Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

24- AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr 11 Kanada'mnH E/lül'ü önlendi • TORONTO(AA)- Kamada'da. ABD'dekı 11 Eyiül saldınlanna bemzeyen eylemler için hazırlık yaptıklan öne sürülen 19 kişi tutukJandı. The Toronto Star gazetesinın haberinde, Pakistanlı kişilerin "kuşkulu davranışlan" üzerıne yakalandığı kaydedildi. Haberde, tutuklananlardan birinin normalde 1 yıl süren özel pilotluk eğitimine 3 yıldır devam ettiği ve Ontario'daki bir nükleer tesisin üzerinde uçmaya hazırlandığı ifade edildi. Tutuldanan 19 kişinin 4-5 kişilik gruplar halinde yaşamalan ve yine gruplar halinde adres değiştirmelerinin de dikkat çektiği belirtıldi. Opıııan yangınları durmuyor • KELOWNA(AA)- Kanada'nın batısındaki British Columbıa eyaletinde çıkan orman yangııun yayılması üzerine, eyaletin Kelovvna ketıtinde öncekı gün 10 bin kişinin evlerini terk etmesinin ardından, 20 bin kişinin daha tahliyesı ıstendi. Yerel acil durum yetkililerinden Bruce Smıth, yenı tahliye talimatlanyla kent nüfiısunun üçte birini oluşturan 30 bin kişiden evlerini terk etmesinin istendiğini bildirdi. Kelowna kenti dışındaki Okanagan bölgesinde geçen hafta, yıldınm düşmesi sonucu başladığı belirtilen yangında 17 bin hektar alanın yandığı kaydedihyor. Iran'da on idam • TAHRAN(AA)- Iran'da sılahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan 10 kişi idam edildi. Kerman eyaletinin başkenti Kerman'da Adliye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan 10 kişinin idam cezalannın Kerman ve Baft kentlerinde infaz edildiği belirtildi. tran'da cinayet, soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçıhğı suçlanna idam cezası uygulanıyor. ABD Başkanı, eski kömür santrallannın filtre kullanma zorunluluğunu kaldınyor Bushçevreye hiç acımıyorDış Haberier Ser\1si - Washington yönetüninin, ülkenin en büyük kirlilik ve karbondioksit kaynağı olan ve çağ- dışı teknolojiler kullanan kömür santral- lannın ve rafinerilerinin, kirliliği önle- yici donanun kullanmaksızın yenilen- melerine ızin vereceğı bildirildi. ÇevTeciler tarafindan "çevre düşma- nı" adıyla anılan, küresel ısınma tehdı- dini denetim altına almak için karbon- dioksit salınımının azaltılmasını öngö- ren Kyoto Sözleşmesi'nden çekilerek protokolün uygulanmasını olanaksız ha- le getiren Başkan George Bush, bu son adımıyla Amerikan Temiz Hava Yasa- sı'nın da ölüm fermanını imzalamış ve çe\Tecilere büyük darbe vurmuş oldu. Çevre örgütleri, Demokratlar ve bazı yetkililer karara tepki gösterirken, seçim kampanyasmda Bush'a büyük destek vermiş olan enerji endüstrisi, "kömür • Kyoto Sözleşmesi'nden çekilen ve 'çe\Te düşmanı' olarak nitelendirilen Bush, şimdi de seçim kampanyasmda kendisine destek veren endüstri devlerine ödül olarak santrallara yönelik kısıtlamalan kaldınp bu tesislerin havayı daha da kirletmesinin önünü açacak. santrallannın çalışnıasını sürdürnıesi için yaşamsal önemde" olarak nıtele- dikleri karan sevınçle karşıladı. Bush'un kampanyasına oluk gibi pa- ra akıtan enerji devlen, gelecek hafia im- zalanması beklenen karar sayesinde yüz milyonlarca dolarlık hava kirliliğini ön- leyici teknolojiler kullanmak zorunda kalmayacak. Eski Başkan Bill CBnton döneminde, Temiz Hava Yasası 'nın ba- zı maddeleri uyannca, 51 kömür sant- ralına karşı davalar açılmış, bu santral- lann çoğu kirlilik önleyici donanım kul- lanmak zorunda kalmıştı. Endüstri dev- leri, Temiz Hava Yasası'nın esnetilme- sı için çaba harcıyordu. Yasaya göre, 1970'den önce yapılan kömür santral- ları \ e rafineriler, rutin bakım dışında, enerji üretimini \ e karbondioksit emıs- yonunu arttıracak yenilemeler yapma- dıkça, modern filtre kullanmak zorun- da kalmıyordu. Kirliliği arttıracak yeni- lemeler yapan santrallar ise yafiltretak- mak zorunda kalıyor ya da mahkeme ta- rafindan para cezasına çarptınlıyordu. Yeni karara göre, bu santrallara top- lam değerinin yüzde 20'sine ulaşabilen yenilemeler yapılabilecek ve bu işlem- ler emisyonu büyük ölçüde arttırsa da kirlilik önleyici önlem alınmavacak. Ancak. yüzde 20'lık eşığin kesin olma- dığı. daha da yükseltilebileceğı kayde- diliyor. Karar sayesinde, filtre kullanıl- mayacağı için yenileme maliyeti çok düşük olacak ancak santrallar yüz bin- lerce ton kirleticiyı ha\ aya salacak. New York Savcılığı dava açacak Çe\Teciler, karan "endüstri devlerine armağan" olarak nitelendırerek Bush'u "çeşitü oyunlara baş\ıırupkamu sağhğt- nı tehlikeye atarak kampanyasına des- tek verenleri ödülendinnekle'' suçladı. Demokrat SenatörJohn F. Kerry, Bush'u başlıca kirleticileri cezadan kurtarmak- la kalmavıp bir de ödüllendirmekle ve hava kirlıliğini önJeme çabalarına dar- be \-urmakla suçladı. 13 eyalet karara kar- şı çıkıyor. Nevv York Savcılığı, yenı dü- zenlemeye karşı yasal süreç başlataca- ğını söyledi. ÜÇ tNGİLlZ ASKERİÖLDÜ Işgalci Basra y da saldırıya uğradı • Ermenistan, Tayland ve Portekiz, Irak'a asker gönderiyor. Ehş Haberier Senisi - İşgal güçlerinin dire- nişi bir türlü bastırama- dığı Irak'm Basra ken- tinde dün 3 Ingiliz as- keri öldürüldü, Ti de ağıryaralandı. ABD ve Ingiltere, Birleşmiş Mil- letler (BM) ülkelerini Irak'a bırlik gönderme- ye teşvik edecek tasan üzerinde çalışırken Er- menistan, Tayland ve Portekiz bu ülkeye as- ker gönderiyor. Basra'da dün 3 Ingi- liz askeri öldürüldü, olayda bir askerin yanı sıra ikisi çocuk dört Iraklı sivil de yaralandı. Ingiliz askerlerini taşı- yan araca, bir başka araçtaki Iraklılar tara- findan ateş açıldı. Vuru- lan Ingiliz sürücü, ara- cın denetimini kaybe- derek önce bir Iraklı ka- dın ve iki çocuğuna, sonra da bir duvara çarptı. Dırenişçilerin ateşe devam etmesi sonucu 3 Ingiliz askeri ölürken aracı kullanan asker ya- ralı kurtuldu. Bir başka Irakh da çatışma sırasın- da iki ateş arasında ka- larak yaralandı. Irak'ta güvenliği ve düzeni sağlayamayan ABD, başka ülkelerden asker isterken Ermenis- tan da yeniden yapılan- ma çabalanna katkıda bulunmak amacıyla Irak'a 10 patlayıcı uz- manı ve 3 doktordan oluşan küçük bir birlik göndermeyi planlıyor. Portekiz, Bağdat'ta- ki BM merkezine yö- nelik saldırının asker gönderme planlanm et- kilemeyeceğini söyle- yerek Irak'a 120 polıs göndereceklerini bildir- di. Eylül'de Irak'ta400 asker konuşlandırmayı planlayan Tayland ise gelecek hafta 26 asker- den oluşan bir öncü bir- lik gönderecek. Öte yandan, BM Irak Temsilciliği'ne Porte- kizli Ramiro Lopes da SUva atandı. Tikrit'te açılan ilk özel internet kafede bile Amerikan askeıieri nöbet tutuyor. (Fotoğraf: AP) ABD'ye göre ülkeye îran, Suriye ve Suudi Arabistan'dan militan giriyor: Irak'a yabancı unsurlar sızayor Dış Haberier Servisi- ABD Baş kanı George Bush, "yabancı unsur- lann" saldınlarda bulunmak üze- re Irak'a sızdığını öne sürdü. Bush, Seattle'da ekonomı lıderleriyle gö- rüştükten sonra yaptığı açıİdama- da, Irak'a sızan yabancı güçlenn El Kaide tarzı savaşçılar olduğunu söyleyerek bu güçlerin Ortadoğu'da özgür bir toplum görmeye katla- namadığı için ABD ordusuyla sa- vaştığmı bildirdi. Bush, haftalık radyo konuşmasın- daysa, Bağdat'ta BM merkezine saldıran ve Israil'de intihar saldırı- sı düzenleyen "teröristierin", Tale- ban tipi bir rejim oluşturmak iste- diklerini iddia etti. Başkan Bush, "Teröristter halkımıza ve riim özgür ülkelere savaş açn. Bu kişiler baskı- CL Taleban tipi bir yönetim kurmak istiyorlar" dedi. Dışışlen Bakan Yardımcısı Ric- hard Armitage da Irak'takı Ame- rikan güçlerine saldıran bazı kişi- lerin îran. Sunve ve Suudi Arabis- tan'dan geçtiğini ileri sürdü. Armi- tage. sınırlann epey "geçirgen" ol- duğunu, yakaladıklan yabancı sa- vaşçılardan edındıklen ızlenimle- re göre bu kışılenn ülkeye tran, Su- riye ve Suudi Arabistan'dan gırdi- ğini belirtti. Bazı militanlann İran ve Suriye'den geçtiğinden şüphele- nen ABD'lı yetkililer, daha önce her iki ülkeyi de Irak'a müdahale etmemesi konusunda uyarmış, an- cak bu konuda Suudi Arabistan'a işaret etmemıştı. Malvarlığı donduruldu Washington 'dan Hamas 'a darbe • Bush, örgütün kurucusu Şeyh Yasin dahil 6 liderin ve örgütü destekJemekle suçlanan 5 kuruluşun malına el konduğunu açıkladı. Dış Haberier Senisi - şiddet eylemleri düzen- ABD Başkanı Geor- ge Bush dün, Filistinli Hamas örgütünün 6 li- deriyle örgütü destekle- mekle suçlanan 5 kuru- luşun malvarlıklannın donduruldugunu açıkla- dı. Malvarlığı donduru- lanlar arasında Hamas' ın ruhanı lıden Şeyh Ah- met Yasin de bulunuyor. Bush. Washington yö- netiminin. Hamas'ın 6 üst düzey yöneticisiyle örgüte mali yardım sağ- ladıklannı öne sürdüğü 5 kuruluşun malvarlığı- na el konulmasını karar- laştırdığını bildirdi. Mal- varlıklannın dondurul- ması için Hazine Bakan- lığı'na talimat verdiğini belirten Bush, Ortadoğu banşmı destekleyen ül- kelenn Hamas ı terör ör- gütü listesıne almasını ve örgüte yapılan her tür- lü yardımı engellemele- rinı istedi. Bush. "Hamas, 19 Ağustostaki korkunçsal- dırının sorumluluğunu üstienerek İsraiTe karşı leyen ve İsrail'le Fılistin arasında banşa giden sü- reci baltalavan bir terör örgütü olduğunu doğru- lamtşür" dedi. Kudüs'te- ki saldında, 20 kişi öl- müştü. ABD'dekı malvarhkla- n dondurulan Hamas li- derlen şöyle: Örgütün kurucusu ve ruhani lide- ri Şeyh Ahmet Yasin, Şam Siyasi Büro Üyesi İmadHalilEI-İlmi.Lüb- nan bürosu yöneticıle- rinden UsameHamdan, Şam Siyasi Büro Şefi HaKt MeşaL Şam Sıya- sı Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk ve Gazze lider- lerınden Abdülaziz El- RantisL Malvarlığı don- durulan kuruluşlar ise Fransa merkezh Fılıstin- lilere Yardım Komitesi, Isviçre'deki Filistinlilere Yardım Birliği. İngıltere merkezli Fılıstinlilerı Kurtarma ve Kalkındır- ma Fonu, Avusturya'da- ki Füistin Birliği, Lübnan merkezli Sanbil Yardım ve Kalkınma Birliği. İngiltere Bakû ile ilgileniyor Azeri muhaliflerin Londra buluşması MUSTAEAERDEAIOL LONDRA-Azerbay- can'ın önde gelen 4 bü- yük muhalefet partisi- nin bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da adı açıklanmayan bir otel- de toplanacaklan öğre- nıldi. Londra'daki muhalif Azeri kaynaklanndan elde edilen bilgilere gö- re tngiltere tarafindan düzenlendıği belirtilen toplantıya Musavat Par- tısı lıden İsa Kamber, AMİP Başkanı İtibar Memedov, ADP lideri ResulGulhevveAHCP liden Ali Kerimli'nın katılacağı ileri sürüldü. Londra'ya dün geldiği belirtilen Kamber'in ya- pılacak görüşmele- ri"çok ha>ırlı" buldu- ğu kaydedihyor. Londra'daki Azerbay- can muhalefetine yakın çevTelerce, tngiltere'nin ABD"de tedavi gören Cumhurbaşkanı Hay- dar AK>«v sonrası Azer- baycan'daki gelişmele- re kayıtsız kalmamak için bu ülkedeki muha- lefetle bir araya gelip muhaliflerin araların- daki görüş aynlıklannı gidermelerine ve Ali- yevin oğlu İlham AH- yev'in karşısına tek aday çıkarmalan konusunda anlaşmalan için çaba göstereceği ifade edilı- yor. Okurlar bilir, O hep vardı... Yıllarca süregelen dinlence alışkanlığı... Artemis Tatil Köyü, 30.000 m2'llk bir alanda denizin hemen kıyısında kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 suit, toplam 232 yatak kapasrtesi, peyzaj düzenlemesiyle ünlü, rengârenk çiçeklerin kokulannı yaydığı tatil köyümüzde tüm odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal müzik yayını, minıbar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Alışverış yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararlanabılırler. Mını çım futbol, basketbol. plaj voleybolu sahalan. masatenısı. tenıs ve bılardo. ıdeal bir olanak sunuyor.Çocuklar, Artemis Tatil Koyü'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar Çocuk havuzu, çimle kaplı oyun parkı, yan açık atan salonumuz onlara güvenli ve neşeJİ ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklennde tatil köyümüzün açık büfesi, her zevke uygun, Türk ve dünya mutfağından zengın seçeneklerie karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günün her saatı hızmetnızdedır. lyi ve mutlu bir tatil geçirmeniz dileğiyle... REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN Artemis Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr BODRUM MERKEZDE - BODRUMDAKİEVMZ ODA KAHVALTI VE YARIM PANSİYON AÇIK BÜFE Bodrum şehır merkezınde en lyı hızmet \*eren Hotel Kos'u huzurlu ve sıcak bır ortamda mısafır olabılırsınız Otelimizin Bodrum'un ıçınde bulunmasının verdiğı ozgurlu-k, 24 saat boyunca rrusafırlenne eşsız Bodrum şaşantısını sunar Tesisımızde 2 ™zme havuzu, 2 çocuk havuzu, yeni kapalı Bar ve Restaurantı ıle yenı bır mekânı. masa tenısı, dart, interneî, basketbaJI. satranç. toplantı salonu. otopark mevcuttur OdaLmmızın tumünde splıt kJıma. saç kurutma makınesı, duş/TSTC, direkt teleton, te!e\iz\<m \ardır. Otelimiz yat limanına 500 m. uzaklrkladır. Hotel Kos Eskıçeşme Mah. Caferpaşa Cad. No: 7 Bodrum / Muğla Tel: 0252 316 81 43-44-45 Fax: 0252 316 81 46 Web: wuT u7 .hotelkos com E-maıl: ınfofa hotelkos.com KUŞADASI AGUSTOS Her Şey Dahil Fiyatımız İki kişilik odada kişibaşı 95.000.000- TL 0-12 yaş 1. Çocuk Ücretsiz 13-16 yaş1. Çocuk %50 "advantage ûye tcuruluşudur" • Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporian • TV • Klima • Animasyon. * Yukarıda belirtilen fiyatlafda KDV dahildir. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TÜRKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 ünes) Faks: (256) 622 07 27 Restorart & Havuz C lub Orıent, Antık Çağın adalet sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denize "sıfır" bınbır yıldızlı bır tatil koyudur Homeros'un doğum yerı "Işıklar Sahılı"nde Dunyanın atmosferınde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bin olan Edremıt Korfezı'nde Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onenrte. Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasartanmış, ıçlennde duş,WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bır botanık bahçesıne açılır. Bahçe bıter ıncecık kumlu plaj başlar. Ozurluler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak, veıetaryenler ve dıabetıkler ıçın sorunsuz tatil Gunluk doktor vızıtı Temmuı-Ağustos 2003 Kişibaşı YP 54 000.000 TL, 0-12yaş ûcrelsiı. {3.)-4.-5.-S. kişiler, 27.000.000 TL Club Orient Holida\ Resort, Oren-Burhani>e Tel: 0.266.416 53 54-416 34 45 • Fa\: 0.266.416 40 26 Ağaçlann sıklığından denız goruntusunu çekemdık Gelın gömn Antik Caflın Konventusu Örende yer alan Cluü Orient, uluslararası sanatcılann. arkeologların »e cevrecilefin günümüzdeki Bulusma Merkezidir. \\^v\\\ cfub-orıenl com ZEY]\EI» • • • • • Belek'teki Eviniz Herşey Dahil ZE\TVEP AİLESİ • Su Kaşağı. Para^ut. burt. Jet-Skı. Denız Bisikletı. ICatamaran. Kano gıbı Su Sporlanmız ıle • BeachA ollev. Ba.sketbol. Tenıs. Okçuluk. Boccıa, Shuffle Boarıi Mını Futbol. Darts. Masa Tenısı • Aian. Bılardo. Akulu Ara- halar» Ovun Salonu. Oke\, Ta\la. Satranç ıb o\unlar • Gûndüz çe^ıtlı aktiMte ^eNanşmalar. geceçeşıtlı eğ- lence\esahneetkınliklerif\nimas>on)» Mını Kulüp\e Çocuk Büfesi • I Kapalı. I Açık. 1 Kavdıraklne 1 Ço- cuk Ha\uzu • Hamam. Sauna. Fıtness. Masaj \e Guzellık Hızmetlen • Çevrede kıralanabılır, At Bınme. Golf. Paınt Ball \b akmıteler • Otel ıçı \lış\enî. \raba Kıralama. Bısıklet Kıralama\e Doktor Hızmetlen • Dnet büfesınden. uluslararası mutfağına her türlü yı\ecek \e ıçecek hızmetlen • Lluslararası ISO 9001-2000 ICalıte Belgesı çerçe\e\inde sunduğu >Tİksek hızmet >tandardı • '»'ıne Uluslararası HACCP Belgesı çerçe\esmde sağla- dığı sağlıUı le hıj\enık \ı\ecek-ıçecek üretım ıe vunumu • 2000 wlmdan ben dunyamn en eski Tur Operaıö- runce. hersenela\ıkgöru]düğüenı\ı"Herşe\ Dahil"tesısödulü» 1200 kışılık anasalon\e 11 a\n toplantı oda- sından oluşan kongre Merkezı • 209 Otel. 1 ~2 Bungalou. 16 Suıt. S Vılla \ e 8 Apart'tan oluşan konaklama ım- kânları • Lluslararası "\|a\ ı Bavrak" krıtenne sahıp denızı • Sızlen en ıvı şekilde ağırlamava ant ıçmış personelı ile HİZMETİNİZDEDİR Geçmişteki başarılı hizmetlerimiz geleceğimizin teminatıdır. H O T E L S U N Z E Y N E P T.^UBm[1 s.\lE\-KtİBELEK-.\M\Iİ^ TEL: 90 242 725 41 80 FAX: 90 242 725 42 00 E-MAİL: sunzejTiep^; sunz«>Tiep.com.rr WEB: ww».sunzeynepxam.tr VTŞİL \T MAVİNtN BULUŞTUĞU BODRUM-BİTEZ'de H O T E L N A T U R ••• Kişi Başı Yanm Pansiyon.: 40.000.000.- TL. Sabab Kabvaltısı ve Akşam Yemeği Açık Büfe Odalarda klima, nıuubar, TV, saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fitness, tenis, bısıklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant, engellı odası, eğlence gecelen ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 36.1 77 '4 (5 Hat). Faks: 0 252 - 363 7" 83 «WH.namrhotel.com Ogjencı pasomu kavbettım Hukümsuzdur Gİ'RBLZlZt \YAYL4, \ufus cuzdanımı ka\bertım Hükümsüzdûr f SElGİAYDlfr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog