Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUAiHURhTT VAKFI admaİLHANSELÇUK Genel Yavin YÖnetmeni: İbrahİm Istıhbarat Cengiz Nıldırım • Ekonomı Öz- YayınKurulu. tlhanSelçuk(Baş- AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba> AtaturkBu!\an\e 125 Kat4 Muessese\luduru Y l d • Y İ M Ü d Ü Ü S K l e m \ ü z a k • K ü l t u r E e e m e n B e r k ö z • S p o r k r i ) E K ( D ) B k h U T l 4 9 5 ; 0 C h F k 9 5 2 " # t T n YÖnetmeni: İbrahİm g y ç ( ş s a a a a > a u r k B u ! a n e 125 Ka YaZllŞİen MÜdÜrÜ' SaKm lem \ üzak • Kültur Eeemen Berköz • Spor kari),EmreKongar(Danışman). BakanhUar Tel 4195o;0Chatı. Faks 419502"#tzmırTemsıIcısı S h Müdü M h t A b d i l l k a d i r ' i ü c e l l n a n » M a k a l e l e r : S a m i Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetin- Serdar Kıok.H ZıvaBK ;; m r i i < > i ı ı ı v A D I ı c ı ı : c h ı : - YlldlZ • Y a Ş MÜ SaK Abaslan#Sorumhl Müdür Mehmet.-ufjiotıjı W JULLUIÜU AIUUUI. »ıcıııııcı Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Erol Erkııt -,, -— --- , - . 1352 S 2 3 Tel 4411221). Faks 441S"45 nı ı, \hntet raören « Duzeitme Abdullah Yazıcı • Bıl- ka\a, Şükran Soner, tbrahira « -\dana Temsılcısı Çetin \ iğenoğlu. tnönü Cd 119 S No 1 1. . = A gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- Yıldız, Orhan Bursalı. Musta- Tel 363 12 11,Faks.363 12 15AntakaTemMİası.AhmetOnıçoğIu l v o r u l s a n • b a " met Faraç • ^ı\rupa Temsılcısı Göra> Oz fa Balba>, Hakan Kara. CumhunvetCad 80 5 Tel 0242 248005"Fa\ 2430509 tl! > Fazilet Ku^a • Crenel Mudur Can Çağda$ • Ge- neiMudur\rd ıSatısı Tıila> Vludı Döltn • MUJÜJ > td ' Pazariama ı Hakan \car # MLKİUT > rd ıFınaiü LeOperas)onı Erban Özdemır 9 Pazartama Dırektcru Tila> Tosuı Tei ı.Ci: 3543300 Faks ü:i:M543:T \»Mmla\an:\eıuGun Haber Aıansı Basrnve YaMncıllk AŞ. Tûriıocaiıtad '941 CaSaloğlu î4"4 Isönbul PK_ 24*-Sulecı U4"< k Tel l : i : r , ; U 5 05ı:0haü Fab 'j;i;ı513s«')5 Baskı:Merk.ezĞaz«eDapBasim'lavıııalıiSaıneTıc \Ş Bartara, BuKan \o 125 Beşıklaş- İM Genel Dağmm: BBDMerkez 26 AĞUSTOS 2003 îmsak-441 Güneş-6 1" Ögle-İ3.I3 Ikındı- 16 55 Akşanvl9 5" Yatsı: 21.24 Paraşüt kazası: 1 yaralı • KAYSERİ(AA)- Kaysen'de başlayan Dünya Yamaç Paraşütü Ön Şampıyonası'nda kayalıklara çarparak yaralanan Fransız gözlemci Xavier Murillo, hastanede tedavi alhna aluıdı. Kayseri'nin Talas Ilçesi yakınlanndaki 1750 metre rakımlı AIi Dağı'na çıkarak yamaç paraşütü ile yanşma dışı uçmak isteyen Munllo, kalkış sırasında ters rüzgâr alınca dengesıni kaybedip savrularak Alidağrnın kuzey kesiminde kayalıklara çarparak yaralandı. Munllo'nun sağ kürek kemiğı ile 5 kaburga kemiğinin kmldığı bildirildi. Cinsel ilişki karşilığıazceza • SANTAFE(AA)- ABD'nin Nevv Mexico eyaletinde, kadın sanıkJara kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri karşılığında daha az ceza verme sözü veren eski bir yargıç 3 yıl hapse mahkûm oldu. Hâkim Charles Maestas, duruşmada yargıç Michael Vigil tarafından tecavüz ve rüşvetten suçlu bulundu. Savcı Julie Ann Meade, Maestas'ı, mahkemede önüne çıkan saN-unmasız kadınlan mağdureden "seri halinde tecavüzlerde bulunan" bir kişi olmakla suçladı. Vigil, Maestas'a 6 yılı tecilli 9 yıl hapis cezası verirken, savunma avukatlan temyize başvuracaklarını söylediler İpek Yolu yeniden canlaınyor • KONYA(AA)- Türkiye'deki sıralanış ve sıklık açısından tarihi han ve kervansaraylann en yoğun olduğu Aksaray'a, 13. yüzyıl koşullannda turistik amaçh bir yaya ve kervan yolu yapılması planlanıyor. tstanbul Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki 10 kişiden oluşan bilim heyeri, Aksaray Valisi Kadir Çalışıcrnın isteğiyle Aksaray"da tarihi Ipek Yolu'nun canlandınlması için bir çalışma başlattı. îlk çalışmarun sonunda, Sözen ve ekibi tarafindan hazırlanan ön rapor Aksaray Valiliği'ne sunuldu. Itayan Akdeniz' güzeli Güsar • ANTALYA (AA) - Miss Mediterranean 2003 Akdeniz Güzelük Yanşması'nda birinciliği, 16 yaşındaki Pınar Güsar kazandı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Miss Mediterranean 2003 Akdeniz Güzellik Yanşmasrrun finali, 700 metre rakımlı Tûnektepe'deki Magic Mount Otel'de yapıldı. Yanşmanm final bölümünde birinciliği 85-62-92 ölçülerine sahip 16 yaşındaki Pınar Güsar kazandı. 21 yaşındaki Evrim Kaya ikinci ve 19 yaşındaki Tuğba Yazıcı ise ücüncü oldu. -, Kızıl gezegen Mars, yarın Dünya'ya 60 bin yıldır hiç olmadığı kadar yakın olacak Tarihi yakınlaşma BiKm adamlan yülarca "Mars'ta yaşam var mı" sorusuna yanıt aradı. "Dünya'ya en çok benzeyen gezegen" olarak nitelendirilen Mars'ın sırnnj çözmek için gönderilen uzay araçlan aracılığıyla elde edilen yeni bilgilere göre kızıl gezegende büyük su kütleleri asla var olnıadu. NASADAN KIZILÖTESİ UZAY TELESKOPU WASHINGTON (AA) - ABD, uzaya kızılötesi ışınla çalışan yeni bir teleskop gönderdi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), dün Cap Canaveral uzay üssünden Delta-2 fuzesiyle uzaya yolladığı teleskop, güncel teleskoplann saptayamadığı gök cisimlerinin incelenmesine olanak sağlayacak. NASA'dan bir yetkili, 1.2 milyar dolarhk yeni teleskopun, "evrenin gjzlerinin aydınlanlmasına katkı ıfı sağtayacağmı" söyledi. NASA halihazırda g Hubble, Compton ve Chandra uzay H ' teleskoplannı kullanıyor. ? I BBC'NİN CÖRÜNTÜ ARSİVİ 'NET'E CİRECEK LONDRA (AA) - tngilizlerin dünyaca ünlü televizyon kuruluşu BBC'nin, dünyanın en iyi ve en kapsamlı televizyon arşivi sayılan görûntü arşivini ınternet üzerinden halka açmaya hazırlandığı açıklandı. BBC'nin olay yaratan belgesel görüntüleri, ünlü şovlardan aluımış klipler, haber görüntüleri ve benzeri konulardaki onlarca yıllık klasik TV çekimlerinin söz konusu arşivde yer alacağma dikkati çeken Ingiliz basuıı, "BBC, kasasındaki bütün değeıü kasetkrini dünyanın dikkatine sunmaya hazırianryor" yorumunda bulundu. Çe\iri Senisi - İnsanlığın yüz yıl- lardır sırnnı çözmeye çalıştığı "la- al gezegen" Mars, yann son 60 bin yılın "Dünya'ya en yakın geçişi''ni >apacak. Başka deyışle Mars. son buzul çağından beri ilk kez Dünya'ya bu kadar yakın olacak. Yann Mars ve Dünya arasındaki ortalama 230 mılyon Idlometre olan uzaklık 55 milyon 760 bin kilometreye ınecek. BBC'nin internettekı sitesınde yer alan habere göre, Mars'ın, Dünya'ya buna benzer anlamda yakınlaşması 2287 yılına kadar olmayacak. 2287'de Mars Dün- ya'ya 55 milyon 686 bin kılomet- re uzaklıkta olacak. Iküinin tüm za- maniann en yakın konumuna gel- mesıne ıse günümüzden 726 yıl sonra, 2729'da yaşayan kuşaklar tanık olacak. 2729 yılında ıkili- nın aralanndaki uzaklık 55 milyon 651 bin kilometeye kadar inecek. Teleskop satışları arttı Mars \e Dünya arasındaki ya- kınlaşma birçok ülkede, kızıl ge- zegenin geçışinı ızlemek isteyenler ne- denıyle teleskop satışlannı arttırdı. Ari- zona'da ise 2 bin metre yükseklikteki Lo- well Gözleme\ ı günlerdırzıyaretçi akı- nma uğruyor. Tarihi yakınlaşmanın gü- nü olan yann ise gözlemevınde zıyaret- çı sayısı açısından rekor kınlacağı tah- mın edilıyor. Mars'ın Dünya'ya yakın olması, kı- zıl gezegenin Güneş'e de yakın olaca- ğı anlamına geliyor. Yann Mars, güne- şe de 60 bin yıldır en yakın konumun- da olacak ve olmadığı kadar parlak du- ruma ulaşacak. Mars'la ilgıli başka gelişmeler de var. Bugüne değin Mars'a gönderilen uydu \ insanlığın yüzyıllardır en çok kafa yorduğu konulardan olan Mars, yann, 60 bin yıldır Dünya'ya hiç yakın olmadığı kadar yakın olacak. Ortalama 230 milyon kilometrelik uzaklık 55 milyon 760 bin kilometreye inecek. ve robotlann kaydettığı görüntüler, Dün- ya'nın kütlesinin 10'da biri kadar olan kızıl gezegenin yüzeyinin Dünya'ya çok benzediğini gösteriyor. Yıllarca "Mars'ta hayat var m* so- rusuna yanıt arayan bılim adamlannın "Düm - a'ya en çok benzeyen gezegen" olarak niteledikleri Mars'ın sırnnı çöz- mek için gönderilen uzay araçlan ara- cılığıyla elde edilen yeni bilgilere göre kızıl gezegende büyük su kütleleri asla var olmadı. Mars Global Surveyor'dan gönderilen verileri inceleyen bilim adamlan belki de Mars'ta hiçbir zaman bir okyanus olmadığının altını çizdiler. Atletizm Şampiyonası'nda yarış dışı kalan Drummond: Pistte kendimi kaybettim Unutulm^acakhalaSÜLEYMAN TOSUN PARİS - Atletlerin he- defleri vardu-. Ve bu hedef başarma hırsıyla beraber sporcunun yaşama isteğı - ni tetilder. Kimi tümyaşamuıı lıı saniyelik bir yanşa, kirru tek bir atışa endeksler. Antrenmanlar, kamplar, ağır tempo hep o an için- dir. Ama beklenmedik bir aksilik çıkar ve tüm emek- ler "badt" gibi gözükenbir hatayla boşa gider. Işte ABD'H atlet Jon Drummond da pazar gü- nü Paris'te benzeri bir ola- yıyaşadı. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ma- dalya umudu ile gelen erkekler 100 metrenin iddialı isimlerinden Drum- mond, ild hatah çıkış yapılan yanşta tek bir hata yapmca kariyerine belki de bir zafer ekleme şansını yitirdi. Bu dram, deneyimli sporcunun piste yatarak 20 dakikalık bir protesto eylemi yapma- sıyla farklı bir boyut kazanmca atle- tizm dünyası, 'diskalifiye kurah'nı tar- hşmaya başladı. Kural hatası nedeniy- le yanş dışı kalmayı kendisine yedire- meyen ve 20 dakika boyunca yetkilile- re zor anlaryaşatan Dnimmond'un ele- nişi, atletizm dünyasını da ikiye böldü. 'Kurallardeğlsmeir Atletizmin efsane isimleri kuralın değiştirihnesi gerektiğini ifade eder- ken, Uluslararası Amatör Atletizm Fe- derasyonu IAAF'nin yanş komiteleri ise Dummond'un diskalifiye sonrası yaptığı hareketlerin etik dışı olduğunu savunuyor. Eski şampiyon atletlerden Kim Collins ve 1996 Atlanta Olimpi- yat Şampiyonu Linford Cristi, yeni kurala karşı çıkanlardan. Eski atletler "Bu kuralflerdebü\ük probkmiere ne- den olacak, Değişikljgin geriahnmasıku- raDann eski haline dönmesi gereldyor" diye konuştular. IAAF'nin 1 yıl önce yenilenen 162.7 numaralı kuralında yapılan değişikliğe göre: "Başlangıç sırasında tek bir hata yapılabilir ve yanş yeniden başlaühr. Ancak ikinci hatayı kim yapmış olursa ATLETLER ÖFKELİ: Biryıllık emeğiniz boşa gidiyor • Dünya Atletizm Şampiyonası'na madalya umudu ile gelen 100 metrenin iddialı isimlerinden Jon Drummond, iki hatalı çıkış yapılan yanşta tek bir hata yapınca yıkıldı. Kural hatası nedeniyle yanş dışı kalmayı kendisine yediremeyen Drummond, "Bana diskalifiye olduğumu ve pisti terk etmemi söylediler. Ben hayır dedim. Çünkü 34 yaşındayım ve bir şansım daha olmayacaktı" dedi. 100 metre yarışı, Drummond ve Asafa Povvel'sız tamamlandı. olsun diskalifiye edilir" ifadesi yer alı- yor. IAAF'nin basm sözcüsü NickDa- vis yaptığı açıklamada, "Bu durum ku- ralİarla ilgili bir şey tüm adetler şanıpi- yonaya geimeden önce kuralDan öğre- nrytjriar. Dnunmond'un bu davrantşı sportmenliğe uymuyor. Dnimmond'un yanısıraaynıandayanhşçıkışyapanAsa- fa Ponel da diskanTrve oldu ama o hiç bir taşkmhk yapmadı" diye konuştu. IA.ÂF ise bu skandalm Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacqeues Roge ve eski başkan Juan Antonio Sa- maranch'm gözü önünde olmasının utancuıı yaşıyor. Drummond, yaptığı açıklamada, pist- te kendisini kaybettığini söyledi. Drum- mond, "Bana diskalifrye olduğumu ve pisti terk etmemi söylediler. Ben hayır dedim.Çünkü34yaşındayım vebirşan- sım daha ohnayacaktT dedi. Şanssız atlet, sözlerine şöyle devam etti " Dünya Şampiyonu olamayacağ»- mı bilrvordunL Ancak yine de elimden gelenin en iyisini >apma\ı hedefKyor- dum. Yelena Nikola>eva, 2 vılönce Dün- ya Şampiyonası'nda diskalifiye olmuş- tu ve şimdi 20 kilomerre yürüyüşte al- bn madaJva kazandL Ben de bunu umut ederek yaşaj"acağnn." • 4- • YELİZ AY: Eski kural da yeni kural da bence motiv asyon açı- sından sakıncalı. Eğer eski kurala tekrar dönülmeyecekse yeni kural yumuşatılmalı. Çünkü zaten stres- İi ve heyecanlı olabilecek sporcu- yu daha strese sürüklüyor. Onceki günkü yanşı ben de izledim. Drum- mond'un ayağı kalkmadı. Bileğini düzeltmek için hafif ayağını kal- dırdı. Ama başına böyle bir şey gel- di. Çok üzücü tabii. Belki de yıl boyunca bu yanşa hazırlanıyorsu- nuz ama birden her şey bitiyor. • EROL MUTLUSOY: Ge çen hafta Ankara'da aynı şey be- nim başımageldi. Çok yanlış bir ku- ral olduğunu düşünüyorum. Spor- cuyu daha fazla stres sokuyor ve da- ha çok hata yapmasına neden olu- yor. Çünkü 100 metre tamamen çı- kışa bağh bir yanş. Çıkış sırasında acaba mı diye bir düşüncenın olma- sı daha baştan ister ıstemez sıkıntı yaratıyor. •ÖZNUR DURSUN: Eski ku- ralda da çok olaylar oluyordu. Şim- di de oluyor. Değiştirilen kuralın atlete daha fazla yarar sağlaması gerekirken daha da çok sakıncala- n olduğu ortaya çıktı. Her şeyden önce yanş başında birtedırginlik ya- şanıyor. Bu da sporcunun perfor- mansını etkiliyor. Önce bir sporcu hatalı çıkış yapıyor, sonra başka bir atlet hatalı çıkınca olan ikincisine oluyor. Bu atletin bir yıllık çahşması, yaşadıklan hiç düşünülmüyor. AL GÖZÜM SETRETLE IŞIL ÖZGENTÜRK Şuf Şuf Tayyare Hayatın inanılmaz rast- lantılarla dolu olduğunu anlamam için Datça'ya Can Şenliği'ne gelmem gerekmiyor ama işte Dat- ça'dayım, Can Senliği'nde. Ejherha Yıllan'nm yaza- n Halil İbrahim Ozcan he- yecan ıçinde Lübnanlı udi \e bestekâr Marcel Kha- Bfe'nin yanına yaklaşıyor, elinde kıta- bı, aklında anılan, Marcel'e Arapça sesleniyor: "Şuf şuf tavyare..." Marcel şaşmyor, bu onun en sevdigi şarkılanndan birinin nakaratı, şarkı yıl- lardır sıcak savaşın sürdü- ğü Filistin topraklannda yaşayan küçük bir çocu- ğun hikâyesini anlatıyor. Çocuk soruyor, neden uçaklar dedesini öldürdü, neden babasını öldürdü, neden? Halıl, Marcel'e anlatı- yor. -Dağlardaydım, ken- dimi kimsesiz hissettiğim bir gün. küçük piffi radyo- mu açtım ve bir ses güze- lim bir Arapçayla sanld sadece benim için bir şar- kı söylemeye başladı. O siz- diniz, o gün bana hayatı yeniden sev diren sizdmiz, Bu sesi romanunda anlat- nm. Bir anne sesi, bir sev- gjli sesi gibr»di hayat gibiy- di." Marcel gözyaşlannı zor tutuyor, bu onun için de inanıl- maz bir an. ArifSağla birlikte en güzel şar- kılan söy- lemek için Türkiye'ye geliyor ve eski bu- siyasi mahkûm, dağlarda en çok onun sesini dinlediğini söylüyor. Sonra aynı coğrafyada, neredeyse aynı kişisel ta- rihleri paylaşan iki insan birbirlerine sanlıp dünya- yı bir kez daha güzel kılı- yorlar. Datça'da Can Senli- ği'nde güzel rastlanhlann ardı arkası kesilmiyor. • Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog