Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2003 PA2AR CUMHUHİYET SAYFA HABERLER Özdemip'den AKP'ye suçlama • BANT)IRMA(AA)- ANAP Genel Başkanı Ali Talip Özdemir, ANAP'a üye belediye başkanlannm baskı altında plduğunu öne sürdü. Özdemir, dün partisinın Bandırma îlçe Başkanhğt'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ANAP'ınyerel yönetimlerdeki iktidannın bazı çevreleri rahatsız ettığını savundu. Özdemır, '"AKP, partimıze bağlı belediye başkanlanna baskı yaparak, gelirlerinı kontrol altına alarak hizmet vermelerini engellemektedir" dedi. CHP'de sular durulmuyor • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - CHP Erzurum II Başkanı Süleyman Önder'in merkez ilçe kongresinde seçilen yönetimi görevden alması tartışma yarattı. Erzurum merkez ilçede 17 Ağustos'ta yapılan kongrede Haydar Akdağ başkan seçildı. Il Başkanı Önder, seçımden sonra îlçe Seçim Kurulu'na başvurarak 'gazetelere ılan verilmediği' gerekçesiyle seçimin iptal edilmesini istedi. îlçe Seçim Kurulu, gazete ilanı yapılmaması nedenıyle seçimin iptaline gidilemeyeceğini belirterek Önder'in itirazını reddetti. Bunun üzerine Önder, il yönetimini toplayarak seçimi iptal etti. Ipak'tan gelen aile teslim oldu • DtYARBAKIR (AA) - Şırnak Vahlıği Topluma Kazandırma Merkezı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasadan faydalanmak üzere Irak'tan bir kişinin eşi ve bir çocuğuyla birlikte gelerek Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Aile ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Neftçi topraga verildi • BODRUM (AA)- Muğla'nın Bodrum ilçesındeki yazlığında denize girerken kalp krizi geçirerek vefat eden TBMM'yi yöneten ilk kadın üye ve eski CHP Muş Millervekıli Nermin Neftçi "nin cenazesi dün toprağa verildi. Bodrum Bitez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan oğlu, Prof. Dr. Salih Neftçi. "Atatürk ilkelerinın. demokratik ve laik Cumhuriyet'in inançlı savunucusu annemiz Nermin Neftçi. verimli ve dürüst bir hayat geçirdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedı. Şehit erlere hüzünlü tören • İSTANBUIVAYDIN (AA) - Siirt'te terör örgütü üyelenyle girişilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Ahmet Aslanhan'ın cenazesi dün gözyaşlan arasında fstanbul'da, Batman'm Beşin ilçesinde 2 gün önce terör örgütü PKK KADEK militanlanyla gırdiği çatışmada şehit düşen Komando Er Muzaffer Bakır'ın cenazesi de Aydın'da toprağa verildi. MGK'nin ardından Irak'a asker gönderme konusunda gözler diplomasi trafığine çevrildi HükümetABD'yibeldiyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Güvenlik Kuru- lu"nun (MGK) ardından Irak'a asker gönderme konusunda göz- ler hükümete çevrildi. MGK'nin ağustos ayı olağan toplantısın- da bu konuda bir "tavsiye kara- n" alınmamasına karşın, dev- letin zir\r esinde "genel bir uz- laşının" sağlandığı belirtiliyor. Hükümetin konuyu Bakanlar Kurulu gündemine getirmek için iki önemli gelişmeyi bek- lediğı öğrenildı. İlk olarak Was- hington'dan önümüzdeki gün- lerde beklenen üst düzey ABD heyetiyle asker gönderme konu- sunda aynntılar somutlaştınl- maya çalışılacak. ABD yöneti- minin Birleşmiş Milletler'den (BM) çıkarmaya hazırlandığı yeni karar da Türk askerinin • MGK'nin ağustos ayı toplantısında "tavsiye karan"ahnmazken bildiride Irak'a asker gönderme konusunda genel uzlaşıyı yansıtan ifadeler dikkat çekti. Hükümetin konuyu Bakanlar Kurulu'nda netleştirmek için ABD ile istişare sürecinin somutlaşmasım görmek istediği, bu nedenle Washington'dan geleceği belirtilen üst düzey heyetlerin bekleneceği kaydediliyor. olası görev koşullannı etkileye- ceğinden bu süreç de beklene- cek. Milli Güvenlik Kurulu'nun ağustos ayı olağan toplantısın- da "tavsiye karan" alınmazken bıldiride Irak'a asker gönderme konusunda genel uzlaşıyı yan- sıtan ifadeler dikkat çekti. Dev- Ietin zirvesi. Irak'ta istikrann sağlanmasını Türkiye için "ön- ceiikli politika hedefi" olarak benimserken bu polıtikanın "ulusal yararlara" uygun bi- çimde sürdürüleceği \urgusu- nu da yaptı. MGK'nin eylül ayında ola- ğandışı olarak toplanma kara- nyla birlikte Irak'a asker gön- derme konusunda karar takvi- mı sarkıyor. Daha önce pazar- tesı günü Irak gündemiyle ya- pılması planlanan Bakanlar Ku- rulu toplantısının iptal edildiği öğrenildi. BM'nin karan önemli Çarşamba günü toplanması planlanan Bakanlar Kurulu da Irak özel gündemiyle yapılma- yacak. Hükümetin, ABD ile is- tişare sürecinin somutlaşması- nı görmek istediği, bu nedenle VVashington'dan geleceği belir- tilen üst düzey heyetlerin bek- leneceği kaydediliyor. ABD yönetiminin, Irak istik- rar gücü için BM şemsiyesı ön- gören yenı bir karar için hazır- lıklan Ankara'da dikkatle izle- niyor. Yeni bir BM kararının, ABD ile Türk askerinin görev koşullan üzerinde yürütülen is- tişarelerde ciddi zemin değişik- liğine neden olabileceği belir- tiliyor. Hükümet kaynaklan, Irak'a asker gönderme konusunun Ba- kanlar Kurulu gündemine geti- rilebileceği tarih olarak "eylül ayı ortasınT telafîlız ederken bunun MGK'nin eylül ayı top- lantısı sonrasma da bırakılabi- leceği belirtiliyor. Öncelikle ABD ile yapılacak yüz yüze "istişareJerde" sualnameye ge- len yanıtlar üzerinden, Türk as- kerinin görev koşullan somut- laştınlmaya çalışılacak. ABD ile Irak konusunda bir sonraki aşama olacak "müza- kereterin" ise siyasi karar son- rasında başlayabıleceği belirti- liyor. Hükümet, Meclis'i ikna etmek için ABD'den somut ba- zı adımlar görmek isterken Was- hington yönetimi siyasi karar- dan önce müzakerelere başla- mayacağı konusunda ısrariı ko- numunu sürdürüyor. Baykal'dan 2B tepkisi. Köylüye değil parayı verene satacaklar BODRUM (Cumhu- riyet)-CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal. or- man arazilerinin satışı- na ilişkin anayasa de- ğişikliğini geçirmekte ısrariı olan AKP hülcü- metinı eleştirerek "80 yülık Cumhumet tari- himizde Atatürk dahil hiç kimse, orman araa- lerini sarmaya başvur- madT dedi. Baykal, Bodrum'da bir süre önce meydana gelen orman yangının- dan zarar gören arazı- de incele- melerde bu- lundu. Yan- gındayanan birkaplum- bağayı ga- zetecilere gösteren Baykal. 2B ile ilgili ana- yasa değı- şikliği ya- pılmadan, Antalya ve Muğla'da deniz man- zaralı or- man yan- gınlannata- nık olundu- ğunu söyle- di. Yanan Deniz Baykal 80 yühk Cumhuriyet tarihinde Atatürk dahil Idmsenin orman arazilerini satmaya başvurmadığını sövledL yerlerin 2B umuduyla günün birinde özel mül- kiyet konusu olacağmı bekJeyenlerin olduğu- nu söyleyen Baykal şun- lan söyledi: "1981yıhndanbuya- na 22 yıl geçti. Bu süre içinde bu durumda olanlar ne olacak? 2B ile ilgili değişiklik yapıl- dıktan sonra gündeme onlardagelecek. Şu an- da yanan alanlar da bir süresonragündemege- lecek. Bugüne kadar hep bu son afbr denile- rek aflar çıkanlryor. An- cak maalesef son değfi, ilk af oluyor. 80 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyuncaAtatürk, Ismet tnönü, Celal Bayar. Ad- nan Menderes, Demi- rel, Ecevit, Özal ve di- ğerleri böyle bir yola başvurmayı, onun so- nımluluğunu taşımayı vicdanlanna, içlerine smdiremediler. Şundi ilk kezyeni bir kapı açılryor. Bu son obnayacakvege- risi gelecek. Çözümü başka yer- lerde ara- mak lazım. Bu araziler orman köy- lüsünedeğil, parayı vere- ne satıla- cak." CHP Gençlik Kollan Baş- kanı Ayhan Yalçınkaya da dün yap- tığı açıkla- mada or- man arazi- lennin satı- şma ilişkin anayasa de- ğişikligine ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Bîz: BÎ KüRULüZ musakarta > ahoo.com Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş: CHP sol olmadıkça kaybedecek tepkı gösterdi. Milletvekili seçilme yaşuun 25'e düşmesini destekledikJerini, ancak bunun bedelinin "vata- nın degerlerine ihanet olmamasT gerektığını \-urgulayan Ayhan Yal- çınkaya, "Bizeverflmek istenen rüşveti reddedi- yoruz. Gençtigi yedekle- yerek \atamn can da- marlanndanbirininko- parılmasına Atatürk gençliği müsaade etnıe- yecektir" dedi. 1VIEHMET EAÜN BERBER ÖZCAN ÖZGÜR DATÇA - Köy Ensfifülerinin an- latıldığı Datça Can Şenliği'nde ko- nuşan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, 17 bin_300 köy öğretme- nı adma Hasan Âli Yücel ve tsmail HakkıTonguç'u selamlarken CHP'yi eleştırdi. Prof. Kocabaş, "CHP sol olmadıkça hep kaybedecek" dedı. Bu yıl 4.'sü yapılan Can Şenli- ği'nin genel sanat yönetmeni Vecdi Sayar, 4. \alda "halk şiiri" konusu- nu ana tema olarak belirlediklerini bıldirerek "Cumhuriyetintemelku- ruhışlanndan Köy Enstitülerini deko- nu ertik" dedi. Bu vıl da Can dostlan Can Yücel'i dün mezannda ziyaret etti. Ziyaret- ten önce gerçekleştirilen "Yarun ka- lan mucize Köy Enstitüleri" konulu söyleşisınde Yücel'in ses bandın- dan Köy Enstitüleri dinlendi. Şairin "Ben havatta en çok babamı se\ dim" adlı şiiri kızı Güzel Yücel tarafindan okundu. Hıfeı Topuz'un yönettıği söyleşide Prof. Dr Oğuz \Iakal'm "Köy Enstitüleri BdgeseH" izlenir- ken Güzel Yücel. yeni kuşak Köy Enstitülerinin kuruluşunu anlattı. Köy Enstitülerinin günümüzde ef- sane olduğunun vurgulandığı söyle- şiyi Hıfzı Topuz yönetti. Topuz çok partili rejime geçilirken Hasan Âli Yücel'in karşı çıktığını kaydederek "Türkhe buna hazır değil. 10 >il is- ter deniiştL Dinlemediler. îsmet İnö- nü köyağalarma \enfldi CHP aydm- lan tasfhe edildL Enstitüler kapan- dı" dedi" Prof. Dr. Kemal Kocabaş da "Odö- nem hem CHP ka\t>etti hem Köy Enstitülerini ka>tettik CHP deği- şüıı ve dönüşümden uzaklaşokça hep yenildi. Bunun sıkıntısını Türkiye çekti. Cumhurh eti kuran CHP sol o^ madıkça hep kaybedecek" dıye ko- nuştu. Köy Enstitülerinin aynı za- manda bir kalkınma projesi olduğu- nu ve UNESCO tarafindan geri kal- mış ülkelere model olarak sunuldu- ğunu belirten Kocabaş, "Köy Ensti- tülerimiz insan merkezlhdL Kema- Bstti. Matematiği ağaç dikerken. kim- yajı harç kararken,fıziğielektrikge- tiıirken öğrendiler. Toplumsal bilinç kazandılar, karşı duruşu gerçekfcştir- düer"dedi. Teröre fırsat sunulacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YTP Genel Başkanı İsmail Cem, "Irak'a Türk askeri gönderilmesi durumunda, gerici ve bölücü teröre atan tabak içinde fırsat sunulmuş oiacağını" belirtti. Cem, yaptığı yazıb. açıklamada, hükümetin Irak politikasmı eleştirdi. "İktidarm hatalannın Türkiye'de terörün işüıi kolayiaşünlığını*' söyleyen Cem, "yanİışlarda ısrar edilmesi haünde tsmail Cem Tüıidye'nin başma daha büyük belaiar açüabüeceğini" kaydettı. Cem, "Kuzey Irak'taki birtiklerin olaviann gerektirdiği takviyeden vt)ksun bırakıldığmı, bunun bir yandan terörisoerin sızmasmı kolaviaşürdığını, bir yandan da Türkmenlerin güvenlik ihtiyacmı Türidye'nin karşüamasını engeUediğmi" söyledi. Terörün yeniden sahneye çıkmaya başladığını kaydeden YTP lideri, "AKP iktidannın binlerce askerimizi Irak'm kargaşa ve öhım ortamına göndermesi durumunda, gerici terörle bölücü teröre attm tabak içinde firsat sunulmuş oiacaknr" dedi. İktidann Türldje'nin I Sekreteri Fikri Sağlar: Devrimler tehdit altında ca\ dıncüığına büyük darbe indirdiğmi" ıfade eden Cem, "AKP iktidannın Türidye'nin dünyadaki görünümünü bir kâğrttan kaplana dönüştürdüğü" görüşünü savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, AKP'nin özellikle eğitim alanında yapmak istediği değişikliklere tepki göstererek "Halkuıuz açhk ve yoksallukla uğraşırken AKP bundan istifade edip cumhuriyetin devrimleriııe dönük sakhrı başlatmıştır" dedi. Sağlar, dün yaptığı açıklamada, AKP'nin cumhuriyet devrimleri ve o devrimlerin yarattığı kurumlara yönelik Fikri yıpratma politikasmı sürdürdüğünü bildirdi. Başta bilimsel ve çağdaş eğitim olmak üzere üniversite ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdjet r'e dönük saldırılann çağdaşlaşma çabası ve huzur ortamına zarar verdiğini anlatan Sağlar, şu görüşleri dile getirdi: "Ozeffikle muhalefetin bu saldırüann gerçekleşmesine olanak tanıması üzünrü vericidir. Çocuklanmızuı kanlan üzerine pohtika yapan ve çocuklanmızın kanlannı Amerikan çocuklanndan daha degersiz gören AKP, iktidan için her türlü değeri feda etmektedir. Saiflar Bunun için ormanlan ^ ^ satmak, mihonlarca yoksulun olduğu ülkemizde 10 bin öğrenchi tarikat okuOannda bedava okutup göz boyamak, popülist yaklaşunlann en temei kanıÜarKÜr." POLTltKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Islık Çalan Bir Ses Aradım... Birkaç kez okudum bana gönderilen bu haberi... Gece sessiz ve derindi!.. Bir esinti avuçlanmdaki sımsıcak saatieri bir an- da alıp götürmüştü... Gökyüzünde ıslık çalan bir ses aradım, o çocuklu- ğumun yaz sonu şarkılarını anımsadım... Yıllarönceyegittim... Soğuk ve boğucu bir gecede Luxembourg Par- kı'nda dolaştım. Ellerim, ayaklanm çok üşümüştü. Parkın beyaz sargılar örülmüş ağaçlannın altında otu- rurken Turgut Uyar'ın dizelerini mınldanmaya başla- mıştım... Bugün Turgut Uyar'ı yazacaktım... Tüm zamanlardan akan kederli ırmaklan anlatifdı Tur- gut Uyar, yalnızlık düşlerini yağmuriu gece yansı se- rinliklerine taşırdı... Zeynep Oral'ın yazısını bir gün önceden okumuş- tum, gazetenin sayfaları hazırlanırken... Bir hüzün bulutu altındaydım, toprağın ve yıldızla- rın kokulan içindeydim... Acılanm, tarihi acılann coğrafyasıyla iç içe mi gir- mişti? Başımı gökyüzüne çevirdim, gözlerimi bir açıp ka- padım... Bir kadının bakışlannda umudu yakaladım, acılar ta- rihinde Kerkük'e doğru yolculuk yaptım... • • • Kerkük'te Kürtler, Türkmenlere saldırmıştı. Kan gö- lünde yedi Türkmen ölmüştü... Dışışleri Bakanı Abdullah Gül ne demişti Derya Sa- zak'a: "Çıkarlanmız Anadolu 'ya hapsedilemez!" Işgalci ABD'ye salt medyamızın fırdöndüleri değil, siyasal erk de alkış tutuyordu... Işgal edilmiş Irak topraklannda çıkar arayanlar o acı- lı tarihten ders almamışlardı... Eğer Turgut Uyar yaşasaydı neler söylerdi? Edip Cansever, Cemal Süreya, Oktay Rrfat ne- ler anlatırdı bize... içimde fırtınalar kopuyordu... Turgut Uyar'ın dizeteriyie sakinleşmeye çalıştım: "Birsonbahar, birsabah ve biryağmurolacak/ Top- rak ve insan kokulanyla, I Uğultulu bir sarhoşluk için- de, yıllar için I Başımı alıp gideceğim." Birfotoğrafa baktım uzun uzun... Üç çocuğun korku dolu gözlerinde kayboldum. Iraklı kadınlan düşündüm... Yüreğim tahta evciklerle donanmış gibiydi!.. Ağlamak istiyordum, ağlayamıyordum... Çiçekleri, kokulan, ışığı anyordum Iraklı üç çocu- ğun gözlerinde!.. Acıyı ve hüznü aynı anda yaşıyordum... Türkiye'yi acılı coğrafyada tek başına bırakmak is- teyen güçler, Türkiye'yi kanlı işgal oyununun içine sokmak istiyoriardı... • • * Birden o haber aklıma geldi... Bir kez daha okudum... 20 Ağustos 2003 Çarşamba... Stockholm'de yapılan bir toplantıda olup bitenle- ri öğrenmek ister misiniz? Belki de Abdullah Gül'ün "ÇıkarlanmızAnadolu'ya hapsedilemez" dediği gün, bilemiyorum... Sevr Antlaşması'nın 83. yıldönümünde Stock- holm'de düzenlenen toplantıda Isveçli politikacılar, hükümet sözcüleri ve bilim adamlan AB ve BM'ye çağ- nda bulunuyorlar "Kopenhag kriterleri Sevr Antlaşması demektir, Kürdistan kurulmadan Türkiye AB'ye alınmamalı- dır..." Kürsüde sol parti lideri Ullo Hoffman var... Bu toplantıyı Kürt gazeteci Kurdo Baksi düzenli- yor... Baksi, Mustafa Kemal Atatürk e ve Türkiye'ye saldınyor... Baksi diyor ki: "SevrAntlaşması'nın arkasında durmayanAvrupa- lılar, Kürtlere ihanet etmişlerdir. Bu ihaneti tersine çevirmek istiyorlarsa, bu hata düzeltilmelidir..." • • • Alkışlar dakikalarca sürüyor... Bu toplant sosyal demokratlann eğitim kuruluşu olan ABF'de düzenleniyor... Bakın, toplantıda konuşmacı olarak kimler var "Sol Parti lideri Ullo Hoffman, Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parfamentosu üyesi Per Garthon, gazeteci Arne Rııth, OlofPalme Vakfı Başkanı Thomas Ham- marberg, hukuk profesörü Ove Bring..." Sol Parti lideri Hoffman çok açık konuşuyor toplan- tıda: "1920 yılında Sevr Antlaşması 'yla Kürtlere geti- rilen haklar, 1923'fe Lozan Antlaşması y/a yok edil- miştir. Onun için Kopenhag kriteıieri SevrAntlaşma- sı'nın yerini tutmalıdır..." Turgut Uyar'ı yazacaktım bugün... Acılı tarihten, acılı coğrafyadan söz edecektim... Kuşlardan, ovalardan, dağlardan!.. Masalımsı düşler kuracaktım, ama olmadı!.. hikmet.cetinkaya a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Halkın Hukuk Bürosu etkinliği Hukukçularyeni infazyasasını tartıştı İstanbul Haber Servi- si-Halkın Hukuk Büro- su tarafından düzenle- nen "Hapishaneler ve Yeni İnfaz Yasa Tasan- a" konulu forumda tu- tukJu ve hükümlülenn yaşadığı sorunlar ile ye- ni infaz yasa tasansının ortaya çıkaracağı sıkın- tılar tartışıldı. Şişli Belediyesi Kon- ferans Salonu'r.da yapı- lan forumun birinci otu- rumunda, "Yenilnfaz Ya- sa Tasansı" konulu bir konuşma yapan Günışı- ğı dergisınden Avukat Orhan Kıhç, yenı yasa- nın cezaevlerinde yenı sıkmtılara neden oiacağı- nı öne sürdü. Kıhç, özel- likle küçüklerin ve ço- cuklann, yetişkinlerle ay- n cezaevlerinde bulun- masıru öngören 12. mad- de, zorla çalıştırma hük- münü getiren 27. mad- de, tek tip elbise giydiril- mesini getıren 62. mad- denin, insan haklannın engellenmesi anlamma geldığinı \oırguladı. F ti- pi cezaevlerinin eski in- faz yasasına aykın oldu- ğunu kaydeden Avukat Kıhç "Yeniinfazyasası F tipi cezaevlerinin mevzu- atını oluşturuyor" dedi. Savunma hakkının ko- nusunda konuşan Avu- kat ÖzgürGderde "Sa- vunma hakkL, yeni infaz yasası ile iktidar tarafin- dan sistemli olarak en- geUenmektedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog