Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26AĞUSTOS 2003 SALI 16 cumtv(o cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ LfceK Kızlar 10.00 TRT 1 Dram ©Nezahat, Oya ve Buket lisede okuyan üç ya- kın arkadaştır. Her üçünün de gelecek için çe- şıtli hayalleri vardrr. Nezahat yaşh bir adamla evlen- dirilmek istenir. Buket güzellik yanşmasına katılma planlan yaparken, Oya doktor olur ve aradığı mut- luluğa kavuşur. Yönetmen: Orhan Elmas. Oyuncu- lar: Necla Nazır, Itır Esen. Gülen Adam 16.15 Show TV Güldürü • Doğumundan itibaren herşeye gülen bir adam- la kansının, gecekonduda geçen yaşamlannın öyküsü konu ahnıyor. Kartal Tibet'in yönetiminde Kemal Sunal, Aydan Burhan ve Ahmet Sezerel gi- bi sanatçılar oynuyor (1989). 20.30 / M.Max / Şampjyon... Aynnt yanda 20.45 / TRT 1 / Batman... Aynntı yanda Idaho Dfişesi 21.30 Olay TV Güldürü (Duchess Of Idaho) - Douglas Mornson genç kızlann kalbini çalıp, onlan evlenme vaadiy- le gönül eglendiren zengin bir işadamıdır. Tüm bu oyunlanna sekreterini de alet etmektedir. Ancak genç kadm ona aşık olmuştur. Zaman içinde Doug- las da sekreterine karşı ilgi duymaya başlar. Yönet- men: Robert Z. Leonard. Oyuncular: Paulo Ray- mond, Clinton Sunderberg (1950 ABD, 98 dk). Kusursuz „. 22.00 Kanal D Gerilim (ThePerfectStonn)- Kuzey Atlantik'te, Glo- ucester kasabasında balıkçılık yapan, Andrea Gail teknesinin deneyimli ve iddialı kaptan Billy Tyne, son seferden pek memnun kalmadan gen dö- ner, çiinkü istedigi miktarda balık yakalayamamjş- tır. Son zamanlann başanlı balıkçısı The Hannah Boden teknesinin kaptanı Linda Greenlavv'un daha iyi sonuç alması da kışkırtıcı bir rol oynar. Yön: Wolfgang Petersen. Oyn: George Clooney, Mary Elizabeth Mastrantonio (2000 ABD, 90 dk). K-Pax 22.35 CINE 5 Dram (K-Pax) - Manhattan Psikiyatr Enstitüsü, son zamanlann en ılginç hastalanndan birine tanık olmaktadır. Adının Prot olduğunu söyleyen bu has- ta. dünyaya 1000 ışık yılı uzakhktaki K-Pax geze- geninden geldiğini iddia etmektedir. llaç tedavisinı reddeden Prot, psikiyatrist Mark Povvell'a sevk edi- lir. Prot, gezegendeki yaşamını tasvır ettikçe doktor da etkilenmeye oaşlamıştır.Yön: Iain Softley. Oyun- cular: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCor- mack(2001 ABD-Âknanya, 120 dk). Sevgi Bağı 23.30 Olay TV Dram (The Red Fury) - Kızıldereli olan Tod orman- da dolaşırken John'la karşılaşır. Küçûk bir ço- cugun omıanda tek başına dolaşmasına şaşıran John Tod'u yanına alır. Ilk zamanlar konuşmayan Tod John'un evine yerleşmiştir. John'un çiftliğinde ça- lışmaya başlayan Tod, bunun karşılığında atı ister. John bunu kabul etmez ama Tod'u yanında kalarak ata bakmaya ikna eder. Yönetmen: Lyman D. Day- ton. Oyuncular: NVilliam Jordan, Katherine Connon (1984 ABD, 105 dk). Kuşku 24.00 CNBC-e Gerilim ©(The AmityviBe Horror) - George ve Kathy Lutz'un üç çocukJanyla birlikte taşındıklan yeni evleri onların hep hayalini kurduğu mükemmel yuvalan olacaktır ya da tam tersi. Evde yıllar önce bir cinayet işlenmiş ve ev körü ruhlann istilasından kurtulamamıştu. Rahip Delaney evi iblislerden ann- dırmak için şeytan çıkarma ayinine girişir ama ka- ranlık güçlerin kendısıni kör etmelerine engel ola- maz. Yön: Stuart Rosenberg. Oyn: James Brolin. Margot Kidder, Rod Steiger (1979 ABD, 117 dk). Sığmak 00.50 Kanal D Gerilim (SbeJter) - FB1 ajanı Martin Roberts, kimlik değiştirerek mafyaya girmekle görevlendirilir. Mafya ile birlikte çalışmaya başlar. Görevi mafya lideri Dimitri Costantinos'u tuzağa düşürmek ve tu- tuklanmasını saglamaktadır. Dimitri'ye yapılan bir saldın sırasuıda Dimitri ve adamlaruıın hayatıru kur- tanr. Bu şekilde onlann güvenini kazanır. Ancak Dimitri'nin kansına âşık olur. Yön: Scott Paulin. Oyuncular: John Allen Nelson, Brenda Bakke, Pe- ter Onarati, Costas Mandylor (1998 ABD, 92 dk). 01.00 / Olay / Stalag 17 Aynntı yanda Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli NTV 18.10 Gündem Dışı TV Servisi - Ünlü karika- türist Erdil Yaşaroğlu. "Gündem Dışı Yazhkta" prograrrunın bu akşamki ko- nuğu oluyor. Gani Müjde konuğu ile, son kitabı, karikatür, mizah ve mizah dergileri, hayatı, gelecekteki plan ve projele- ri üzerine sohbet ediyor. NTV 20.30 Türk askerinin Irak'a gitmesi TV Servisi-"BasınOda- sı"nın bu haftaki bölümün- de, Irak'a Türk askerinin gönderilmesi masaya yatın- Iıyor. Oğuz Haksever'in hazır- layıp sunduğu yapıma, Cumhuriyet gazetesinden Ali Sirmen, Radikal gazete- sinden Avni Özgürel ve Ye- ni Şafak gazetesinden Feh- mi Koru konuk oluyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda, Irak'a Türk aske- rinin gönderilmesi ele alına- rak, bu karann kısa ve uzun dönemde Türkiye'ye etkisi tartışılıyor. Yapım, Bob Kane ve BillFingen tarafindan 1939 'dayaratılan 'Batman 'in en hareketliserüvenlerinden birisi adam yine kötülere karşı Çizgi romandan beyazperdeye uyarlanan film, özel efektleri, sürükleyici konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. TRT2 21.10 Kadm ve erkek arasındaki fark TV Senisi - "Kadın-erkek arasındaki düşünce farkı". Puna Pamir Endem'in sun- duğu "Satır Arası" progra- mının bu haftaki konusu. Yapıma, Prof. Ozcan Pek- taş. evlilik danışmanı SeBn Özkök Kar, Parla Şenol ve Hakan Milli katılıyor. Dostluğu sarsan sırlar TV Servisi- Jason Mil- ler'ın, kendi oyunundan uyarladığı 1982 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevrimi olan "ŞampiyonlukSezonu", aktör PaulSorvino'nun da ilk yönetmenlik denemesi... Lise yıllannda şampiyon- luk yaşamış dört eski basket- bolcu (Vincent D'Onofrio, Terry Kinney, Tony Shalho- MovieMas 20.30 Şampiyonluk Sezonu - That Championship Season / Yön: Paul Sorvino / Oyn: Vincent D'Onofrio, Terry Kinney, Tony Shal- houb, Gary Sinise, Paul Sorvino /1999 ABD yapımı, 130 dk. ub, Sinise) ve onlann antre- nörü (Sorvino). her yıl yap- tıklan gibi, Pennsylvania Eyalet Şampiyonluğu'nuka- zandıklan günü kutlamak için bir araya gelmişlerdir. Bu yıiın diğerlerinden farkı ise, herkesin birbirinin sırn- nı açığa çıkarması ve arala- nndaki dostluğun temellerin- den sarsılması olacaktır... 1982 yapımı filmde oyun- culardan birini canlandıran Paul Sorvino, bu ikinci çev- rimde antrenör rolünü uygun bulmuş kendine... Diğer ka- rakterleri canlandıran aktörle- rin de Sorvino kadar başanlı olduğu düşünülürse, "Şam- pivonluk Sezonu"nu kaçır- mayacaksınız demektir. Mahkûmlar arasındaki köstebek William Holden, filmdeki rolüyle Oscar kazandı. TV Servisi - Yönetmenliği- ni Bill VVflder'in üstlendiği "Stalag 17", bu gece Olay TV'de ekrana geliyor. Alman esir kampına düş- müş Amerikan askerleri ara- sında bir ispiyoncu vardır; ka- çış planlan düşman tarafindan öğrenilmiştir. Önce birbirleri- ni suçlayarak köstebeği bul- maya çalışırlar. Böyle kesif bir trajediyi ko- mediyle süslediği için, göste- rime çıktığı dönemde hayli eleştirilmesine karşın belki de Alman esir kamplan üzerine çekilmiş en güzel film diyebi- liriz "Stalag 17"ye. Dramla komedinin dozunu çok iyi tutmayı başarabilmiş Bill V/ilder'in bakışı, yöneti- mi çok parlak. Özellikle. kah- OlavTVOl.OOİ Stalag 17 - Yönetmen: Billy Wilder / Oyn: William Hol- den, Don Taylor, Otto Preminger, Peter Graves, Robert Strauss / 1953 ABD, 120 dakika. raman yaratmaktan uzak dur- ması, türleri çok zeki ve usta- hkla bir arada kullanmasıyla Wilder'in bu yorumu, yıllar sonra daha iyi anlaşılıp sine- manın klasikleri arasında ken- dine yer açmayı bildi. En İyi Erkek Oyuncu Osca- n'nı kazanan Willam Holden filmin lokomotifi. Türkmenlere saldın TV Servisi - Irak'ta Türkmenlere saldınnın arkasındaki planlar ve Irak'a asker gönderme karan, "l fuklar^ın bu haftaki konusunu oluşturuyor. Doç. Dr. Emin Gürses, Emcet Olcaytu ve Adnan Akfırat'ın sunduğu yapımda, "Türkmenlere saldınnın sorumlusu ABD mi, Talabani mi", "ABD, Irak'ta gerilla savaşını engellemek için ne yapacak" sorulanna da yanıt aranıyor. • UlusalK, 21.00 TRT 1 20.45 Batman ve Robin - Bat- man and Robin / Yönetmen: Joel Schumacher / Oyun- cular: George Clooney, Arnold Schvvarzenegger, U- ma Thurman, Alicia Silverstone, Chris O'DonneH/1997 yılı ABD yapımı, 110 daki- ka. TV servisi - Son yıllann en çok ses getiren çizgi roman uyarlamalanndan "Batman ve Robin", özel efektleri, sü- rükleyici konusu ve dev kad- rosu ile her yaştan seyirciye sesleniyor. Batman rolünde George Clooney'i izlediğimiz film- de, sadık yardımcısı Robin'i Chris O'Donnell, Batgirl'i Alicia Siherstone canlandı- nyor. Kahramanlanmızın karşısmdaki kötüleri ise Ar- nold Schvvarzenegger (Mr. Freeze), ve Uma Thurman (Poison tvy) oynuyor. Gotham City üzerinde yi- ne kara bulutlar dolaşmakta- dır. Yarasa sinyalleri alan Batman, Robin le beraber gecenin karanlığında şehre iner. Karşısmdaki tehlike, hain Mr. Freeze'dir. O da yet- mezmiş gibi çiçek gücüne sahip, büyüleyici kadın Po- ison Ivy devreye girer. Bir öpücüğıi ile insanlan öldü- rebilen. daha da kötüsü dün- yaya çiçek gücünü getirmek isteyen I\y, Mr. Freeze ile iş- birliğine gidince. kahraman- lanmız zor durumda kalırlar. ve devreye Batgirl girer... "Batman ve Robin", res- sam Bob Kane ve yazar Bill Fingen tarafindan 1939 yı- lında yaratılan, günümüze kadar çizgi roman sayfalan, televizyon ve beyazperde de üç koldan hayranlanyla bu- luşan "Batman"ın en hare- ketli maceralanndan birisi. 196O'lı yıllarda televizyon ve sinemada boy gösteren 'Batman", 1989'da çılgın yönetmen Tim Burton eliy- İe, üstelik hayli görkemli bir şekilde beyazperdeye dönüş yapmıştı. Âlkhael Keaton'un can- landırdığı "Batman"in gör- düğü ilgi üzerine 1991 'de yi- ne Burton tarafindan "Bat- man Dönüyor" çekildi. Ara- dan dört yıl geçtikten sonra bu kez Joel Schumacher görevi devraldı ve serinin üçüncü filmi olan "Batman Daima" da Yarasa Adam'ı Val Kilmer oynadı. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Liseli Kızlar 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşkları 14.15AtaYadigarı 15.10 Yaz Oyu nla- rı 16.10 Çizgi Film 17.10 Dizi: Küçük Mucizeler 18.05 Dizi: Ayrılsak da Be- raberiz 19.00 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Haber 20.45 Yabancı Film: Batman ve Robin 22.45 Gizem Avcısı 23.35 Şarkılar Bizı Söyler 00.35 Dünya Coğ- raryası 01.25 Yabancı Film: Umut Tariası (0 372 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 Iş Günü 13.30 Yo rumsuz 14.15 Dünyadan 15.15 Gün- cel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 18.15 Günün Konusu 19.30 Kent Yaşam 20.00 \z- mir Fuarın'nın Açılışı 20.30 Büyük Ta- arruzun Başlaması 21.10 Satır Arası 22.10 45. Dakika 23.05 Akşama Doğ- ru 23.45 Bilim ve Teknolojide Büyük Anlar (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Oku- yahm Konusahm 09.30 Benim- le Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Poochini'nin Bahçesi 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Ka- nnca Kararınca 11.15 Malazgirt Zaferi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türküleri- miz 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gid Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Dünya Güreş Şamp. (Bant) 17.00 Dünya Güreş Şamp. (Canlı 20.20 Dünya Atletizm Şamp. (Canlı) 23.05 TMO-Anadolu Ü. Hentbol Federasyon Kupası (Bant) 00.30 Kapanış. 06.00 Türkü Türkü Türkiyem 07.00 Türkü Şöleni 08.30 Açık llköğretim Okulu lletışim Reh- berlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üni- versitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 TSM Stüdyo Konseri 14.10 KB Ist. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 14.50 At Yanşları 18.30 Bir Nefes Anadolu 19.30 Fasıl 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehber- lik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniver- sitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Bir Dilden Bir Telden. 09.00 Taşa Hayat Verenler 09.35 Afiyet Olsun 10.00 Gü- lümse 10.30 Haber Özetleri 10.35 Dizi: Nisan Yağmuru 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Ha- berler 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakın- lanmız (Canlı) 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Ölmez Ağacı 17.10 Benim- le Oynar Mısın? 17.40 Memleketten Ne Ha- ber? 18.00 Haber 18.25 Dizi: Ayrılsak Da Be- raberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 19.50 Ingi- lizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.38 Spor20.45 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 21.20 Dizi: Canım Kocacım 22.15 Allı Tur- nam 23.15 Kısa Kısa 23.20 Gezelim Görelim 23.50 Turizm 24.00 Gün Biterken. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor sta(Amax Radyo-Televizyon Üst Kuru- lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 07.00 Yerli Film: Bu Devrin Ka- dını 08.45 Anı Tour 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.00 Dizi: Çirkin Bet- ty 11.15 Sıkı Dostlar 13.15 Dizi: Lisa ve Kardeşleri 14.15 Yerli Film: Mavi Yol- culuk 16.15 Yerli Film: Gülen Adam 18.15 Dizi: Dadı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Ya- bancı Film: Otelde Tek Başına 22.15 Dizi: Yarım Elma 23.15 Parmak Izi 24.00 Süper Lig 01.00 Haber Hattı 01.45 Yabancı Film: Be- yaz Pençe (0 212 355 01 01). — i _ _ 10.30 Çizgi Film: Kaplumbağa 2 ¥ 1 # AdasıH.OOTemelReis 11.35Di- • ^ zi: Aşkın Yolları 12.40 Sana Mut- fağı 13.00 Gün Ortası 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Rosalinda 16.30 Dizi: Böyle Mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sen- siz Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Ana Haber 20.25 Şpor 20.30 Dizi: Çocuklar Duy- masın 21.45 Özel Hat 23.15 Yerli Film: Her Şey Oğlum İçin 00.55 Geceyarısı Haberleri 01.40 A'dan Z'ye (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.00 Haberler ^ 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Avru- pa'dan Futbol 12.00 Haberler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haber 16.35 Ekonomi 17.10 Ya- kın Plan 17.45 Gece-Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Haberleri 20.05 Spor Saati 20.30 Basın Oda- sı 23.00 24 Saat 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta 00:30 Gölge Kabine (0 212 335 00 00). 09.20 Yerli Film: Afacan Harika Ço- cuk 11.00 Dizi: Çılgın Bediş 12.10 Çiz- gi Film: Sevimli Kahramanlar 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerii Film: Gazap Rüzgân 16.30 Çizgi Film: Se- vimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Çifte Bela 18.00 Knor Lezzet Kulübü 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Dizi: Aşk Olsun 22.00 Yabancı Film: Kusursuz Fırtına 23.30 3. Devre 00.50 Yabancı Film: Sığınak 02.20 Bu Gece 02.30 Yabancı Film: Nehir (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Yerii Film: Seyytt 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Ağlama Yavrvım 17.30 Dizi: Der- ya ile Deniz 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Ba- kış 20.00 Dizi: Kahkaha Shovv 22.00 Eyvanı- na Vardım 23.45 Euromagazin 01.00 Eyvanı- na Vardım 03.00 Yerii Film: Batmayan Gr- neş 04.30 Dizi: Ettiler (0 212 454 56 00). 06.00 Haber 07.00 Yeni Gün 08.35 Ankara Gündemi 09.15 Para-Met- re 10.45 Stil 11.20 Frekans 12.15 Para-Metre 12.25 Iş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 13.55 Wow Hotels 14.15 Art-lnfo 14.40 Özel Sektör 15.15 Dostlanmız 16.20 Frekans 16.35 Para-Metre 17.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Motor Sporları 19.10 So- oı Cevap 20.00 Editör 21.00 Motor Sporları 21.30 Spor Vizyon 22.00 BeşN BirK 22.45 S- por 23.05 Derinlik Tutkusu 24.00 Gece Gö- rüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 09.35 Birinci Seans Ekonomi 10.00 Haberler 10.40 Trend 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.30 Hülya Aydın'la Gün Ortası 13.30 İkinci Seans Ekonomi 14.30 Pınar Türenç'le Gün- cel 15.00 Haberler 15.30 Avrupa'dan Futbol 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.05 Crty Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Haber Bülteni 21.00 Belgesel 22.00 Futbol Meyda- nı 24.00 Haber 00.30 Fazla Mesai 01.05 Ke- rem Görsev'le Caz (0 212 288 51 52). 5 07.00 Film: Içimdeki Ateş 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yaban- cı Film: Aşk Zamam 11.00 Ya- bancı Film: Aşk Acıtır 12.35 Belgesel: Dep- remler 13.25 Film: Kraliçe Margot 15.55 Ka- mera Arkası 16.05 Yabancı Film: Şeytanın Avı 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.25 Yerli Film: Zümrüt 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Tehlikeli Sularda 22.35 Yabancı Film: K-Pax 00.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Hit Clip 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Islak Güneş 20.00 Flash Haber Bülteni 20.45 Dizi: Bizim- kiler 21.45 Çıkolata Çikita 23.15 Sırlar Alemi 00.15 Amerikan Güreşi 01.15 Yabancı Film: Artist Hayranı (0 212 256 82 82). 14.00 Everest'in Karanlık Yüzü 15.00 Belgrano'nun Batışı 16.00 Ölümcül Saniyeler: Coventry'nin Batırılması 17.00 Macera Burada Başlıyor: Farklı Oyunlar 17.30 Bo- uley'de Sahil Yaşamı 18.00 Roma: Ömek Im- paratorluk 19.00 Ölümcül Saniyeler: Co- ventry'nin Batırılması 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 21.00 Cehennemden Gelen Böcek- ler 22.00 Ölünün Bilmeceleri 23.00 Mumya Gösterisi (0 212 293 00 68). • 10.30 Safari 12.15 Ekran Tu- rizmcinin 13.00 Düşler ve Ya- saklar 14.00 Sıesta 15.00 Turizm 15.15 Zoraki Komşular 17.00 BelgeseJ 17.55 Evden Uzakta 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Animasyon 20.30 Söz Tu- rizrncinin 21.00 Akdeniz Akşamları 22.00 Am- bians 23.00 Spor Ekpres (0 242 244 03 00). . 1 07.00 Seyir Defteri [ ULUSAL KANAL | 08.30 Kurtuluş Savaşı Günlüğü 11.05 Köy- den Kentten 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.15 Günün Içinden 15.05 Tarihte Bugün 17.15 Pa- pirtis 18.15 Arslan Başer Kafaoğlu ile Ekono- mi 19.05 Yurt Haberleri 21.00 Ufuklar 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.30 Belgesel: Yuva Yapan- A" lar 12.30 Tele Ganyan 13.00 -1 -- Haber 13.20 Spor Haber 13.30 Pop Cafe 15.10 Final T 17.00 Haber 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Air 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Ha- berleri 20.30 Tozlu Raflar 21.30 Yabancı Film: Idaho Düşesi 23.00 Gece Haberleri 23.30 Ya- bancı Film: Sevgi Bağı 01.00 Yabancı Film: Stalag 17 (0 224 331 70 00). 09.00 Vahşi Doğanın Veteriner- leri 09.55 Keşif Güncesi 11.45 Bilinmeyen: Sırlarıyla Harrods Mağazaları 13.35 Tarihteki Otopsiler 14.30 Büyük Depremler 15.30 Savaş Alanı 16.30 Mutfak Kimyası 17.00 Sıradışı Makineler 19.00 Jeff Corwin'le Uçurumun Kenarında 20.00 Dünya Turu 21.00 Fırtına Gücü 22.00 Haplar Bizi Korusun 23.00 Güzellik Bilimi 24.00 Part- henon'un Esrarı (0 212 330 00 88). 09.25 Yabancı Film: Kaplan ve Ejderha 11.25 Yabancı Film: Kutsal Emanet 13.20 Film: Liza'dan Sevgilerle 14.50 Yabancı Film: Yenilmez 16.25 Film: Vahşi Ruhlar 18.15 Film: Grinç 20.00 Dizi: Friends 20.30 Film: Şampi- yonluk Sezonu 22.40 Film: Asla Kaybetme 00.15 Dizi: Sınır ötesi (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağiık 11.20 Açık Tah- ta 12.20 EksiArtı 12.40 TuzuBibe- ri 13.20 Yaşama Keyfi 15.20 Bilişim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.20 Siyaset 1718.10 Dünyaya akış 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Söz Meclisi 23.00 Gece Ha- ber 24.00 Haber (0 212 449 07 38). 15.00 Geçmişin Gi- zemleri: Olimpos Da- ğı'nın Güçlü Tanrıları f 6 - 0 0 Biography: Nel- son Mandela 17.00 Modem Mucize- ler: Helikopterler 18.00 Çatışma 19.00 Yaşayan Tarih 20.00 Teknoloji ve Ula- şım: Otomobiller-Vo/vo 21.00 Geçmi- şin Gizemleri 22.00 Biography: Char- les Darvvin 23.00 Modern Mucizeler: Savaş Dönemı Mühendislıği 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.15 IhaleAnketi 11.45CNBC-e Portföy Yönetimi 12.00 Finans Cafe 12.45 Reklametre 13.15 Şirket Analizi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45Ankara Kulisi 15.15 Analiz15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Frasier 19.30 Di- zi: Two Guys&A Giri 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Casa- nova Brown 23.00 Dizi: The Practıce 24.00 Yabancı Film: Kuşku 02.00 Di- zi: Ally Mc Beal (0 212 330 01 01). AVRUPA'DAN FUTBOL Premier Leogue de haftanın maçları BASIN ODASI Oğuz Hoksever Fehmi Koru Ali Sirmen Avni Özgürel Irak'a Türk Askerinin Gönderilmesini tortışıyor www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog