Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

26 AĞUSTOS 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA 17 Out: "Sorasora ftYuravura Bağdat tnâmur!' EJekirontk posta; denizsom@cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - THY, ortadireği uçağa bindirecekmiş... "P/sfte gezdirecektir!" EğitimHükümetin, 10bin öğrenciyi özel okullarda okutma planındaki tarikat okullan bağlantısını bir kenara bırakıp, Nüket Erdoğan'a kulak verelim: "Milyonlarca öğrenci devletin boyasız, badanasız, sırasız, karatahtasız, araçsız, gereçsiz, öğretmensiz okullarında okurken 10 bin 'şanslı' çocuğu para ile özel okullarda okutmak neyin nesidir? Neden buraya harcanacak paralaria diğer çocuklann da hakkı olan eğitim 'hakkı başkalanna ^ r i l i r ? Niçin o para ile yeni okullar açılmaz veya mevcut okullar geliştirilmez? Pryangolarla, lotaryalarla halkı uyutan hükümetler her gün yeni bir morfin buluyor, insanlann ilkel dürtülerine cevap veriyorlar. Piyango vurmayan insanlarımızın çocuklan bu toplumda parya mı olacak? Bu ülkenin yetişmiş insanları, niçin bir araya gelip eğitimin partiler üstü olduğunu hatırlatmıyorlar?" ıllar önce Kayserı'de öğrenciyken turneye çıkan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Töre" oyununu izlediğini söylüyor Burhan Ök- men... Şöyle diyor: "Oyun, aralarında kan davası olan ve düşman ilan edilen bir kişinin, kendi evlerine sığınmasını konu alıyordu. Töre gereği, evi- ne sığınan kişi düşman da olsa kılına bile zarar veril- meyecek, Tanrı misafiri olarak ağırlanacak, ölümü ancak evin dışına çıktığı an gerçekleştirilecekti. Evin büyükleri, kızgın ve ateşli gençlere oyun boyunca bunu emrediyorlardı ve herkesin töreler karşısında boynu kıldan inceydi." ökmen, "Töre"den Ortadoğu'ya 9©Çİyor ökmen: "Eğer doğruysa, Saddam'ın batık işadamı yeğeni Nevaf el Zeydani'nin 30 milyon dolar karşılığında hem de kendi evinde ağırladığı Saddam'ın şımank ve gaddar oğullan Uday ve Kusay'ı ABD askerlerine ih- bar ederek öldürtmesi birden bana bu oyunu hatır- lattı. Savaşın ilk gününde, şimdi ismini hatırlayama- Ortadoğu dığım Iraklı bir generalin, elinde silahla ekrana çıkıp 'Amerika'yı mahvedeceğiz, burası Ortadoğu, burası Irak' dediğini hatırlıyorum. Aslında Iraklı bu general hiç yanılmamıştı. Burası Ortadoğu ve burası Irak'tı. Ihanetin ve kendi halkına zulmün, kendi değerlerini satmanın yeriydi burası. Teslimiyetin ve satışın bor- sasıydı. Satrancın kesin galibinin olmadığı tek yerdir Or- tadoğu. Kazanan aslında kazanmaz, kaybeden de aslında kaybetmez. At izinin it izine kanştığı tek yer- dir Ortadoğu. Savaş sonrası senaryolarda ağızların- dan sular boşalan kişi, kurum ve ulusları hangi tehli- kelerin beklediği ilkokul çocuklarının bile dilinde. ABD asıl darbeyi savaş sonrasında yemeye baş- ladı. Bugün korku içinde havaalanlarında koruma al- tında tutulan, Bağdat'ı hemen terk eden ihanetçi cumhuriyet muhafızları ve onların hain komutanları- nın, kâbusunu resmedecek bir ressam var mıdır şu dünyada. Iran, Suriye ve Türkiye. Bu ülkeleri neler beklemek- tedir, bütün bunlar sır değil ki artık. Bir avuç dolar için yapılanlan tarih nasıl yorumla- yacak kim bilir. Sonra Iraklı Kürtler... Akıllannca devlet olacaklan- nı mı zannediyorlar. Olsalar bile Israilleştirilmiş bir devletten, ABD'nin sınır karakolu bir devlet olmak- tan ibaret olacaklan çok açık değil mi? PKK/KADEK pazariıklannın karşılığında Türkiye ne- leri, nasıl kaybedecek, bunların tarihsel tahlili nedir? 30 milyon dolar için öz kuzenlerini öldürten adamın rolü, şimdi hangi devlete veya uluslara havale edil- di? Burası Ortadoğu, kazanan henüz ve hiç belli olma- dı. Ve ABD hâlâ kimyasal silahları bulamadı." SESSİZSEDASIZ(I) Yüksek Yerilim Hattı erdincutku « yahoo.com ^ ^ Köşeli yazar ama bir ÇlZGlSl yok! VVashington'da toplantı hazırlıkları Ankara'daki dostlardan Mustafa Yıldınm diyor ki: "Internet kanalıyla 'VVashington Ha- ber'den gelen bir habere göre Bro- okings Enstitüsü'nde bir toplantı hazır- lığı var. Toplantıya, emekli vaiz Fet- hullah Gülen'e sempatiyle bakan- lar katılıyor. Bu toplantının bir ben- zeri de, sonbaharda VVashing- ton'da düzenleniyor. Bunu da Pa- kistan kökenli Islamcı gruplar ile Ge- orgetovvn Üniversitesi'ndeki Hıristi- yan-Müslüman Anlayışı Merkezi ortak- laşa düzenliyor. Bu noktada bir hatırlatma yapalım: Iki yıl önce de bu merkezde önce Mer- ve Kavakçı, sonra Fethullah Gülen ve Necmettin Erbakan için toplantı ya- pılmıştı. Bunlardan Fethullah Gülen toplantısına CIA eski şeflerinden ve Türkiye'de Kürt-Nurcu araştırmaları yapan, Türkiye'de kimlik yaratma kon- feransları veren Graham Fuller ile uzun yıllar Türkiye'de görev yapmış eski 'büyük usta'lardan George Har- ris ile Vatikan temsilcileri katılmıştı. VVashington Haber başka bilgiler de iletiyor. Buna göre Fethullah Gü- len'e sempati duyanlar, sermaye ku- rumlaşmasını ABD'ye taşıyorfar. New York, New Jersey (Gülen burada bir çiftlikte yaşamaktadır), Pittsburg, Los Angeles, Chicago ve VVashington DC bölgelerinde yoğunlaşıyoriar. Bu ara- da Virginia'da açılan bir okulun verdi- ği kabul belgeleriyle Pakistan ve Tür- kiye'den 'talebe'ler ABD'ye giriş ya- pabiliyor." Afyonkarahisar Vilayetinden Afyon Di'ne Muzaffcr DİLEK Afyon Valisı Şehirler, çoğunlukla bu- lundukları coğrafyanın ayn- calıklı yerlerinde kurulmuş- lardır. Bu ayrıcalıklarını ba- zen tarihten bazen de ko- numlanndan alırlar. Afyon ili çok eski bir yerleşim yeri olarak ismini Helenestik dönemden beri ekilen af- yon (haşhaş) bitkisinin La- tince ismi olan "Opion" ve eteğinde kurulduğu kale- sinden almıştır. Hitit, Frig, Roman, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde önemini ko- ruyan bu ilin ismi son yıllar- da Afyon olarak anılır ol- muştur. Dünya'da ülkeler ve şehirler, kendi adları üzerine tarih yaratmaya ça- lışırken, baştan beri tarih olan "Karahisar'ın", ilin adından çıkartılmasını an- lamak oldukça güçtür. Büyük taarruzun başladı- ğı Kocatepe'deki tören ala- nında yer alan ve 1953 yı- lında yapılan anıtın kaide- sinde şu sözcükler yer al- maktadır: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başku- mandan Gazi Mustafa Ke- mal (Atatürk) Karargâhını 25.8. 1922 günü burada, Koca tepe 'de kurdu. 26.08.1922 sabahı 4.30'da Türk ordulanna düşmana taaruz emrini verdi. Bozu- lan Yunan Ordusu'nu, 30.08.1922 günü Dumlupı- nar Meydan Muharebesin- de yok etti. Ordular, ilk he- definiz Akdeniz'dir, ileri! emriyle 9.9.1922 günü Yu- nanlıları denize döktü. Af- yonkarahisar Vilayeti halkı, ebedi hatırasına şükranları- nısunar. 26.08. 1953". Yapılan araştırmalarda bu ismin kaldırıldığınadairher- hangi biryasal düzenleme- ye rastlanılmamış, ancak değişik tarihlerde yeni ilçe kurulmasıyla ilgili kanunlar- da ilin adı Afyon olarak yer almış ve herhangi bir yasal değişiklik olmamasına rağ- men "Karahisar" sözcüğü- ne yeni yasal düzenleme- lerde yer verilmemiştir. Her yıl TBMM temsilcisi- nin de katıldığı törenle önü- ne çelenk bırakılan ve Af- yonkarahisarlılarca yaptın- lan anıtta yer alan "Afyon- karahisar" sözcüğünün, ili- mizin adı olarak tekrar ve- rilmesi uygun olmaz mı? Atatürk'ün Afyonkarahi- sar'a yaptığı sayısız ziyaret- lerinden birinde, Büyük Za- feri en iyi yansıtan anıt de- diği 'Zafer Anıtı' ile bütün- leşen Karahisar Kalesi'nin Afyon isminden ne zaman ayrıldığını kimse bilmiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Afyonkarahisar olarak bili- nen ilimizin, Sahipoğulları Beyliği dönemindeki adı da Karahisar-ı Sahip'tir. Atatürk Araştırma Merke- zi tarafından bastınlan "Nu- tuk"un 34 ayrı yerinde "Af- yonkarahisar" sözcüğü biz- zat Atatürk tarafından söy- lenmiştir. Yine Büyük Atatürk bir açıklamasında, "AFYON- KARAHİSAR son büyük zaferin kilidi oldu, esası oldu. Afyonkarahisar'ın, tarihi savaşımızda unu- tulmaz parlak bir sayfası vardır" diyerek bu ilin tari- hi önemine vurgu yapmıştır. Afyon iline atandığım sı- rada bir yazar dostum ba- na, Vali Bey, Afyonkarahi- sar ismi neden ve ne zaman değişti bir araştırır mısınız dedi. Ben de bunun üzerin- de bu konuyu araştırdım, a- ma tam ve açıklayıcı bir ya- nıt bulmadım. Içişleri Ba- kanlığı kayıtlarına göre Af- yonkarahisar isminin kaldı- rıldığına dair herhangi bir yasal düzenleme bulunma- maktadır. Yukarıda da deği- nildiği üzere çeşitli vesile- lerle çıkan yasalarda "Af- yonkarahisar" yerine "Af- yon" sözcüğü kullanılmış- tır. Cumhuriyetimizin 80. yı- lında Türkiye Cumhuriye- ti'nin çatısının çatıldığı ve Anadolu'nun kilidi konu- munda bulunan ilimizin is- minin tekrar Afyonkarahisar olması ortak bir arzudur. "Afyon lli'nin" adının, kül- türel ve tarihsel olarak yer aldığı coğrafya ile özdeş- leşmiş bulunan "Afyonka- rahisar" ismiyle değiştiril- mesinin zamanı gelmiştir. Bu gerçekten hareketle ya- pılacak bir yasal düzenle- meye esas metin Valiliğimi- zin de katkısı ile hazırlan- mış ve ilimiz milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunul- muştur. Erkek haşhaş bitkisinin morrengi ile "Karahisar Ka- lesi'nin mora yakın koyu renginin özleştiği ilimizin adının, Afyonkarahisar ol- masından daha doğal ne olabilir ki.... Kurtuluş Savaşımızda çok önemli bir yeri olan ve Afyonkarahisar vilayetinin geçen zaman içerisinde Af- yon ieline dönüşmesi ne kadar doğru olmuştur bilin- mez, ama Büyük Ata- türk'ün Nutku'nda defalar- ca yer alan Afyonkarahisar isminin tekrar alınmasının tarihe olan önemli bir borç olduğu bir gerçektir. Şehirler, tarihleri ve tarih içindeki işlevleri ile bir bü- tündür. Kurtuluşa giden yolda binlerce insanımızın şehit olduğu Afyonkarahi- sar ilinin adının Afyon ola- rak anılması halinde bu is- min yeterince tanımlayıcı ve kapsayıcı olmadığı açıktır. Cumhuriyetimizin 80. kuru- luş yılında bunları hatırla- madan yapamıyoruz. ÇtZGtLİK KÂMtL MÂSAKACI kamilmasaraci" mynet.com HARBİ SEMİHPOROY semihporoy" yahoo.com BULUT BEBEK MRAYÇİFTÇI bulutbebekı hotmail.com VAHVAAHL- FPfK TtYAT geçim zorluklarına bağlı ola- rak yaşanılan çatısmalar.ailc içinde [^\ once tartısmalora sonrada... »^5 şiddetli gecimsızliŞe aoTîuçtuğün denfc^/ıboşanmaya karor verdikL 1 gereğini arz ederim. BOŞANM/A DtLEKCEN HAZIk M6MUR 8EYL 1 I İ I t r ı r* r \ L_J OTOBÜSTEKİLER KEMAL URGESÇ kjjrgencia yahoo.com TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN tctcw.nHuntaz-arOian.com CSMAL 7VLLU1966 'PE SoetiH, C/AIUJ /ZEŞSAM CŞA44L 7ZHJJJ, 69 l'STAMSaL 'O4 OCOO. SAHA VI'-/' NEFlSE(C5UZO, ) SİD£N VE UHLÜ CALIfAAJ 7VİUM, ÖAICELEBi İNŞACt ( VİSr) I/E KV&Sr Sl£ 7AS2 TUTUeMUfTV. mrır SAAJATTMIN Eveısiuoe &UM>U:,8UMU so- gssiMLEJa /zuYEc&cri. A e v z 4 AS/fJD/K/i-to/f I/SE" SA&AM M4P/S/ OL/)A/ StMLEEJYtS DİMCATf ÇEKEA/ TOUJJ, ÜA/UJ GÖRÜŞ NEŞE POSTER Memleket Sevmek Zor Şeydir TBMM'nin kuruluşunun 83. yıldönümünde, 1920'nin Gazi Meclis'i hâlâ gözünüzde, gönlünüz- de, beyninizde çok büyük bir anlam taşıyorsa, O yüce Meclis'in kuruluşundan 83 yıl sonra, 21 ba- kandan 16'sının, 350 milletvekilinden 300'ünün eşi türbanlı ise bağımsız bir devlet kurmak için ölümü göze alan Cumhuriyet kuşağına bağlılığınız da, saygınız da her gün biraz daha artıyor ise Yazmayıp da ne yapacaksınız? Bu toplumun sayın, deneyimli, üretken vezorye- tişen bireyleri gitgide azalırken ve dışlanırken, Kalemine ve diline vurgun olduğunuz yazarlann sayısı artmazken, Kirletilen değerlere meydan okuyan ve yol hari- tanızı çizen liderleri mumla ararken, Yazmayıp da ne yaparsınız? Dün başına geçtiği düzeni, bugün toptan de- ğiştirme hevesine kapılanları gördükçe, Yetişmiş kadroları istifaya zorlayarak, yolsuzluk sanıklannı kilit noktalara taşıyanları tanıdıkça, Ülkeyi haraç mezat satışa çıkanp, kültürel mira- sı turizm sermayesine tesiim edenlere baktıkça, Yazmayıp da ne yapacağız? "Insanlarşarap değil ki, yaşlandıkça makbulol- sun" diyen Milli Eğitim Bakanlarını, "Dağa taşa ne mutlu Türk'üm diye yazacağını- za, ne mutlu Müslümanım diye yazın" diyen Ba- yındırlık Bakanlannı, "KlTleri duman edeceğim, TEKEL'i babalar gi- bisatacağım, tiko nerede ona bakacağım"diyen Maliye Bakanlannı dinledikçe, Bu üslup ve zihniyet karşısında sokak Türk- çenizi ilerletmeyip de ne yapacaksınız? Bu saatten sonra Bodrum'a yerleşip entel takı- lacak halimiz yok. Birilerine şirin görünmek için, omurgasızlığı göze alacak yapımız hiç olmadı. Inanmadığımız şeyleri savunmak bir yana, gör- mezden gelme gibi bir alışkanlığa da sahip deği- liz. O halde yazmayıp da, ne yapalım? Haaa... Bu arada işsizlik, ufuksuzluk, umutsuz- luk ortamında öncelikler neler olmalıdır? Olanlan anlatmaya dar gelen köşemiz için gazete yöneti- minden "Hazinearazisi" büyüklüğünde birköşe is- tenmeli midir? Bu tablo karşısında iyimser oimak ne kadar mümkündür? Ona da karar veremedik. özetle, insanlara, olaylara, yaşama duyarlı bir yapınız varsa, dünyayı, hayatı, verilen mesajlan iyi okuyorsanız, hoşlanmadığınız ve hoş göremeye- ceğiniz olaylar yineleniyorsa, oynanan oyunun amacını da, sonucunu da biliyorsanız, Yaşam rayından çıkmıştır. Yazmayıp da ne halt edeceksiniz? BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/ Girişilecek bir işin hayır- lı olup olma- 2 dığını rüya- 3 dan anlamak için abdest alıp dua oku- 5 yarak uyuma. 6 2/ Kenar sü- -, sü... Çeşme zıvanası. 3/ 8 Çakala ben- 9 zer yabanıl bir hayvan. 4/ Göza- lıcı parlak renkleri olan bir cins papa- 2 ğan... Cennet. 5/ Is- kambillerle oynanan bir tür oyun... Kimi 5 cisimlerin karşıhklı 6 olarak birbirini itme- süıe neden olan kuv- 8 vet. 6/ Çok sevilen 9 kimse ya da şey... Bir nota. II Dolma yapmak için hazırlanan kanşım... " — büke belimizi / Söylet- meye dilimizi / Hasta iken halimizi / Soranlara se- lam olsun'* (Yunus Emre). 8/Şöhret... Bir önceki gün. 9/Pirinci kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek... Hava ya da gaz akımlan oluşturmakta kullanılan aygıt. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Ökçeli ve konçsuz ayakkabı. 2/ Gece yapılan sinema ya da tiyatro gösterisi... Afrika'da bir ül- ke. 3/Istanbul'un bir semti... Bir soru eki. 4/Üs- tükapalı olarak anlatma... Düşünce. 5/Yeşille ça- lar toprakrengi... Taş ya da maden çıkanlan yer 6/Irak'ın kuzeyinde ve Mardin'de yaşayan Hıris- tiyan Nasturilere verilen ad. 7/Bir kumar aracı... Doku teli. 8/ "Dullar" anlamında eski sözcük... Bir nota. 9/"— gerdan üstüne bir de ben gerek" (Karacaoğlan)... Elazığ'ın bir ilçesi. MUTLU YHIAR GÜZELADAM Pasomu ve öğrenci kimliğımi kaybettim. Hükümsüzdûr SERKANOCAK Nüfus cüzdanınu kaybettim. Hükümsüzdûr. MUHARREM ÖZGlRAY H m 1 Sevdiğinizi ödüllendirin! DÛN>AMNENfflSWm DÛNYANIN EN "Yl ESI DUNTANIN EN (Yl WM CIMANN EN İYİ EÎKKI DUKYAMIN EN IT ANNES) WN V *NIN EN K WASI JU^ANINENTKAJDES [HJNYAMN EN rd isomsı DÜNYtfJINENrfllEJESl 1 BÛNYANINENPfliSADAMI ISIÎGEG0ffi3EYAZ«ı ^ 17.000.0O-TI • SİPARtS HATT1 ~ 0555 504 88 24 0532 277 13 28 SEAJÇ BUU/NMUfTU. SAHİBİNDEN SATILIK YAZLIK Çatalca Binkılıç Doğanyamaç sitesinde seçkin bir ortamda yan olimpik yüzme havuzlu 500 m2 bahçe içinde triplex villa Tel: 0536 529 47 32
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog