Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26AĞUSTOS2003SALI EGITTM TSK 81 öğrenci ağıplayacak • ANKARA (ANKA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 81 'inci yıldönümü nedeniyle ortaöğrenim çağındaki 81 öğrenci Türk Silahh Kuvvetleri tarafından Ankara ve îstanbul 'da ağırlanacak. Genelkurmay Başkanhğı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazıh açıklamada, orta- öğrenim çağındaki 81 öğrencinin Ankara Atatürk Külfür Merkezi'ndeki(AKM) geçit töreni ile Kara Harp Okulu diploma törenini izleyeceği bildirildi. AçıkJamada, öğrencilerin Ankara Gazi Orduevi'nde verilecek 30 Ağustos resepsiyonuna da katılacağı ve 31 Ağustos'ta Istanbul'a gideceği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin 1 Eylül'de bir günlük şehir gezisinin ardından memleketlerine yolcu edileceği kaydedildi. gönderiliyor • ANKARA (AA)- Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) yerleştirme sonuç belgeleri adaylann adreslerine postalanmaya başlandı. ÖSYM, aynca, adaylara ilişkin kimlik bilgilerini içeren fotograflı aday listelerini üniversite rektörlüklerine de gönderecek. Üniversitelere kayıtlar 8- 14 Eylül 2003 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ellerine ÖSS yerleştirme sonuç belgeleri ulaşmamış olsa bile internetten edindikleri bilgiler doğrultusunda kazandıklan üniversiteye başvurarak kayıt yaptırabilecekler. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklannı kaybedecek. Esrar ilköğretime kadar indi • ÎSTANBUL (ANKA) - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nden Doç. Dr. Kültegin Ögel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Yardımcı Doç. Dr. Şiikrü Oğuz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytekin Sır ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Bilici'nin de aralannda bulunduğu bir grup doktor, Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim gençliği arasında esrar kullanım yaygınlığını araştırdı. Araştırma kapsamında 11 bin 989 ilköğretim ve 12 bin 270 ortaöğretim öğrencisine anket çahşması uygulandı. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencileri arasında esrar kullanım yaygınlığı yüzde 1.2, ortaöğretim öğrencileri arasında ise yüzde 4 olarak saptandı. Öğretmen atamalan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitün Bakanlığı, 20 bin öğretmenin atamasını 28 Ağustos Perşembe günü yapacak. Bu yıl atanmak için 37 bin 615 öğretmen adayı başvururken bunlann neredeyse yansı ögretmenlik mesleğine adım atabilecek. Ögretmenlik için 33 bin 352 adayın ilk atama, 4 bin 263'ünün de kurumJararası ve açıktan atama için başvurduğu belirlendi. Bakanlık bu yıl en çok kontenjaru 5 bin ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Bu branşı 2 bin 900 öğretmenle Türkçe, 2 bin öğretmenle Ingilizce ve 1750 öğretmenle ' matematik dallan ızledı. Bakanlık okullann ihtiyaçlannı karşılamadığı için yöneticiler çaresiz kalıyor Zorlabağışa gizli teşvikEğitim Senisi -Anne- baba- lar, kayıt sırasında milyarlarca liraya varan "bağtş" istenme- sinden yakınırken okul yöne- ticileri okulun su, elektrik, te- mizlik, yakıt, badana ve ben- zeri ihtiyaçlannı karşılayabil- mek için veliden alacaİdan "ba- ğış*a muhtaç durumdalar. Bir süper lise müdürü, öğren- cilerden 350 milyon lira bağış aldıklannı belirtirken "VeHer, çoculdannıniyibireğitimalma- lan için süper liseleri seçiyorlar. Ancak MiIH Eğitim Bakanlığı okullanngerçek masraflarmın yansını dahi karşılamryor. Bu durumda biz nasıl bir eğitim • Bir süper lise müdürü: "Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan basma yaptığı açıklamalarla, velilere 'bağış vermeyin' derken, diğer yandan da bize, 'kendi başınızın çaresine bakın, biz size para veremeyiz' diyor." v«rebffiriz?''dedi. Adının yazılmasını istemeyen müdür. şöyle devam etti: "\Iiffi Eğitiın Bakanlığı bir yandanbasnayaptığıaçıkiama- laria, velilere bağış vermeyin derken, diğer yandan da bize kendi başınızın çaresine bakın, biz size para veremeyiz' diyor. BudurumdaokuOar masrafla- nnı nasıl karşriayacaklar?" BirAnadolu lısesı müdürü ise "Oğrencflerden bağış ahyonız, çünkü okulun masraflannı kar- şüamakzorundayTz.Zaten Ana- dolufisesinekayrtvapünrken ve- Kler bir form doidunuiar. Bu formda kimin ne kadar bağış yap&ğıda beflrtifir. Formlar da- ha sonra Milli Eğitim Müdür- lüğû'ne yoüanır. Ne kadar pa- ra toplandığını müdüHük de bffir* diye konuştu. Okullarda bağışlarya okul ai- le derneklen ya da vakıflar ta- rafindan ahnıyor. Nişantaşı Anadolu Lisesi Eğitim Vakfi çalışanı Servet Umar, kayıtlar sırasında bağış aldıklannı ifade ederek "Ver- mek isteyen veriyor. Belli bir nıiktar yok, veH durumuna gö- re para veriyor, zorunlu değil. Milli Eğitiın Bakanlığı okulla- ra para \ollanııvor. Okullann masraflannı karşılayabilmek için bağtş topfcunakzorundavız7 ' dedı. Atatürk Anadolu Lisesi Eği- tim Vakfi çalışanı Ayla Uhıhan da verebilecek durumda olan velilerin kayıt sonrasında bağış \ erdiklerini belirterek şöyle de- vam etti: "5 milyon Kra veren de ohı- yor, 50 milyon Kra veren de. Miktar, velinin durumuna gö- re değişjyor. Ancak zaten Ana- dolu Hsesinde okuyacak çocuk burayı kazanıp da gelmiş, on- dan zorla para alınamaz. Nor- mal okullardadunım birazda- ha farklı ohıyor,kayıt sırasında para verilmesi mecbur turulu- yor.Oysa burada öğrencDerka- yrt yapbrdıktan $onra bize ge- İiyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullann belli harcamalannı karşıbyor. Ancak bumiktarye- terü gelmiyor." ĞÎT-DER Müfredat ihalesine iptal başvurusu • Milli Eğitim Bakanhğı'nın ilköğretim ve ortaöğretim okullan ders müfredatını özel sektöre hazırlatmak için açtığı ihalenin anayasaya aykın olduğunu belirten Eğit-Der Başkanı Koç, konuyu Danıştay'a götürüceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitimciler Derneği (Eğıt-Der), Milli Eğitim Bakanhğ! tarafindan açılan "ders müfredaü ihalesi"nin iptali için Danıştay'a gidiyor. Eğit-Der Başkanı KasmKoç. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim okullan ders müfredatını özel sektöre hazırlatmak için açtığı ihalenin anayasa ve Milli Eğitim Teşkilat Yasası'na aykın olduğunu söyledi. Koç. "AB'ye uvumu bahane ederek cumhuriyetin ideoiojisini yok ederek, karanhğın yolu açılmakor. Biz eğföm derneklen olarak konuyu Danışta>'a götüreceğiz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tümüyle kendi görevi olan "ders müfredatını belirleme ve hazmama* ışlevini ihaleye çıkarması, eğitimcilerin tepkisini çekti. Eğit-Der Genel Başkanı Koç, okul müfredatını AB'ye uyumlu hale getirileceği savıyla açılan ihalenin iptali için tüm eğitim örgütleriyle birh'kte Danıştay'a iptal davası açacaklannı söyledi. thalenin Milli Eğitim'in temel ilkeleriyle çeliştiğini vurgulayan Koç, "Bakanhk eğitinı sistemini çağdaş ölçüderde değiştirmek istivorsa bunu yapacak olan yetişmiş uzmanlardan oluşan TaKm terbiye Kurulu'dur" diye konuştu. Atananlar yetersiz Koç, Bakan Çelik'in kendi atadığı kurul üyelerinin yetersizliğini anlayınca böyle bir yola başvurduğunu öne sürdü. Koç, şunlan söyledi: "Buradan şu sonuç çdayor, hükümet, ulus devleti zayıflatnıak için elinden geleni yapıyor. Bu ola\, sosyal de\ letin temel görevleri arasında olan eğitinu, AB'ye uyıun maskesi alünda de\ letin sırtından atmak cumhuriyet ideoiojisini yok etmek ve karanlığın yolunu açmaktir. Hükümetin bu icraatL, hem Milli Eğitim Teşkilat Yasası'na hem de anayasaya uygun değildir. Biz eğitim derneklen olarak konuyu Danıştaya götüreceğiz.'' ADIYAMÂN'DA BaşbakanlıkGençiikveSpor Genel Müdurtüğü'nön düzenkdjği " l lusal Kalkuımada GençlikKampJa- n" kapsamında Adıyaman'a gelen ünKersiteJi öğ- rencüer,Kâhta Çayı'nda serinledi. Bu arada oğren- cüerdenFunda Oren hayatında ilk kez bindiği eşek- kısa \m gezinti yapü. (Fotoğraf: AA) ,» Validebağ halkı ve öğretmenler AKP'nin 'devir' planına tepkili Âtatürk'ün mirası talaıı edilecek ASU ELİTSOY/NESIJHAN ONAT SSK de devlet hastanelerinin ortak kul- lanıma açılmasuıın ardından yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla PTT, Devlet Demir Yollan, Polis Hastane- si'nin yanı sıra VaBdebağÖğretmenler Hastanesi de 49 yıllığına kıralanacak. AKP hükümetıninhastaneleri daha son- ra belediyelere devretmeyi planladığı id- dia ediliyor. Hastanelerden ya- rarlananlar olayın bu- "darbe" olduğunu söylediler. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Toprak, geç- mişte de bunun gibi devir işlem- lerinin gündeme geldiğine dik- katçekerek 1996 yılmdald ara- zi saüşınındönemin cumhurbaş- kanınm desteğiyle engellendi- ğini ve böylece arazinin StT alanı ilan edildiğini ifade etti. TurgutÖzal hükümeti zamanında da arazinin bir bölümüne el konulduğu- nu ileri süren Toprak, daha sonra da bu arazinin özelleştirme kapsamında Me- sa Inşaat Şirketi'ne satıldığuıı ve Mesa tarafindan yapılan denizgören dairele- rin milyon dolarlar değerinde olduğu- nu söyledi. Yeni binalann yapılmasıyla bütün ağaçlann kesileceğini ifade eden Top- rak şunlan söyledi: "Orman alanlannı işe varamryor di- ye talana açüklan gibi, buranın arazisi- ni de tümüyleyok ermek isrhorlar. Ara- zininparçalamp böhınmesl yol \apiima- sı çabalan. Lrzurum Sitesi Mahallesi"ni Kadıköy'e doğnıdan bağlayacak ulaşı- mı sağlama amacını da taşryor." • AKP hükümetinirı hastaneleri tek çatı altında toplama projesi ile Validebağ Öğretmenler Hastanesi, 49 yıllığına kiralanacak. Hastaneyi kullanan eğitimciler asıl amacın SÎT alanı olan bölgeyi talana açmak olduğunu belirterek projeye karşı çıkıyor. Sağuk Bakanlığı'run denetimindeki tüm hastanelerin il özel idarelerine de\Tedil- mesinin, son kertede özelleştirme an- lamına geldiğini kaydetti. Validebağ Öğretmenler Hastanesi, 1927 de Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere tahsis ettiği ve 700 bin öğ- retmenin faydalandığı tek öğretmen hastanesi. 354 bin metrekarelik bıralan üzerinde kurulu Validebağ Öğretmen- ler Kampusu'nda yer alan hastane, 350 yatak kapası- teli ve 176 personeliyle kalp ve damar cerrahisi dışuıda bütün dallarda hizmet veri- Hastanenin yüzde 10 dolulukla çalış- tığını öne sürenlerin doğruyu söyleme- diklerini viırgulayan Toprak, hastaneyi yok etmek için yıllardır uğraşıldığını, ge- rekli destek sağlanırsa v'üzde 30 olan do- luluk oramnı yüzde 70'e çıkarabüecek- lerini kaydetti. îstanbul Tabip Odası Yönetim Ku- rulu üyelennden Osman Öztürk de. "sağhkta dönüşüm planı" çerçevesinde yor. Hastaneden öğretmen xe öğretmen yakınlannın ya- nı sıra SSK, Emekli Sandı- ğı ve Bağ- Kur mensuplan da faydalanabiliyor. Karnpusta hastanenin dışında, Haba- bam Sınıfı filminijı çekimlerinin yapıl- dığı Adile Sultan Kasn Öğretmenevi ve Kültür Merkezi, Sultan Abdülaziz Av Köşkü, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevı ve Çamlı Köşk, Validebağ Anadolu Sağlılc Meslek Li- sesi ve Haydarpaşa Anadolu Lisesi bulunuyor. NKAYITLAR28 AĞUSTOSTA SONAERÎYOR Özel okullarlıâlâ boş AŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR Eğitim Servisi -Özel okullann ön kayıt dönemi 28 Ağustos tarihinde sona erecek. Ancak, Amerikan Ro- bert Lisesi ve St. Georg Avusturya Lisesi dışmdaki özel okullar, hâlâ OKULinN ADI Alman Lisesi (Kız) Alman Lisesi (Erkek) Italyan Lısesı Beyoğlu ttalvan Lisesi Kotre Dame De Sion Lıs. St. Benoıt Frans. Lisesi St. Joseph Frans. Lısesı St. Mıchel Frans. Lısesı St. Pulchene Frans. Lıs. Üsküdar Amenkan Lıs. (Kız) Csküdar Amenkan Lıs. (Erkek) Izrmr Amerikan Lisesi tzmır St, Joseph Frans. Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi kontenjanlannı dolduramadılan Ya- bancı özel okullann 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki ön kayıtlarda uygulayacaklan taban puanlar ve kontenjanlar şöyle: TABAN PUANI 685.110 685.008 580.016 550.018 590.006 530.013 606.834 550.000 515.055 665.068 670.022 500.002 500.000 500.000 KONTENJAN 21 49 65 m83 131 25 42 71 32 28 42 55 88 Anadolu liselerinde açık kontenjan Eğjtim Ser\isi - "Ortaöğretinı Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yferteştirme Smavı''yla öğrenci alan liselerin açık kontenjanlarma başvurular bugün başlıyor. Anadolu ve Fen liselerinin de aralannda bulunduğu liselerin açık kontenjanlarma ön kayıt yoluyla öğrenci almacak. Ön kayıt başvurulan, Anadolu liseleri için Milli Eğitim Müdürlükleri'ne, diğer okullar için ise ilgili okul müdürlüklerine 29 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Ön kayıt sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylann kayıtlan, Fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve Anadolu imam- hatip liselerine, 1 -5 Eylül tarihleri arasında, Anadolu teknik ve Anadolu meslek liseleri ile MEB'e bağlı sağlık meslek liselerine 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adalet Meslek Liseleri'nin bugün başlayan kesin kayıtlan, 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. SALI ORHAN BURSALI AKP Ne Uretir? Başbakan Enjoğan'tn oğ\u Necmettin Bilal Bey'in, eşi Reyyan Hanım ile el ele tutuşmuş fotoğraflarına baktım. Sordum kendime: Harvard mezunu Necmet- tin Erdoğan, acaba türbansız bir kız ile evlenir, evlenebilir miydi? Erdoğan Ailesi buna izin verir miydi? Türbanlı bir aile, yani Başbakan ve Emine Er- doğan Ailesi, gelin olarak özellikle türbanlı bir başka ailenin türbanlı kızını seçiyor. Gelin ara- mada başka bir seçenek düşünmedikleri açık. Alışveriş türbanlılar aras/nda.. belirli bir cema- at içinde.. kız alıp verme, ticaret, ziyaret... Içlerine öyle isteye isteye, gönülden, yabancı (laikliğe bulaşmış) kimse pek istemiyorlar ve sokmuyorlar. Kuralları, anlayışlan var... Erdoğan Ailesi, kendi benzerlerini üretiyor. • • • Bu düşüncenin, ülkeyi ve devleti yönetirken de, kendi önceliklerinı gerçekleştirmeye yönel- mesi, kendini böyle bir "çerçeveye", sıkıştırmış insanların, durmadan kendi benzerlerinin üre- mesine hizmet etmesi beklenir bir durum. Kendi adamı, kendi partilisi, kendi hemşehrisi, kendi cemaati... Artık kendi topluluğu içinde ne kadannı bulur- sa, onunla yetinen bir tutum... Nitekim, hükü- metin atamalannda da bu görülüyor. Değiştirdikleri insanların başarılı-başarısız olup olmadığına bakmıyorlar; önemli olan ma- kamlara kendi adamlarının gelmesi. Onların geçmişi veya yeni yerindeki performansı da be- lirleyici değil... Davranışa, anlayışa tek tiplilik egemen Erdoğan'ın çizgisinde gerçi bir gelişim var gi- bi. Hocası Necmettin döneminde yapmadıklan- nı yapıyor. Kadınların ellerini sıkıyor vb (yoksa çok acaip olurdu!). Ancak, "kapalı cemaat" hükmünü sürdürü- yor. Bu düşünce, kendi süreci içinde artık içgüdü- sel bir davranış, doğal bir refleks olarak çalış- maya başlar. Çevresini, kendi benzerteriyie donatılmış gör- mek ister. Giderek bu anlayış bütün Türkiye'yi kendi viz- yonu içine alır. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış olması için, bir inanış biçiminin "kendi- ne saklı" olması gerekir. Yani gösterisinin yapıl- maması, kendi inanışının iktidar eliyle ve gücüy- le durmadan üremesi için çaba sarfedilmemesi gerekir. Durum öy\e mi? • • * Pek değil. Milli Eğitim Bakanı'nın tek fikr-i sabiti var: Eğitim sisteminde imam hatiplilere yol açmak. İmam hatip okullannın yenıden ve hızla üreyerek normal devlet okullarına rakip olmalannı ve gi- derek onların yerini almalarını sağlamak. Buna koşut, türbanlılara yolu açmak. YÖK yasa taslağı da yine iktidarın inançlarına uygun bir değişimi öngörüyor. Temelden, radi- kal... Yüksekokul sistemindeki bütün yönetim kademesinin toptan değiştirilmesini de öngören taslağın bu hedefi, yükseköğretimin kademeleri- ne mümkün olduğunca AKP yandaşlannı getir- menin yollannı açmak. Yeni kurulması planlanan 30-40 kadar "üni- versiteye yapacakları atamalarla birlikte, yük- seköğretim yönetiminin giderek inanç egemenli- ğine girmesi umuluyor. Işin ilginç yönü, bilim ve teknoloji alanında sivrilememiş, evrensel ölçüde üretememiş, top- luma ve dünyaya üstün bilimiyle kendini kabul ettirememiş kadroların bu işi kotarmaya kalkış- ması. Evrensel olamamış kimselerin, bir evrensel üniversite kavrayışını hayata geçirmeleri bekle- nebilir mi? • • • Tayyip Erdoğan, kendi benzerlerini mi ürete- cek veya Türkiye'yi mi üretip çoğaltacak... Yoksa partisi içinde "eskiyi üretme" sevdalıları mı egemen? obursali@cumhuriyet.com.tr. Koop-C'den BARIŞA ÇAGRI "1 Eylül Dünya Barış Günü"nu 31 Ağustos 2003 günü saat: 14.00'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kır Kahvesi'nde etkinliklerle kutluyoruz. Söyleşi: Erdal ATABEK Ali SİRMEN Dinleti : Feride ATICI önemli Not: Aracı olmayanlar için aynı gün saat: 12.30'da Taksim AKM önünden oto- büs kaldırılacaktır. KIRMIZI BALIK ÇOCUK EVİ 13. YIL SEVGİYLE -GÜVENLE-ELELE SORULARINIZ İÇÎN BİZİARAYIN (Wji5-Bost«nci :02i64I7 16 36- Faks-Tel: 0 216366 14 31 0-6 t«j - MMidiıdkâ): 0 212213 95 88 - Faks-Tel: 0 212 213 8" 40 e-mail: kirmi/ibalik» super onlini'.com www.kirinizibalik.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog