Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2003 PAZAR EGITIM Universite yerleştirme sonuçlarmda devlet okullan bu yıl da özel okullara büyük fark attı Şampiyonlaryine 'devlet'ten ANKARA(Cumhuri- yetBürosu)-Öğrenci Seç- me Smavı (ÖSS) ıle Ya- bancı Dil Smavı (YDS) sonuçlan açıklandı. Sına- vı kazanarak tercih yapma- ya hak kazanan 1 milyon 171bın719adaydan311 bin 498'i üniversitelenn ön lisans ve lisans prog- ramlarına yerleştirildi. Okul birincisi 6 bin 232 adayın 2 bin 157'si her- hangi bır yükseköğretim programını kazanamadı. ÖSS 'de devlet okullan, bu yıl da özel okullan ge- ride bıraktı. Sınava giren fen lisesi mezunlarının yüzde 66.3'ü, öğretmen lisesi mezunlannın yüzde 48.4, Anadolu lisesi me- zunlannın da yüzde 41.5'i bir lisans programına yer- leştiler. Özel liselerin yer- leştirme başansı ise yüz- de 26"da kaldı. Özel okullar basarısız ÖSS yerleştirme sonuç- lan, dün Öğrenci Seçme ve Yerleşfirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. SavaşKüçükyavuzta- rafından açıklandı. Kü- çükyavuz'un verdiği bil- gilere göre 4 yıllık prog- ramlan tercih etmeye hak kazanan 888 bin 647 aday- dan 190 bm 54'ü bir li- sans programına yerleşti- rildi. 220 bin aday da 2 yıllık programlara yerleş- meye hak kazandı. Sınavı kazanan 1 mil- yon 171 adayın yüzde 55.7'i (644 bin) tercüı yap- n. Adaylann yüzde 44.3'ü (527 bin) ise tercih form- Iannı ÖSYM'ye gönder- medi. Mevcut kontenja- nın, 72 bini boş kaldı. Boş kontenjanlar ekyerleştır- melerle doldurulacak. • OSYM Başkanı Küçükya\uz tarafından açıklanan ÖSS yerleştirme sonuçlanna göre, kazananlann yüzde 44'ü tercih yapmayınca, mevcut kontenjanlann 12 bini boş kaldı. Aday sayısına göre en başanlı okul türleri de sı- rasıyla, fen liseleri, özel fen liseleri, öğretmen lise- len, anadolu liseleri ve ya- bancı dılle öğretim yapan liseleroldu. Fen lisesi me- zunlannın yüzde 66.3'ü, öğretmen lisesi mezunla- nnın yüzde 48.4'ü, Ana- dolu lisesi mezunlarının yüzde 41.5'i 4 yıllık bir öğretim jjrogramına yer- leştiler. Ozel liselerin yer- leştirme başansı ise yüz- de 26 olarak gerçekleşti. Tercih edllmeyen bölümler Açıköğretim program- lanna 17 bin 465'i lisans, 77 bin 674'ü ön lisans ol- mak üzere toplam 195 bin 139 aday yerleştirildi. ÖSS'de bu yıl 72 bin kontenjan tercih edılme- di. Bu bölümlerin tanma ilişkin olması dikkat çeker- ken, tercih edilmeyen di- ğer bölümler şöyle: "An- atak,Bağalık,GıdaTekno- lojisi, Hasat Sonrası Tek- nolojisi, Hayvan Yetiştiri- ciliği ve Sağlığu İpekbö- cekçitiği. Tıbbi ve Aroma- tikBi&iier,Tohuınculukve Un üretim Teknotojisi." Adaylar sonuçları "osys.osym.gov.tr" ve "os\"s2003.os\Tagw.tr" ın- teniet adreslen, "0900309 1997" numaralı telefon hattı ile wap uyumlu cep telefonlanndan "wap.osym.gov.tr" adre- sınden öğrenebilecekler, Sonuçlar, aynca Türkiye GazetecilerCemiyeri tara- fından bastırılıp Pazar günü dağıtılacak olan Sı- nav Sonuç Gazetesi ile du- yurulacak. Gazete, yük- seköğretim programlan- nın en düşük puanlannı da verecek. BİRİNCİLER AÇIKTA KALDI : ÖSS'yi kazanarak tercih yapan 6 bin 232 okul birincisinin 2 bin 157'si herhangi bir lisans ya da ön lisans programına yerleştirilemedi. Savaş Küçükyavuz, okul birincilerinin herhangi bir programa yerleştirilememesinin yanlış tercih yapmalanndan kaynaklandığını söyledi. Yerleştirme sonuçlannın açıklanmasrnın ardından en başanlı iller; sırasıyla Antalya, Karabük, Ankara, Muğla ve Sinop olurken, Istanbul 17. sırada yer aldı. En başansız iller ise yine Ardahan, Hakkâri, Ağn, Şırnak ve Artvin olarak sıralandı. BÎRlNCtLERÎN TERCtHİ Gözde Yeniarkadaşlara dikkat!. Ege Üniversitesi Sosyal Psikolojik Danışma ve RehberlikServisi görevlisi Psikolog Dr. Aydan Taş- a, üniversiteye yeni başlayacak gençieri uyararak "ortamıveinsanlaniyicetanımadanarkadaş edm- men»eferini~istediTaşa baskaiflereünjversteiçin giden öğrencilerin başlarda kendine güven soru- nu yaşadıklanru belirterek "Bu gençJerin bannma ve maddi sonınlannın yanı sıra arkadaş edinme sorunlanda ohıyor.Yainız hissediyorlar. Onlaratav- siyemiz. insanlan rvice tanımadan arkadaşhk et- mesinler" diye konuştu. Dokuz Eyliil İ nhersite- si Rehbertik Servisi görevlisi psikolog Nflgün Ön- gider de küçük \erieşim \erlerinden biryükşehir- lere giden öğrencikria sosyal fobi sorunu yaşadık- lannı bdirterek bu sorunun susma. yemek yeme- yi istememe şekUnde ortaya çıkrjgını söyledi. AnıJ Telcioğlu. universite BilkentANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 2003- ÖSS'de sayısal, sözel ve eşit ağırlıldı puan türlerinde birinci olan Emre Kacar, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin burslu Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşti. Eşit ağırlıldı puan türünde ikinci, sözel puan türünde üçüncü olan iki adaydan biri ÖgemBoymul Boğazıçi Üniversitesi (BÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümüne, Hatice Ümran Evren de BÜ Mühendislik Fakültesi Endüstn Mühendisliği bölümüne yerleşti. Eşit agırlıklı puan türünde üçüncü olan Yaşar Kemal Alp ile sözel puan türünde Türkiye ikincisi olan Onur Ertûrk de Türkiye birincisi Emre Kacar ile aynı bölümde burslu okuyacaklar. Sayısal puan türünde ikinci olan HatflSerhan Mercan BÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği, üçüncü olan Turusan Kolcuoğtu daODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşti. Yabanc.dılpuan Turusan Kufcuoğlu. türünde birinci olan Zeynep Şengül ile üçüncü olan Ayşegül N. Bolatkale BÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercimlik- Tercümanlık (Ingilizce) bölümü, ikinci Harun Zenguı de BÜ Eğitim Fakültesi Ingilizce ÖğretmenJiği bölümünde okuyacakJar. Ogem Boymul H. Serhan Mercan. Üniversitelerarası Kurul üyeleri, hükümete sunulacak yeni YÖK Yasası için önerilerini belirliyor: Avrapah üraversiteleri yaratacağız • Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yurtkuran: Hükümettn önüne özerk ve demokratik esaslara dayalı bir çalışma koyacağız. BURSA / tSTANBUL (Cumhuriyet) - Üniversitelerarası Kurul tarafından hükümete sunulacak yeni YÖK Yasa- sı önerisini hazırlamakla göre\ lendiri- len 9 kişilik kurulun üyesi Uludağ Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran. "Hükümetin önüne konu- lacakyasa önerisi, cumhurryetimizin te- mel ilkelerinden kesinlikle taviz verme- yen, özerk ve demokratik esaslara da- yahbirçauşmaolacakbr" dedi. Anado- lu Üniversitesi Senatosu ve Yönetım Kurulu da taslağın "tepki kanunu" gö- rünümü taşıdığmı belirtti. Hazırlaya- caklan m etnın Avrupa Birliği ile uyum- lu olacağını ifade eden Prof. Dr.Yurt- kuran, şöyle konuştu: "Metin,AB'yeeşit koşııflanlaüyeolmıışrjnTürkne'ninAv- rupah ünhersitelerini yaratacak, Üniver- siteye girmek için kuynıkta bekleyen miryonlarca gencimize çözüm üreten, 'HAYDİ KIZLAR OKULA' KAMPANYASI »• Once kızlar, sonra aileleri ikna ediliyor\AN(AA)-Van'ın Yalım Erez Mahallesi'nde, oku- la devam etmelen için kız çocuklan ile görüşüldükten sonra direnç gösteren aile- leri ikna ediliyor. Sosyal Hizmetler II Müdürü Na- rruk Demir. yaprığı açıkJa- mada. göç eden ailelerden oluşan Yalım Erez Mahal- lesi'ndekı ailelerin eğıti- mine yönelik 5 yıl önce olusturulan Toplum Merke- zi nde "HavdiKızlar Oku- la" kampanyası kapsamın- da çeşitli çalışmalar yürü- tüldüğünü söyledi. Toplum Merkezi'nde okula gönderilmeyen kız çocuklannı tespit ettikle- rini ifade eden Demir, mer- kezdeki uzman aracıhğı ıle öncelikle kızlann okula git- meleri için ikna edildiğı- ni, daha sonra aileleri ilegö- rüşüldüğünü belirtti. De- mir, "Bu kızlar ileride bi- rer anne olacakür. Toplu- nıun temel taşı olan ailele- rin sağfakfa ounasmda, an- rjenineğMmininbüviiköne- mi vardır. Bu anıaçla bura- da özelrikle kızlann ve an- nelerin egitimKieyakından ilgilenmekteyü" dıye konuştu. Demir, ailelerini ikna ederek liseye gidecek 8 kız ögrencıye Sosyal Yar- dımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım sağlan- dığını belirtti. Umut ve heyecan Toplum Merkezi uzma- nı Türkan Bakır da kilim dokuyarak aılelerinin ge- çimine katkıda bulunan bu öğrencilenn liseye devam etmesinın önemli bir geliş- me oldugunu kaydetti. m SAffiUN HELLO okumakta olan 2 mihona yakın genci- mize ucuz ve kalitcli eğitim verdirecek ve mutlaka tam gün çalışma esaslı bir universite yasası hazuiayıp hükümetrn önüne koyacagız." Hükümet tasansının AB ıle uyum sağlamasının olanaksız ol- duğunu kaydeden Yurtkuran "Üniver- , sitelerin böylesi bir yasaj- la AB tarafından kabul edilmesi mümkiin değil- dir. Aynca Kopenhag kri- terlerine aylandır'' dedi. 'Yıkım yasası' YabancıöğrencüerSamsun } a renkgeürdi ]* L^ESCOveTürkheGençlik Merkezi Servisi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Gönüllü Çabşma Projesi" kapsammda Samsun'a gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinüı, kentteki trafolara yapüklan resim ve desenler ilgi çekij'or. 15 gün önce Samsun'a gelen 12 ülkeden 22 üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediyesi taranndan organize edilen çeşitli eğitsel işlerde çahştmhyor. (Fotograf: AA) Yurtkuran, "Hüküme tin tasansma göre, ünhw- sttefer yanhmcı doçentbi- le atayamayacaklar, ata- malar, iktjdarlann kont- rolündegerçekleşecek. Bu ydam yasasıdjr" diye ko- nuştu. Anadolu Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Ku- rulu da yaptığı açıklama- da, taslağın "tepki kanu- nu" görünümü taşıdığını belirtti. Taslakta, üniver- sitelerin yeterli mali kay- nağa sahip olmalarına, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamalanna, bi- limsel çahşmalara daha çok zaman ve kaynak ay- nlmasına, gençliğin yük- seköğretim talebinin kar- şılanmasına, eğitim öğre- tim kalitesini arttırmaya yönelik birçok soruna çö- züm olabilecek düzenJe- meler bulunmadığı vur- gulandı. PAZAR ORHAN BURSALI Irak Macerası Türkiye Irak'a asker göndermeJi mi? Aslında yanıtı kolay bir soru. Hayır. Sorunun en zor yanıtı da evet... Birinci neden: ABD ve müttefikleri, dünyayı sahte delillerle aldatmaya kalkışarak bir ülkeyi işgal etti. Hiç- bir meşru, hukuki dayanaklan olmadan. Dünya bası- nı, işgale dayanak yapılmak istenen sahtekâıiıklan bir bir ortaya çıkardı. İşgal hâlâ meşru değil. Cumhurbaş- kanımızın bu konudaki ilkesel ve kararlı tutumunun altını çizelim. İkinci neden: Irak, giderek bir terör bataklığına dö- nüşme eğiliminde. Amerika'nın cephe savaşındaki ka- yıplannı kat be kat aşacağı bir ortam doğdu. Irak, par- çalanmış bir feodal yapıya sahip. Bu gerilla ve terör saldınlannı kimlerin yürüttüğü, ne solukta olacağı bir muamma. Ama, Irak'taki ortam ve gidişat kötü; hal- kın hoşnutsuzluğunun artması, giderek bütün tepki- leri işgalcilere yöneltiyor. Yani, işgal kuvvetlerinin du- rumu zoriaşıyor. Üçüncü neden: Bu durum, oraya gidecek Türk as- keri birliğini de etkileyecek. Kimse kendisini aldatma- sın, Müslüman ve komşu diye, askerierimizin hedef ol- maktan kurtulacağını sanmak sahte bir gerekçedir. Ordumuzun "gerilla savaşında uzman" olduğu gibi bir gerekçe de insanı güldürmektedir. Askerimiz oraya, a) Gerilla savaşına gitmiyor. Yani gerilla, terörist av- lamayacak, halka yönelik ev baskınlanna vb. girişme- yecek.. yoksa yanılıyor muyum? b) Ordumuz gerilla kılığında gitmediği için açık bir hedeftir. "Asimetrik savaş"ın özelliği de budur ve bu durumu tersine çevirebilecek bir askeri strateji de yok- tur. Belki doğru tavırlar, daha esnek politikalar, halkla değişik ilişkiler, askerimizin zayiatını azaltabilir. Kanşıklığın giderek iç savaşa dönüşmesi, ABD'nin daha fazla kayıp vermeye başlaması, belki bir yıl son- ra ABD'nin iç politik nedenlerie Irak'ı yüzüstü bıraka- rak çekilme karan alması ve daha başka onlarca ne- gatif neden, Türkiye'yi Irak'ta çok zor durumlara dü- şürebilir. Irak'taki gelişmeler henüz büyük bir sırdır. Türkiye'nin asker göndermesi, gelişmeleri olumlu et- kilemeyecek, işin özünü değiştirmeyecektir. Bu güçlü olasılıklar Türkiye'yi zayıflatır, bize büyük itibar kaybettirir, uluslararası güçlerin oyuncağı duru- muna düşürür. Ege, Kıbns, AB üyeliği gibi konularda pazarlık gücünü de sıfıra indirir... Bütün bu olumsuzluklann ekonomik yükünü haJk/n çekeceğine şüphe mi var? Yoksa Osmanlı imparator- luğu hülyalan ile Irak'tan çaktırmadan bır parça top- rak koparma düşleri mi var? Zırvalığın ve Türkiye'yi bi- lerek veya bilmeyerek uçuruma yuvarlamak isteme- nin en dik Mâsıl • • • Madalyonun öbür yüzüne gelince... ABD'nin şan- tajıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Şantaj hem ekono- mik hem "Küıisel"... Adamlar kendiliklerinden Türkiye'ye 1 milyar dolar nakit veya 8.5 milyar dolar kredi vermeyi kararlaştır- dı. Ama bunu aylardır vermiyor. Hıçbır şartı şurtu yok derkeeen, yardımın Türkiye'nin Irak'taki Amerikan is- teklerine yanıt vermesine bağlı olduğu açıklandı. Şim- di Irak'a asker gönderme karan ile yardım karan tam çakıştı.. zamanlama olarak da... Bundan bahseden yok.. Millet aptal ya! 1 milyar dolar ise, Türkiye'nin ekonomik kaderinde ancak bir milimlik değişiklik yapar, yani sade suya ti- rittir. Bunu görelim. İkinci şantaj, PKK ve Kürtler konusu... ABD, bak onlan dizginlemem sonra, diyor... Türkiye devleti, Kuzey Irak'ta Kürt devletini bile gö- ze almalıdır. Bu tarihsel gerçeği görecek bir politika, Türkiye'yi rahatlatır ve özgürleştirir. Gerektiğinde, Kürt- lerie bile ortak politika saptanması koşullan tartışıla- bilir. Bir devlet uzun erimli bakmalı ve korkulannın esi- riolmamalı..kenditopraklanndaaynlıkçıbirteröreas- la izin vermemesi ise en doğal hakkıdır. • • • Bütün bunlann ötesinde, Irak'ın bir an önce biriiği- nin sağlanması, istikrara kavuşması, Türkiye'nin çıka- nnadır. Türkiye şüphesiz bu hedefe yönelik politikala- ra katkıda bulunmalıdır. Asker gönderme, sadece meşru bir zeminde, Irak- lılann desteğiyle ve isteğiyle, geniş bir siyasi-ekono- mik istikrar çerçeve planının bir parçası olarak geçici bir süre düşünülebilir. Fakat böyle bır çerçeve plan yok- tur ve ABD sadece kendi kayıplannı azaltmak için Tür- kiye'yi ve çokuluslu güçleri istemektedir... Oradaki Türk birliğinin tamamen ABD politikasının bir aracı ol- ma olasılığı da çok büyüktür. AKP'nin tek derdi ise, ekonomik yardımı alabilmek- tir ve bunun için gözü kapalı Irak'a dalmaya hazırdır. Bir Irak macerası, esas olarak olumsuzluklanyla kapıda görünüyor. Umanm yanılınz... obursali@cumhuriyet.com.tr Anadolu Lisesi kontenjanları Sıralar yine dolmadı tSTANBUL (AA) - Istanbul'daki Anadolu lısele- rinin en düşük ve en yüksek puanlan ile açık kon- tenjanlan açıklandı. istanbul îl Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamaya göre, puan- lar ve açık kontenjanlar şöyle: Okul adı ı \nadolu Lisesi) konleıjın Bahçelıeı ler A L Adnan Menderes A L Dede Korkut A L Yeşılkö) 50 Yıl A L Bavrampaşa \ L Beşiktaş AtatuA A L Kabalaş Eriek Lisesi Sakıp Sabancı A L BevogluA L Gaiatasarav Lisesi Cağaloğlu A L Istanbul Lisesi \ efa Lisesi VatanA L Pene\nı\alLi5esı Gazıosmanpa$a \ L Kadıkov \ L Kenan E\ ren \ L Mustafa Saffet \ L KaSıthane \ L (Ing) KajıthaneA L (Alm) Kartal A L Burak Bora \ L ı Ine ı BurakBoraA L (Fral Kö\ Hızınetlen A L Fahrenın K Göka> A L Maltepe \ L Kadır Has \ l Nışanıaşı A L ^ijlıA L LmranıveA L. L'sküdarA L Çağnbej A L Ha\darpaşa A L Huse\ın AvnıSözenA L Adıle Vlermerci A L Buvukşehır Husevın \ ıldız Behı>e Dr Nevhır Işıl Hasan Sabrıve Gümuş. enıüktfk puan S"8 640 952 615 904 T36 rj -58 880 402 939 2"! 97 > 111 946 603 399 63; 994 560 942 199 9 ^ 16' 90" 510 906 096 93S 301 953 984 89" 3^0 9 I 0 4 P S"OOI5 838::6 S6I 846 952 64" 882 960 910 502 925 525 909.031 928 004 912 485 884 989 921 915 g"6"2l 943 "66 923 985 965 ?51 900 685 b99 192 881 151 92" 44.3 en düsük puan &13 540 912 168 829 "46 866 880 S32 220 893 601 942 42" 916 501 858 920 960 85" 868 27" 955 453 864 152 850 456 883 208 "98 701 908 334 814 554 808 910 826 2 7 3 "93 2"8 7 % 172 894 233 840 948 862 01 •" 813 545 835 225 849 882 886.211 S38OO1 842 436 805 T 80 834 166 8" T 5l0 921 126 835 293 81" 151 804 429 "96 043 açık 48 "1 62 ?6 21 114 98 6" 4! 30 66 46 -} 56 5S 44 111 "4 52 34 21 34 46 16 51 37 53 54 71 109 35 49 31 115 63 4S 32 26 21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog