Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2003 PAZAR 16 TELEVİZYON cumtvfa cumhurfyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Sert Adam 12.30 Show 7V Macera #Bır sigorta şirketinde eksperlik yaparak haya- tını sürdüren bir adamın, meydana gelen bır kazanın ardındaki gerçekleri araştırmasıyla başla- yan olaylar anlatılıyor. Yön: Aykut Düz. Oyn: Cü- neyt Arkın, Nurgül Kaya. İntikam Vadisi 12.30 TRT 1 Gerilim ©(VengeanceVaDey)- Üvey kardeşı tarafın- dan hamıle bırakılan bir kadını korumaya ça- lışan Owen'ın başı feci şekilde derde girer. Yönet- men: Richard Thorpe. Oyuncular: Burt Lancester, Roben Walker (1951 ABD, 83 dk). Jones Geliyor 13.00 CNBC-e Güldürü (Along Came Jones) - Kasabadakiler onu şöhretli silahşör Monte Jarred ile kanştınrlar ve ortalık birbirine girer. Gerçek Monte ise bu sıra- da yaralı bir halde saklanmaJctadrr. Yönetmen: Stu- art Heisler. Oyuncular: Gary Cooper, Loretta Young, William Derrİarest (1945 ÂBD, 90 dk). tris 14.30 C//VE 5 Dram (Iris) - 26 romana ımza atmış başanlı ve çev- resinde saygı duyulan bir yazar olan Iris Mur- doch, çok sevdiği eşi John Bayîey ile mutlu bir ya- şam sürmektedir. Fakat artık yaşlanmaya başlayan Murdoch'da unutkanlık başgösterir. Bu duruın ya- zan huzursuz etse bile önceleri pek ciddi gözükmez. Bayley de bunun geçici bir durum oldufunu zanne- der. Fakat zamanla Murdoch'un durumu kötüleşir. Yönetmen: Richard Eyre. Oyuncular: Judı Broad- bent, Jim Broadbent, Kate Winslet, Hugh Bonnevil- le, Penelope Wilton (2001 ABD-Ingiltere, 91 dk). Büyük... 14.30 Show TV Gerilim /O\ (Personal Vendetta) - Bonnie Blackwell. has- V3/ ta ve sadıst kocası tarafından öldüresiye dövü- lünce korkulanyla yüzleşmeye karar verir ve polis örgütüne katılır. Ve profesyonel bir kanun koruyu- cu olarak LA sokaklannda adalet için savaşmaya başlar. Ancak kocası hapisten çıkınca duygusal ya- ralanyla başetmek ve en büyük korkusuyla yüzleş- mek zorunda kalır. Yön: Stephen Lieb. Oyn Mimi Lesseos. Timothy Bottoms (1995 ABD, 120 dk). Moby Dick 16.00 CNBC-e Macera T? (Moby Dick) - Kaptan Ahab, ugruna bir ba- cağını kaybettiği Moby Dick adlı balinanın peşine takılıp sadece kendi yaşamını değil, adam- lannın yaşamlannı da tehlikeye atar. Yönetmen. 1 John Huston. Oyn: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn (1956 Ingiltere' 116 dk). Deniz Yıküa 17.00 TRT 1 Dram • Marmara Adası'na tatil yapmaya gelen bir grup şımank gençle. hoşlandıgı kızı kaçıran bir kaptanın öyküsü anlatılmaktadır. Yönetmen: Kartal Tibet. Oyuncular: Kenan Kalav, Gülben Er- gen, Bülent Bilginç. 22.10/TRT2/Martı Aynntı yanda 22.45/TGRT/Leon Aynnt yanda Deney 22.45 CINE 5 Gerilim (Das Esperiment) - Deney, bilım adına bir oyun olarak başlar. Oyun, 8 gardiyan ve 12 mahkumun hapishaneye benzetılen bır ortamda ag- resif davranışlannı araştırmayı amaçlamaktadır. Yö- netmen: Olivier Hırschbiegel. Oyn: Moritz Bleibt- reu, Jusfus V'on Dohnanyi (2001 Almanya, 120 dk). îşte Böyle... 23.15 Kanal D Duygusal P J (She's AJ1 Ttaat)- Zack ve Taylor okulun en po- v3/ püler çiftidir. Ancak Taylor, Zack'i, Brack Hudson adındakı başka bir erkek içın terk eder. Hem başanlı bir öğrenci hem de okulun futbol takımının kaptaru olan Zack için bu çok kuçültücü bır olay- dır. Zack ona rakip olmaya çalışan Dean ile saç ve makyajı güzel olan her kızın mezuniyet gecesı kra- liçesi olabileceğine dair iddiaya girer. Yönetmen: Robert Iscove. Oyn: Freddie Prinze Jr, Rachel Le- igh Cook, Matthew Lillard (1999 ABD, 95 dk). GeçicL. 01.15 Show TV Dram /O) (Sometimes A Hero) - Jımmy Coy, yaşa- * — ' mını yaptığı kırlı ışlerden kazanan bir adam- dır. Her defasında bu işi bırakma karan alsa da bir türlü başaramamıştır. Parasız bir döneminde diger çete üyelerinin baskasıyla istemeyerek de olsa yeni bir işi kabul eder. Görev bir paten sahasını havaya uçurmaktır. Yönetmen: Jalal Merhı. Oyuncular: Christina Cox, Josh Barker (2000 ABD, 135 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Anton Çehov hayranlarını mutlu edecekfllm, 'Sinema ve Edebiyat'kuşağında yer alıyor ÖÖzlemlerin erişilmezliğiTV7 Servisi- Rekin Teksoy'un hazır- layıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, Anton Çehov'un ünlü oyu- nu "Martı"nın sinema uyarlaması gösteriliyor. Filmin gösteriminden ön- ce Teksoy, Raşit Çavaş ile bır tanıtım söyleşisi yapacak. Kısa ömründe, oyunlannın yanı sı- ra kısa öyküleriyle de dünya edebiya- tma yeni bir soluk getirdigi kabul edi- len Anton Pavloviç Çehov (1860- 1904) günlük olaylardan yola çıkarak işlediği konulannda taşralı memurla- nn, tüccarlann, küçük toprak sahiple- TRT2 22.10 Martı - Çayka / Yönetmen: Yuri Karasik / Oyuncular: Alla Demidova, Vladimir Çetverikov, Nikolay Plotnikov, Ludmilla Savelyeva, Valentina Teliçkina /1970 SSCB yapımı, 100 dakika. rinin dünyasına eğilirken Çar İkinci Aleksandr yönetimini de eleşririr. Ya- zann, "MartT ile başlayıp "Üç Kız- kardeş'4, "VTşne Bahçesi" ve "Yanya Dayı" ile süren tiyatro başyapıtlann- da taşra yaşamından portreler çizdiği görülür. Çehov'un 1896 yılında kaieme al- dığı "Marü" özlemlerle gerçeklikler arasındaki çelişkiyi \nrguJar. Oyun, tutkulu bir genç yazar olan Treplev ile yüreğine düşen sevgi to- murcuğu filizlenmeden sönecek olan Nina'ntn düşkınkiıklann üzerine ku- ruludur. Treplev'in birmartıyı öldürmesi ise oyuna simgesel bir anlam da yükler. Yükseklere ulaşmak isterken \iırulup düşen martı gibi. oyunun kahramanla- n da özlemJerinin erişilrnezliğine ta- nık olacaklardır. Petersburg'daki ilk temsili başansız- lığa uğrayan "Marü", Stanislavski'nin yönettiği Moskova Sanat Tiyatrosun- da sahnelendiğinde büyük ilgi gör- müştü. Yuri Karasik'in uyarladığı "Marö"da Sovyetler döneminin ünJü tiyatro ve sinema oyunculan rol alıyor. Çehov sevenler için kaçınlmaması ge- reken bir fırsat. CNNTürk 1.05 'Terörün Tohumlan' TV Servisi - CNN Türk, "Perspektif: Terörün To- humlan"nı tekrar ekrana ge- tiriyor. Yapımda, El Kaide örgütü"nün ilk olarak ne za- man ve nerede eyleme baş- ladığı, örgütün faaliyetleri- nin nereye kadar uzandığı, hâlâ neden çökertilemediği, ve Endonezya'daki ılımlı müslüman çoğunluk ile ra- dikal azınlık arasındaki mü- cadele gibi konulara açıklık getiriliyor. Discoverv 21.00 Ambülans ekipleri TV Servisi - Discovery Channel, 24 saat boyunca ye- di farkli şehirde gezerek tıb- bın gizli kahramanlannı ya- kın takibe alan bir belgesel ekrana getiriyor. "HayatKurtaran Serüven " adını taşıyan belgeselde, Londra, Çaracas, Las Vegas gibi dünyanın en ilgınç şehir- lerinde çalışan ambülans ekiplerinin heyecanı, her gün tanık oldukJan manzaralarla nasıl yaşadıklan gibi konular işleniyor. CNNTürk 22.00 Kiralıkkatilin sevgi anlayışıTV Servisi - Fransız sıne- \~(V^\ TrnT 11 A^\ haraketli sahneleri ile de bir masının eenc kusa&ından Luc "—^— l ' tur ustalık eostensıne donu- 'Derinlik Tutkusu' TV Servisi - CNN Türk, "Derinlik Ttotkusu" adlı yeni bir belgesel ekrana getiriyor. Belgeselde. Yasemin Dal- küıç"ı çocukluk hayalinden, dünyanın en zor sporlanndan birinin zirvesine taşıyan yol- culuğun öyküsü anlatılıyor. Yapımda, Dalkılıç'ın zorlu antremanlan, karşılaştığı en- geller, ekibine karşı duyduğu güven ve başan hikayesi ek- rana yansıyor. TV Servisi - Fransız sıne- masının genç kuşağından Luc Besson, daha önceki filmleri "Metro", "DerinlikSarhoşlu- ğu", "AÜantis" \e "NUdta" ile Fransız sinemasında ken- dine sarsılmaz bir yer edin- mişti. Besson, "Leon" ile bu yerini sağlamlaştınyor. Leon (Jean Reno) bir "te- mizlikçi"... Öldüımek onun işi ama kadın \ e çocuklan öl- dürmüyor. Bir gün kapı kom- şulan. polis tarafından acıma- sızca öldürülünce, yalnız ka- lan 12 yaşındaki kızlannı ÇVataBePortman) yanına alan Leon, ondan yaşam üstüne o ana kadar tatmadığı şeyleri öğreniyor: Sevgiyi. paylaş- mayı, gülmeyi hatta ağlama- yı... Bu arada kızın da ailesi- Leon / Yönetmen-Senaryo:Luc Besson / Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Aiello, Michael Badalucco/ 1995 Fransa yapımı, 108 dakika ni öldüren polisten (Gary Oldman) ıntikam alma ıste- ğini karşılamayı unutmuyor Leon. Ve en sonunda da tra- jik bir final... Besson'un "NUdta" ve "Metro" da olgunlaştırdığı şiddetle duygusallığın atbaşı gittıği anlatımının son uzantı- sı ile karşı karşıyayız. 20 günde yazıldığı her ha- linden belli olan senaryo ile biraz tökezlergibi olan yönet- men, senaryodan gelen ak- saklıklan anlahmındaki dina- mizm ve oyunculann ustahğı ile gölgelemeyı başanyor. Leon'u canlandıran Jean Reno, "kötü polis"te Gary Oldman ve küçük kızı oyna- yan Natalie Portman'ın üç kı- şilik bir gösterisi diye de nı- telenebilir bu film. Fransız sermayesi ile çeki- len filmin İngilizce olarak ve Amerika'da kotanlmasının, yapımın içerdiği A\Tupah ya- nı bastırdığını söylemekse mümkün değil. Her karesınde Avrupah kokan "Leon", bu arada en baba Amerikan acti- on filmlerinin ötesine geçen haraketli sahneleri ile de bir tür ustalık gösterisine dönü- şüyor. Luc Besson, her yapı- tının merakla beklendiği yö- netmenler arasında artıİc... Onu yaratıcı yönetmenler sı- ralaması içinde ayncalıklı bir yere oturtmak da mümkün. Kusursuz bir zamanlama duygusuna sahip olan Bes- son, Avrupa sineması ile ken- disini sınırlandırmıyor. Yerel olmanın ötesine geçip evren- sel olmayı başaran yönetme- nin anlattığı şeyler, insanın te- mel sorunlan üzerine kafa yo- ran herkesin ilgisini çekmeye aday. Ve "Leon"da onun sinema- sını birebir yansıtan, insana özgülüğü ile zirveye tırmanan önemli bir sinema yapıtı... CNNTürk 10.45 Köpeklerin eğitimi TV Servisi - Yapımcılığını Banş Aladar ın üstlendiği "Dostlanmız" programının bu bölümünde "Köpeklerin nasıl eğitileceği''. "Köpek sa- hipkrinin bu eğitimi nasılva- pacaklan", "Köpek e^ti- mindeki ilk basamak olan te- mel itaat" konusu ele alını- yor. Yapımda aynca, köpek eğitimcisi George Marin ve hiç eğitim görmemiş Labra- dor cinsi köpeği "Badem" konuk oluyor. TGRT 12.45 Levent îCırca konuk oluyor TV Servisi - Usta tiyatro- cu Levent Kırca, "Başbaşa" programında Mehmet Soy- sal'ın konuğu oluyor. Kırca, sanat dünyasının I- rak savaşına bakışını, TV kanalı kurma çalışmalann- da karşılaştığı problemleri, son filmı "Şe\1an Bunun Neresinde''nin başına gelen- leri ve "Olacak O Kadar"ı anlatıvor. TRT2 14.10 Yeşilçam'da şarkılı filmler TV Servisi - "Kırkbeşlik'' programını Murat Meriç ve Alper Fidaner hazırlayıp su- nuyor. Programın bu haftaki bö- lümünün konusu ise Yeşil- çam'da şarkılı filmler. Yapımın konukları ise Türkan Şoray'ın ve başka ünlü yıldızların şarkılannı seslendiren Belkıs Özener ve ÎMÇ'de plakçılık yapan AüÖzdemir. CNNTürk 21.10 'Karalama Defteri' TV Servisi -"Karalama Defteri"ni Doğan Htdan ha- zırlayıp sunuyor. Hızlan yapımda, Türki- ye'nin en uzun soluklu ede- biyat dergisi Varlık Yayınla- n'nın kurucusu Yaşar Nabi Nayır'ın kızı FiMzNajırDe- niztekin ı ve dergınin genel yayın yönetmeni Enver Er- can ile yazar Adnan Bima- zar'ı konuk ediyor. Tekrar bölümü ile ekrana gelen yapımda aynca thsan Yıtmaz, "ÖlüCanlar" isim- li romanın yazan Fatih Ati- la ile sohbet ediyor. Tv PROGRAMLARI 08.00 Yabancı Film: Küçük Ayıcık 09.30 Rengini Seç 11.00 7'den 77! ye 11.55 Belgesel 12.30 Ya- bancı Film: Intikam Vadisi 14.05 Ad- renalın 14.40 Denız Gurbetçılerı 16.25 Yarım Elma Gönül Alma 17.00 Yerli Film: Deniz Yıldızı 19.05 Çocuk Deyip Geçme 19.35 Dızi: Babamız Büyüyor 20.00 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Merhaba Dünya 22.40 Spor Stüdyo- su 00.20 Belgesel 01.10 Yabancı Film: Intikam Vadisi (0 312 490 43 00). 12.10 Belgesel: Resim Sevinci 12.40 Şiir... Her Zaman 13.10 Pazar Söyleşiterı 14.10 Kırkbeşlik 14.40 Bel- gesel: Bilim ve Teknolojide Büyük An- lar 15.10 Belgesel: Mıknatıs 15.40 Mi- ni Konser 16.10 Kariyer Dünyası 17.10 Heyecan Tutkunlan 18.05 Pazar Spor 19.30 Atatürk'ün Kastamonu'ya Gefişi ve Şapka Inkılabı 20.10 Başarı Basamakları 22.10 Yabancı Film: Martı 00.10 Pazar Konseri 01.30 Fas Kralhğı Milli Günü (0 212 259 72 75). 09.30 Yerli Film: Zehirii Ha- yat 11.00 Oyun Oyun İçinde 11.30 Çocukluğumun Bağ Bo- zumu 12.00 Işte Fırsat 12.30 Bızden Birılerı 13.05 Dizi: Huzursuzlar 14.00 Çeyiz Sandığı 14.30 Dizi: Baba Ocağı 15.00 12'ye 10 Kala 15.30 Avludaki Küçük Adımlar 16.00 Kanun Ordusu 16.00 Halkalı Şeker 16.28 TRT-3 Açı- lış 16.30 Dünya Atletizm Şamp. 21.15 Dünya Gençler Güreş Şamp.(Bant) 00.10 Kapanış. 07.00 Bir Nefes Anadolu 08.00 Gönül Bahçemiz 09.30 Bir Dil- den Bir Telden 10.30 Açık ll- köğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 12.00 Anılarda Kalan 13.00 Sosyal Sigortalar Kurumu TSM Korosu 13.30 TSM Stüdyo Konseri. 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 22.30 Diyanet Saati 23.30 Türkülerin Dilinden 00.30Ytzdızların Al- tında 01.40 Kapanış. 07.30 Yerti Film: Gerilla 09.10 Keloğlan 09.40 Hayal Köy 10.10 Büyük Palyaço ve Kral 10.40 Bir Göç Hikayesi 11.10 Karanlıkta Ko- şanlar 12.00 Halk Konserleri 13.00 Haberler 13.05 Yörelerimiz Türküterimız 13.35 Sağlık Dosyası 13.50 Yarım Elma Gönül Alma 14.20 Hukuk Rehberi 15.05 Dızi: Mihriban 16.35 lyı Günde Kötü Günde 18.35 Ablam Böyle Iste- di 19.10Almanya'dan 20.00 Ana Haber 20.30 Dizi: Günahım Neydi Allah'ım 21.20 Dizi: Ni- san Yağmuru 22.10 Belgesel: Ath Yiğidin Oyunu Cirit 22.40 Spor Stüdyosu 00.20 Saz Tar ve Gitar 01.00 Gece Haberleri 01.10 S- por Haberleri. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor staurnax Radyo-Televizyon Üst Kuru- " ^ lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 07.30 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Kır- mızı Lokomotif 10.00 Magazin: Pazar Süprizii 1.45 Deko-Vizyon 12.30 Yerli Film: Sert Adam 14.30 Yabancı Film: Büyük Hesaplaşma 16.30 Yerli Film: Vah Başımıza Gelenler 18.30 Dizi: Aslı ile Kerem 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Maraton 22.15 Pazar Keyfi 00.15 Spor 00.45 Son Haber 01.15 Yabancı Film: Geçici Kahraman 03.30 Yerli Film: Aslan Yavrusu (0 212 355 01 01). ^ M,mm 10.15 Çizgi Film: Temel Reis « I V 10.45 Harika Pazar 13.00 Gün * * m m Ortası 13.30 Baş Tacı 14.30 Di- zi: Sabrina 15.10 Çizgi Film Kuşağı 16.40 Di- zi: Polis Akademisi 17.40 Yerii Film: Yasak Sokaklar-2 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.40 A Takımı 22.25 Savaş Ay'la Sokak Arası 23.55 Dizi: Vi- per 00.40 Geceyarısı Haberleri 01.25 Beige- sel: Haberci (0 212 354 30 00). 09.00 Haberler 09.20 Gece Gün- ^ düz 09.35 Euro Info 10.05 Inter Natıonal Herald Trıbune 11.10 Gölge Kabine 13.10 Spor Pazan 14.10 For- mula 1 Özel Programı 14.50 Formula 1 "Can- lı" 17.00 A Grub 3. - B Grup 3. 5.6.'lık Maçı 19.00 Üçüncülük Maçı 21.00 Final Maçı 23.05 Aston Villa-Liverpool 00.05 Spor Gecesi 00.30 Transvvorld SportsfO 212 335 00 00). 10.00 Yabancı Film: Çatıdaki Melek- ler 12.10 Evim Evım Güzel Evim 13.10 Yabancı Film: Sunset Park 14.50 Yerli Film: Malkaçoğlu Akıncılar Geliyor 16.30 Beach Voley 2003 Türkiye Serisi 17.00 Çizgi Film: Tom ve Jerry 18.00 Yabancı Film: Ejder Gücü 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Sihirli Annem 21.45 Yabancı Film: Hot Shots 23.15 Yabancı Film: Işte Böyle Bir Kız 00.40 Gece Haberleri 02.30 Yabancı Film: Intikam Geçidi (0 212 215 51 11). 10.00Zirveye Doğrui 1.00 Dizi: Şük- ran Büfe 12.00 Öğle Haberleri 12.45 Başbaşa 14.00 Yerti Film: Vahşi Bir Kız Sevdim 16.00 Ekstra Magazın 17.00 Sı- bel Turnagöl Show 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dızi: Kahkaha Show 21.45 Dızi: Kırve 22.45 Yabancı Film- Leon 00.30 Gece Haberi 01.00 Başbaşa 02.00 Sıbel Turnagol Show (0 212 454 56 00). i 07.15 Spor 09.30 özel Sektör 10.15 Frekans 10.45 Dostlanmız 111.05 CNN Türk Perspektif: Terö- rün Tohumları 12.10 Türkiye'nin En lyi Tatil Otelleri 12.30 Stil 13.00 Haber 14.15 Motor Sporları 15.12 Pivot 16.15 World Sport 16.40 Spor 17.14 Spor Expres 18.05 Günbe- gün 20.00 Haber Büfteni 21.10 Karalama Def- teri 22.00 Belgesel: Derinlik Tutkusu 23.05 Süperlig Pazar 24.00 Haber 00.30 Özel Sek- tör (0 212 478 50 00) 07.05 Yabancı Film: Idam Mah- kumuü 08.00 Dizi: Bizim Ev 09.00 Haftaya Bakış 10.10 Yabancı Film: Napolyo'nun Sevgilisi 12.00 Haberler 12.05 Belgesel 13.30 Motor VVorld 16.00 Ha- berler 16.10 ATP Tenis Tur 17.00 Haberler 78.05 Kerem Görsev'le Caz 19.05 Uzaktaki- ler 20.00 Haberler 21.00 Spor Gazetesi 22.45 Ispanya Süper Kupası "Mallorca-Real Mad- rid" Karş. 00.45 Haberler 01.00 Parana-Co- rinthians Karşılaşması 02.05 Yabancı Film: Napolyo'nun Sevgilisi (0 212 288 51 52). 08.30 Çızgı Film Kuşağı 09.10 Yabancı Film: Gerçek Yıldız 10.25 Yabancı Film: Mafyaya Karşı 11.55 Belgesel: Ölmeden Önce Mutlaka Görün 12.50 Yabancı Film: JetSosyete 14.30 Yaban- cı Film: Iris 16.00 Yabancı Film: Fön Makinesı 17.30 Çızgı Film Kuşağı 18.25 Yabancı Film: Kurnaz Kızlar 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Beyaz Zakkum 22.45 Yabancı Film: Deney 00.40 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Mo- lası 13.00 Top Ten 14.00 Special VVeekend 16.30 Kum Saati 18.30 Renkli Dünyalar 20.00 Haber 20.30 Dizi: Bi- zimkiler 22.30 Gerçek Kesit 23.30 Dizi: Bir Kadın Bir Yaşam 00.30 Yabancı Film: Nehir Korsanlar (0 212 256 82 82). 13.00 Yedinci Ölümcül Günah 14.00 Vahşı Doğanlar 15.00 Tim- sah Güncesi:16.00 Doğanın Kâbus- ları: Zehir 17.00 Öldüren Içgüdü: Deniz Kurtları 18.00 Yedinci Ölüm- cül Günah 19.00 Doğanın Kâbusları: Zehir 20.00 Everest'in Karanlık Yüzü 21.00 Belgra- no'nun Batışı 22.00 Ölümcül Saniyeler: Co- ventry'nin Batırılması 22.30 Mumya Gösteri- si: Mumyanın Evi 23.00 Ölünün Bilmeceleri 24.00 Ömek Imparatorluk (0212 293 00 68). ü İULUSAL KANAL I 12.15 Ekran Turızmcının 13.00 Söz Tunzmcinın 14.00 Düşündük- çe 15.15 Belgesel 16.00 Söz Tu- _ rizmcinın 17.50 Dızi: EvdenUzak- ta 18.15 Günün Konuğu 18.45 Yöre Kliplerı 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Anımasyon 20.00 Haber 21.00 Beldelerımız Kültürterımız 22.00 Aşkın Koç'la Gezı Turu (0 242 244 03 00). 07.00 Çizgi Film 08.30 TV'de Sinema 10.00 Uygarlığın Öyküsü 11.15 Günün Içinden 14.15 Merhaba Sağlık 16.15 Günün Içinden 17.00 Haberler 17.20 S- por Pazan 18.00 Haberler 18.15 Emek Dün- yası 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Vural Sa- vaş'la Başbaşa 21.30 Gönülden Süzülen Tür- küler 23.30 TV'de Sinema (0 212 251 50 90). 09.30 Yabancı Film: Kar Kra- hçesi 11.30 Belgesel: Karaip Adaları 12.30 Tele Ganyan 13.30 Senfoni 15.30 Bursaspor Saati 16.30 Dünyadan Spor 17.00 Haber 17.10 Çizgi Film: Kül Kedısı 17.40 Dursel Trendy 18.30 Sıradışı 19.00 Rota 19.30 Ana Haber 20.30 Klaket 21.00 Yabancı Film: Üç Büyük Baba 01.30 Yaban- cı Film: Büyü Düğümü (0 224 331 70 00). 08.30 Uzaktan Kumanda Çıl- gınlığı 09.00 Çocuklarla Disco- very 09.55 Gökyüzü Takipçileri 10.50 Hurda Yarışı 11.45 Hava Durumu 13.35 2050: Kıyamet Yılı 14.30 Sıradışı Makineler 15.30 Enkaz Dedektifleri 16.30 Uzaktan Ku- manda Çılgınılğı 18.00 O'Shea'nın Serüveni 20.00 Fırtına Yarışları 21.00 Hayat Kurtaran Serüven 22.00 Fırtına Yarışları 23.00 Suçun Gölgesinde (0 212 330 00 88). 'JB 11.30 Dizi: Dev Dürtme Çubu- ğu 12.00 Dizi: vVill-Grace 12.25 Yabancı Film: Mona Li- sa'yı Oynamak 14.00 Yabancı Film: Vatanse- ver 16.45 Yabancı Film: Gençlik Pınarı 18.45 Yabancı Film: Rus Mafyası 20.30 Yabancı Film: Alabama'da Bir Çılgın 22.45 Yabancı Film: Denizaltı Cehennemi (0 212 326 00 00). 07.00 Haber 09.30 Cafe Tarz 10.00 Haber 10.20 Yaşam Keyfi 12.00 Haber 12.20 Next Level 13.00 Ha- ber 15.00 Haber 15.50 10'da 1016.10 Yaşam Keyfi 17.50 10'da 10 18.00 Haberler 20.00 Ana Haber 20.50 10'da 10 22.00 Haberler 24.00 Haber (0 212 449 07 38). 14.00 Hazıneler 15.00 Tarihin Gizemleri: Katil Denizaltı 16.00 Tarihin ri.EHiyromoiA.nti p e ş ı n d e : Kurt Adam Efsanelerı 17.00 The History Channel Özel: Mumyalar-Mısır Mezarlarından Öyküler 19.00 Tanrının Gazabı: Ce- hennem Ateşi 20.00 Büyük Tur: Palm Beach-Altın Sahil 21.00 Tarihin Gi- zemleri: Sodom ve Gomorra 22.00 Tarihin Peşinde: Scotland Yard Dos- yalan 23.00 The History Channel özel: Mumyalar-Mısır Mezarlarından Öykü- ler 01.00 Bilinmeyenler: UFO Tarıkat- \an (0 212 326 00 00). izi: The Sımpsons 10.00 VVNBA Action CNBC-e 11 -00 Connecticut-Was- hinghton 13.00 Yabancı Film: Jones Geliyor 15.00 Dizi: Just Shoot Me 15.30 Dizi: Dharma&Greg 16.00 Yabancı Film: Moby Dick 18.00 Dizi: VVorking 18.30 Info 19.00 Dizi: The Simpsons 19.30 Dizi: Frasi- er 20.00 Dizi: 24 23.30 Özel Gösterim: The Simpsons 24.00 Yabancı Film: Uçan Amerikalılar (0 212 330 0101). FİNAL MAÇI 17:00 Beşincilik Maçı 19:00 Üçüncülük Maçı PREMİER LEAGUE ASTON VILLA LIVERPOOL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog