Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26i AĞUSTOS 2003 SALI CUMHURIYF! SAYFA HABERLER BBC'nin üst düzey bir yöneticisi, milyarder Rupert Murdoch'un değerlerine saldırdığını söyledi İngiltere'de medya• Independent gazetesine demeç veren BBC yöneticisi, medya imparatoru Murdoch'un BBC'ye yönelik ardı arkası kesilmez saldınlannın, kamu sektörüne duyduğu nefretten kaynaklandığını söyledi. Murdoch'un kanalı BSkyB Irak dosyası nedeniyle BBC'yi suçluyordu. DışHaberlerServisi- Ingüiz yayın ku- ruluşu BBC'nin üst düzey bir yöneti- cisi, medya milyarderi Rupert Mur- doch'u "BBC'nin savunduğu bütün değerlere" savaş açan bır "sermayeinı- paratoru" olarak tanımladı. Irak dos- yası nedeniyle Tony Blair yönetimiy- le arası açık olan BBC'nın bu beklen- medikçıkışının arkasında, Murdoch'un gazetelerinin hükümetle kurduğu ya- kın ilişkilerin yattığı belirtıliyor. BBC'nin, medya imparatoru Rupert Murdoch'a yönelik suçlamalan, Edin- burg kentinde yapılan Uluslararası Te- levizyon Festivali'nin ardından gün- deme geldi. îngiliz medyasmda bir di- zi gazetenin yaru sıra BSkyB'nin en bü- yük hissedan olan Murdoch'un BBC karşıtı tutumu son dönemde iyice be- lirginleşmişti. BBC'nin üst düzey yö- neticileri gazetelere yaptıklan açıkla- malarda Murdoch'a yönelik sert ıfa- deler kullandılar. Kamu kuruluşu ol- makla birlikte yayunlannda bağımsız bir turum sergilemeye çalışan BBC'in bir yöneticisi, Independent gazetesine verdiği demeçte, Murdoch'un BBC'ye yönelik ardı arkası kesilmez saldınla- nnın, kamu sektörüne duyduğu nefret- ten kaynaklandığını söyledi. Lorraine Heggessey, "Ancak Murdoch'un anla- madığı şey şu. Bu ülkede insanlar dev- letokuBannagidrvDr,\ççıkarvcrinetop- lumun iyiliğini düşünen kıiruluşiara güveniyor" diye konuştu. Murdoch'un gazeteleri, BBC'nin David Kefly soruşturmasındaki tutu- munu eleştirerek hükümet yanlısı bir turum sergılemişti. Son olarak BSkyB'den Tony BaD, medya dünya- sının ağır toplannı buluşturan ve ge- çen hafta yapılan Edinburg festivalin- de BBC'nin EastEnders gibi başanlı programlarmı satmaya zorlanması ge- rektiğini öne sürmüştü. Edinburg'da kürsüye çıkan BBC Ge- nel Direktörü GregDyke da, hüküme- tı rakip medya kuruluşlannı ayakta tut- mak için daha özenli davranmaya çı- ğırdı. Hükümerin, devlet kanah ITV'nin kapanmasını önlemeye çalışmadığı sü- rece, "BBC'nin Murdoch'a karşı tek başına savaşacağuu" belirten Dyke, ITV'deki 5 yıllık yanlış yönetimin, BSkyB' nin egemenliğine olanak tanı- dığını kaydetri. Olcaytu yaşamım yitirdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anıtkabır Derneğı Başkanı Emekli Tümgeneral Turhan Olcaytu, yaşamım yitırdı. Olcaytu'nun cenazesi, yann Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından kıhnacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Yayımlanmış 7 kitabı bulanan Olcaytu, Türk Kara Ku\vetleri Güçlendirme Vakfi Genel Müdürlüğü sırasında 11 yıl süre ile "Mehmetçık" dergisinin yayımlanmasını sağladı. Olcaytu, Türkiye Kemalistler Teşkilatı Akademik Kurul Başkanlığı, ÎLESAM Haysiyet Kurulu Başkanlığı ve vakfin çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlıklan görevlerinde de bulundu. Orman yangınlapı durmuyor • ANTALYA / BOLU (Cumhuriyet) - Bolu'nun Mudurnu ılçesine bağlı Taşkesti beldesi Karacasu köyü ormanlık alanmda dün çıkan yangın 30 hektar ormanJık alanı tahnp ettikten sonra akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ılgili 2 kişi gözaltma alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5, Gündoğmuş ilçesindekı orman yangınlannda ise 15 hektar ormanlık alan yandı Yakarken yakalandı • ANTALYA (Cumhuriyet) - Aklı dengesinın bozuk olduğu bildirilen Osman Durusoy (51) adlı kişi, Kemer'e bağlı Tekirova beldesinde Çnaiı Köprüsü'ne 50 metre uzaklıkta bulunan ormanlık alanı elındeki gazeteleri tutuşturarak yakmaya kalkışh. Vatandaşlar tarafindan görülen Osman Durusoy ormanlık alanda kaçarken, yaktığı alan vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü. Jandarmalar tarafindan yakalanan Durusoy, çıkanldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezae\ine gönderildi. Milas'ta 3 çocuk boğuldu • VÜLAS (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki Sançay'da kum ocaklan tarafindan açıldığı ileri sürülen çukurdaki suya gıren S.K. (16) bir süre sonra suda batıp cıkmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlan S.K.'yi kurtaımak için suya girdi. S.K. kıyıya çıkanlırken, kurtarma amacıyla suya giren çocuklardan U.A. (15), kardeşi B.A. (13) ve soyadı belirlenemeyen R. suda kayboldu. S.K. hastaneye kaldınhrken olay yerine gelen ekipler, U.A, B.A. ve R'nin cesetlerini sudan çıkardı. Kimsesiz çocuklara sünnet • İstanbul Haber Servisi - Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHCEK) Bahçelıevler'deki Cocuk Yuvası'nda kalan çocuklardan 14ü, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi'nde sünnet oldu. Yaşlan 7-12 arasmda değişen çocuklar ücretsiz olarak 4 cerrah tarafindan sünnet edildi. Ameliyathanede gerçekleştırilen sünnet öncesi çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. 3 kişiye 17 r şer milyar • Haber Merkezi - On Numara Oyunu'nda kazanan rakamlar 1,8, 16, 21, 27. 32, 38, 40,47, 50. 53, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 71, 75, 79 ve 80 olarak behrlendi. Çekilişte Bu rakamlardan 10'unu tutturan 3 kişi, 17 milyar 157 milyon 700 biner lira ikramiye kazandı. Çekilişte 9 tutturanlar 94 mib/on 200 biner lira, 8 tutturanlar 62 milyon 400 biner lira. 7 tutturanlar 6 milyon 150 biner lira, 6 tutturanlar 800 biner lira, hiçbir numarayı rutturamanyanlar ise 450 biner lira ikramive kazandı. Öğle yemeği okullardan! knam hatipte 'promosyonlu' kayıt dönemi Moda FuarıMayruk 'la başladı İstanbul Büvükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen İstanbul Moda Günleri, Yerebatan Sanucı'nda düzenlenen defileyle başladı. Ünlü modacı Yıkünm Maynık'un kreasyonlarından oluşan defilede, aralannda Tuğçe Kazaz, Yasemin Kozanoğra, Tuğba Özay, Tülin Şahin ve Ebnı Ürün'ün de bulunduğu mankenkr podyuma çıktı. Sarnıçta defüenin gerçekkştirikbilmesi için su bulunan bölüme özel bir podyum kuruldu. (Fotoğraf: AA) OKTAYAPAYTHN AKP iktidannın imam hatip liselerine (İHL) des- tek vermek amacıyla yal- nızca Istanbul'da 5 ayn ÎHL açmak için hareke- te geçtiği dönemde, tHL'ler öğrenci çekmek için "promosyonlu" ka- yıt kampanyalan düzen- lemeye başladı. Zeytin- burnu İmam Hatip Lise- sı, başta Zeytinburnu ol- mak üzere çevTe ilçele- re pankartlar asarak yurt- taşların çocuklannı ÎHL'ye kaydetmesi çağ- nsı yaptı. Cağnda "Öğ- rencilerimizin öğle ye- metderi okuhunuzca kar- şılanacaktır" denildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okullann aile birlikleri ve koruma der- nekleri aracılığıyla öğ- rencilere bu tip hizmet- leri ücretsiz verebilece- ğini belirterek "Bu bir rekabet anlayışıdır, öğ- renci çekmek için bu yo- hı denemişler*' açıklama- sını yaptı. YÖK Yasası'nda de- ğişiklik yaparak ÎHL'ler- de okuyan öğrencilerin önünü açmaya çalışan AKP iktıdan, yeni öğre- tim dönemi yaklaşırken imam hatip liselerine yö- nelik çalışmalannı hız- landırdı. Milli Eğitim Ba- kanlığı, Ingilizce eğitim veren Anadolu imam ha- tip liselerine yalnızca Is- tanbul'da 60'şar öğrenci kapasiteli 5 yeni okulun açılmasını kararlaştırdı. Bunun ardından imam hatip lıseleri yönetimle- ri de atağa kalktı. Pankartla duyuru istanbul'un bırçok ye- rinde öğrenci azlığı ne- deniyle kapanma nokta- sına gelen imam hatip li- seleri yöneticileri öğren- ci kapmak için "promos- yon" vermeye başladı. Bu işte öncülüğü ise Zey- tinburnu tmam Hatip Li- sesi aldı. Okul yönetimi, başta Zeytinburnu ohnak üzere çe\Te ilçelere pan- kartlar asarak kayıt duyu- rusu yaptı. Pankartlarda kayıt olacak öğrencile- rin öğle yemeklerinin de okul yönetimince karşı- lanacağı özellikle belir- tildi. Yetkililer, bır öğ- rencinin aylık öğle ye- meği ücretinin 60-90 mil- yon lira arasmda değiş- tiğini anımsatarak "100 öğrenci okula kayıt olsa aylık 9 milyar liralık bir harcama gereldyor, bu- nu nasü sağhyorlar,açık- lamak zonındalar. Milti Eğitim Bakanhğı'na bağ- b bir okul yönetiminin promosyon yapması son derece yanlış" açık- lamasını yaptılar. İngiltere'de yine sağlık skandalı. Sakat siyah bir kadına beyaz bacak takılmaya çalışıldı Irkçıhastaneye protez darbesiLONDRA (AA) - Sık sık sağlık skandallan yaşanan İngiltere'de bu kez de geçirdiği rahatsızlık yüzünden bir bacağı kesilen siyah kadına beyaz protez bacak takılması girişimi tartışmalara yol açtı. Berkshire bölgesindeki Reading Hastanesi'nde bacağı ampute edilen 46 yaşmdaki Ingrid Nkhols, bu ameliyatm ardından hastane yöneticilerinin kendisine "ya nıtin olarak elimizde bulunan ve herkese taktığımız beyaz protez bacağı tercih edeceksiniz ya da derinizin rengine uyan siyah bir bacak istiyorsanız bunun için ekstra ödeme yapacaksınız" dediklerini bildirdi. Bunun üzerine hastane yöneticileriyle arasında büyük tartışmalann yaşandığını belirten Nichols, "Kabinemizde shah bakanlanmız var, adliyelerimizde shah yargıçlanmız hiznıet veriyor, pek çok siyah doktor yaşam kurtanyor, ama ne garip ki sadece beyazlar için protez organlar üretilhor. Y'ani bu ülkede sadece beyazlann yaşadığı farz edifiyor" dedi. Yaşanan tartışmalann ardmdan hastanenin kendisine ekstra ödeme yapmaksızın siyah bir protez takmayı kabul ettiğini belirten Nichols, "Talebim kabul edilmeseydi hastaneyi ırkçıhk suçlamasıyla mahkemeye verecektHn" diye konuştu.Bu arada, Özürlü Haklannı Koruma Derneği, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Ingiltere ulusal sağlık sisteminde siyah hastalann protez ihtiyaçlannın göz önüne alınmamış olmasını "kabul edilemez bir hata" olarak nıteledı ARKEOLOGLARIN ÇALIŞMALARISÜRÜYOR Ege BölgesVnin dört biryanı kazüıyor İZMİR (AA) - Birçok uygarlı- ğa ev sahipliği yapan Ege Bölge- si topraklanndaki tarihi kalıntıla- n gün ışığına çıkarmak isteyen yerli ve yabancı 150'ye yakın ar- keolog, kazı mevsimini iyi değer- lendirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Izmir'de 14, Muğla'da 11, Denizli'de 4, Uşak'ta 2, Ma- nisa'da ise 1 yerde kazı yapılı- yor.tzmir'de A\-usturyalı arkeolog Prof. Dr. FVitzKrinznı^rbaşkan- hğındaki heyet. Selçuk Efes An- tik Kenri'nde çalışmalannı sür- dürüyor. Efes Belevi Anıtı'nda ise yine Avusturyalı arkeologlann ka- zılan sürüyor. Bergamadaki "Per- gamon" kazısıysa, Almanya'dan gelen Dr. \Vbtfgang Radt başkan- lığmda, bu ayın sonunda başlaya- cak. Muğla'daki antik kentlerde 5'i Türk bilimadamlannın baş- kanlığında, 3 'ü Bodrum ve Milas müze müdürlüklerinin sorumlulu- ğunda toplam 11 arkeolojik kazı yapılıyor. Denizli'de Italyan Prof. Dr. D'andria Francesco Pamukka- le'deki Hierapolis'te kazılara21 temmuzda başladı. 3 YILLIK HUKUK SAVAŞIM1 Parmakları kopan işçiye 18 milyarlira taztninat BURSA (Cumhuriyet) - Bur- sa'da 18 yaşındayken iş kazası ge- çiren ve iki parmağı kopan işçiye 3 yıllık hukuk mücadelesi sonu- cu faiziyle birlikte 18 milyar lira tazminat ödenecek. Bursa Demirtaş Organize Sana- yi Bölgesi'nde Replika Plastik ve Oto Ticaret şirketinde çalışan Gök- selBaş (21) 4 yıl önce sol elini ka- lender makinesine kaptırdı. îki parmağı kopan Baş'a "^iizde 25 işgöremez" raporu verildi. Baş'ın suç duyurusu üzerine işyeri sahi- bi F»vzi Ürkmez hakkında Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, bilirkişi raporunda yüzde 100 suçlu bulu- nan Ürkmez'i "tedbirsizfik^dik- katsizlik sonucu yaralamaya ne- den oima" suçundan 6 ay hapse mahkûm etti. Parmaklan koptiık- tan sonra yaşamdan kopmadığını vurgulayan Göksel Baş, şöyle ko- nuştu: "Bir evim obun istiyorum amabutazminafcevahTiammüm- kün değiL Buna da şükür. Kaza sı- rasında ölebiürdim.. Şimditek di- legim doğacak lazuna hı bir gele- cek hazuiayabflmek." ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ İçerden... Hapishanelerden gelen mektuplan, zaman za- man sizlerle paylaşıyorum. Bir ara, öylesine yü- rek burkucu ve acı verici mektuplar gelmeye başlamıştı ki; neredeyse, haftada bir mektuptan söz eder olmuştum. Fakat mektuplar gitgide artmaya başlayınca, bu işe bir son vermek zo- runda kalmıştım. Zira, tüm yazılarımı bu mek- tuplara hasretsem, gene de işin içinden çıkama- yacağım bir noktaya gelmiştim. Nicedir, "içerden" gelen mektuplara, köşem- de yer vermiyordum. Fakat Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden, Mustafa Çapardaşa'nın gönderdiği mektubu, sizinle paylaşmak istiyo- rum. Mektup, "Mektup Okuma Komisyonu", ta- rafından da görüldüğü için, yazılanların doğrulu- ğu konusunda kuşku duyamayız. Mektubun içeriği konusunda da, "istisnadır" diyemezsiniz. Muhtemelen, bunun benzeri çok olay vardır. Kaldı ki; eğer böyle bir olay "istisna" olsa bile, öneminden hiçbir şey yitirmez. Zira bir toplumdaki özgürlüklerin ölçüsü, özgürlüğü kı- sıtlanmış en son kişidir". (Kendi özgüriüğü insaf- sızca kısıtlanan bir dönemde, bu görüşü Sayın Süleyman Demirelin ağzından da duymuştum. Ve o dönemde, kimi arkadaşlarımın ciddi ikazla- nna karşın, kendilerinin "demokrat" olduğuna inanmıştım. Fakat kendi "yasaklan" sona erdik- ten sonra, "Devletin zirvesinde kavga olmaz", zırvasıyla; Evren ve Özal'la kucaklaşıvermiş ve bizleri, hayretler içinde bırakmıştı. Ama burası Türkiye, olur böyle şeyler...) • • • Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yatan Mustafa Çapardaşa, 12.5 yıla mahkûm bir tutuklu. Ceza- evindeki ikinci yılını dolduruyormuş. Mahkemesi 2002 Mayısı'nda sonuçlanmış. Kendi ifadesine göre; polisin iddia ve ifadelerine dayanılarak, hiç de hukuki olmayan bir karar sonucunda ceza- evine düşmüş. Çapardaşa'nın bu iddiasını buraya aktarıyo- rum, zira gerekçeli kararda okunanlar, inanılır gi- bi değil. Sayın Çapardaşa mektubunda şöyle yazıyor: "... Biliyor musunuz; 12.5 yıl ceza almış olmamın nedenlerinden biri de, şu an içinde bulunduğum bu F tiplerine karşı olduğum için TBMM'ye gidip, milletvekillehyle görüşmek is- temiş olmam... Evet, evet aynen böyle. 'Anka- ra'ya TBMM'ye gittiği için', diye geçiyor gerek- çeli kararda. Benim, ailemin ve milyonlarca in- sanın oylarıyla milletvekili olmuş insanlaıia, bir soruna dair görüşmek istemek, 'suç' sayılı- yor..." (Çapardaşa'nın mektubunda imlâ konusunda- ki özeni de dikkatimi çekti. En ufak bir noktala- ma hatası olmadığı gibi, "de" ve "da"\ar da, doğru kullanılmış. Universite mezunu koca koca insanların yaptıklan hataları yapmıyor). • • • İnanılır gibi değil ama, insanlar böyle sudan gerekçelerle mahkûm olabiliyor. Bu mahkûmiye- tinde elbette başka nedenler de olabilir. Fakat gerekçeli kararda söz edildiğine göre TBMM'ye gitmek" de suç olarak değerlendirilmiş. Ayrıca lise öğrencisiyken Ümraniye Hapishanesi'nde de tutuklu kalmış. Belki yargıçlar bunun da etki- sinde kaldılar. Ama bir genci "kazanmanın" yol- ları aranacağına, o genci "ortalıktan silmeye" çalışmanın, hukuk devletiyle bağdaşır bir yanı olabilir mi? Uzun mektubunun bir yerinde şunları dile ge- tiriyor: "...Ben (kaval) çalmasını bilmiyorum. Ama şu an birlikte aynı mekânı ve yaşamı pay- laştığım arkadaşım biliyor. (Isim yerine ben nokta nokta koydum. Arkadaşı isminin gazeteye geçmesini belki istemezdi. T.A.) Bir kaval geldi kendisine... Ama hapishane idaresi tarafindan verilmedi... Nedeni ise, içeriye verilen çalgılar- enstrümanlar arasında kavalın adının geçme- mesi... Bağlama, gitar, flüt, keman, kemençe... sadece bunlar veriliyor içeri. Şu an biz düşünüyoruz; kavalın günahı ne? Halbuki flütle aynı saz grubuna -ûflemeli- giren biralet... Ama, traji-komik birşekilde, hem içeri verilen aletler arasında ismi geçmediği, hem de üflenilen baş kısmının ağız yapısının 'farklı' olu- şundan ve tek parça oluşundan dolayı verilme- di... Nedenini sorduğumuzda da, 'Adalet Ba- kanlığı böyle diyor... Oraya sorun' deniliyor. Gülelim mi; ağlayalım mı, artık takdirini size bırakıyorum..." • • • Memleketimizde inanılmaz şeyler yaşanıyor. Mantıksızlığın zirvelerinde dolaşan kimi kamu görevlileri, ellerindeki yetkiyi en olmadık biçim- lerde "yorumlayıp", birtakım insanlara yaşamı zorlaştırmaktan zevk alıyorlar. Ne diyelim, bunlar da geçer... Tatlısu'da örnek uygulama Lnece usulü kıyı temizleme İstanbul HaberServi- si- Balıkesir'in Bandır- ma ilçesinin Tatlısu kö- yünde yurttaşlar, kana- lizasyon auklanndan do- layı kirlenen ve girile- mez hale gelen kıyılan- nı ünece usulü ile temiz- liyorlar. Yaz mevsiminde böl- geye gelen turist ile nü- fusu 15 bine ulaşan köy halkı. sahillerinin sürek- li olarak ve dunya stan- dartlanna uygun şekilde temizlenmesi için Çev- re Bakanlığı'ndan da yardım bekliyor. Tatlısu köylüleri, yıl- lardır kanalizasyon alt- yapısının yetersizliği ne- deniyle denize boşaltı- lan atıklar ve yaz ayla- rında yaşanan turist akı- nı nedeniyle kirlenen sa- hillerinin korumak için kollan sıvadı. Yöre hal- kı, muhtarlan başkanlı- ğında, byı temizliği ile ilgili bir proje hazırla- yarak Çevre Bakanlı- ğı'na gönderdi. Bakan- lıktan yanıt bekleyen köylüler, aralannda pa- ra toplayarak sahillerini temizlemeye de devam ediyorlar. Tatlısu Köyü Muhta- n Nihat Terzioğhı, köy- lerinin turistlik bir yer olduğuna dikkat çeke- rek devletin bu yöreye gerekli ilgiyi gösterme- si gerektiğini vurguladı. Köy halkının imece yo- luylakıyılann yüzde yet- mişini temizleyebildiği- ni anlatan Terzioğlu, "Zengiııi de fakiri de bu çalışmalara katıldı. Knılann tanıanlamıyla temizlenmesi için 150 milyar lira kaynak gerekhw" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog