Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr Almanya'dan Irak'a asker yok • BERLf\(AA)- Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya'nın Irak'a asker göndermeyeceğini söyledi. Schröder, Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclisgrubu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın Irak'a asker göndermeyeceğini belırterek "Bu böyle kalacak ' dedi. Schröder, hükümeti oluşturan koalisyonun da bu konuda birlik içinde ve aynı görüşte olduğunu söyledi. Polonya iissüne saldırı • VARŞOVA(AA)- h-ak'ın güneyındeki Kerbela kentınde, Polonya üssüne önceki akşam havan topu saldırısı düzenlendiği bildirildi. Polonya Savunma Bakanı Jerzy Szmajdzinski. saldınnın. Saddam Hüseyin yandaşlan tarafından düzenlendiğini söyledi. Szmajdzinski, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını belırtirken saldınnın, bir uyan anlamı taşıdığını söyledi. Gazeteci ölii bulundu • BOGOTA(AA)- Kolombiya'da. önceki gün bir gazetecinin ölü bulunmasıyla. hafta sonundan bu yana öldürülen gazeteci sayısı 2'ye çıktı. Polis kaynaklanndan edinilen bilgiye göre, cuma gününden beri kayıp olan 29 yaşındaki Andres Carmona'nın kurşunlanmış cesedi, dün Medellin bölgesinde, yakınlan tarafından tespit edildi. NATO'dan asker gönderme sinyali • MO\S(AA)-NATO Müttefık Kuvvetler Komutanı General James Jones, ittifakın, istenildiği takdirde Irak"a bir ıstıkrar gücü konuşlandırabıleceğini bildirdi. General Jones, Irak'ınorta-güney kesıminde halen faaliyet gösteren Polonya önderliğindeki 9 bin askerden oluşan birliğın, ittifakın komutası altına ahnabileceğini söyledi. Jones, Türkiye'den de birlik konuşlandırabilecekleri ni kaydetti. Türkiye'den teröre kınama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Hindistan'da önceki gün düzenlenen terörist saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. "Kim tarafından yapıhrsa yapılsın, her türlü terör eylemine karşı olan Türkiye, bu alçakça saldınyı şiddetle kınamaktadır" denildi. Bombay'da önceki gün meydana gelen patlamalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Kriz bölgelerinde çalışan gönüllülere koruma sağlanmasını engelleyen Washington'a tepki yağıyor Insani yardıma ABD çelmesi üvenlik Konseyi üyesi Meksika'nın sunduğu ve pazartesi günü oylanması beklenen tasan Povvell'ın "kaygılan bulunduğu" gerekçesiyle ertelendi. DışHaberier Servisi-ABD. krız böl- gelerinde çalışan insani yardım gö- revlilerine daha çok koruma sağlama- yı amaçlayan bir BM karar tasansının yürürlüğe girmesini engelledi. Insan haklan örgütleri olay nedeniyle Was- hington'a büyük tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi üyesi Mek- sika'nın sunduğu ve Fransa, Alman- ya. Rusya, Bulgaristan ve Suriye ta- rafından desteklenen tasan. Güven- lik Konseyi'ne ilk olarak nisanda da- ğıtılmıştı. Tasan, geçen hafta BM bi- nasına düzenlenen ve 23 kişinin öldü- ğü saldından sonra yeniden gündeme alındı. Pazartesi oylanması beklenen tasan. ABD Dışişleri Bakanı Coün PoweU'ın "kaygılan bulunduğunun" bıldırilmesi üzenne ertelendi. Tasan- nın önsözünde, insani yardım görevli- lenne düzenlenen saldınlann, Ulusla- rarası Ceza Mahkemesi (UCM) çerçe- v esinde savaş suçu olarak tanımlanaca- ğı yer alıyor. Tasanda aynca, insani yar- dımlarda bulunan sivil toplum kurulu- şu üyelerine yönelik suçlara girişenle- rin mahkemeye çıkanlması da isteniyor. Mart ayında kabul edilen UCM'yi imzalamayı reddeden VVashington ise tasanya, mahkemeye atıfta bulundu- ğu ıçın karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Ba- kanlığı sözcüsü Phillip Reeker. Po- well'ın, Meksikalı meslektaşını tele- fonla arayarak tasanyı görüştüğünü söyledi. Reeker. ülkesinin, uluslarara- sı yardım gönüllülerini korumayı des- teklediğini kaydetti. 'Görevlilere saldın savaş suçu' Meksika'nin BM Büyükelçisi AdoJ- fo Agullar Zinser ise Güvenlik Kon- seyi'nin diğer 14 üyesinin tasanya destek verdiğini belirtti. Zinser, yar- dım gönüllülerine yönelik kasıtlı sal- dınlann UCM'de "savaşsuçu" olarak tanımlanması gerektigini söyledi. ABD mahkemenin, kendi asken yet- kililerine karşı siyasi amaçlı suçlama- larda kullanılmasından korkuyor. Bush yönetimi, anlaşmayı imzalayan ülke- leri, "maH yardımı kesmekİe" tehdit ediyor. Bugüne kadar Konsey üyele- rinden tngiltere. Fransa. Almanya, Bulgaristan, Ispanya ve Gine de da- hil 91 ülke UCM'yi imzaladı. Insan haklan örgütleriyse, mahke- menin desteklenmesi gerektigini. çün- kü insani yardım görevlilerine yöne- lik olası saldınlara karşı caydıncı bir unsur olduğunu savunuyorlar. MUHALEFET SONUCA İTİRAZ ETTÎ Ruanda'nın seçimi Kagame Dış Haberier Servisi - Ru- anda'da önceki gün yapı- lan devlet başkanlıgı seçi- mini. eski Devlet Başkanı Tutsi kökenli Paul Kagame kazandı. Muhalefetse so- nuca itiraz ederek oylama- nın yenilenmesini istedi. Ülkedel994'te800bin kişinin katledildiği soykı- nmın ardından gerçekleş- tirilen ilk başkanlık seçim- lerinde, eski Devlet Başka- nı Kagame "nın oylann yüzde 94.3'ünü aldı- ğı duyuruldu. Seçim Ko- misyonu'nun sonuçlanna gö- re Kagame'nin rakıbi Faustin Twagiramun- gu ise yüzde 3.5 oytopladı. Kendisini kut- layan binlerce yandaşına seslenen Kagame "Buger- çek bir zafer, sürpriz de- ğiT dedı. Tutsi kökenli Kagame. başında olduğu isyancı or- du 1994 Temmuz'unda başkent Kıgah'yi ele geçi- rerek soykınmı sona erdir- diğinden bu yana Ruanda politikasında etkin bir ro- le sahip. Ülkede 9 yıl ön- ce. Tanzanya'daki bir zir- /Latliamın sona ermesinde rolü bulunan Kagame, oylann yüzde 90'dan fazlasını aldı. veden başkent Kigali'ye dönen Devlet Başkanı Ju- venaJ Habyarinıana. uça- ğının düşürülmesi sonucu ölmüştü. Hutu halkından olan Habyanmana'nın öcü- nü almak isteyen yüzde 80 çoğunJuktaki Hutular, azın- lık Tutsilen katletmeye baş- ladı. Katliamda 800 bin cı- v annda Tutsi ve ılımlı Hu- tu öldürüldü. Seçim sonuçlannı kabul etmediğını bildiren Twagıramungu, anayasa mahkeme- sine baş\Torarak so- nuçlara itiraz ede- ceğini kaydetti. Tvvagiramungu, "Bu demokrasi de- ğil. Tek parti siste- mi kurmaya çahşı- yorlar. Hemen he- men yüzde 100'e yakın bir oy müm- kündeğirdedi Tvvagiramungu, seçim komisyonu tarafından, se- çimleri engellemeye ça- lışmak ve şiddet eylemi hazırlığı yapmakla suç- lanmasının ardından, oy- lama merkezlerıne göz- lemci göndermeme kara- n almıştı. Oylama ve tas- nif aşamalarında sadece Kagame'nin partisinin gö- revlileri bulundu. 7ÖP RESPOI» HtNDULARDAN PAKİSTAN'A PROTESTO - Yeni Delhi'de önceki gün gerçekleşen patiamalan protesto eden Tüm Hindu Terör Karşıb Cephe üyeleri, en az 50 kişinin öldüğü saldınlardan Pakistan"ı sorumlu tuttuiar. (Fotoğraf: REUTERS) Bombay'da 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan patiamalan birçok ülke kmadı Hındistan Islamcıları suçladı Dış Haberier Servisi - Hın- distan'ın tıcaret kenti Bom- bay'da önceki gün meydana gelen ve en az 50 kişinin ölü- müne neden olan patlama- lar, dünya genelinde kınanır- ken Hındistan Başbakan Yar- dımcısı Lal Krişna Advani, eylemleriyle ılgıli olarak Keş- mirli bir grupla bağlanhlı öğ- renci hareketinden kuşkula- nıldığını söyledi. Advani, Pakistan'dan şüp- helileri teslim etmesini is- • Başbakan Yardımcısı Advani, şüphelerin Keşmirli silahlı grup Leşkeri Tayyibe'yle bağlantılı Hındistan Islamcı Öğrenci Hareketi üzerinde yoğunlaştığını söyledi. terken, Pakistan bu istemi reddetti. Advani, saldınyı kınayan Pakistanlı yetkili- lere, sadece saldınlarla bağ- lantılı olduğu sanılan kişile- ri kendilerine teslim etme- leri durumunda inanacakla- nnı belirtti. Hindistan Başbakan Yar- dımcısı Advani. saldınlann arkasında kimin olduğunun kesin olarak bilinmediğini, ancak yapılan araştırmala- rın, Keşmirli silahlı grup Leşkeri Tayyibe'yle bağlan- tılı Hindistan Islamcı Öğ- renci Hareketi'nin (SIMI) eylemleri düzenlediğini gös- terdiğini ileri sürmüştü. ABD, İngiltere, Çin, Ja- ponya, Tayland, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşmiş Milletler saldınyı kınaya- rak Hindistan'a üzüntüleri- ni ilettiler. Hindistan'ınbaşkenti Ye- ni Delhi'de HindularPakis- tan'ı protesto ederken Bom- bay'da yürüyen Müslüman- lar da patlamalarda yaşamı- nı yitirenlere dayanışma me- sajı gönderdiler. Badiwi, Türk askerinin gönderilmesi durumunda kasabalarının cehenneme döneceğini söyledi Felluce valisinden askertehdidiHaber Merkezi- Irak'taki işgalci ABD as- kerlerine yönelik saldınlann yoğunlaştığı yerlerin başında gelen Felluce kasabasının valısi Taha BadhvL kasabalannda konuşlan- ması halınde "bölgenin Türk askeri için ce- hennetn halinegeleceğbıi" söyledi. Felluce Belediye Başkanı Fevzi El Şafî ise Bağ- dat'taki Türk Büyükelçılığine başvurarak Ankara'dan asker göndermemesini isteye- ceklerini açıkladı. ABD askerlerinın yoğun direnişle karşı- • İşgalci ABD askerlerinin, saldınlann yoğunlaşması nedeniyle bir süre önce terk ettiği Felluce kasabasının valisi Badiwi. siyasi ve dini liderlerin Türk birliklerinin kasabalanna konuşlanmasını istemedığıni belirtti. Badivvi. Türk askerlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki Sünni üçgeni olarak adlandırılan bölgede görev almasının da "eski kinleri" canlandıracağını savundu. laştıklan ve güvenlik nedeniyle bir süre ön- ce terk ettikleri Felluce kasabasının valisi Ba- divvi. kasabanın önde gelen siyasi ve dinı yet- kilileriyle bir görüşme yaptı. NTV'nin ha- berine göre görüşmenin ardından bildiri ya- yımlayan Badivvi, Türk askerlerinin kasaba- lanna gönderilmesını oybırliğıyle reddettik- lerini duyurdu. Felluce halkının Türk aske- riyle işbirliğı yapmaktan kaçınacağını ifade eden Badiwi, bu nedenle kasabalannın Türk askerleri ıçın cehenneme dönüşeceğini ile- ri sürdü. Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Fel- luce, Anbar ve Bakuba arasında kalan böl- ge Sünni üçgeni olarak adlandınlıyor. Açık- lamasında bu konuya da değinen Badivvi, Türk askerlennin bu bölgede görev alması- nın Sünni bölgesindekı eski kinlen ve sorun- lan da canlandıracağını savundu. Badivvi'nin bildinsinde ABD Ordu Komutanlığı'ndan Türk asken konuşlandınlması karannın bir kez daha gözden geçirilmesi de istendi. Dışişleri Bakanı Gül, 'Kuzey Irak'ta herkes bizim akrabamız' diyerek provokasyonlara karşı uyardı: Kışkutma ldmseye yarar saglamazANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. Kuzey Irak'ta yaşanan olay- lann ardından, bölgedeki Türk- menler, Kürtler ve Araplara kışkırt- malara kapılmamalan çağnsında bulundu. "Kuzey Irak'ta herkes bi- zinı akrabamız" diyen Gül, "Herkes dikkat etnıeli. Sızmalar söz konu- su olabiür" uyansını yaptı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Bağdat'ta düzenlenen saldında / hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler'in (BM) Irak Tem- silcisi Sergio De Mello için BM bınasında açılan tazı- MURATLI: ETNİK KÖKENE DAYALIDÜZEN ZARAR VERİR Bakan Gül, Bağdat'taki saldında i BM'nin Irak Temsikisi De MeDo için ı taziye deftermi hnzaladn AA) ANKAR\(CumhuriwtBürosu)-Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Ahmet Murath, Irak'ta etnik köken ve mezhep esasına dayalı bir düzenin ül- keye fayda getirmeyeceği uyansında bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Baş- kanı Şuayip Ozcan'ın yaptığı ziyarette konuşan Murath, ABD'nin peşmerge- lerin güdümünde olduğunu behrtti. KYP ye deftenni imzaladıktan sonra, gazete- cilerin sorulannı yanıtladı. Bakan Gül, Türkmenlere yönelik sal- dınlann ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi: "Biz Irak'uı normalleşmesini istcrken, biraz daha istikrarlı gözüken Kuzey Irak'ın ka- nşınasından hiç mutlu olmayız. Kuzey Irak'taki herkes Kürtler, Araplar, Türk- menler bizim akrabamızdır. Onlar da bu şuur içinde olmalıdır, orası kendi vatan- landır. Provokasyonlara gelmemeleri ^e- rekir. Kışkırtmalardan ldmseye çıkar gel- ve KDP'ye işaret eden Murath "Fede- re Kürt devleti kurmak istiyorlar" diye konuştu. Murath, h^k halkına banş ve demokrasi vaadiyle gelen ABD'nin ül- keye cinayet, huzursuzluk, yağma ve felaket getirdiğini belırterek "ABD, Irak'taişgakidurumunadüştü. Birkesim hariç.tüm Irak halkı tedirgia Bağdat'ta emniyet yok denecek seviyede'' dedi. mez. Herkes dikkat ermeli. Sızmalar söz konusu olabilir. Bu olaylar çok ciddi şekil- de inceleniyor." Başoğlu'nun önergesine yanıt Gül, CHP Adana Mıllervekılı Atilla Başoğlu'nun yazılı soru önergesine ver- diği yanıtta Irak Türkmenlerinin, ülkele- rinin gelecekteki siyasi yapısında etkili ve nüfuslanyla orantılı düzeyde temsil edılebilme çabasını desteklediklerini bil- dirdi. Bakan Gül, yanıtında Türkmenle- rin desteklenmesi için yürütülen çalış- malan anlattı. Türkmenlerin. Irak'ın ye- niden yapılandınlması sürecinde. Arap- lar ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük kesimi oluşturduğuna işaret eden Gül. Türkmenlerin Irak genelindeki görünür- lüklerini artrırmak. gelecekteki siyasi ya- pıda etkili ve nüfuslanyla orantılı düzey- de temsil edilebilmek. ekonomik, sosyal ve külrürel yaşamda aktif rol üstlenebıl- mek için ciddi bir çaba içinde olduklan- nı ifade etti. Tûrkmenler dostluk köprûsü Irak Türkmenlerinin bu çabasının Tür- kiye tarafından desteklendiğini bildiren Dışişleri Bakanı Gül, yürütülen çalışma- larla ilgili olarak şunlan söyledi: "Irak ile ülkemiz arasında dostiukve tşbiröği köp- rüsü olarak gördüğümüz Türkmenlere eğitim \e mesleki eğrtim alaniannda da ge- rekli destek sağJanmaktadır. Irak'ın eko- nomik hayahnda, etkili bir rol üstlenebil- melerine yarduncı olnıak amacıyla da ça- bşmalar sürdürülmektedir. İşadamlan- mız ve yatınmcılanmız Türkmenlerle Irak'ta ortak projeler getiştirmeleri yönün- de teşvik ediünektedir." Cazze'ye f üze Hamas'a saldırdı çocuklan vurdu Dış Haberier Servisi - İsrail helikopterlerinin Hamas militanlannı hedef aldığı roketlı saldında. 64 yaşındaki bir sivil öldü, 6"sı çocuk 20 kişi yaralandı.İsrail helikopterlen dün akşam Gazze kenti yakınlanndakı Cebaliye mülteci kampındakı bir araca yönelik fiize saldınsı düzenledi. Görgü tanıklan helıkopterlerin üç füze fırlattığını belirtırken saldında Hamas militanlannın hedef alındığı öğrenildi. Mülteci kampına düzenlenen saldınnın iş çıkışı saatinde meydana geldiği bildirilirken firlatılan flizelerin düştüğü yenn yakınlanndan geçen 64 yaşındaki bir sivil yaşamını yitirdi. Hastane kavnaklan saldında 6 sı çocuk 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Terör örgütü Hamas ise saldınnın hedefi olan militanlardan birinin hafif yaralı olarak, diğerinin yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Hastaneden yaralı kaçınldı Öte yandan Israıl askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir hastanede yatan 2 Filistinlı militanı kaçırdığı bildirildi. İsrail ordusu ve hastane kaynaklan. sivil giyimli askerlerin Rafidiye Hastanesı'ne baskın düzenlediğini ve iki militanı asken ambulansla kaçırdığını belirtti. Yaralı militanlann El Aksa Şehitleri Tugayı ile bağlantılı olduklan ve cuma günü tsrail askerleriyle girdikleri bir çatışmada yaralandıklan bildirildi. İsrail ordusu ise Osman Yunus ve Fahin Bani Odeh adlı militanlann bir hastaneye yerleştirildiklerini ve çok sayıda tsraillinin ölmesiyle sonuçlanan saldınlan düzenlemekle suçlandıkJannı açıkladı. Osman Yunus'un geçen perşembe günü Kudüs'te düzenlenen ve 21 İsraıllinin öldüğü intıhar saldınsının planlayıcılanndan olduğu ileri sürüldü. Ankara uyardı Heyetteki KADEK sempatizanı istenmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, Irak Geçici Hükümet Konsey üyesi olan ve PKK KADEK sempatizanı olduğunu saklamayan Dr. Mahmud Osman' ın Türkiye'ye gelmemesını istedi. 7 kişilik geçici konsey heyetınin eylülde Ankara'da olması beklenırken, bugün de Ubeydi Aşireti yetkililen Ankara'da temaslarda bulunacaklar. Irak'a asker gönderme konusunda ülkedekı yerel güçlerin de düşüncelerinı almaya çalışan Ankara. bugün Ubeydi aşireti ile temas kuracak. Ubeydi aşireti ile temas Aşiret yetkilileri Dışişleri Bakanlığf nda Müsteşar Vekili Bü>iikelçi AB Tuygan ile görüşecekler. Aşiretler Konseyi'nin de gelecek günlerde Ankara'da olması beklenıyor. Geçici hükümet konseyinden bir heyetin eylülün ıkinci haftasında Ankara'da olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, konsey üyelerinden Osman'ın bu ziyarete katılmaması gerektiği diplomatik ifadelerle iletıldı. Konseyin Türkmen üyesi Songül Çabuk'un da bir hafta sonra Türkiye "ye geleceği öğrenildi. Çabuk'un ABD'ye geçerek George Bush ile görüşmesi de bekleniyor. ABD'nin Avrupa Kuv^etler Komutanı James Jones'un da 3 Eylülde Ankara "da olması öngörülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog