Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26AĞUSTOS2003SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER hukümete tepki • ANKARA (Cunıhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar. Kerkük'te Türkmenlere karşı gerçeldeştirilen saldınlann "hükümetin izlediği politikalann acı bir sonucu" olduğunu söyledi. Ağar, "Kendi askerinin itiban ile oynayan ve başkalannın da aynı şekilde davTaruşına göz yuman bir siyasi iktidann milletimizden anlayış ve sempati göreceğini sanmak, Türkiye'nin tarihini anlamamış olmakla eşdeğerdir" dedi. Sağlar: İktidar idrak edemiyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Sekreten Fikri Sağlar hükümetin Irak'a asker gönderme girişimi ile ilgilı yaptığı açıklamada. Bakanlar Kurulu'nun Irak'a asker göndermek yerine, halklar arası çatışmayı önleyecek girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti. Irak'a asker göndermenin Müslüman halklar arasında çıkabilecek bir çatışmayı ateşleyeceğini ifade eden Saglar, "Görülüyor ki başbakan ve hükümet olaylan idrak edemiyor, memur eylemlennde olduğu gibi" dıye konuştu. KYB eylemine 1 tutuklama • ANKARA (Cumhuryet Bürosu) - Kerkük'te Türkmenlere karşı gerçekleştinlen saldınlan protesto etmek amacıyla önceki gün Irak Kürdistan Yurtseverler Birlıği'nın(IKYB) Ankara'daki bürosunun önünde gösteri yapan gruptan gözaltuıa alınan 46 kişıden 1 'i tutuklandı. Gösterinin ardından gözaltına alınan kişilerin 9'u 18 yaşının altında olduğu gerekçesiyle dün ifadelerinin alınmasmın ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkanlan 37 kişiden Ahmet Güvenç ise tutuklanarak Ankara Merkez Kapah Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi. Ongun adaylığını açıklıyor • ANKARA (ANKA) - MHP'li Ramiz Ongun, bugün önce Alpaslan Türkeş'in mezannı ziyaret edecek, sonra MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak. Ongun'un basın bürosu tarafindan yapılan yazılı açıklama, "Sayın Ramiz Ongun'un MHP Genel Başkanlığı'na adayhğını açıİdama programı" başlığını taşıdı. Mensin'de 8 Mart beraatı • MERSÎN (Cumhuriyet) - Mersin'de valilik tarafindan yasaklanan 8 Mart kutlamalannda "yasadışı slogan atarak PKK'ye yardım ve yataldık ettikJeri" gerekçesiyle hakJannda Adana DGM'de dava açılan 11 kişi beraat etti. Mahkeme sanıklara posta yoluyla ulaştırdığı karar yazısında yeterli ve inandıncı delil bulunmadığı belirtüdi. Kamu arazisi işgalcilerine yıllar önce de 'başanlı müteşebbislerimiz' demişti 2-B'de DemirelimzasıOKTAVEKtVCÎ Orman özelliği "jitirtilmiş'' arazilerdeki yasadışı işgalcile- re bu alanlann "tapulannı da pazarlamak" isteyen hükümet, en güçlü desteği önceki Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel'den görmeye başladı.. Cumhurbaşkaru AhmetîVec- det Sezer'in buna yönelik ana- yasa değişikliği taslağını veto et- mesındekı "anayasalgerekçete- ri" bir yana bırakan Demirel, aynı arazilerdeki hukuka ayk> n kullanımlann "parayla affe- dilmesine" de onay veriyor. Önce Hakkı Devrim'in CNN- Türk'teki programında 2-B ara- zilerini işgal edenlerin yürek- lerine su serpen Demirel, ardın- dan Hürriyetgazetesini ziyare- tinde de aynı tavrını sürdüre- rek; "Ben propaganda yapar- sam, referandumda kazanlhr" diyor. (25 Ağustos2003). • Sezer'in veto ettiği orman arazilerinin satışını destekleyen eski Cumhurbaşkanı Demirel, '2-B arazilerinde yasadışı yerleşim' konusundaki en kararlı desteğini, 1996 yılında bu nitelikteki kaçak yapılaşmayla büyütülen Beykoz ilçesine bağlı 'Çavuşbaşı' köyünün 'belediye' olmasına vermişti. Türkiye'nin 1960'lardan 2000'lere kadar siyaset dünya- sındaki en uzun etkin kişilığini oluşturan Süleyman Demirel, bu tutumuyla aslında yine ken- disinin aynı dönemJerde adeta "önderi" olduğu "plansız kent- leşme"nin ve sürekliliğe bağ- lanmış "imar aflan" politika- sının sonuçlanru da adeta "ak- lamak" istiyor... Demirel henüz DSl'de "mü- hendis" yöneticisi olarak görev yaparken bile köylerden kentle- re göçün özendirilmesini eleş- tiren meslektaşlanna yanıt ola- rak, TMMOB'nin dergisinde şunlan yazmış: "Kazanç seviyesi düşük nü- fus topluluklannı daha çok ka- zanmaya ve daha iyi vaşamaya sevkeden bu hadiseden(göçten) njçin korkulmaktadır?_ Bu gi- bi ahvalde vatan sathı üzerinde daha fazla sayâ-u gayret göste- rip bu maksaüa daha iyi geçiın ve yaşayış nerede ise oraya gi- den insanlan müteşebbisinsan- lar ve kendilerini kallandınna- yaazmetnıişinsanlarolarak mü- taiaaetmemekd(le(kğikiir_''(23 Şubat 1960). Yine Demirerin bu kez "Baş- bakan" yetkileriyle siyasette egemen olmasıyla birliİcte, ay- nı tnakaledeki kırsal bölgeleri de geliştirmek yerine kentlere gö- çü ve kaçak yerleşimlerkurma- yı "kalkmma hakkı'' kabul eden anJayış, "hüküınetpotitikaian- na"dönüştü... Özeliikle "müteşebbislik'' kav- ramı da yine Demirel' in tanım- ladığı türden "arazüerinplansız vevasadışı imarla deferlendirü- mea* olarak yaygınlaşınca, kent- lerin çevresındeki orman arazi- leri de bu yağmarun kurbaru ol- duiar. Sonunda 1982 Anayasa- sı 'nda vurgulanan "orınan vas- flnı yitirmiş, alanlar" kavramı gündemegetırilerk, şimdiki "2- B pazarlamasrmn gerekçeleri de yaranlmış oidu. Demirel, yi- ne aynı süreçte 1990'larda Cum- hurbaşkanı olduğu dönemde ya- sadışı yerleşim alanlanru hep "himayeeden" bir tutum izledi... Güncel konu olan "2-B ara- zilerindeyasadışı yerleşim'' ko- nusundaki en kararlı desteğini ise, bu nitelikteki kaçak yapılaş- mayla büyütülen Beykoz ilçe- sine bağlı "ÇavuşbaşTköyünün "belediye'' olmasına vermişti... Şimdi Maliye Bakanı Unala- tan'ın da "züvetini saün aldun" dediği işgal edilmiş eski orman arazileri ve kaçak binalann bu- lunduğu Çavuşbaşı, sadece or- manda değil, aynı zamanda "El- malı su havzasT içinde de bu- lunduğundan "imarkısıtiama- sı" getirilen yerdeydi. Ne var ki bu niteliğin kamu- oyunda sorgulandığı günlerde Cumhurbaşkanı olarak Demi- rel'ın onayladığı ve Başbakan olarak da Mesut Yılmaz'ın im- zası bulunan 05.04.1996 tarih- li kararnameyle, böylesi bir hu- kuk dışı işgal yerleşmesine "be- lediye'' yetkileri tanınmış oldu. Yurt-Kur tekeli oluşturuluyor Burslara Bakan Çelik'ten abluka ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART • Baştarafı 1. Sayfada lışmaya göre, kamu va- kıflan dağıttıklan burs ücretlerini Milli Eği- tim Bakanlığı'na gön- derecek ve Yurt- Kur, bursu istediği Öğrenci- lere verecek. Yurt-Kur, şu anda sadece öğre- nim ve harç kredileri dağıtıyor. Yapılan çalışma üni- versite özerkliğine de darbe vuracak. Yapılan bağışlarla öğrencilere burs veren üniversite vakıflan, bu paralan MEB' e göndermek zo- runda kalacak. Konuyu Cumhuri- yet'e değerlendiren An- kara Cniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Nusret Aras, Milli Eğitim Ba- kanı Çelık'in, YÖK Ya- sa Taslağı 'nda olduğu gibi "her şeyin kendi- süıe bağh olması" poli- tikasını sürdürdügünü belirtti. Bakan Çelik'in "üıüversite vakıflann- dan nasüjpara ahrun" yerine "Ünhersitelere nasıl para veririın' 1 di- ye düşünmesi gerekti- ğini belirten Aras, "Ba- kan, birim vakfımızın burslannıbizden alnıak yerine,burs vermekiçin bizden öğrenci isteme- K" dedi. Aras, böyle bir uygulamanın üni\ersi- te özerkliğine darbe vu- racağını ve çok büyük karmaşalara neden ola- cağmı söyledi. Lalkllkkarsıtı okul yok' ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çe- Kk, yoksul öğrencilerin î özel okullarda burslu olarak okutulacagmı be- lirterek "Özel okullar yoksulöğrencileri okut- makkonusundaçoköz- veriH davrandılar" de- di. Çelik, bakanlıkta ] dûzenlediği basın top-; lantısında Türkiye'de laiklik karşıtı okul ol- madığmı savunarak "Bu ülkedeki okuüann hepsi cumhuriyerin okuilandır.Eğerehnde kanıtolanvarsa göster- sm" diye konuştu. HAK AF2AMAK OLMAZ.. musakart@ttnet.net.tr Baykal, parti yönetiminde fıre vermemek için kurultayda seçimin 'blok liste' ile yapılmasını istiyor Muhalefeti engelleıne plam• Muhaliflerin sıkı biçimde hazırlandığı büyük kuruJtay için CHP genel merkez yönetimi önlem arayışrna girdi. Baykal'in isteği üzerine tüzük değişikliğiyle ilgili Genel Sekreter Önder Sa\- başkanlığuıda bir komite oluşturuldu. ANKARA(Cumhum«t Büro- su) - CHP, kurultayda "liste del- me" girişimlerini engellemek için seçimlerin "blok liste" ile yapılmasına olanak verecek bir tüzük değişikliğine hazırlaruyor. Bu yolla CHP lideri Deniz Bay- kal'ın istediği isünlen, eksiksiz olarak parti yönetimıne taşıya- bilecegı, listenin delinmesini de önleyeceği belirtiliyor. Olağan büyük kurultayını kasım ayında toplamayı plan- layan CHP'de il kurultaylan da sürüyor. Şu ana kadar Istan- bul, Bilecik, Malatya, Kırşehir, Ordu, Ardahan, Erzincan, Art- vin, Gaziantep, Kars, Tekirdağ ve Trabzon'un yeni yönetim- leri seçildi. Geçen hafta sonu 7 ilde daha kongre yapılırken, 21 Eylül'e kadar toplam 35 il- de yeni yönetimlerin belirlen- mesi hedefleniyor. Ancak partinin kongrelerin- de tartışma bitmezken, muha- liflerin sıkı biçimde hazırlan- dığı büyük kurultayda da ge- nel merkez önlem arayışına gir- di. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkaru Baykal"ın iste- ği üzerine tüzük değişikliğiyle ilgili Genel SekreterÖnder Sav başkanlığuıda bir komite oluş- turuldu. Komitenin değişiklik- lerle ilgili öneri paketi hazırla- yarak, bunu önce Merkez Yö- netim Kurulu'na (MYK) son- ra da Parti Meclisi'ne (PM) su- nacağı öğrenildi. Henüz netlik kazanmayan de- ğişildik önerileri arasında büyük kurultaylarda seçimlerin çarşaf yerine blok liste ile yapılması da bulunuyor. Ilçe kongrelerinde uygulanan bu yöntemin il kong- releri ve kurultayda da geçerli ol- ması planlaıuyor. . tatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu, Kerkük'te Türkmenlere yönelik sakünyı kideselbir gösteriyle protesto etti. (Fotoğraf: HİLAL KÖSE) Erdoğan, ABD 'ye cesaret veriyor İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi (IP) ve Atatürkçü Dü- şünce Kulüpleri Federasyonu (ADKF) Istanbul'da ayrı ayn yaptıklan gösterilerle, Kerkük'te- ki Türkmen saldınsını kuıadılar. îşçi Partisi İstanbul İl Başka- nı Turan Özhı, TÜYAP önünde yaptığı basın açıklamasında, AKP hükümetinin Kerkük'te ya- şanan olaylara seyirci kaldığına işaret ederek, ABD'nin Başba- kan Erdoğan'ın tutumundan ce- saret aldığını iddia etti. Beyazıt'taki istanbul Üniver- sitesi Merkez Yerleşkesi önün- de yapılan basın açıklamasında konuşan ADKF Başkam Özgür BiDurise Türkmenler'e yönelik saldınnın soykınma dönÜ7tüğü- nü söyledi. BİR HAFTA SÜRECEK Banşı birlikte örgütlüyoruz tstanbul Haber Servisi - Banş Derneği tarafindan 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arası "Banş Haftası" olarak kutlanacak. Kadıköy Belediyesi ve Nâzım Kültürevi'nin katkılanyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler haftası kapsamrnda 1 Eylül Pazartesi günü "Banşı Büükte Örgütiüyoruz" başlıklı bir forum düzenlenecek. Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Miguel Lamazares PueDo ve Dünya Banş Konseyi'nden bir temsilcinin de katılacağı forumda, Irak'a yönelik yapılan saldrn ve işgal sonrası Türkiye ve dünyadaki olası gelişmeler ile banş hareketlerinin örgütlenmesi tartışılacak. Banş Haftası kapsamında paneller, film gösterimleri, spor turnuvaîan ve müzik şenlikleri yapüacak. POLTTİK4 GÜNLÜĞÜ HtKMET (ETİNKAYA Al Barakı'dan AKP'ye... Yirmi yıl önceyi a">"T 'sıyor muyuz? 1983 seçimlerinoe tek başına iktidar olan ANAR ilk iş olarak Suudi fnans kuruluşlarıyla ilgili karar- name atağına geçr'iş*'-'-- Türkiye, 3 Kasırr 2003 seçimlerinde tek başı- na iktidara gelen >^P iktidarının "muhafazakâr demokrat parti" olupolmadığını tartışırken, kimi kez ANAP ile AKP'nin karşılaştırmasını yapıyor... Yirmi yıl önceye Daktıgımız zaman Başbakan Turgut Ozal, hem ABD'yle hem de Suudi Ara- bistan'la çok sıkı ilı?kiler içindeydi... Türkiye'nin hızla tM noktaya gelmesinde de 'Ra- bıta Örgütû'nün büvük payı vardır... 12 Eylül döneminde, Türk din adamlarının aylık- lan 'Rabıta' tarafindan ödenmiş, 'Rabrta-Diyanet' ilişkileri giderek yoğjnlaşmıştır... Işin ilginç yanı 'Atatürkçülük'ten en çok söz edilen bir dönemde, Türkiye'de laiklik karşıtı örgüt- lenmeler ivme kazarmıştır... Yirmi yıl önce Suudi finans kuruluşlanyla başla- yan ilişki, bugün 'YefH Sermaye'nin nereden bes- lendiğini de çok açıkbir biçimde göstermektedir... • • • Dün 'Milli Görûş' gömleği giyenlerin, bugün o gömleği niçin çıkardıMan tartışıladursun, ilişkileryu- mağını görmekte yarar var... Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Maliye Ba- kanı Kemal Unakrtan, Suudi Krallığı'yla nasıl bir ilişki içinde kimse bunu tartışrnıyor!.. Turgut özal hükümetinin ilk icraatı (16 Aralık 1983), Suudi finans kuruluşlanyla ilgili düzenle- melerdir... Kararnameyi, ANAP hükümetinin güvenoyu alır almaz imzalaması ilginçtir... Artık Suudi sermayesi Türkivjs'ye adım atmıştır... O tarihte AJ Baraka Türk Özel Finans Kuru- mu, Türkiye'de etkin isimleri bulmuştur? Hak Yatınm ve Ticaret AŞ, Al Baraka'nın Türki- ye'de öncülüğünü üstlenirken Korkut Özal, Ey- men Topbaş ve Kemal Unakıtan'ın adlan dikkat çekicidir... Yirmi yıl önce Korkut özal, Eymen Topbaş 'Hak Yatınm ve Ticaret AŞ'nin ortağıdır... Diğer ortaklara bakalım: Salah Kamel, Hüssetn Mohsin Al Karety, Or. Hasan Abdullah Kamel, Mahmoud Jamil Hasso- ubah, Al Baraka Investment And Develoment Ck). Al Baraka Türk özel Finans Kurumu: Başkan: H.E. Şeyh Saleh A. Kamel, Ikinci Baş- kan: Mustafa E. Topbaş, üyefer Mahmut Hassoubah, Dr. Abdullah Kamel, Kemal Unakıtan, Talat Içöz... Denetçiler: Arif Ateş Vuran, Mehmet Demir- baş, M. Zeki Sayın. • •• Şirketler ve dinsel vakıflar bu tarihte kuruluyor... Nakşiler ve Nurcuların bir kolu ANAP'ı destekli- yor; Turgut özal, Süleymancıları ANAP'a çekmek için uğraşıyor... Turgut özal'ın iki korkusu var: Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan . O tarihte Korkut özal'ın, Suudi Krallığı'nda iti- ban yerindedir!.. Korkut Özal-Eymen Topbaş ortaklığı Suudi ser- mayesiyle bütünleşiyor... Yıllar sonra 'Al Baraka 'nin yönetim kurulu üye- si Kemal Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması hayli ilginç değil mi? Denetçilerden M. Zeki Sayın ise bugün Kamu Ban- kalan Ortak Yönetim Kurulu Başkam değil mi? Nereden nereye!.. Yirmi yıl önce Kemal Unakıtan Albaraka'nın yö- netim kurulu üyesiydi, M. Zeki Sayın'da denetçi... Sayın bugün diyor ki: "FaiziAllah yasakladı. Allahzarariı şeyleriyasak- lamıştır. EğerZiraat Bankası faizsiz bankacılıkya- parsa daha çok kâr eder..." • • • Nasıl bir örgütlenmedir bu, bilen var mı? Yirmi yıl önce Avrupa ülkelerinde ki Türk cami- lerinden para toplayan 'Islami tekafül'ün Türki- ye'de ki bağlantısı ise Faisal Finans Kurumu'ydu... Ne zaman 'Milli Görüş' örgütlenmeye başladı, camilerdeki para musluklarını ele geçirdi kıyamet koptu!.. Tüm bu gelişmelerin arkasında 'Rabıta Örgü- tü' vardı... Şirketlerden vakıflara; derneklerden partilere dek uzanan zincirin halkasında ABD ve Suudi Krallığı yeralıyordu!.. Tarikatlar bu gelişime ayak uydurdu... Hepsi, Necmettin Erbakan'ı, ANAP'ı, DYP'yi bir ç/rpıda sildi, AKP'yi iktidara taşıdı... Olayın özü budur!.. hikmetcetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Datca Belediye Baskanı. Can YücelŞenliği uluslararası olacak ÖZCANÖZGÜR DATÇA - Ozan Can Yücel ŞenKği'nin ulus- lararası boyutta düzen- lenmesi için girişimlere baslanıyor. Datça Bele- diye Başkam Erol Ka- rakullukçu, Datça nin uluslararası bir kültür- sanat merkezine döniiş- mesi, Yücel'in adına dü- zenlenen şenlikle de arul- masının son derece an- lamlı olduğunu söyledi. Başkan Karakullukçu, Can Yücel şenlikleriyle Datça'tıın denizi, kumu, tarihi yanında şair ve şi- irine sevgisiyle de anıl- maya başlandığını vur- gulayarak, hedeflerıni şöyle açıkladı: "Aruk Datça da sade- ce şenlikten şenliğe de- ğil, şür ve sanat var. Av- rupaBJriJğTndeflgüiyer- lere başMirduk. Datça'da büviik bir kiiltür sanat merkezi oluşturuyoruz, Amacımız Datça'nın uluslararası alanda kül- tür sanatkenti olarakbi- linmesL bunun için önü- müzdeki yıl şenüğimizin uluslararası hale gelme- sinin adımlannı ataca- ğız. Bilindiği gibi her yıl kaybettiğiıniz bir şairi- mizi konuk ediyorduk. Bundan sonra ka>i>etti- ğimiz şairie birlikte bir devaşayan bir şairûntzve dünyadan bir şairi ko- nuk edeceğiz.'' Önceki gün sona eren "Can Şenliği"nin bu yıl- kikonusu"HalkŞiiri" oldu. Halk şıınnın ırde- lendiği söyleşide konu- şan şair Haydar Ergü- len, "Halk şürinin Ale- vi- Bektaşi üriinü" ol- duğunu söylerken, "Halk şnri bizi resmi is- lamlahalkislamı arasm- daki farkbuğa götürür" diye konuştu. fc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog