Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

26 AĞUSTOS 2003 SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabS cumhuriyet.com.tr 11 BM saldırısını EI Kaide'ye yakın örgüt üstJendi • BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta Birleşmiş Milletler merkezine düzenlenen •saldınnın sorumluluğunu El Kaide'ye yakın bir grup üstlendi. Şehit Ebu Hafs El Masri Tugaylan adlı örgütün, "www.faroq.net/news" adlı înternet sitesinde yayımlanan açıklamasında. "Irak'taki saldın ABD'ye ve ABD Dışişleri Bakanlığrnın kolu olan BM'ye ders oldu" denildi. Örgütün, ismini, Afganistan operasyonunda öldürülen El Kaıde yetkilisi Muhammed Atıf'ın takma adından aldığı belirtilıyor. De Mello'nun defni belirsiz • CENEVRE (AA) - Bağdat'taki BM merkezine düzenlenen saldında ölen BM Irak Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun cenazesi Brezilya'dan tsviçre'ye götürüldü. Nihai cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz belli olmayan De Mello'nun, bu hafta sonuna doğru Cenevre'de toprağa ver- ilmesinin beklendiği bildirildi. BM yetkilileri daha önce, De Mello'nun, kendisi ve ailesinin yaşadığı, Isvıçre sınınndaki Fransız kasabası Thononles Bains'de gömüleceğini belirtmişlerdi. Kızılhaç da korktu • BAĞDAT (AA)- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (UKK), BM merkezıne düzenlenen saldınnın ardından artan güvenlik kaygılan nedeniyle bu ülkedeki personelıni azaltmaya karar verdi. Irak'ta çok yüksek düzeyde şiddetin bulunduğunu belirten Kızılhaç sözcüsü Nada Doumani, "Görevdeki yetkililer, ülke genelinde güvenliği sağlayamıyor" dedi. Doumani, "Bağdat'taki personelimizin sayısını azalrmak zorunda kaldık" dedi. Avrupa ordusu gerilimi • LONDRA (AA)- Ingiliz Times gazetesi, Fransa'nın, AvTupa ordusunu NATO'nun komutasının dışında rutma çabalanna İngiltere'nin dıreneceğini öne sürdü. Times'a göre İngiltere, Fransa'nın çektiği bir grup ülkenin Avrupa ordusunu NATO'dan bağımsız oluşturma çabalanna karşılık, NATO'nun Mons'taki karargâhı içinde Avrupa ordusuna ait bir "planla- ma birimi" kurulmasını teklif edecek. Böylece hem Avrupa ordusunun savunma kapasitesinin arttınlmasını hem de 50 yıllık ittifakın zayıflatılmasının önüne geçilmesini hedefleyen ingiltere'nin. bu adımı en kısa zamanda atacağı kaydediliyor. Guantanamo'ya ek kamp • SANJUAN(AA)- ABD'nin Küba'daki Guantanamo Üssü'nde daha fazla tutsak banndırabilmek ve sorgu tesislerini genişlermek amacıyla yeni bir kamp inşa etm- eye başladığı bildirildi. ABD sözcüsü Yarbay Pamela Hart. Kamp V adı verilen kampın, 100 tutsağı banndıracağını belirtti. Hart, yeni kampta daha fazla sayıda sorgu odasının hılunacağını kaydetti. Ozkök asker gönderme konusunda TSK'de görüş aynlığı olmadığını belirtirken Sezer, bir kez daha oydaşma vurgusu yaptı: Savaşın gereksiz olduğuanlaşıldıANK\RA(GınmuriyetBürosu)-Cum- hurbaşkanı AnmetNecdet Sezer, Irak'a as- ker gönderme konusunda uluslararası oy- daşma gerekliliği düşüncesınden vazgeç- mediğini \oirguladi. Irak'takı gelişmeleri de- ğerlendiren Sezer "Savaşın gerekçesinin ol- madığı ortaya çıktT dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök TSK'de Irak'a asker gönderme konusunda görüş ay- nlığının olmadığını bildırerek bu konuda "bilgi toplama" aşamasında olunduğuna işaret etti. Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan da asker gönderme konusunda henüz görüş bırliği oluşmadığını kaydetti. Özkök, MGK Genel Sekreterliği'ndekı devir teslim töreninin ardından gazetecile- rin sorulannı yanıtladı. Orgeneral Çetin Törkfye'yi yangına bulaştırmak istiyorlar' BURDUR (Cumhuriyet) - CHP lideri Deniz Bay- kal. "Türkiye'nin, Irak yangınına bulaştmlmak istendiğinT belirterek bu konuda dikkatli davra- nılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Temaslar- da bulunmak üzere Burdur'a giden Baykal, düzen- ledigi basın toplantısında, Türkmenlere yönelik sal- dınlann tehlikeli bir noktaya sürüklendiğini söy- ledi. Irak'taki yangına son verme görevinin koalis- yon güçlerinin olduğunu ifade eden Baykal, "150 bin Amerikan askerinin yapanıadığını 10 bin Türk askerinden istemek, Türkiye'yi bu işe bulaşürma- nın ötesinde başka sonuç vermez" diye konuştu. Doğan'ın, 1. Ordu Komutanlığı göre\ini devrettiği törende, Irak'a asker gönderme- yi eleştirmesı anımsatılarak "TSK'de gö- rüş aynlığı mı var" sorusunun yöneltilme- si üzerine Özkök şunlan söyledi: "Hayır. TSK adına açıklama yapmaya yalnızca üç kişi yetküıdir. Bunlar Geneİkurmay Baş- kanı, Genelkurmay İkinci Başkanı ve Ge- nelkurmav Genel Sekreteri'dir. Ama bu sözterim. Çetin Doğan'a kabtanadığnn ya da kabldığun anlanuna gelmez." Özkök, Irak'a asker gönderme konusun- da bölgede inceleme yapan heyetlerin An- kara'ya bılgi ulaştırmasında güçlüklerya- şandığını kaydetti. Genelkurmay Başkanı, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri "rahat- szhkverici" olarak nitelendirirken acele de- ğerlendirmede bulunulmaması gerektiğı- ne işaret etti. Özkök, bir başka soru üzeri- ne de ABD güçlerince Türk askerlerinin gö- zaltına alındığı Süleymaruye olayının göl- gesinin hâlâ kalkmadığını söyledi. Sezer ise ABD büyükelçisi Eric Edel- man'ı kabulüyle ilgili açıklamalarda bulun- du. Sezer, görüşmede Edelman'a ABD Başkanı GeorgeBush'un kendisine söyle- diği "Birçoklan inanmak istemiyor ama Bush'un Irak politikalarma en ağır eleştiri Demokrat Partili aday Howard'dan geldi: Saddatn döneminden de kötü• Bush yönetimi yalnızca Demokratlar tarafından değil, kimi Cumhuriyetçi kongre üyeleri tarafından da eleştiriliyor. Bağdat'taki BM saldınsının ardından yönetimin Irak'a daha fazla asker göndermesi istendi. DışHaberferServki-ABD Başkanı Ge- orge Bush Irak'ta Saddam Hüseyin dö- nemınden daha kötü bir ortam yarat- makla suçlandı. Demokrat Parti'nin son dönemde öne çıkan isimlerinden Ho- ward Dean, Irak savaşına yanlış tezler- le girildiğini söyledi ve savaş sonrası or- taya çıkan durumu "eskisinden daha kö- tü'' olarak niteledi. Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçi- mi için hazırlanan eski Vermond valisi Dean, "Bush'un kandırmasryla Irak'ta savaşa yanlış te/lerie girdik. Durum hjz- la körüleşiyor. Bush, Irak'ı işgal ettiğin- de, orada El Kaide'nin bulunduğuna ilişkin kanıt yoktu. Yönetimin buna iliş- kin sözleri, iddiadan ibaretri. Şimdiyse El Kaide'nin fîilen orada olduğu anlaşılıy or. Bu da ABD açısuıdan çok daha kötü" de- di. Liberal görüşleriyle tanınan eski De- an, Demokrat Parti'de savaşa karşı çıkan tek başkan adayı. Dean, son kamuoyu araştırmalanndaparti içindeki en önem- li rakipleri olan Senatör Joe Lieberman ve Senatör John Kerry'nin önüne geç- miş bulunuyor. ABD'den takviye güç yok Bağdat'ta Birleşmiş Milletler'e karşı yapılan saldınnın ardından ABD'de, mu- halefettekı Demokrat Parti'nin yanı sıra iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler de Irak'a daha fazla ABD askeri gönderilmesini istiyor. Başkanm Cumhuriyetçi Parti'nin ön- de gelen isimlerinden Senatör John Mccain, ABD'nin Irak'a enaz 18 bin as- ker daha göndermesi gerektiğini söyle- di. Demokrat Parti'nin Senato dış iliş- kiler komitesindeki kıdemli üyesi JoeBi- den de Irak'a en az 30 bin asker daha gönderilmesi çağnsında bulundu. Ancak bunun yenilgi olarak algılana- 'BABAMIİSTÎYORUM' - ABD'de asker ailelerinin katüdığı bir etkinlikte, 6 yaşındaki kız çocuğun elindeki "Babamı eve canlı gönderin" yazüı döviz herkesi duygulandırdı. (Fotoğraf: AP) cağından kaygılanan Bush yönetimi bu çağnlara soğuk bakıyor. Savunma Ba- kanı Donald Rumsfeld, 140 bin olan Irak'taki ABD askeri sayısının yeterli gö- rüldüğünü ve bu sayının arttınlması yö- nünde bir çaba içinde bulunmadıklan- nı söyledi. Irak'taki işgal yönetiminin ABD yetkilisi PaulBremer de ABD as- kerlerinin sayısınm arttınlması yerine. başka ülkelerden katkısı sağlamayı amaçladıklannı belirtti. Avustralya'ya 'asker ver' baskısı Irak'ta, zaferin ilan edildiğı 1 Mayıs ta- rihinden bu yana ölen ABD askeri sayısı, savaşta ölen asker sayısına yaklaştı. Ge- orge Bush'un zafer ilan ettıği tarihte, ça- tışmalarda veya kazalarda ölen ABD as- 28 bin iraklı polis Macarîstan'da eğitilecek Dış Haberler Servisi - New York Times gazetesi, ABD'nin, Irak polısini Macaristan'da eğitmeyi planladığını yazdı. Irak lçişleri Bakanlığı'na danışmanlık yapan eski New York Polis Şefi Bernard Kerik, gazeteye verdiği demeçte, Macar hükümetinin. Iraklılann eğitilmesi amacıyla eski bir Sovyet askeri üssünde büyük bir polis akademisi kuruimasına izin verdiğini söyledi. Irak'taki akademiler yeterince büyük olmadığı için yurtdışında bir eğitim alanma ihtiyaç olduğunu söyleyen Kerik, 28 bin kadar Iraklının bu üste polis eğitimi almasmın planlandığını belirtti. ABD daha önce de kullanmıştı Kerik, 1500 kişilik ilk grubun 8 hafta sürecek yoğun eğitim programma 4 ay içinde başlanmasının beklendiğini, bu kişilerin Irak'a döndükten sonra 4 ila 6 ay ek eğitim alacaklannı da kaydetti. Haberde, Macaristan'daki üste daha önce de Amerikan güçlerine yardım edecek gönüllü Iraklılann eğıtildiği hatırlatıldı. Macaristan, Taszar Hava Üssü'nde ABD'nin, 1500 ila 3 bin Iraklıyı cephe gerisi görevler için eğitmesine izin vermişti. keri sayısı 138 olarak bildırilmişti. 4 ay- lık süre içinde ölen asker sayısı ise 137 ola- rak açıklandı. Asker kayıpları artan ABD'nin. Irak'a ek asker göndermesi için A\ r ustralya'ya baskı yaptığı öne sürüldü. A\Tistralya'da yayımlanan Australian ga- zetesi. Amerikalı yetkılilerin Irak'taki gü- ce katkı sağlanması konusundaki isteği gayri resmi kanallardan ilettiğini yazdı. BD 'NİN KERKÜK TEMSİLCİSİ Mayvüle:Art niyetiikişüeryaptı KERKÜK (AA) - ABD'nin Kerkük Temsilcisi Albay YVü- BamC.Mayville,Tuz- hurmatı beldesindekı olayların. Türkmen- lerle Kürtleri birbirine düşürmek amacıyla art niyetii kişilerce çı- kanldığını söyledi. Kerkük 'ünTuzhur- matı beldesinde, dün bir banş toplantısı dü- zenlendı. Kaymakam- lık binasındaİd toplan- tıya, Mayville, Ker- kük Vali Yardımcısı tsmail Hadidi, Kürt Temsilci Hacı tbra- him Nevculi, Tuzhur- mah Kaymakamı Mu- hammed Reşirve Ker- kük Meclis Başkanı Tahsin Kahya katıldı Albay Mayville, top- lantıda yaptığı konuş- mada, 4 gün önce Tuz- hurmatfdaki türbeyi tahrip edenlerin art ni- yetii kişiler olduğunu belirterek "Türkmen- leıie KürtJeri birbiri- ne düşürmekiçin böy- le bir olayı y aptılar. Olay ın yaşanması bizi çok üzdü. Dilerim böy- le bir olay bir daha ya- şanmaz" dedi. 'Türklerie biriikte çözüm anyoruz' Albay Mayville, ga- zetecilere yaptığı açıklamada da "Bu olay lann fazla büyü- memesi için Ker- kük'teki Türk Özel Ku\TetIeri ile göriiş- rük. Biriikte çözüm anyoruz" dedi. Mayville. Türk as- kerinin Irak'a gelişi ve olaylann Türk askeri- nin gelişini engelle- mek için yapıldığı yö- nündeki iddialar hak- kında da "Hayır öyle bir şey olduğunu dü- şünmüyorum. Bu, içe- ridenofcuı birşey. Türk askerinin Irak'a gel- mesiyie ilgili soruyace- vap veremem. Bu ko- F"j beni aşıyor" dedi. ç ik_/aldırıdan kurtulan EI Haldm'in oglu, binlerce kişinin kanJdığı cenaze töreninde şöyle konuştu: "Saldınyı eski rejim yanhları düzenlemiştir. Ancak olanlardan tamamen işgal güçleri sommludur. Çünkü, banşı tanklaria getirmeye çahşı\orlar." (REÛTERS) Suikast, Necef i sokağa döktü Dış Haberler Servisi- Irak'ın Necef kentinde, Şiilerin önde gelen din adam- lanndan Muhammed Said El Hakim'ı hedef alan saldında ölen 3 koruma gö- revlisi için düzenlenen cenaze töreni- ne binlerce kişi katıldı. Geçicı Hükümet Konseyi'nin üst dü- zey yetkililerinden olan El Hakim'in oğlu Ammar Abdülaziz El Hakün, ce- naze töreninde, saldından ülkedeki iş- gal güçlerini sorumlu tuttu. Oğul El Ha- kim. "Sakhnyı eski rejim yanhlan dü- zenlemiştir. Ancak olanlardan tamamen işgal güçleri sorumludur. Çünkü, banşı tanklaria getirmeye çalışryoriar T> dedi. Muhammed El Hakim, Necef'teki e\i dışında önceki gün düzenlenen bom- balı saldından. boynundan aldığı ha- fif yaralarla kurtulmuş. ancak 3 koru- ma görevlisi ölmüştü. El Sadr yanlılannı suçladılar Göstericıler. saldından rakip Şii li- der Muktada El Sadr yanlılannı so- rumlu tuttu ve intikam yemini ettiler. Hakim'in sözcüsü Kadı. saldınnın ne- deninin, Şii din adamlannın ülkedeki işgal güçleriyle işbirliği yapması ola- bileceğini kaydetti. Necef'teki iktidarmücadelesi. çoğun- luğu Şii olan Irak'ın siyasi geleceği için önemli bir etken oluşturuyor. Ülkenin ön- de gelen Şii gruplanndan biri olan Irak Islam Devrimı Yüksek Konseyi, saldı- nnın asıl hedefi olduğunu öne sürüyor. Iran'ın dini lideri Ayetullah AB Ha- maney de, El Hakim'e yönelik suikast girişimini kınadı. Hamaney, "Bu tür canice eylemler, savunmasız Irak hal- kı üzerindeki baskıcı politikalannj uy- gulamaya çahşan işgalci güçler için bir bahane olarak kullaıulabilir" dedi. biz Irak'ın toprak bürünlüğü ve siyasi bir- Bğine baglrvız'' sözünü anımsattığını, Edel- man'ın da kendisine "Başkan Bush'un sö- züne güvenin efendim" dıyerek bu gü\ en- ceyi yineledığini söyledi. Sezer, Irak'a asker gönderme konusun- da uluslararası oydaşma gerekliliği düşün- cesinden \ azgeçtiği yorumlannın anımsa- tılması üzenne, "Haftada bir görüş değiş- tirttmez, Kaldı ki Dışişlerinin değeriendir- meleri de bu yönde" dedi. Sezer. Irak'taki gelişmelere ilişkin yorumlannın sonılma- sı üzerine de "Savaşın gerekli olmadtğuun daha iyi anlaşıldığı" görüşünü kaydetti. Erdoğan da Irak'a asker gönderme ko- nusunda görüş birlıği oluşmadığını vurgu- layarak "Istişareler devam ediyor" dedi. Irak'a asker gönderme Hükümet heyetleri bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak'a asker gönderme konusunu ay- nntılanyla ele alan hükümet, siyasi karan Irak'a gönderilen heyetlerin dö- nüşü sonrasına erteledi. Bakanlar Ku- rulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ön- celıkle Kerkük ve Tuzhurmatı'da Türkmenlere yönelik saldınlar ele alındı. Dışişlen Bakanı Abduflah Gül, Irak'ta yaşanan otonte boşluğunun ciddı bir tehlike yarattığını \nrgulaya- rak, Irak'ta bulunan heyetlerin verece- ğı bilgılenn önemine dikkat çekti. Er- doğan da Türkmenlere yönelik saldın- lar ile Irak'a asker gönderme konusu- nun birbirine kanşhnlmaması gerekti- ğini söyledi. 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, KYB liden Ce- lal Talabani ile Kerkük Valısi'nın olaylar nedeniyle Türkiye'den özür di- lediğini aktardı. Çiçek, Irak'taki Türk heyetinin ABD'nin Irak'taki sivil yö- neticisi Paul Bremer ve Irak Geçici Yönetim Konseyi Türkmen üyesi Son- gül Çabuk ile görüştüğünü belirtti. Siyasi karar hemen yok Türkmenlere yönelik saldınlann karar sürecinde etkilı olmayacağını belirten Çiçek "Irak'ta meydana gelen bugün- kü gelişmeleri degit önümü/deki muh- temel gelişmeleri Türkiye'nin hak ve menfaadaruu, çıkariannı gözeterek karar vermemiz gerekiyor. Heyetlerin gerJrdiği biigiler ışıgında karar verile- cek. Henüz bugünkü bilgilerie karar verme noktasında değiliz" dedi. Muratlı'dan Cül'e: Türkmen intifadası başlar 4NKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Kerkük'te ve Tuzhurmatu'da Türk- menlere yönelik saldınlann ve bölge- de tırmanan gerginliğin ardından Dı- şişleri Bakanı AbduOah GüL Türkmen Cephesi Ankara Temsilcisi Ahmet Murath ile Türkmen Cephesi Londra Temsilcisi Aüf Serttürkmen'i Başba- kanlık'a çağırdı. Murath, Gül'e, olay- lardan duyduklan endişeyı "Biz silahı- nuz olmasa da, taşlarla sopalarla aynı FUistinlilerin İsrail yönetimine karşı yaptjğı intifada gibi kendimizi savıına- cağE" diye anlattı. Hem ABD'ye uya- nlarda bulunan hem de Türkmenlere provokasyonlara gelmemeleri çağn- sında bulunan Gül ise "Orada herkes birbirinin akrabasv dolayısıyla bizim de akrabalarımızdır. Türkmenlerin karşı karşıya kaldığı muameleleri ka- bul ermemiz münıkün değü"* dedi. Gül, Bakanlar Kurulu toplantısı önce- sinde Türkmen Cephesi'nin Ankara ve Londra temsilcilenni Başbakan- lık'a çağırdı. Murath görüşmede, Irak'ta Türk asken görmek istedikleri- ni yıneledı. Gül de ABD'nin bölgede- ki huzur ve güvenin sağlanmasından sorumlu olduğunu vurguladı. Türk- men Cephesi kaynaklanndan bılgi al- dıklannı belirten Gül, "Tahriklere fir- sat vermemek gerekü-" dedi. Kürt peş- mergelere uyanda bulunan Gül, "Irak Araplann, Türkmenlerin ve KüıHerin vatanıdır. Geçmiş kapansın, yeni gün- ler başlasın diye uğraşryonız. Bundan hiç kimsenin fırsat çıkarmamaya gay- ret etmesi gerekir'' diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog