Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab^ cumhuriyet.com.tr 11 Son iddiaya göre ABD silahlann yerini buldu ancak ele geçiremiyor; çünkü hepsi Lübnan'da Yasak silahlarBekaa'daymışDış Haberler Servisi - Kitle imha silahlanna sahip olduğu gerekçesiy- le Irak"ı işgal eden, ancak bu ülke- de silahlan bir türlü bulamayan ABD, silahlann varlığını şöyle ya da böy- le kanıtlamaya kararlı görünüyor. Wbrld Tribune.com internet site- sindeki özel habere göre, Irak'ın sa- hip olduğu öne sürülen fatle ımha si- lahlan konusunda Amerikan ıstihba- ratı şimdı yeni bır olasılıktan kuşku- laruyor. Ancak yine habere göre ABD ve müttefiklerinin "bu silahlan ele geçirmesi ne yazık ki olanaksız." Çün- kü stratejik malzemenın bulunduğu konteynerler Irak'ta değıl. • Saddam Hüseyin'in elinde olduğunu öne sürdüğü kitle imha silahlannı bulamadığı için yoğun eleştirilere hedef olan ABD istihbaratı yeni olasılıklar üzerinde duruyor. Öne sürülen son olasılık ise araştırma yapılması mümkün olmayan Bekaa Vadisi. CIA'nın üzerinde durduğu yeni olasılığın, kitle imha sılahlannın var olup olmadığı tartışmasına da son ve- recek bır seçenek olduğu değerlen- dırmesi yapılıyor. Bugün Geostra- tegy-Direct.com ınternet sitesinde çıkması beklenen habere göre, kit- le imha silahlan. Lübnan'ın "müda- haleediltnea neredeyseoknaksz" Be- kaa Vadisi"nde, İran ve Suriye bir- likleriyle, Hizbullah ve eski Iraklı ajanlar tarafından korunuyor. Uz- manlar, böyle bir durumda. silahla- nn olup olmadığını kesınleştirecek herhangi bır adım ahlmasının müm- kün olamayacağını belırtıyorlar. World Tribune.com'un aktardığı bilgilerde, ABD'ninbuolasıhğıne- den daha önce değerlendırmedığı sorusuna da yanıt veriliyor. CIA kayıtlarına geçmedi ABD istihbaratının, ilk olarak Ocak 2003 "te Irak'tan Suriye'ye ve oradan da Lübnan'a römorklu kamyon akı- şı olduğunu belirledığı, ancak o dö- nemde bunun önemsenmediği ve CIA kayıtlanna geçmedığı aktanlıyor. Saddam Hüseyin'in elinde olduğu öne sürülen silahlan bulamayan ıs- tıhbaratçılar Bekaa Vadisi "nde uzun menzıllı scud fiizelen ıle kimyasal ve biyolojik silah başlığı parçalan- nın bulunduğunu düşünüyor. Geostrategy-Direct.com sitesinde 13 Mayıs 2003 tarihinde yayımlanan bır haberde, Suriye \ e Irak arasın- da, ıkısı ıçın de kârlı olan sılah trans- ferı faalıyetlerinin yeni olmadığı, Suriye Savunma Bakanı Mustafa Tlas' ın oğlu Firas Tlas' ın Irak 'la ya- pılan ışbırlığının kntık fıgürlerin- den bin olduğu aktanhyordu. Tlas ve Esad'ın IrakTayapılan si- lah. petrol ve uyuşturucu ticaretin- den yüz mılyonlarca dolar kazan- dıklan kaydedıliyordu. CLYnın, şu anda Irak ve Suriye ara- sında Saddam Hüseyin'in stratejik silahlannın saklanması için milyon- larca dolan bulan bir anlaşma yapıl- dığına inandığı belırtıliyor. BAE, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Hükümet Konseyi'ni tanıması Irak'ta işgali meşrulaştırdı Arap ülkelerinin yanlışlar listesi USH'TAN EMRÎVAKİ Banşçı örgüte şahin üye • Kongre'nin tatilde olmasını fırsat bilen Bush, Amerikan Banş Enstitüsü'nün yönetim kuruluna Pipes'ı atadı. Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George Bush'un, Amerikan Banş Enstitüsü yönetim kurulu üyeliğine Ortadoğu uzmanlanndan Dankl Pipes'ı getinnesi sert eleştinlere neden oldu. NTV'nin haberine göre, Bush'un, Pipes'ı Amerikan Banş Enstıtüsü'nde görevlendirmesı, demokrat senatörlenn, Müslümanlann, Araplann, liberal Musevilerin ve akademik çe\Telerin sert tepkisini topladı. 11 Eylül saldınlan sonrası yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Pıpes, ABDTı Müslümanlan iç tehdıt olarak değerlendırmiş, Müslümanlara karşı aynmcı ve ırkçı polıtıkalar ızlenmesıni ıstemışti. tsrail'in uluslararası kamuoyu tarafindan eleştirilen politikalanna destek veren Pipes, daha önce Oslo banş anlaşmalanna olduğu gibi, yol haritası denen Ortadoğu banş sürecine de karşı çıkıyor. Kongrenin yaz tatilinde olmasını fırsat bilerek atamayı gerçekleştiren Bush böylelikle Pipes için kongrenin onayını istemekten de kurtuldu. Körfez'deki 4 Arap ülke- si Birleşik Arap Emirliklen, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Irak'taki geçici Hükümet Konseyi'ni tanıması; işgalin meşrulaştınlması, Arap Bir- liği ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlannın ihlali an- lamına gelmektedir. Arap Birliği, geçici konse- yin kurulmasını olumlu bul- makla birlikte, ABD'nin bas- kılanna karşın konseyin ya- sallığını ve Irak halkını tem- sil gücünü tanımadı. Bu dört ülkenin tavrını benımseme- ye yönelen Crdün, Fas, Um- man, Yemen gibi ülkeler de Irak halkının isteklerine say- gı göstermelidir. Bu düşüncemıze itiraz eden bazı çevreler. konsey üyelerinin doğrudan seçil- memiş olmalannın, konse- yin meşru olmadığını gös- termeyeceğini; Arap Birli- ği'ne üye ülkelerin hükümet- lerinin hiçbirisinin seçilmiş olmadığını söylüyorlar. Arap ülkeleri yönetimlennin bi- rer diktatörlük olduklan, yoz- laştıklan, halklarını temsil etmedikleri gerçeğini teslim etsek de, hiçbinsi işgal güç- lerince belirlenmemiştir. Belki de. Nazi ışgalı altın- daki Fransa'da kurulan Vichy hükümetinin başka ülkelerce tanınmadığını; Irak'taki ge- çici konseyin de Nazı işgali ya da Avrupa devletlennin iş- gali altındaki Afhka ve As- ya'da oluşturulan hükümet- lerin bir kopyası olduğunu hatırlarmak yararlı olacaktır. Necefdireniyor Dünyada işgallerle karşı karşıya kalmış bütün ülke- lerde dini liderler -Irak dı- şında- toplumsal güçleri di- renmek ıçın harekete geçir- mıştir. Necef teki dini li- derler. bütün güçleriyle iş- gale karşı gösterileri önle- meye çahşmaktadır. Kaldı ki bu gösteriler, iş- gal güçlerinin Arap insanı- nın duygulannı yaralayan, Islamı değerlere saldıran davranışlanna; güven orta- mının kaybolmasına, su, elektnk gibi temel hızmet- lerin yokluğuna karşı de- mokratik haklann dile geti- rildiği eylemlerdir. Yüz binlerce Ingilız. Irak'a saldın ve işgale karşı Ingiliz polısinin korumasında ve ba- sın yayın kuruluşlannın des- teğiyle gösteriler düzenleye- bilmışse, neden Irak'ın evlat- lannın aynı şeyi yapma hak- lan olmasın ve neden dini liderler bu haklannı kullan- malanna engel olmak için araya girmekteler? Bunlann bize Kuran'dan, işgale karşı direnmemeyı ve işgalciyle işbirliği yapmayı öneren bir sure ya da hadis gösterecek- lerini ummaktayız. ABD, maddi yüküyle, dö- külen kanıyla saplandığı Irak batağına, Arap ülkelennı de çekmeye çalışıyor. Arap ülkeleri. yasal olma- llecefteki dini liderler bütün güçleriyle işgale karşı gösterileri önlemeye çaüşıyorlar. Irak" halkının işgalcilere yönetik öfkesi dinecek gibi görünmüyor. (Fotoğraf: REUTERS) yan konseyi ve bir Arap ül- kesinin işgalıni kabul etmek- le ağır bir hata işlemektedir- ler. Onlarbu hatayla, Irak'ın kitle imha silahlanna sahip olduğu yalanıyla gerçekleş- tirılen ambargoya karşı sus- kun kalmak ve katılmak gi- bi geçmişteki hatalanndan oluşan listeye bir yenisini ek- lemekteler. (Abdülbari Atvan, 18.08.2003, ElKudsEl Arabi'den çeıiren VedatAtila) AĞUSTOS PROGRAMI 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna Ötenel Dörtlüsü OJ ZuhalFocan 31 Ağustos 2003 İmer Demirer Dörtlüsü Vokal: Ayşe Gencer DJ Hülya Tunçağ 0-6 yaj grulitj ucretsız 6-!2 yas çriibu %50 mtjtrımııdır «ap»it>Bİz W0felfiIk uaırMır huliı hotel BİGEHAN 48 Oda 125 yatak kapasiteli otelimizin tüm odalarında klima, uluslararası görüşmelere açık telefon, duş wc ve balkon bulunmaktadır. Ayrıca havuz bar ve restaurant (açık büfe) hizmetinizdedir. HERSEY DAHİL 30.000.000 Ovacık mevkii Ölüdeniz/FETHİYE Tel: 0252 610 09 71 - 0252 616 69 72 - 0252 616 69 71 Fax: 0252 616 70 94 eı MMACKEREL HOLIDAY Vll.LAGE • Beach Club • Havuz-Bar • Eşsiz kumsal-Plaj Deniz ve Orman iç içe Foça'nın en uygun tatil ayı Eylül'de; Yanm pansiyon 40.000.000.-TL Oda kahvaltı 30.000.000.-TL. Rezervasyon 0 (232) 812 39 26-27 Faks: (90-232) 812 39 28 KüçükAyani Mevkii 35680 Eski Foça YENİLMEZ MOTEL BODRUM YALIKAVAKTA Denize sıfır, özel plajı Nefis gün batımında restaurantı ve yüzme havuzu 2 kişi klimalı klimasız oda oda Y. P. O.K. Y. P. O.K. 75. .OOO.OOO.- 55.000.000.- 7O. 5O. .OOO.OOO.- OOO.OOO.- Tel: 0252 385 4O 55 Faks: 0252 385 40 13 www.bodrum-bodrum.com/yenilmez CIATB HOTEL MERİ ÖLIDEMZ • Türkiye rurizminin hizmetinde. 25. yıl • Ölüdeniz tabiat parkı içinde, denize sıfır • Herşey Dahil hizmet, özel plaj, havuz, sauna, n'tness. her türlü deniz aktiviteleri, kara sporlan, olta avcdığı, yamaç paraşütü, antik kentler, safari gezüeri... • Çocuklar için, anneler için, dinlenmek isteyenler için. doyumsuz güzelükler içinde doyumsuz bir tatil için... R e z e r v a s y o n v e bilgi: Tel: 0 252 617 00 01 Fax: 0 252 617 00 10 Web: hotelmeri.com Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. BURHANETTİN ALP POLAT YEŞİL VE \IA\İNİN BULUŞTUĞU BODRUIVI-BİTEZ'de H O T E L N A T U R ••• Kişi Başı Yanm Pansiyon.: 40.000.000.- TL. Sabah Kahvaltısı ve Akşam Vemeği Açık Büfe Odalarda klıma, mınıbar, TV, saç kurutma. balkon, sauna, masaj, fitness, tenıs, bısıklet, yüzme ha\iızu, kapalı açık restaurant. bar, snack bar. özel restaurant. engellı odası, eğlence gecelen ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 " "415 Hat). Faks: 0 252 - 363l n 83 HHH.naturhotel.com AÇIKÇA ŞÜKRÜ SİNA GÜREL Yeniden 'Doğu Sorunu' Osmanlı Devleti güçsüz düşüp başkalannın et- kisine açık hale geldikçe, "Doğu Sorunu" içinden çıkılması zor bir denkleme dönüşmüştü. Asıl niyet- leri Osmanlı'nın Ortadoğu ve Balkanlardaki top- raklanna el koymak ya da en azından bu top- raklar üzerinde kendilerine bağlı yeni yönetim- ler oluşturmak olan Batlı "büyük"ler, Avrupa'nın hasta adamı dedikleri Osmanlı Devleti'nin mi- rasının paylaşılması konusuna "Doğu Sorunu" adını vermişlerdi. "Doğu Sorunu", Batı'dan ba- kıldığında böyleydi Doğu'dan bakıldığında ise, bal gibi "Batı'nın yarattığı sorun", yani Osmanlfnın "Batı Sorunu" olarak adlandırılmalıydı. Doğu Sorunu'nun Balkanlar bölümü, Orta- doğu'ya göre daha yalın bir "formülle çözüle- bilecek gibiydi: Burada "ulusal" hareketler kö- rüklenir, Osmanh'dan şu ya da bu Batılı devletin yar- dımıyla bağımsızlığını kazananlar, nasılsa kendile- rine destek olanların etkisi altına girerlerdi. Balkan- lardaki ilk örnek olan Yunanistan, "£>üyü/("lerin hep- sinin, yani Ingiltere, Rusya ve Fransa'nın desteğiy- le bağımsız olmuş, bu da işleri daha sonra karış- tırmıştı. Yunanistan'dan sonraki örneklerde, des- tek konusunda acımasız bir rekabet başlamıştı. Tabii işin bir yönü de Osmanlı'nın "içini" ilgi- lendiriyor, Osmanlı'nın daha çok "içine girilme- s/"ni gerektiriyordu. Önceleri azınlıklardan -daha doğrusu ''milletler''den- "marım/" (himayeedilen- ler) yaratılması işine girişen Batıhlar, daha sonra "refom7/a/-"azorladıklan Osmanlı'nın "gayrimüslim- ler"e ayrıcalıklar vermesini sağladılar. Tanzimatçı- lar, "biz kendimiz adam olamayız" düşüncesiyle, içerdeki "reformcular" oldular. Ortadoğu'daki durum ise daha karmaşık ol- du. Burada "uluslar" yaratılamayacağı için ye- rel aynlıklann körüklenmesi ve sonunda -pet- rol zenginliği Doğu Sorunu'nun son dönemin- de fark edilen- topraklara doğrudan el konul- ması gerekiyordu. öyle de yapıldı: "Büyük" dev- letler aralarında gızli anlaşmalar yaptılar, savaşıp ye- nilenlerin paylarını galipler arasında yeniden dağıt- tılar... Ve sonunda Sevr Antlaşması yapıldı: Orta- doğu'daki Osmanlı topraklan paylaşıldı, Ermenis- tan ve Kürdistan'a toprak ayrıldı ve Türklere Orta Anadolu'da bır yer bırakıldı. Türk Ulusu bakımından "Doğu Sorunu"nu çö- zen, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi sonunda ka- vuşulabilen "ulus devlet" sınıriannın Lozan'da Batılılara kabul ettirilmesi oldu. Batıhlar, Lozan'da Sevr'in bozulmasını kabul et- tilerde, içlerine sindirebildiler mi? Hayır. Bunun ilk işaretini daha Lozan'ın sonuçsuz kalan ilk dönemi 1923 Ocak'ında biter ve Ismet Paşa Lozan'dan ay- rılırken, Lord Curzon vermişti: Ismet Paşa'ya "şim- di sizden istediğim, ama sizin vermediğiniz ödün- lerin listesini cebime koyuyorum. Yakında Lond- ra'ya gelip borç istediğinizde çıkarıp önünüze ko- yacağım" diyen Curzon'du. Lord boşuna bekledi. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Lord'un cebindeki listeyle karşılaşmamak için borç ıstemedi. Çünkü Lord Curzon'lann asıl isteği, Türkiye'ye dar bir zamanında yeniden Sevr'i kabul ettirmekti. Iki gün önce isveç'te toplanan bir konferansta Sevr'in canlandınlması ve uygulanması istenmiş. Şaşılacak bir şey yok. Üzüimemizi ve kaygılanma- mızı gerektiren pek çok neden var... Bugün eğer eski sömürgeci Avrupa'da Sevr ko- nusundakı umutlar tazeleniyorsa; bugün eğer Or- tadoğu'daki Müslümanlara hükmetmeyi amaçla- yan Evanjelistler, bir "Yeni Dünya Sömürgecili- ği"n\n ilk önemli adımını atarken ve başımıza çuval geçirip, çorap örerken, bir de Mehmet- çiği kullanmak istiyorsa, kaygılanmalıyız... Üstelık ulus devlet ve Cumhurıyet ilkeleri konu- sunda en küçük bir duyarlılık göstermeden, "aklı başka yerde" bir iktidaria yönetilmemizin Sevr'i zaten hiç aklından çıkarmayan ve Türklerle he- sabını kapatmamış olanları cesaretlendirdiğini görerek, hem kaygılanmalı hem de üzülmeliyiz... Belki kaygılanmak ve üzülmek, ayağımızı yere bas- tırıp bir işe yarar... BİLGE KİTAP KULÜBÜ ÛCRETSİZ YAYIN KATALOĞU İSTEYİNİZ Kuyumcu İrfan Sokak HoA2 Nişantaşı - İstanbul Tel: 0.212. 230 39 36 Faks: 0.212. 231 77 03 LorymaResort Biya§amM Tunınç, Güne\ Ege'nin fi>ortlarla bezenmiş nefes kesıcı coğrafyasının en güzel koylanndan bin. . Loryma Resort Hotel yamaçlann \ejetasyon dokusuna gızlenmış. koyun büyüleyici, mistık panoramasına tümüvle hükmeder ko- numda. sıra dışı bir tesıs. Ormanlardan inen serınletıcı esmtıler, düşuk nem oranı ve bol oksıjenli. sağlıkh ha\a- sıyla ideal iklım koşullanna sahip Eko-çıftliğınden kendi sütünii, peynirini. kremasını, \Timurtasini temin eden. ken- di ürettiği -yörenın en kalıtelı- zeytinyağını kullanan. da- mak ze\ kı kadar sağlıkh beslenme ılkelerıne de duyarlı bır mutfak. Konforlu apart daireler. açık büfe restaurant. pool- bar, outdoor-bar. açılclcapalı yüzme ha\uzlan. jakuzı, fıt- ness-center, sauna, süper dısko. bilardo, dart, tenis. masa- tenisi, çocuk kulübu. doktor servisi... Lısanslı rehberlerle mountaınbikıng, sea kayakıng, trekking. canyomng, scuba divmg. raftıng . Ruh-zıhin-beden sağlığı programlan, Ayuneda konsultasyonu, T'ai-Chı. Yoga seansları. aroma- terapi masajlan. doğal zayıflama kürlen. yüz-vücut bakı- mı... "Özel anımas\onlar". "sürprız sho\Uar"dan anndınl- mış. arabesk mûziğı uzaktan bıle duyamayacağınız. kent yaşamının yıprattıgı ınsanın pozıtıf yaşam enerjısıyle dolu günlük yaşamına dönmesını hedefleyen, kültur \e çevre dos- tu bır ışletme anla\ ışı Detaylı bılgı www.loryma.com Tel: 0252 476 72 20-25 Faks: 0252 476 72 25 info(c loryma.com Cumhuriyet Dostlanna %20 ındirım 1 +3 taksit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog