Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26AĞUSTOS2003SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Büyük Zafer'in Başlangıcı ve Anlamı... Yekta Güngör ÖZDENHukukçu T am bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal egemenlığı ve çağdaş- laşmayı amaçlayarak yayıl- macı ve sömürgecı dış güç- lerle, baslcıcı, sapkın ve ışbirlikçi yö- netıme karşı venlen Ulusal Kurtuluş Savaşı'm utkuya ulaştıran son vuru- şun 81 yıl önce bugün top atışlanyla başladığını kıvançla anıyoruz. "Yaba- ğımsızlık ya ölüm" anlayışına daya- narak Müdafaa-i Hukuk ruhu ve Ku- va-yı Mılliye ateşiylebaşanlıp Başko- nıutan Meydan Saivaşı'yla bitınlen bu savaş, Amasya Genelgesı'nde açıkla- nan "Bu ulusun bağımsıziığını yine bu ulusun karan ve direnci kurtaracak- ür" ilkesinın yaşama geçmesı ve ger- çekleşmesıdır. Büyük Atatürk, düş- mana saldınya ilişkın kesın karan uy- gulamadan önce varlığını zorunlu gör- düğü üç koşulun "ulusun yaşanu ve ba- ğımsızlığı için yüreğinde, vicdanında- İuisteklerin sağiamlığı,istenci ve diren- ci; uhısu temsil eden MecBs'in ulusal isteğe ve gereklerine inanarak uygula- mada göstereceği kararuhk ve>iğitlik; ulusun silahlı çocuklaruıdan oluşan ordu" olduğunu ve tüm ülkenın, tüm ulusun oluşturduğu ıç cephemn çök- mesı ülkeyı temelinden yıktınp, ulu- su esir ettıreceğınden bu konuya çok önem verdıklennı açıklamıştır. Za- fer"ın 1. yıldönümü nedeniyle 1924'te Dunılupınar da düzenlenen törenle "Afyonkarahisar - Dunılupınar Mey- dan Savaşı ve onun evresı olan 30 Ağus- tos Sa\"aşı, Türk tanhınin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tanhımiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle do- ludur. Fakat Türk Ulusu'nun burada ka- zandığı zafer kadar kesın sonuçlu, yal- nız bizım tanhimize değil tüm tarihe, dünya tarihine yeni bir yön vermeye kesın etkısı olan bır meydan savaşı ammsamıyorum. Hiç kuşku duyulma- malıdır ki, yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nın temeli bura- da taçlandınldı. Bu alanda akan Türk kanlan, bu gökyüzünde uçan şehit ruh- lan devlet ve Cumhuriyetimizin son- suza değin koruyuculandır" sözle- riyle destanlaşan gerçeği anlatmıştır. Osmanlı tmparatorluğu'nun yüksel- me, duraklama ve gerileme dönemle- rınden sonra izlenen parçalanma ve yıkılma evrelennin yarattığı olumsuz duygular, ordulaşan ulusun, Başko- mutan Meydan Savaşı'nı kazanarak • Arkası 8 Sayfada PENCERE Amenkanhvapatnphığu Tasarımı Tökezfiyor... Ergin Yıldızoğlu'nun pazar günü birinci sayfa- dan sunulan haber-yorumunu sanınm okudunuz... Başlık: "Imparatorluk hayali suya düştü". Yıldızoğlu geniş bir taramayla ABD'nin küresel tasanmında ulaştığı son aşamayı gözler önüne se- riyor; Ortadoğu'dan Asya'ya yayılan üçgenin üç kö- şesinde (Filistin-lrak-Afganistan) durum nedir?.. .— Fiyasko!.. Başkan Bush ve takı- mının öngördükleri plan- lamatutmadı... ABD işgal ediyor. Ama hâkim olamıyor. Düzen kuramıyor. "Bush yönetiminin Or- tadoğu politikasını belir- leyen 'Yeni Muhafazakâr' Israil yanlısı, çoğu Hıris- tiyan - Siyonist" takımı- nın yol haritası araziye uy- muyor... Peki, ne olacak?.. . :&-. TERU 79 yıldırsizler için çalışıyoruz Türkiye iş Bankası Cumhuriyetimiz henüz 1 yaşındayken Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle kuruldu. Bir bankadan çok daha fazlası oldu. Türk milli sermayesini oluşturmak ve gelişimine destek olmak gibi çok önemli bir görevi tek başına üstlendi. Adına yakışır bir biçimde hayati önem taşıyan pek çok sektörün kuruluşuna öncülük etti. Sayısız ilke imza attı. Ülkemizle birlikte gelişti, güçlendi. Bugün İş Bankası sadece finans sektöründe değil, iştlrakleriyle birlikte enerjiden cama, telekomünikasyondan turizme, otomotivden tekstile ekonominin birçok alanında sizler için değer yaratmaya devam ediyor. İş Bankası'nı iş Bankası yapan ilkelerden asla ödün vermeden, haksız rekabete yol açmadan, kuruluşundan bugüne aynı inanç ve heyecanla sizler için çalışıyor. Türkiye'nin Bankası, tam 79 yıldır iş başında. TÜRKİYE > BANKASI Türkiye'nin Bankası \ * '"N w * î '•±*'K Soruyu herkesten ön- ce Bush yönetiminin ya- nıtlaması zorunlu!.. ABD Israil'e abandı, Afganis- tan'ı sözüm ona ele ge- çirmişti, Irak'ı yenilgiye uğrattı; ama, ortalık durul- muyor... "Terör" yoğunlaşıyor... Nasıl bir terör bu?.. Sorunun içinde soru var, hiç kimse sıradan yol- culann bulunduğu biroto- büsün dinamitlenmesini, Birleşmiş Milletler bina- sının bombalanmasını, masum insanlann ökdürül- mesini hoşgöremez.. Olmaz böyle şey.. Ama, gerçek bu!.. Yalınayak, başı kabak, entarili Arap, düzenli sa- vaş yapamıyor... Yapabildiği bu!.. Yoksui Müslümanı hem sömürüyorsun, hem ada- mın toprağını işgal etmiş- sin, hem canına okuyor- sun, hem de uygartık der- si verip ahkârn kesiyor- sun... • Bush yönetimi "Ameri- kan Imparatortuğu" sev- dasındatökezledi; ilkön- görüler suya düştü; ama 'Küresel Devlet' toparta- nıp bütün güçleriyle aba- nırsa Müslümanlann pet- rol coğrafyasında istedi- ği gibi bir düzen kurabilir mi?.. Kolay değil... Tüm dünya şallak mal- lak!.. Amerikan Imparatorlu- ğu'nun Ortadoğu'daki petrol coğrafyasında Müslüman direnişi yük- selirse, olay tarihe 21 'in- ci yüzyıldaki Haçlı Sefe- ri'nin yenilgisi diye geçe- bilir... Ancakyanlış biryazılım olurbu... Çünkü çağımız insanı hersavaşın altındaki eko- nomik gerekçeleri artık ezbere biliyor. • Maazallah, meşhurtez- kere Meclis'ten geçsey- di de bu pis savaşın gü- nahına katılsaydık şimdi ne olacaktı?.. Türkiye haritasının ço- ğu yeri Amerikan işgali altında olacaktı, Bush tay- fası Kuzey Irak'ı bizimki- lere koklatmayacaktı, Araplarla aramıza kan da- vası girecekti, dünyada rezil kepaze duruma dü- şecektik... Şimdi Meclis'e yeni tez- kere gelecek mi?.. Karar verirken iytce dü- şünmeli... Uluslararası hukukun ve meşruiyetin dışında ABD'nin kuyruğunatakıl- mak, olmayacak belala- ra gebe kalmak demek- tir... • Türkiye'nin en büyük talihsizliği, başında laik Cumhuriyet devletinin te- mel ilkelerine ve ordusu- naters düşen bir AKP Hü- kümeti'nin bulunmasıdır Savaş coğrafyasında yaşayan bir ülkedeki bu iç çelişki, dış çelişkiler- den beter... 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar':n Tosya ziyareti. / 1953 Türkiye Gazetecıler Cemıyeb'nın yayıniadtgı günlûk Bizim GazeteUlke sonjnlanna ılışkın raporianyla, araştırmalanyia, koşe yazılanyla, tarafsız haber- lenyle sivil toplumlann gazetesı Düzenli okumak ıçın abone olun. Tefc 0.212.5110875
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog