Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 17 w ABDheyeteriAnlara'ıla nabatutuyormş. Aüyorsa tutartirt Eteköwikposta:derazsom©cumhuriyekcom.tr Tet: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 -TBMM'de45doktor çalışıyormuş... "Bakalım ne teşhis kovacaklar!" KanıtIhsan Sanıvar: "Her seçimde birleşmeme konusun- da birleşen ve inatla aynı aymazlığı sergile- yen solcular, duvarla- nna astıkları bir takım vecizelerin yanına bir de Einstein'in şu sap- tamasını assalar yara- rı olur mu acaba: Bir şeyi defalarca tekrar- layıp farklı sonuç bek- lemek aptallığın kanı- tıdır." SSK urtuluş Savaşı yıllarında Istanbul basını ne yapıyordu da şımdılerde bazı gazete ve ga- zetecıler "mutareke basını" dıye eleştırılı- yor? Bu tur eleştınlere muhatap olan gaze- tecıler nıye sınırlenıyor'? Sınırlerıne hâkım olamayan- lar nıye kalemlennden kufuryağdırıyor^ Soruları uzat- manın gereğı yok Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı'nın başkentı Is- tanbul ışgal altındayken Istanbul basını ışgalcı Ingı- lızlerın, Fransızların, uzakta da olsa Amerıkalıların sozculuğunu yapıyordu Kendılerıne somurgecıler- den somurgecı beğenıyordu Mandalardan manda seçıyordu Istanbul basını kapı aralığında buyruk bekleyen bir uşak gıbı emperyalızme hızmette kusur etmıyordu Karşılığında da satılmış kalemler, ışgalcılenn sofrasın- dakı artıklarla beslenıyordu Beslendıkçe, Kurtuluş Savaşı'nı verenlerı ası olarak nıtelıyor, eşkıya çetesı olarak tanımlıyordu Aşağılıyordu Kufredıyordu Cascavlak En ağır hakaretler Buyuk Mıllet Meclısı Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal e yağdırılıyordu Kı boylece Istanbul basını emperyalıstlerın gonlune su serpmış oluyordu1 Ankara Hukumetı savaş alanlarında zafer kazan- dıkça Istanbul basınının satılmış kalemlerı hakaretle- nnın dozunu daha da arttırıyor, gerçeklerı gormek yerıne emperyalıstlerın kucagına daha çok oturmayı yeğlıyordu Alışmışın kudurmuştan beter olması gı- bı gozlerı uşaklıktan başka bir şey gormuyordu Anadolu'dakı yoksul halkın, zıncırlennden başka yı- tırecek bir şeyı kalmamışken onların Istanbul'da ra- hat bir yaşamı vardı Osmanlı'nın devlet katında ıtı- bargoruyor, emperyalıstlerce sırtları sıvazlanıyordu Sonra ne oldu9 Kurtuluş Savaşı kazanılıp da Turkıye Cumhurıyetı kurulunca, Istanbul basınının satılmış kalemlen kelı- menın tam anlamıyla "cascavlak" ortada kaldı Kendılennı koruyacak ne Ingılız vardı, ne Fransız Amerıka çok uzaktı Emperyalızm boyledır Kullanacağı kadar kullanır, ışı bıttığınde çop sepetıne atıvenr Yakın tanhımız bunlarla doludur Yarın da aynısı olacaktır Çunku bunlardaha bugunden "cascavlak" ortaya çıkmıştır ve satılmışlann, doneklenn sınıriennın bozul- ması, kalemlennden kufur yağdırmalan bundandır1 Hıç kuşkunuz olmasın emperyalıstler geldıklen gı- bı gıdeceklerdır! Gıderken de ışbırlıkçılennı aynen dun olduğu gıbı cascavlak ortada bırakacaklardır Hanı belkı ceplerıne pasaport koyduklan, oturma kartı verdıklerı bir ıkısını yanlarında gotururler! Ne de olsa, devır değıştı Istanbul'da SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, hastanenın yar- dım derneğine bağış makbuzu kesile- rek sigortalı hastaların dahi ameliyatlan 50 ila 150 milyon lira arasın- da ücret karşılığı yapı- lıyor olabilir mi? Has- tanede onca eksik var- ken kanların laboratu- varlara tıip sistemiyle aktanlması için dernek kanalıyla 1 trilyon lira- lık ihale açılıyor olabilir mi? Dernek aracılığıy- la daha önce işe alman personelin işten atılıp yerlerıne AKP'nın üç il- çe başkanından selam getirenlerin alındığı doğru olabilir mi? SESStZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hattı erdıncutku ı yahoo.com Dıkkaaaat, kalpazanlar SAHTE GAZETE basıyorlar' Siz de kendinizi affedebilmelisiniz' Ewel zaman ıçınde geçen, kıssadan hısselık bir oykuyu Ayşegül Tokatlı gondermış- Zamanın unlu bılgesıne sormuşlar "Insanoğlunun senı en çok şaşırtan davranışları nedır?" Bılge kışı tek tek sıralamış "Çocukluktan sıkılıriar ve buyumek ıçın acele ederler Ne var kı çocukluklarını ozlerler Para kazanmak ıçın sağlıklannı yıtırırler Ama sağlıklannı gen almak ıçın de para oderler Yarından endışe ederken bugunu unuturlar Dolayısıyla ne bugunu ne de yarını yaşariar Hıç olmeyecek gıbı yaşariar Ancak hıç yaşamamış gıbı olurler " Bılgeye bir soru daha sormuşlar "Pekı sen ne onenyorsun?" Bılge yıne sıralamış: "Kımseye kendınızı sevdırmeye kalkmayın Yapılması gereken tek şey, sadece kendınızı sevılmeye bırakmaktır önemlı olan, hayatta en çok şeye sahıp olmak değıl, en az şeye ıhtıyaç duymaktır Sızı seven çok kışı vardır ama onlar duygulannı nasıl ıfade edeceklennı bılmeyebılırler Bazen başkalan tarafından affedılmek yetmez, sız de kendınızı affedebılmelısınız " ÇEDKÖSESİ OKTAY EKİNCİ Muğla'da Sanatın Evi... KİM KtME DUM DUMA BLHIÇ \K behicakn turk.net Kultur \e sanat ortamlannın en yoğun ve "verinüT yaşandı- ğı >erler, genellıkle Tarüıselme- kânlar" oluyor Tıpkı Bevoğhı gıbı, Ortaköv eıbı Galatagıbı Hatta yıne Istanbul da, orne- ğın modern kentleşmenın sım- gesı \ e başanlı örneğı kabul edı- len Ataköy'de bıle eğer eskı "Baruthane" bınalan bulunma- saydı YunusEmreKülturMer- kezi nasıl doğabılırdı kı 9 Benzer şekılde, Eskişehir'de- kı kultur yuvasına donuşen eskı "HaT kompleksı, Ordu'da sa- nat gostenlenne aynlan tanhı "Kffise" bınası, antık tıv atrolan- mızdakı etkınlıkler \ e daha bır- çok uv gulamalar, tanhle bugune aıt kultur ortamlannın kucaklaş- masındakı Anadolu yu da sar- malayan ornekler Işte bu çağdaş uygarlık buluş- masını, bır suredır "Muğlalüar'' uzaktan !>eyTedıp, ımarpolıtıka- lannı ıse genellıkle **\eni rant alanlanna" bağlayan kımı yerel yonetıcılenn SIT bolgelennı >e- nıden kazanmak yerıne "uvdu kent" peşınde koşmalan da ga- lıba aynı beslenmeden uzak kal- malarının bır urunu olsa gerek Bu nedenle kımbılır kaç kez yazdığım "beledive başkanlan da kentin eski semtiennde \e ta- rihi bir binada otursunlar._" dı- leğım aslında sadece onlar ıçın değıl "kent" ıçın gereklı 'Zenginlere' de örnelı. tşte bov lesı bır sureçte "Muğ- la Sanat Evi" gırışımı çok daha onem kazanıyor Yaklaşık 20 yıl once, kentin en ışlek caddesın- dekı eskı bır evı antık Muğla'nın "MaboDa" adıv la kultur y aşa- mına kazandıran Gokhan Çağ- lav, şımdı de 100 yaşındakı bır once ' ÇİZGİLtK KÂMİL \ÎASARACI kamilmasaraci'! mynet.com HARBÎ SEMİHPOROY semihporoy(a yahoo.com 100 vühk ömrüne, 100 vıl eklendi... da yaşıyorlar Kentıne ve kul- turune gonulden bağlı Muğla aydınlarından Gokhan Çağ- lav'ın asırlık bır konağı restore ederek gerçekleştırdığı "Muğla Sanat EvTnde, eskı guzellıkle- re yenı duşler \ e duşunceler ek- Esinlenme dünyası Sanatın utopvalan açisindan da "geçmişfc geleceği kavuştu- ran" bu bırlıktelığı sadece "ta- rihe oztemk" (nostaljı) açıkJa- yanlar, vanılgı ıçındedır Çunku, eskı kent dokulan v e tanhsel dennlığı olan yapılar, aynı zamanda ınsanoğh*ıun "akıl ve yaraücıhk" bınkimle- n\ le bırlıkte "sosyal >'aşam kül- türünü"devansıtırlar Yuzler- ce ve bınlerce yılın "insanhkka- zanınüanvla'" ıç ıçe vaşamanın yarattığı duygu ve etîalenmeler ıse "tophımsal Ueriemevi" du- şunce ve bılınce taşıyan çok yonlu bır "esin dumasını" oluş- turur Nıtekım, ozellıJde gelecek ıçın sonımluluk duyan aydınla- nn artık ev lennı de eskı kent do- kulanna tasımalan. ışte bu "ta- rihsel beslenmeyi" doyasıya ya- şamak ıçın Kentin bu uygarlık mekânla- ratdakı yıpranmalan sadece konağı aynı çağdaşlığa armağan ettı Kentin anıtsal mekânlarından \ağcılar Hanı'nın tanhı taş du- van bovaınca uzanan Hekünba- şıSokak'takı sadece lOvıllığına kıraladığı ozgun mımanlı bına- ya belkı de tum bınkımmı har- cayarak, u Muğla 1 nın«fesızzen- ginkrine ders olacak" bır ornek de yaratmış oldu Artık, eskı ev lennı terk eden ya da paralannı bu evlen y aşat- maya değıl. byılarda arazı al- may a \ e apartman dıkmev e ayı- ran Muğlalılar da Gokhan Çağ- lav "ın "özvçrfli çabası" sayesın- de bu mekânda "kimliklerini' 1 anımsayıp. belkı de "oztem" gı- derecekler Huzurlu bahçesınde. anılarla yuklu muştemılat kalıntılannın arasında ve yoresel mımannın zarafetıv le bezelı ozenle duzen- lenmiş odalannda, geleneksel v e modern sanatlardan yerlı mut- tağın lezzetıne kadar genış bır kultur zengınlığıy le buluşarak, belkı o terk ettılden kendı eskı ev lennı de yenıden vaşatmava karar v erecekler Bır "sanat evi" ıçın, bundan daha kutsal v e coşkulu bır hız- met başka ne olabilir kı° Oekincifa cumhunyet.cnm.tr OTOBÜSTEKİLER KE\L\LIRGE\Ç TARİHTE BUGÜN ML MTAZ ARIKA\ 24 Ağustos wtctc.mumtaz-arikan.com Amator mııttr Cfteral'trı "IdealSarat/'dye adlatdtrdijı //>/ BIR POSmCfNM AK/L ALMAZ YAPff/f. 1924 'TE 8UGUA/, G&HStZ POSTA DAĞ/T/C/St CH£ML, 80 Y4ÇINDA OLDU. IŞI S£X£S/ UZIIN YUKÛYÜf- LBK YAfH/ZKEH DUŞL£#ıA/O£Kt SABAY! PLAUIAMAKTM, 8ü- AMAÇLA SULDU&U ILSIUÇ TXŞLAItl BlRiKTIZMEIcrEYDt. 18fS YlUUOA, DGOME'PE AU>/Sı ARSAOA INŞAAV4 &4ŞLAOI /fl/- SANLAGIU AMYLAG/UA /U.ûfRMAOAti, ÇALIÇTI. OiPrLAg, P£NCEeELER, LEL££, K£MDt BUU1ŞU OL4M BıÇıM V£ TEKNlKLE OS7A- YA ÇIKTt YUZEYLER. ıN£AN,HAYt/AU VE BtTKI MOTIFLB- &YLE KAPLAHDt BufJUIUIÇIÜ, ÇlMENTV^ÇAHULTAfl YE OENIZ. KABUKIA/Zl ICJJLLAMOI- SON(JNDA,2£ H> SBA/lfU- ĞIN0E, 12 fn YUKS£KUĞINOE*U "SAGAY"'MEYDANA GELDt B/eÇOK SANAT TAezifJlN (Ç IÇE OLDUĞU Y/4P/DA; SıR YAK/OAAJ A/A- IF OZELUKLEIS. AGl/?. BASARK6N, Dı€BR. YASJDAM UMLÜ ıSFnNYOL MltAARI GAUDl 'MlN YAPlTLAEIfJI ANIMSATA/J ŞEYLER. VAR SAA/K/.. PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU Savaşlar, Vatanlar ve Joseph Goebbels Geçen hafta emeklıye ayrılan bır orgeneralın soz- lenyle başlayan "vatan tartışmalan"n\ ızlerken, Hit- ler'ın "Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı" Jo- seph Goebbels ı anımsıyorum Çok zekı ve çalışkan bır ınsandı Goebbels 1922 yılında Heıdelberg Unıversıtesı'nde Alman filolojısı dalında doktorasını tamamladığında 25 yaşında, ede- bıyat, tıyatro ve gazetecıhkle uğraşan genç bıraydın- dı Unıversıte yıllannda sosyalıst duşuncelerle tanış- mıştı Okulda en değer verdığı hocalan gıbı nışanlısı- nın aılesının bır kanadı da Yahudı'ydı Çevresı, parlak bır sıyasal karıyer yapmak uzere A/manya Sosyai De- mokrat Partısı'ne katılmasını bekledığı sırada "dön- du", dondukten sonra da azılı bır antıkomunıst ve an- tısemıtıst oldu 1924 yılında arkadaşlık kurduğu bır grup nasyonal sosyalıstın aracılığıyla Nazı Partısı'ne katıldı Savaş yenılgısınden sonraAlmanya'nın ımza- lamak zorunda kaldığı Versaılles Antlaşması'nın ağır koşullan, bırçok yaşıtı gıbı onun da "mıllıyetçılık-ırk- çılık" duygulannı kabartmıştı Kasım 1926'da Hıtler tarafından Nasyonal Sosya- lıst Alman Işçı Partısı'nın Berlın Bolge Şeflığı'ne atan- dı 1933 yılında Hıtler'ın ıktıdan ele geçırmesıne ka- dar geçen yedı yıl ıçınde Berlın'de nasyonal sosya- lızmın gelışıp guçlenmesınde buyuk yararlan olmuş, 1928 yılında tum Almanya ıçın geçerlı olmak uzere Nazı Partısı'nın propaganda mudurluğune getınlmış- tı Iktıdara el konulmasından sonra "ulusal propa- ganda" mekanızmasını ele geçırdı "Halkı Aydınlat- ma ve Propaganda Bakanlığı" Goebbels ıçın kurul- du Aynı zamanda da yenı oluşturulan "Kultur Oda- s/"nın başına getınldı Artık propagandanın yanı sıra dolaylı olarak da olsa basın, radyo, tıyatro, sınema, edebıyat, muzık ve guzel sanatlan da etkıleyecek gu- cu vardı 1939 Eylulu'nde Almanya'nın Polonya'ya saldır- masıyla başlayan II Dunya Savaşı Goebbels'ın ko- numunu etkılemedı Başta, kazanılan zaferler sıra- sında ona pek ış duşmuyordu Ne var kı Stalıngrad ve Afnka'dakı yenılgıler savaşın akışını değıştınnce şansı açıldı, "yenılgının üstesınden gelme konusun- da partak bır propaganda ustası" olduğunu kanıtla- dı Goebbels'ın propaganda stratejısı, "tanhsel pa- ralellıkler"e, "karşılaştırmalar"a, "tanhın kaçtnılmaz yasalan"na dayanıyordu Almanlar ıçın Almanya dı- şında "yenı vatanlar" ıcat edıyordu Nerede Alman ya- şamışsa, yaşıyorsa,orası "vatan"ü\ Polonyalılannul- kesınde Kotovvıtz (Konıgsberg), Çeklenn ulkesınde Bohemya (Bohmısches Land), Romenlenn ulkesınde (Sıebenburgen) "Alman vatanları"yü\ Tabıı Volga Al- manlannın yaşadığı Sovyetler Bırlığı topraklan da Bu kadar çok "vatan"\ olan bır ulusun yıtınlmış o "vatan toprakları"nt yenıden ele geçırmek ıçın "topyekûn" bır savaş surdurmesı kadar doğal ne olabılırdı? Alman ulusu radyolannın başında Hıtler'ın, Goeb- bels'ın savaş çağnlannı dınlıyorlardı Nazı onderlen alanlarda toplanan kalabalıklara soruyorlardı "Tere- yağı mı, yoksa toprak mı ıstersınız?" Gozlennı yenı "vatan topraklan" burumuş kalabalıklar da "Toprak ıstenz 1 " dıye bağınyorlardı Sonra can alıcı soru ge- lıyordu "Wollt ıhr den totalen Kneg? I Topyekûn sa- vaş ıstermısınız?" Kalabalıklar yanıt venyordu "Ja 1 lEveV " Joseph Goebbels once "Der Angrıff" (Saldın), 1940-1945 yıllan arasında da "Das Reıch" (Devlet) dergılennın yayın yonetmenıydı Bu dergıler yanlış "vatan" tanımlannın uluslan ne buyuk felaketlere su- rukleyebıleceğını gosteren ıbret belgelendır Alman- lann yenı "vatan" arayışlan Avrupa'da tam 50 milyon ınsanın olumune neden oldu Goebbels ıse son ana kadar Hıtler'ın yanından aynlmayan tek Nazı onde- nydı Hıtler'ın Berlın'dekı sığınağında kuşatma altın- dayken 1 Mayıs 1945 gunu çocuklannı da oldurerek kansıyla bırlıkte ıntıhar ettı Kımı tanhçıler Goebbels'ın 1924 yılındakı "dönü- şü"nu, daha sonra da azgın bır antıkomunıst, antıse- mıtıst ve savaş çığırtkanı oluşunu, ayağında çocuk- luğunda geçırdığı bır hastalık sonrasında kalan sakat- lığına, bu nedenle I Dunya Savaşı sırasında askere çağnlmayışına bağlıyorlar Bunun onda denn bır aşa- ğılık duygusuna yol açtığını, tum yaşamını bu "eksık- lık" duygusunun yonlendırdığını soyluyorlar Bunu an- layabılıyorum da, bızım "yenı vatan" arayıcılanna ne Yoksa onların da mı bır taraflan eksık? E-posta:dkavukcuoglu" superonline.com Faks:0212-234 68 73 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAM 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDAN S\ĞA. 1/Bırsesınva- yınımıyla olu- şan şıddet, vu- ru, ton gıbı de- ğışıklıklen du- zenlemeve va- ravan avgıt 2/ Yankı Mek- sıka"va ozgu. bır tur mısır ekmeğı 3/ Ta- but Erkek bale sanatçısı 4/ Kalın bukulmuş sı- cım Cuma namazın- dan once y a da cenaze kaldınlırken mınare- lerde okunan salat 5/ Turlerın. ortav a çıktık- lan zamandan bulun- duklan zamana değın geçırdıklen gelışım evrelennın tumu 6/ Kutahva'nın bır ılçe- sı Baryum elementı- nın sımgesı II Tuncelı'nın bır ılçesı Kotu. fena 8/ Bayındır Toplum yaşamına gıren geçıcı venılık 9/ Son derece v oğun bır kutle çekımıne sahıp olan v e bu nedenle çekım alanına gıren hıçbır şeyı, hatta ışığı bı- le bırakma>an varsa>imsal gokcısmı YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kaplama >a da doldurma ohnayan "— belledığın bır yola v alnız gıdeceksm" (Tevfik Fıkret) 2/ Afhka'da vaşavan bacaklon be>az çızgılı bır hayvan Bohnelı goçebe çadın 3/ Denıze uzanan dar ve alçak kara par- çası Kertenkele densı 4/ Bır gorevm yurutulebılme- sı ıçın merkez olarak seçılen yer Bademden yapılan şerbet 5/ Orkestra şefının orkestrayı yonetırken kullan- dığı ınce değnek 6/Tembellık Kuzusesı 7/Yağma Şube, dal 8/Dâhı "'Değışmerun — olduğu yerde Gu- zeldır havat" ( \ H Tanpınar) 9/Motorlu taşıtlarda dı- reksıyon ıle tekerlek arasındakı bağlantıyı sağlayan mıl Alumınviim bakır ve magnezyum katılmış çınko r alaşımlarınaverılenad *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog