Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya Cumhunye< C a ? Paz»"'3 ™ A $ Türkocağı Cad No 39 41 kltap kuliibû i343Ml CagaloJlu-IstanbuJ Td |212> 512 05 05 Cumhu80. VIL SAYI: 28447 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NA Burslara bakan 26 AĞUSTOS 2003 SALI kasıİhale yargı yolunda Müfredatihalesi Danıştay'agidiyor Eğit-Der, Milli Eğitim Bakanlığı'nm ilk ve ortaöğrerim okullan ders müfredatını özel sektöre hazırlatmak için açtığı ıhalenin anayasaya aykın olduğunu bildirerek "Cumhuriyetin ideolojisi yok edilerek karanhğın yolu açılıyor" dedi. • 6. Sayfada Universitelerin ve kamu vakıflannın verdiği burslara el koymaya hazırlanan Bakan Çelik, burslann kendisine bağlıYurt-Kur aracılığıyla maksadına uygun dağıtılacağını ileri sürdü MAHMUT GURER ANKARA - "10 bin yoksul çocuğa eğitim" adı altında, dev- let olanaklarını özel okullara ak- tarma girişimı tartışma yaratan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, başta ünıversıteler olmak üzere kamu vakıflannın öğrenci burslanna el koymaya hazırlanı- yor. Çelik, vakfı bulunan tüm ka- mu kurum ve kuruluşlarına bır yazı göndererek, yükseköğretim burslannı "tekelden" dağıtmak için çalışma başlattığını bıldirdi. Çelik, yazıda tek elden dağıtımın, burslann kullanımını "maksadı- na uygun" hale getireceğini sa- vunarak, vakıflann burs verdikle- n öğrencı ve verilen burs mikta- n konusunda bilgi istedi. Milli Eğitim Bakanlığı Müste- şan Prof. Dr. Necat Birinci tara- fından bakan adına imzalanarak, "genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, üniversiteler, KİT'ler ve bağlı ortaklıklan, il özel idareleri, özel bütçeli kuru- luşlar, kamu bankaları ve tüm üst kurullar"a. lOTemmuztan- hınde gönderilen yazıda, vakfı aracılığjyla burs veren kamu ku- rumlannın "ne kadar burs ver- diğinin" MEB'e bildirilmesi is- tendi. Yazıda yükseköğretim öğ- rencilerine verilen burslann bu şekılde "maksadına uygun" ha- le getırileceği ileri sürüldü. Bakanlığm, tüm burslannYurt- Kur bünyesinde dağıtılmasına ılışkin çalışma başlattığı belirti- len yazıda,Yurt- Kur'un bu konu- da yasal sorumlu olduğu savlan- dı. Yazıda şöyle denildi: "Kuru- luşunuz ve bünyesinde bulunan vakıflarca yükseköğretim öğ- rencilerine karşüıksız burs, hiz- met karşılığı burs, kredi, nakdi yardım, a\ni yardım vb. ad al- tında yapılan muhtelif ödeme- ler var ise bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır." Bakanlık tarafından yapılan ça- MArkası Sa. 5, Sü. 2'de Kamu Bankaları OrtakYöneûm Kurulu Başkanı Zeki Sayın: Faizzararlı, Allah bunun içinyasakladı AKP hükümeti tarafından başkanhğa getirilen Sayın, Türkiye'de faizsiz bankacılığı kendisinin başlattığını söyleyerek Ziraat ve Halk bankalannın faizsiz çahşması durumunda daha çok mevduat toplanacağtnı ileri sürdü. Saym "Eğer bir şey yasaklanmışsa insanlar için faydalı değıldir. Faiz yasaklanmış ama ticaret yüriiyor" dedi. Türban yasağını anlamsız bulduğunu savunan Sayın "Şahsen kravatın şahsiyet ölçüsü olduğunu kabul etmiyorum" diye konuştu. • 13. Sayfada Nereden nereyei. AlBaraka'dan AKP'ye Ylllar sonra 'Al Baraka'nın yönetim kunılu üyesi Kemal Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması hayli ilginç değil mi? Denetçilerden M. Zeki Sayın ise bugün Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı değil mi? Nereden nereye!.. Yirmi yıl önce Unakıtan Albaraka'nın yönetim kurulu üyesiydi, Sayın da denetçi... Nasıl bir örgütlenmedir bu, bilen var mı? HtKMET ÇETtNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Hükümetyeni yasa hazırlıyor İmarhn borcu__•r — - Hazine'ye devirHazine Müsteşarlığı ile BDDK'nin, tmar Bankası'nda açığa satılan bonolann geri ödenmesi içuı yasa hazırhğında olduğu, ancak kesin karar ıçın son rakamın ortaya çıkmasmm bekJendiğı öğrenildi. tmar Bankası'nda, "olmayan bonolann satışı" anlamına gelen, açığa satış ışlemlerinin 1 katriryon lirayı bulabileceği tahmin ediliyor. îmar Bankası soruşturması kapsammda gözaltına alınan 6 kışinin sorgusu da sürüyor. • 12. Sayfada Orgeneral Kılınç, işlevsizleştirildiğini söylediği MGK Genel Sekreterliği'nden buruk aynldı: Şeriat isteyenler varHilafetİ ariyorlar MGK Genel Sekreterliği görevini Korgene- ral Sanışık'a devreden Orgeneral Tuncer Kılınç, kökdendincilik tehdidinin sürdüğünü ve halen hilafet ile şeriat arayışında olanla- nn bulunduğunu söyledi. Kılınç, "Etnik aynmcılığı demokratik- leşme diyerek körükleyen yazarlanmız çoğalıyor. Tarikatlaşma ve cemaatleşme yoluyla inanç birliğini zedeleyen tutumlarla nasıl tek yumruk olacağız? Kendi çıkarlannı ulusal değerlerin üstünde tutan ve iktidarlara yaranmayı hedef edinmiş bir kısım medyanın yarattığı kamuoyu ile beraberlik sağlanabilir mi?" dedi. AKP'ye türban eleştîrİSİ AKP hükümetini türban konusun- da eleştiren Tuncer Kılınç, günümüzde yönetimin en üst düze- yinde bulunanlann sosyal ve kamusal alanlarda bir araya gele- mediğine dikkat çekti. 7. uyum paketiyle MGK'nin işlev- sizleştirildiğinin altmı çizen Kılınç, AB ülkelerini teröre destek vermekle suçladı. Orgeneral Kılınç, ABD'nin 11 Eylül olayını, inandığı yeni dünya düzenini kurmak bir fırsat olarak gördüğünü ve 'önleyici taarruz strate- jisini' uygulamaya koyduğunu belirtti. • 8. Sayfada GENELKURMAY BAŞKANI: Orduda görüş ayrdığıyok Orgeneral Hilmi Özkök, TSK içinde Irak'a asker gönderme konusunda görüş aynlıklan olmadığını belirtti. Kuzey Irak'taki gerginliği "rahatsızlık verici" olarak nitelendiren Özkök, Süleymaniye olayının gölgesinin hâlâ kalkmadığım söyledi. Cumhurbaşkanı Sezer, Irak'ta yaşanan gelişmelerle savaşm gerekli olmadığınm daha iyi anlaşıldığmı vurguladı. Başbakan Erdoğan da asker gönderme konusunda görüş birliği oluşmadığıru, "istişarelerin devam ettiğini" söyledi. • 11. Sayfada • TÜRKMEN 'ÎNTİFADA'SI BAŞLAR • 11. Sayfada KESK: Hükümet haklanmızı vermek yerine polemiği sürdürürse üretimden gelen gücümüzü kullanınz Memur demokratik mücadelede /m Şanıpiyontsina „.,,„ ı.mudu ile gelen ABD'li i Drummond 'kural hatası' iiedeniyle yarış dışı kalınca yıkıldı. Pistte kendisini kaybettiğini söyleyen aıssız atlet "Bana diskalifiye olduğumu sö\ledüer. Ben hayır dedim. 34 yaşındayun ve bir şansım daha olnıayacaktı" dedi. Arfca Sayfad grev UyariSI KESK Genel Başkanı Sami Ev- ren, "Hükümet haklanmızı vermemekte kararlı dav- ranır ve polemiğe devam ederse, üretimden gelen gü- cümüzü kullanır ve bunu tüm ülke çapına yayanz" dedi. AKP'denrahatsızolantümkesimlerinKESK'le işbirliği yapmasını sağlayarak demokrasi kavgasını büyütebileceklerini vurgulayan Evren, "AKP bunun altmdan kalkamaz, ezilir" diye konuştu. • 4. Sayfada Emnfyetten dlrektlfil destek Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Feyzullah Arslan, Içişleri Baka- nı'nuı "ısteğıyle" düzenlediği KESK eylemine ıliş- kin basın toplantısmda Başbakan Erdoğan'a destek verdi. Arslan, güvenlik güçlerinin yasaya aykın du- rumu bertaraf etmek zorunda olduğunu belirterek "Yürüyüşte demokratik bir hakkın kullanılması söz konusu değil" görüşünü savundu. • 4. Sayfada şeyhlere kulluk yapan demokrat! SHP Genel Sekreteri Sağlar, rejım düşmanhğından hüküm gi- yenlerin aniden demokrat olup demokrasi mücadele- si verenlere saldırdığmı söyledi. Sağlar, "Kendilen yıllarca tarikatlarda, şeyhlerin dizlerinm dıbınde kul- luk yapmış olabilırler. Ama Cumhuriyet Türkiyesi 'n- de memurlara kulluk yaptıramazlar" dedi. CHP ise AKP'yi sendika düşmanhğıyla suçladı. • 4. Sayfada ÎÇENE DE SATANA DA ENERJİ M 7. Savfada BOMBALARYÎNE CANALDI • 10. Sayfada RUANDA'DA KATLİAM SONRASIILK SEÇÎM • 10. Sayfada YEDINCİ SANATTA GEZÎNTİ • 15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK Oıt ki Olem Türkmen olayı sonunda patladı: On ölü ve bir o ka- dar yaraiı. Amerikan askerleri -kuşku yok Talabani Kürtleri- nin kışkırtmasıyla- Türkmen merkezlerine kapıları kı- rarak giriyor; Ânkara, bölgedeki "irtibat subaylan- mız" aracılığıyla baskın hareketinin daha önce bildı- rilmesinden "büyük memnuniyet" duyuyor. MArkası So. 8, Sü. 1 'de Kızıl gezegen yaklaşıyor 60 bin yıl sonra Mars heyecanı İnsanllğin yüzyıllardır en çok kafa yorduğu konulardan olan Mars, yann, 60 bin yıldır Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın olacak. Mars ve Dünya arasındaki ortalama 230 mılyon kılometrelik uzakluV 55 mılyon 760 bin kilometreye inecek. MArka Sayfada Siyah kadına aynmcılık Hastanede îngiliz ırkçılığı İngiltere'de bır bacağı kesilen siyah kadın, doktorlar "Ya herkese taktığımız beyaz protez bacağı tercih edeceksiniz ya da derinizin rengine uyan siyah bir bacak ıstiyorsanız bunun için ekstra ödeme yapacaksınız" deyince kıyameti kopardı. • 3. Sayfado GUNDEM MUSTAFA BALBAY Iraknam! Kerkük Kalesi'nden inip kent merkezine yöneldi- ğinizde, ana meydanlann kıyısında heykeller görür- sünüz. Bunlar, 1920'lerden 50'lere, oradan 80'lere, 20. yüzyıl boyunca yinelenen iç gerginliklerde yaşa- mını yitiren Türkmen önderlerine aittir. Kerkük ne yazık ki, yine benzer bir sürecin içinden geçiyor. Kentin etrafını saran petrol kuyularının alev- leri, kentin içini de yakmaya devam ediyor... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog