah faizi yasaklamış" diyen Zeki Sayın'ı derhal görevden alması gerektiğini söyledi. Özyürek, "Bu inançlan taşıyan birinin bankalann yönetim kurulu başkanlığında işi ne" diye sordu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekılı Mustafa Oz- yürek, faizsiz bankacılığı savunan Ka- mu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın'a tepki göstererek "AKP değişmişse ve MilK Görüş göm- leğini çıkarmışsa Zeki Sayın derhal gö- revden ahnmahdır. Türkiye adım adım kadrolaşmalar ve en üst düzeyde ifade edilen şeriat anlayışlan ile belli bir nok- taya gjdr/or" diye konuştu. Özyürek, dün düzenlediği basın top- lantısında, "Allah faizi yasaklanuş" di- yen Zeki Sayın'ın, işi faizle mevduat toplamak olan bir kurumun başında bu- lunduğuna dikkat çekti. Özyürek, "Gö- rüşlerinde samimi ise bu görevden isti- fa etmeli. Bu inançlan taşıyan birinin bankalann yönetim kurulu başkanh- ğında işi ne? Gitsin başka bir iş yapsuT dedi. Milli Eğitim Bakanlığfnın burslann tek bir fonda toplanması yönündeki ge- nelgesinin, Ziraat Bankası tesislerinde kadınlarla erkeklenn havuza gırme sa- atlerinin değiştirilmesinin, devlet ka- demelerindeki kadrolaşmalann, belli anlayışın sonucu olduğunu bildiren Öz- yürek, "Türkiye adım adım kadrolaş- malar ve en üst düzeyde ifade edilen şe- riat anlayışlan ile belli bir noktaya gidi- yor" dedı. Özyürek, tüm Atatürkçü, de- mokrat kişilerin bu gidişe tepki göster- mesi gerektiğini söyledi. MGK Genel Sekreterliği görevinden aynlan Orgeneral Tuncer Kıhnç'ın "Hi- lafet ve şeriat arayışmda olanlanmız var" yönündeki sözlerine de dikkat çeken Özyürek, şeriat düşüncesi taşıyanlann üst düzey görevlerde bulunduklannın ortaya çıktığını söz- lerine ekledi. Mersin ili, Merkez ilçe'de Satılık taşınmaz \lulkıyetı Vakrımıza aır Mersin ılı, ,\icrkez ılçesı, 3. Bolge Nusratıye mahaliesı, Tarsus caddesı mevkıınde pafta 59, ada 61, parsel 156 no.da kayıclı, arsa alanı ~400 m2 oian taşınmaz kapalı zarfla teklıt almmak suretıyle satılacaktır. 1) Satılacak taşınmazın muhammen satış bedelı 460.000.000.000.-TL ve geçıcı temınatı 100.000.000.000 .-TL dır 2) ihale 02.09.2003 Salı gunu saar 15.00'te T. Garann Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı \'akh. Halaskargazı cad. No:2~8 Kat:8 Şışlı/Istanbul adresınde vapdacaktır. 3) Sartname >ukarıdakı adresten temın edılebılecektır. 4) Teklif mektuplan en geç 02/09/2003 Salı gunu saat 12.00'ye kadar vukarıdakı adrese verılecek veya aynı gun ve saatte belirtilen adresre bulıınacak ^ekılde posta ile gonderılebılecektır. Postadakı gecıkmeler kabul edılmeyecektır. 5) Vakfımız 2886 sayılı kanuna rabı olmamakla, ıhaleyi dıledıgı kışı \e kuruJuşa vermekte veya ıhaleyı yapıp yapmamakta serbesttır. 6) Satış hakkında daha genış bılgı, Genel Mudurluğumuzden jahsen veya (0212) 233 36 40 / 10 hat no.lu teletonlarla temın edılebıhr. TURKIYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MEMUR VE MUSTAHDEMLERt EMEKLÎ VE YARDIM SANDlGl VAKFI GENEL MUDURLUCU Gazda 'tek fiyat' yenidenmasada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - BÖTAŞ ile Rus Gazexport şir- ketlennin uzman- larından oluşan he- yetler, 3 ayn fiyat- tan alınan Rus do- ğalgazında tek fi- yatlandırmaya ge- çiş için pazarlık masasına oturdu. BOTAŞ Genel Mü- dürü Mehmet Bil- giç, dünkü görüş- meler sonrasında yaptığı açıklama- da, "Görüşmeler devam edecek. Ça- lışmalanmızı sür- dürüyoruz" dedi. Nıhaı karar üst sevıyede yapılacak son bır görüşmeyle belırlenecek. Ikı ül- ke uzmanlan ara- sında doğalgaz an- laşmalannın bütün niteliklerıni masaya yatıracak görüşme- lerin yapılmasına, Enerii ve Tabii Kay- naklar Bakanı HU- mi Güler'in 30 Temmuz 2003 "te yapılan görüşmede, Türkiye lehine olan Mavi Akım fiyat formülünü "tartış- maya açmayı kabul etmesi" üzerine ka- rar verildi. Önceden Mavı Akım formü- lünü tartışmaya aç- mayacağını söyle- yen ancak daha son- ra bu sözünden dö- nen Enerji Bakanı Güler, "Önemu" olan Rus-Türk dost- luğudur" açıklama- sını yapmıştı. Vestd, KD\ İDdirimi ve 13 taksit olanağı, Beko ve Arçelik "Ekim Teslinı"de cazip taksit ve fîyat avantajı sunuyor. TV'de rekabet tüketiciye yaradı BURSA (AA) - Televizyon üreticisi fırmalar, başlarhklan kampanyalarla, yeni TV alacaklar için cazip olanaklar sunmaya devam ediyor. Vestel, televizyon fıyatlannda yüzde 18 oranında KDV indirimi uygularken, peşin fıyatına 6 taksit ve 13 aya varan ödeme kolayhgı sağlıyor. A>nca, 51 ekran üstü TV alanlar, ev sinema sistemini cazip fıyatla satın alma imkânı buluyor. Beko ve Arçelik ortak strateji uygulayarak ekim teslim fıyatlanru hemen teslim fıyannın çok altında tutuyorlar. • Firmalar, başlattıklan kampanyalarla, yeni TV alacaklar için cazip olanaklar sunmaya devam ediyor. Beko'da 37 ekran TV'nin hemen teslim fiyatı 327 milyon 600 bin lıra ıken, ekim teslim fiyatı 274 milyon 200 bin liraya, 55 ekran TV hemen teslim fiyatı 498 milyon lira iken, ekim teslim fiyatı 417 milyon 600 bin liraya düşüyor. Arçelik 37 ekran TV hemen teslim 335 milyon 400 bin lira iken, ekim teslim fiyatı 280 ~~~^~^~~^~~~ milyon liraya, 55 ekran TV hemen teslim fiyatı 509 milyon 400 bin iken, ekim teslim fiyatı 427 milyon 800 bin liraya düşüyor. tthal üriin olan Sony ve Philips'te kampanyalar söz konusu olmazken dolar ve Euro'daki düşüşün fiyatlara yansımasıyla yeni TV alacaklar için cazip konuma geldi. Sony marka 37 ekran TV peşin 420 milyon lira vadeli 475 milyon liraya, 55 ekran TV peşin 500 milyon lira, vadeli 560 milyon liraya satılıyor. İşsizliğe çözüm arayışları Evlerüretim üssü olacak KONYA (AA) - Türkiye'de sayılan 5 milyona ulaşan işsizlerin üretime yönlendinlmesi ve evlerdeki potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla geliştirilen "Fabrikasız istihdam" modelinin ilk adımı Konya'da atılacak. Konya Genç Sanayici ve Işadamlan Derneği (KOSGİAD) Başkanı Ali Gürbüz Davioğlugil, devlete büyük yük oluşturan işsizliğin ortadan kaldınlması için bir proje geliştirdiklerini kaydetti. Dayıoğlugil, "fabrikasız istihdam" olarak ifade ettikleri bu proje ile işsizlerin kendi evlerinde üretim sektörüne kazandınlacağını kaydederek, "Ülke geneünde kadm, erkek demeden yaklaşık 15 milyon kişi henı para kazanacak, hem de ülkesine katma değer yaratacak" dedi. Dayıoğlugil, bu yılın sonuna doğru uygulamaya konulacak proje kapsamında evlerde, oyuncak, cüzdan ve çanta gibı deri işleri, tekstil ürünJeri, küçük ev aletleri, halı ve kilim ile birçok sanayi sektörünün ara malzemesinin üretileceğini anlattı. Projenin ilk ayağının Konya'mn Meram Ilçesi'ne bağlı Karadiğin Beldesi'nde uygulamaya konulacağını belirten Dayıoğlugil. "700 haneH beldedeki 400 evde ayakkabı ara malzemesi üretilecek. Bu konuda Konya'mn büyük işletmeleri arasında yer alan 3 ayakkabı firması ile anlaşmaya vardık. Köyiü üretecek, işletme onlara para ödeyecek" dedi. BILGITOPLUMUNA DOGRU/ÖZLEM YÜZAK oztem.vu/ak a cumhuriv eLcom.tr TÜBİTAK, küçük giri- şimcılerin, dünya şirketi olmaya giden yolda Ar- Ge sayesinde yaşadıklan başan öykü- lerini kitaplaştırdı. Kitabın adı "Ar-Ge Mucizesi I Başan Öyküleri". Kendi kendine sessız sedasız faali- yet gösteren KOBİ'lenn ürün geliştir- meye verdıkleri önem sayesinde nasıl birden yurtıçınde ve yurtdışında ciddı atılımlar yaptıklan gözler önüne senli- yor. Yalnız KOBl'ler değıl, Vestel, Arçe- lik gibi dünya pazarında söz sahibı şır- ketlenn de öyküleri var kitapta. Altaş, 199O'lı yıllarda kurulan ve alü- mınyum sektöründe faaliyet gösteren bır firma. özellıkle o dönemde revaç- ta olan alüminyum doğrama kapı ve pencereler üzerinde yoğunlaşmış. An- cak 1995'te ucuz bir hammadde olan plastik, alüminyumun yerini almaya başlayınca, Altaş'ın yöneticileri de ye- ni çıkışlar için Ar-Ge çalışmalanna yö- nelmişler ve yüzey kaplama teknoloji- sını gelıştırerek patent almışlar. Sonuç- ta Altaş, krizdönemındeki arayışlar so- nucu şu anda alüminyum imalatının merkezi sayılan Italya dahil birçok ül- keye mal satıyor. Arçelik'te Ar-Ge tanımı şöyle yapılı- yor: "Bılgiyi teknolojiye, teknolojiyi ürüne dönüştürmek." Dünya çapında Ar-Ge ile Dünyaya Meydan Okuyanlar üne sahip şirketin başansında kilit nok- ta Ar-Ge. 1959 yılında Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini üreten firma, bu- güne kadar Ar-Ge'den hiç ödün ver- medi. TÜBİTAK bünyesindeki Tekno- loji Izleme ve Değeriendirme Başkan- lığı'nın (TİDEB) desteğiyle 1996 yılında tanışan Arçelik, bugüne kadar TİDEB destekli 6 proje gerçekleştirdi. Alınmış patent sayısında Türkıye'de birinci. Bugün, her ikı ürününden birinı yurtdı- şınasatabilme konumunda. 55 ülkeye ihracatyapıyor, 2001 yılıyatınm harca- ması 25 milyon dolar olmuş, bu tutar ıçınde Ar-Ge'ye aynlan pay ıse 14.1 milyar dolar. Arçelik Araştırma ve Tek- nolojı Geliştırme Merkezi'nden Doç. Dr. Yalçın Tenes, "Kriz döneminde tek- nolojik üretimde Ar-Ge 'nin rolü nedir" sorusunun yanrtını şöyle veriyor "Kri- ze girdik gelirimiz az, giderieri kısmak gerekir diyenler, önce Ar-Ge'den ta- sarruf etmeye çalışıyoriar. Bu belki normalbirreaksiyon. Ancak görûlüyor ki, bunun tam tersini yapan şirketler, krizden güçlenerek çıkıyoriar. O da şu şekilde oluyor. Kriz var, üretemiyorum, satamıyorum o zaman bütün gücü- müzü ürünümüzü geliştinneye harca- yalım diyenler kazanıyor." TÜBlTAK'ın kitabında ELJAR şirke- tinın tanımı "Tekstil boyahanelerinde el değmeden üretimi yehi olanaklaıia gerçekleştiren Türk fırması" Endüstn- yel otomasyon projelenne gınp TÜBl- TAK'ın desteğini alarak daha da büyü- müş. Bugün, geliştirdiği projeyle teks- til boyahane atölyelerinde, kumaşı ta- kıp çıkarmak dışında kalan bütün iş- lemleri tamamen otomatik olarak ya- pabilecek bir teknolojiye sahip. Bir diğer öykü ETA'ya ait: "F4 ve F16 uçaklannın kartlannı tamiredebi- lecek test cihazlannın Türkiye'de ya- pılabileceği düşünülüyordu. Tanınma- mış bir firma olan ETA, bu pazara iigi gösterdi" diye başlayan öykü, üniver- site ışbirliğiyle çalışmaya da güzel bır ömek. 2001 'in Şubat ayında ODTÜ Tekno-park'a yerleşen ilk fırmalardan bin olan ETA'nın, geliştirdiği yazılımlar sayesinde bugün yalnızca kartlann ha- talan bulunmakla kalınmıyor aynı za- manda hatanın düzeltilmesi de sağla- nıyor. Yurtdışından alınacak hizmetin hem yerli hem de çok daha ucuza sağ- lanması ıse işin diğer yönü. ETA yetki- lileri gelişmeye verdiklen önemi şöyle anlatıyorlar "Dünyada sürekli olarak ürününüzden daha lyi ve daha yenile- riçıkıyor. Burada biryanş var. Yürüyen merdivende tersineyürümekgibi. Ya- ni durursanız geriye gidersiniz. Yürü- yen merdivenden daha hızlı koşmanız lazım ki, ulaşmak istediğiniz yere va- rasınız." vereceğımız son örnek SİNTER ME- TAL'den. 1969 yılında kurulan SİNTER METAL, toz metal teknolojisinın hiç bi- linmedıği yıllarda Türkiye'de bu tekno- lojiyi kullanarak üretim yapmaya baş- layan ılk şirket olma özellığı taşıyor. Şir- ketin kurucusu Olgun Tanbenk, TÜBİ- TAK-TİDEB ve TTGV'den aldıklan des- teğin teknolojilerinın gelişmesine bü- yük katkısı olduğunu vurguluyor. Bu- gün şirket General Motors, Emerson, Ford, Man, Bosh, Sıemens gibı dünya devlerine ürün satıyor. Kitapta, Gate Elektronık, özçelık, Hıdromek, Hıpokrat, Infroton, Karel, Şışecam, Teba, Teklas, Vestel gibi fir- maların da gerçekten okunmaya ve ders alınmaya değer başan öyküleri var. Krizlerin, yolsuzluklann, siyasi he- saplaşmalann gündeme damga vur- ması olanca hızıyla sürerken "iyi şey- ler de oluyor" diyebılmek gerçekten önemli. Yerlı fırmalann başan öykülen de işte bunlardan biri...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog