Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2003 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Sevgili dostlar, Şu sıcak günlerde yazmak, gündelik çıkmazların, yanlışlann, anlamsızlıkların çıkmazındadolaşmak; gerçeklerin gözlemcısi, araştırıcısı, savunucusu olmak!.. Biryaşam boyu!.. Birkaç gün yazılara ara vermem gerekiyor. Siz, sağlık sonjnu deyin, ben biraz dinlenme diyeyim. 'D/nozor'ların da kendilerini düşünmeleri gerekiyor... Sağlıkla kalın, yine görüşeceğiz. OKTAY AKBAL HPRINCESS BODRUM'A 17 KM YAKINUKTA, YEŞİLLE MAVİNİN KESİŞTİĞI BALIKÇI KASABASINDA, SESSİZ VE SAKİN DOĞA ORTAMINDA, DENİZE SIF1R, KLİMALI, TVLİ, DENİZ MANZARALI BALKONLU ODALAR, ÇOÇUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN YÜZME HAVUZU, SAHİL BAR, BODRUM'A TEKNE-DİSCO VE YARIMADATURLARIİLE HİZMETİNİZDEYİZ. TAM PANSİYON: 39.900.000.-TL TEL: 0(252) 374 52 43 - 0(252) 374 56 93 FAX: 0(252) 374 50 93 - CEP: 0(546) 596 60 60 İNTERNET ADRESİ: princesshotel.srtemvnet.com MAVİDBSltZ TATİL EVLERİ TL RKtYE'MN CENNET KÖŞESİ. MAYİ BAYRAK ÖDÜLLÜ. MARMARİS TURUNÇ KOYITNDA DENİZE S1FIR.ÖZEL PLAJ. YÜZME HAVUZL, HA\XZ BAR. SNACK BAR. ODALARDA. KLtMA. SICAK SU, MÜZİK YAYINI, TELEFON. 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ. AYN1 ODADA ÜÇÜNCL" KIŞİ o o50 İNDİRIMLİ tKİ KtŞtLfK ODADA AĞUSTOS AYINDA 1 KtŞİGECELİK YARIM PANStYON 50.000.000.-TL+KDV KAMPANYA 7 GECE 8 GÜN Y.P. KONAKLAMA KİŞt BAŞI 315.0O0.0OO.-TL+KDV RF./ERN \S\ON Tel 0 252-T6'1 90-91 Faks 0 252 4^6 70 0" E-maıl ınfoft hotelma\ıdenız com »"»w hotelma\ ıdenız com IJotel Captain Braguî GÜMÜŞLÜK - BODRUM Bodmm'un doğal kalao son koylanndan KOYUNBABA'DA 1 Kişi T.P. - 39.000.000 TL. 0-6 \aş ucretsız. 6-12 >aş O o50 ındırımlı. açık bufe kahsaitı. oğle yemeğı, 5 çayı. açık büfe akşam semeği. çocuk se büvtikler ıçın ha\uz. T\' salonu. bar. şark köşesı. gazetenız. kıtapiannız bızden Tel. : (0 252)388 66 27 GSM: (0 532) 265 78 45 WOR1D CARD VE B0NUS CARirMZA TAKStT OüUUâ HERKESE BİR RENK DÜŞTV, MAVİ GÖKOVAYA 0DA-KAHVALT1 HAZİRAN/EYIÜL TEMMUZ/AĞUSTOS TAM PANSİYON YARIM PANSİYON 25.000.000.-TL 20.000.000.-TL 15.0O0.0O0.-TL 30.000.000.-TL 25.000.000.-TL 20.000.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOÇUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOÇUKLAR %50 İNDİRİMÜ YALI/ÖREN MtLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila c hotmaU.com KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 204 Karar No- 2003 628 Davacı Malıye Hazınesı vekılı tarafından davalılar Ayşe Barut ve Recep Cabır \e arkadaşlan aleyhine açılan tapu ıptalı \e tescıl eskı hale getırme davasında davalılann adreslen tespıt edılememjş. yapılan araş- tınnaya rağmen de tespıt edılemediğinden ılanen teb- lıgat yapılmasına karar venlmış olmakla, Kaysen ılı, Melıkgazı ılçesi, Mımarsınan kasabası, Halıçukuru ve Dennöz mevkıınde bulunan 574 ada, 4 parsel taşınmaza aıt ımar çapının ıptalıne karar veril- miş olup. ışbu ılamın teblığinden 15 gün içinde dava- lılar Ayşe Batur ve Recep Cabır'ın ılamı temyız etme- sı aksı takdırde ılamın kesınleşeceğı hususu teblığ olunur 14 8 2003 Basın. 40261 Vatan ve Mehmetçik Bu yerler için Mehmetçiğin nasıl çılgmca harcandığmm acıklı öyküsü ise Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı yapıtında anlatılmıştır. Tarihten ibret almak ve bir şeyler öğrenmek isteyenler bu kitabı mutlaka okumahdırlar. Avdın AYBAY S aygın bir komutanımız, Ye- men'de, Galiçya'da nıçın Mehmetçik kanı akıttığımı- zın hâlâ sorgulanması gere- ken bir konu olduğuna değinmiştı. Irak'a asker göndenlmesıni hararet- le destekleyen bir gazeteci. bunu okuyunca, fırsat bu fırsat deyıp son zamanlarda bazı kesimlerde moda olan. sılahlı ku\"vetlere dil uzatma âdetıne uyarak. "Oralar vatan top- rağıydı paşam: Mehmetçik orada vatantoprağmısavunarakşehitokhT dıye bir makale döşendi. Bu bilgece (!) ve çarpıcı yanıt. öteki Amerikancı yazarçizer takunın- dan da hemen tam numara ve alkış aldı. tşte dıyorlardı, '•Görüyorsunıız, en \üksek komuta kademesine gel- miş askerler. tarihten,coğraiŞadan bi- haber olarak böyle vahim hatalar yapıyorlaıf Bu laflann altında vatan gızli mesaj ise şuydu. "Irak'a asker gönderme konusu askerlere bırakıl- mayacak kadar ciddi konudur: bu- nu da en ni yine biz biHriz." Bu kendını ve haddini bümezle- re ilk olarak geçen pazar günkü ya- zısında AB Sirmen en susturucu ys - rutı verdi: Önce bu lafi bir zafer eda- sıyla yumurtlayan zekı ve "aşın" kültürlü gazetecıye, Türkıye'dekı or- taokul düzeyindeki tarih ve coğraf- ya derslennde öğretilen ve her öğ- rencının bıldığı sınıdan bır bilgıyı anımsattı: Gaîiçya e\-vel-ezel Os- manlı toprağı olmanış bıryerdı. Bi- zim Mehmetçik. Gı liçya'ya Birin- cı Dünya Savaşı'nda, o toprakJarda Ruslara karşı savaşan Avusturya- Macanstan ordusuna cestek olmak ıçin gönderilmı ;ti. Kanını da, ülke- si ve ulusu ıçin hiçbır yaran olma- yan emperyalist hesaplaşma uğruna o yabancı ellerde dökmüştıi. Bu çarpıcı yanıtı daha sonra baş- kalan da yıneledıler: Galıçya'yı va- tan toprağı saymak düpedüz bilisiz- lıkti. Bu yanıt, kendini bilen bir ki- şı ıçın ağır bir uyanyı içeriyordu: "Arkadaş sen tarihimizde çokönem- b bir yeri olan Galiçyanın neresi ol- duğunu bile bilmezken. orayi vatan toprağı sanıp, savguı bir komutana dil uzatmaya utanmıyor musun?" Utanma ya da sıkılmarun belh bır ah- lak anlayışıyla bağmtılı olduğu bılı- nen bır şeydır. Kımı vardır kı, böy- le ufak- tefek yanılgılardan dolayı, hatası yüzüne \uruldukça kahrolur, harap olur; kımısı de. bırakın ufak tefeğı. patronun tıcan ışlenne aracı- lık edıp kendı kalıtesındekı bakan- larla vıcık vıcık sözlerle en bayağı- sından görüşme yaparken yakalan- dığında, tam bır pışkınlıJde, sınt- makla yetinir. Utanma duygusu ne yazık ki insanlara eşıtlık esasına gö- re dağıtılmış bır duygu değıldır. Onun ıçın bunu normal karşılamak gere- kır. Bu konuyla ılgılı olarak ırdelen- mesi gereken bır başka nokta da, bu- gün baâımsız ıki dedeti kapsayan top- raklann adı olan Yemen'ın Osman- lı Imparatorluğu zamamndakı sta- tüsüdür. Alı Sırmerûn de yazısında işaret ettığı gıbı. Osmanlı'da bugün- kii anlamda geçerli olan iilke ka\Ta- mı yoktur. Osmanlı toprağı ülke ya da vatan değıl. "mülk"tür. Bütün Osmanlı toprağı, Osmanlı halkının >ıırdu (\a- tanı) değil, sultanın mülküdür! tstan- bul, Anadolu, Rumeh gibi yerler ıçın geçerli ve etkin "mûlk" kavramı. Mısır, Libya, Hicaz, Yemen gibi uzak topraklar için de nazari olarak geçer- lidir ama, bu, aslında sadece sivasal bır varsavımdır. Oralarda merkezı yönetimin sözü pek geçmez; otori- te esas ıtıbanyia yerlı ahahden olu- şan yerel örgütlerde ve onlann şef- lenndedır. Buralar. -devım yennde ise- adeta "merkezehiçbirgetirisiol- mavan sömürgelerdir". tngilız. Fransız sömürgelerinde Londra, Pans sömürge\i ve sömür- ge halkını ılığıne kadar sömürüp el- de ettıği zengınlıklenn hepsiru mer- keze taşırken, Osmanlı. hıçbir geti- risi olmayan bu sömiirgelerınden herhangi bır şe\ almaz ve beklemez; sadece venr! O kadar kı. bu yerler- de Osmanlf nın parası bile tam ola- rak geçmez; Yemen "de para olarak Theresa'nın taleri tedavül eder. Hıcaz'da, Füıstın"de geçerli para ise Fransız Frangı'dır. Merkezde 186O'ta 2.5 milyon lıralık Osmanlı Kaıme'si çıkanlmıştır. Bu, bütün Osmanh top- raklannda tedavülü zorunlu paradır. Ne var kı Cıdde ve Yemen ıçin böy- le bır yasal zorunluluk yoktur. Yani oralarda Osmanh'nınresmi parası bi- le geçmez. Mehmetçiğin kanını dök- tüğü Yemen. işte böyle bir vatan (!) toprağıdır. Bu yerler ıçın Mehmetçiğin nasıl çılgınca harcandığının acıklı öykü- sü ise FaühRıfkı Atay'ın Zeytin Da- ğı adlı yapıtında anlatılmıştır. Tanh- ten ıbret almak ve bır şeyler öğren- mek isteyenJer bu kitabı mutlaka okumahdırlar. AB veya Yeni Sevr...-II- Prof. Dr. Ünsal YAVUZ AnkaraÜniversitesi Öğretim Üyesi Şımdi Avrupa Birliğı Parlamen- tosu"nun gözden uzak tutulma- ya çalışılan ve ülkemızde soy. din, dil ayncalıklan yaratarak devle- timizın ülke ve ulusuyla bölünemez bütünlüğüne yönelik kararlanna kı- saca göz gezdırelım. 22.12.1993tarihfikaran Türk dev- letının bütünlüğü. yalnızca Kürtlerin kendı dıllennı kullanma \ e öğrenme hakkıyla ve gelenek ve göreneklen- nin \ ı arhğını sürdürmesıyle, fakat ay- nı zamanda uygun düzeylerde ıdan özerklıkle de uyumlu olabıbnelıdır. 18.1.19% tarihB karar: Kürt va- tandaslanrun Türkiye ıçinde bir tür kültüıel özerklik elde etmelen ıçin, banşçıl yoUardan çaba gösterme hak- lan tanınır. 10.6.1996tarihlikaran Avrupa Par- lamentosu. Türk yetkılılerden Türki- ye'de bulunan tüm Kürtlenn hakla- nnı tanımasını ister 195.19%tarinB karan Avrupa Par- lamentosu, Türkıye'nın Kuzey Irak'ta bır giıvenlık bölgesı yaratma niyeti- ni mümkün olan en sert terimlerle red- deder ve bu girişimi, cıddı bır ulus- lararası hukuk ihlali olarak değer- lendinr. Türkiye'\T bu plandan \az- geçmeye ıkna etmesi ıçin AB Kon- seyi'ne çağnda bulunur. 175.1998tarihlikaran Avrupa Par- lamentosu, Türkıye'nın Kuzey kak ışgalinı lanetler ve PKK terorizmiy- le başetme ihtıyacının mılletlerarası sınırlann ihlal edilmesını haklı kılma- dığını duşünür. 8.11J000 tarihli rapordan: Avru- pa Birliği devlet yetkililerinin mer- kezi idareden mahalli idarelere dev- rini savunmakta ve bu amaçla mahal- li idareler reformu tasansının kabu- lünü ıstemektedir: "Merkezüdarenin mahaffi yönetimüzerindeki denetimi güçlü olmava devam ctmektedir. Da- ha öte bir adem-i merkeznetçiliği amaçlavan ve hâlâ bakanlıklar ara- sında görüşülmekte olan mahalli yö- netimeSşkinvasataslağıınıkabuledi- mesini beklemektedir.'" 24.10.19% tarihli karar: 1) Avru- pa Parlamentosu. dünyaran hertara- findaki milyonlarca Ortodoks Hıris- tiyan ıçin Konstantinopolıs'teki (!) patrikhanenin önemini göz önünde tu- tarak. Türk yetkililerinin Ekümenik Patnkhanenin tam olarak korunma- sı konusundakı jaikümlülüklennın farkında olarak, diğer dınsel yerlenn korunması yönünde gerekli önlem- len alması için Türk yetkılılerine çağ- nda bulunur. 2) Avrupa Parlamentosu, patrik- haneye doğrudan bağlı olan Heybe- liada Ruhban Okulu'nun derhal ye- nıden açılması çagnsında bulunur. (Parlamentonun 13.11.2001 tarihli karannda avnı konu \inelenmektedir) 8.112000 tarihB rapor: "_Hevbe- üada'daki ruhban okulunun kapah kalması konusu da dahil olmak üze- re, 1923 Lozan Antlaşması kapsa- mında olsunlar olnıasınlar. Müslü- man olmavanriimkesimJerin somut taleplerinin gerektirdiği gibi incelen- mesL.'" ıstenmektedir. 18.1.1996,19.9.19% v« 173.1998 tarihli kararlarda; Türkiye 'nin ada- yı askersizleştirmesi. Kıbns sonınu- na adil ve uygulanabilir bir çözüm bu- lunması yolunda BM kararlanrun ka- bul edılmesı, Kıbns'ın Avnıpa Bır- lığı'ne katılması yolundakı görüş- melenn kesintısız olarak devam edıl- mesı konulannı ıçermektedır. 15.1 U000 tarihli karan ıle A\TU- pa Parlamentosu. 1980"lı yıllardan ben 1915-1917 olaylannıBM'nın 9. 12.1948 tarihli karanna uygun ola- rak "soykınm* olarak üan etmış ve bu- nu Türk hükümetlerinın de kabul et- mesını ıstemıştır Türkıye"nın bu ol- guyu reddetmesının AB üyelığının kesm eneelı olduğunu açıklamıştır. 25.10İ001 vç 13.112001 tarihli ka- raıiannda ise A\nıpa Parlamento- su. Türkı>e'nın fınansal knzden kur- tulabılmesı ıçın IMF ve Dünya Ban- kası'nın destek sağladığı ekonomik reformlarla ilgilı olarak hükümetinal- dığı kararlan \e çıkardıgı yasalan memnunıyetle karşı lamakta ve bun- lann "\B üveliği jçin gerekli kriter- lerin yerine getirilmesine yardımcı olacağınr \iırgulamaktadır. Sonuç: A\Tupa Birliği üyelerinin yıllardır, ülkemızi aralanna alacak- lan yolunda bağımsızlık ve egemen- lik haklanmıza saldın nıtelığindekı kabul edılemez ve sonu gelmez ısrar- lı ısteklerının yanı sıra ınandıncılığı- nı yıtirmış sözlerinın artık, bir türlü kabullenemedikleri Lozan Antlaş- masrnın rövanşını almaya dönük ol- duğu, sınırlı sayıdakı ahmak ve ışbir- lıkçı vatandaşımızın (!) dışmdaki so- kaktakı sade vatandaşlann bile görüp anladığı ve tepkısını dıle getırdıgi yadsınamaz bır gerçektır. Bütün bunlardan sonra bugünler- de bir deakılve manûktan uzak "Lo- zancnSevTCİ" tartışmasını kamuoyu- na mal etmeye çalışan sözde kalem- şör geçınen ahmaklar ıçin Verheugen, KarenFogg.Oosdander,Giscardd'Es- taing, Bn Mhterrand, Bush, VV'olfo- witz, Grosmann, Rumsfeld. vb. küs- tahça sözlen ve davTanışlan. başımı- zın torbalanması. ellerımızın kelep- çelenmesı gibi ulusumuza doğrudan yapılan saldın da bır anlam taşımı- yorsa. böylesine işbirlikçilik\e satıl- mışlık ruhu ıçinde. gözleri dönmüş ve kendınden geçmışlere söylenecek tek şey kalıyor: Bu ülke, geleceği sız- lere bırakılamayacak kadar saygın ve onurludur!.. O halde göre\ r . yine Atatürk'ten aldığı güçle laik ve de- mokratik Türkiye Cumhuriyeti de\ - letinin ülke \e ulusuyla bölünemez bütünlüğüne ödünsüz ve kararlı bır biçımde sahıp çıkma görevını üst- lenmış olan toplumun dınamık ve ulusal güçlenne kalıyor... DÜZELTME: Dünkü yazımda Se\T'i imzalayanlardan Rıza Tevfık Sadrazam Tevfık Paşa olarak çıkmış- tır. Donemın Sadrazamı Damat Fe- rit'tir, düzeltir özür dilerim. KÜLTUR • SANAT (02121 293 S* 7« '2003 YILI MÜZAYEDELERİNDE REKORLAR KIRARAK ZİRVEYE ÇIKAN ARTIMEZAT SONBAHAR MÜZAYEDESİ İÇİN ESER TOPLAMAYA BAŞLADI EN DÜŞÜK KOMİSYON(%12,5) EN ERKEN ÖDEME EN YÜKSEK DEĞERLENDİRME TABLOLAR, OSMANLI VE AVRUPA ESERLER; PORSELEN, CAM, SERAMİK OBJELER, TUĞRAL1 VEYA DAMGALI GÜMÜŞLER. KU'RAN-I KERİMLER, FERMANLAR, HATLAR, f\ EDİRNEKARİ VEYA SEDEF KAKMA, AHŞAP ESERLER, HAL.1LAR, NADİR KİTAPLAR VE GRAVÜRLERİNİZ... "YAPACAĞIMIZ ÜCRETSİZ EKSPERTİZ İLE ESERLERİNİZİN GERÇEK DEĞERJNİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. ARTI MEZAT TEŞVIKIYE CAD NO.95/4 TEŞVIKIYE - IST. Tel (0212)261 62 55-261 62 Sl E-maıl. artı@artımezat com.tr ww» artimezat.com tr Artı Mezat bır Can Has ve Tantekin Antik ortak gınşimıdir. * . • ' BeyoğL ALKAZAR 293 24 66 OrtaKoy FERIYE 236 28 54 Osmanbey GAZI 247 96 65 KadıkO)REXX 336C112 1 2 0 0 - U 15 1 " 0 ö 1 3 ' 5 2' ' 5 1 2 0 0 - 1 4 1 5 - 1 6 3 0 - 1 3 4 5 - 2 ' 15 11 00 -13-00 -15 00 -17 15 -19:30 -21 45 1 1 15--| 315-^5< 5-1715-19-5-21-15 ^ 2 0 0 2 BERLIN FILM FESTIVALI YARIŞMA F I L M I ^ KÖTÜLÜK ÇİÇEÖİ lefleur du mal •MTrtfüEBAKECır C L A U D E C H A B R O L fılmıBENÛiTMAGıMEL PENCERE Kafalar Karışık Sorun Saydam... 3 Kasım seçimlerinde AKP tek başına siyasal ik- tidar koltuğuna oturdu.. Ama ne toplum yerli yerine oturdu.. Ne laik Cumhuriyet Devleti.. Bugün tartışılan birıncil konu ne?.. Soruluyor: - AKP iktidarı değişti mi, Islamcılığı bıraktı mı, yoksa takıyyeci mi?.. Yanıt sorunun içindedir.. • Insanlık tarihini birkaç tümcede özetlemek için kaç nirengi noktası var?.. Bir: insanın göçer olduğu süre kim bilir ne kadar uzun birzaman dilimi... Iki: Yerleşik düzene geçiş tarımla başladı, kim bi- lir kaç bin yıl sürdü?.. Üç: Tanmdan endüstriye geçiş, fabrikanın kuru- luşu ise dahadün gibi.. Bugün dünyada zamanlar iç içe yaşanıyor, gö- çer toplumlar da var, tarım düzeninde yaşayanlar da... Sanayıleşmiş toplumlar teknolojik devrimi de ar- kalarına almışlar, insanlığın canına okuyorlar.. ge- zegeni bitiriyortar, doğayı tüketıyorlar, bunun adı- na da sözde uygarlık deniyor. • Türkiye bunun neresinde?.. Iki arada bir derede... Tanm toplumu devlet düzeninde dincidir, ucun- dan kıyısından sanayıleşmeye bulaşmakla bir top- lum 'Aydınlanma'y\ gerçekleştiremez; zor iştir bu sürecin başanya ulaşması ve demokrasinin kurul- ması... Sancılannı çekiyoruz.. Kafalar kanşık.. Neden karışık?.. Çünkü genel geçer şartlanmada seçimle gele- nin ille de demokratik olduğuna ilişkin yüzeysel bir kanı var... Atatürk 1923'te Cumhuriyet'i kurdu, 1924'te hı- lafeti kaldırıp dinci devlete son verdi, 1926'da Av- rupa'nın en demokratik yasasını aktarıp aile huku- kunda kadın ile erkeği eşitledi, ardından kadınla- ra seçme ve seçilme haklarını tanıdı: Batı demok- rasilerindeyüzlerceyıl süren savaşımlavedeğişim- le ulaşılan demokratik haklan alfabesiz bır tanm top- lumunda gerçekleştirdi... Bu iş aşağıdan yukarı genel seçimle olmadı.. Yukardan aşağıya gerçekleşti.. Peki, "Yapılan eylem demokratik mi, değil mi" sorusuna nasıl yanıt vereceğiz?.. İşte bunun adına bal gibi "demokratik devrim" denir; deyim bilimseldir. • 3 Kasım seçimleriyle iktidara gelen AKP şimdi üniversiteyi hedef belledi... Niçin?.. Çünkü dinci kafa laik kafaya düşmandır; laikli- ğin benimsenmediği bir üniversitede bilimi ara ki bulasın; hele inançla aklın çatıştığı siyasal ortam- da üniversiteyi dinci iktidara bağlarsan, "medre- se"oluşturursun. AKP hükümeti takıyyeci iktidann gücüyse, üni- versiteyi yok etmeyı tasarlıyor demektir!.. AKP se- çimle iktidara geldi diye bu sorunun içenği değiş- mez. • Üniversiteyi siyasal iktidann egemenliğinden ba- ğımsızlaştırmak -hele "Hükümet takıyyeci mi, de- ğil mi" sorusunun geçerli olduğu bır ülkede- bi- lim özgürlüğü anayasasının birinci maddesi vete- mel ilkesidir. Loryma Resort Bya5amtam Turunç. Güne> Ege'nın fı\ortlarla bezenmış nefes kesıcı coğraf- yasının en güzel ko\ lanndan bın Lonma Resort Hotel \ amaç- lann vejetasyon dokusuna gızlenmış. kovıın büşıJlevıcı. mıstık panoramasına rümüvle hükmeder konumda. sıra dışı bır tesıs. Ormanlardan ınen sennletıcı esmnler. düşük nem oranı ve bol oksıjenlı. sağlıklı ha\ası\la ıdeal ıklım koşullanna sahıp Eko- çıftlığınden kendı sütûnü. pevnınnı. kremasını. yumurtasını te- mın eden. kendı ürertığı -\örenın en kalıtelı- ze\tınyağını kulla- nan. damak ze\kı kadar sağlıklı beslenme ılkelenne de du\arlı bir mutfak Konforlu apart daıreler. açık bufe restaurant. pool- bar. ouidoor-bar. açıkkapalı \uzme havuzlan. jakuzı. fitness- center. sauna, süper dısko. bılardo. dart. tenıs. masatenısı. çocuk kulübü. doktor sen ısı Lısansh rehberlerle mountaınbıkıng, sea kavakıng. trekkıng. can>omng, scuba dı\ıng. raftıng... Ruh-zi- hın-beden sağlıgı programlan. Ayııneda konsültasyonu, T'aı- Chı. \bga seansian. aromaterapı masaılan. doğal zayıflama kür- len. yüz-vücut bakımı "Özel anırnasyonlar". "sürpnz show- lar"dan anndınlmış. arabesk müzığı uzaktan bile du\amayaca- ğınız. kent vaşamımn uprattığı insanın pozınf yaşarn enerjısıyle dolu aünlük yaşamına donmesını hedefleyen. kültür ve çeue dostuBırışletmeanlayışı Detaylıbılgı www.loryma.com Tel: 0252 476 72 20-24 Faks: 0252 476 72 25 infot" loryma.com Cumhuriyet Dostlanna %20 indınm 1+3 taksit emin igüs bu dı. CD VE KASET "Dezderabrgidet TkfİJn ydoc pdcr Bu dünyt bir penccrc HagekntakJigida" 'cere J^İÇRErMSIANESİ-SMMSmb''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog