Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buyrukçu ^ Ca ? P a z a r l a m a * 5 Türkocağı Cad V> 39 41 kitap kulûbû 134334ı CajaJoglu-lsanbuJ Tel (212ı 512 05 05 Cumhu Cumhunyel k. ı t a p I a r ı MAVİ BİR MERHABA Uhiye Alpay ' C u m h u n y e l ^ Pazarlama \ Ş Türkocag. Caâ. So 39 41 kitâp kulübü {34''4)Cafalo4li)İ5tanbulTel (212) 51T 05 05 80. YIL SAYI: 28444 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ11945-1991) 23 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ Peşmerge saldınsında 7 Türkmen yaşamını yitirdi. Bağdat'ta 2 ABD askeri daha öldürüldıi Kargaşa büyüyör Talihsizlik! Günün önemle tartışı- lan konularından birinci- si belki bizden başka hiç- bir iilkede göriilemejecek bir içerik taşıyor; AKP ik- tidarı değişti mi,değişme- di mi; îslamcı mı, muha- fazakâr demokrat mı; Başbakan içtenlikle mi değiştiğini söylüyor, ta- kıyye mi japıyor? Medyamı/da kimi grup gazeteleri iktidara kefil oluyorlar, AKP'nin siya- sal çizgisinin şeriatçı sayı- lan "Mıllı Gorüş"ten ay- rıldığını ileri siirüyorlar, kimileri daha çekingen davranıvor, bekleyelım, gorelım" diyor, cihet-i as- keriyede ise güvensizlik ağır basıyor. • AKP iktidarının öğre- tim kesiminde yapnıak is- tedikleri, kuşkuları sü- rekli olarak besliyor; yeni kuşakları laik değil, dinci eğitimle yetiştirmek yo- lundaki Hükümet giri- şimleri tedirginlik yarat- nıakta... Bu da yetmiyor... Türkiye Cumhuriye- ti'nin üç kurumu\la AKP Hükiimeti'nin ilişkileri, kuşkuları doruk noktası- na tırmandıracak kadar gerilimlidir.. Bu üç kurum: Cumhurbaşkanlığı... Ordu... Cniversite... Çankaya'da, saygınlığı ve yansızlığı bütün iilke- de ona\lanmış bir devlet başkanı bulunmaktadır. AKP iktidarının yıldızı. hükümetini kurduğun- dan bu yana Sayın Ahmet Necdet Sezer'le barışamı- yor; Cumhurbaşkanrnın "Çankaya Noten" olama- yacağı kesindir; ancak şimdiye dek çıkarılan 184 \asadan 9'unun Meclis'e geri gönderilmesinin bile AKP iktidarında yarattı- ğı rahatsızlık ilginçtir. Ordu ile AKP iktidarı arasındaki elle tutulurca- sına somutlaşan çelişki ise ülkemiz adına zararlı yo- rumlara yol açmaktadır. Asker, AKP'nin bugüne kadarki söz ve işlemleri- ne bakarak yaptığı değer- lendirnıede olumsuz so- nuçlara ulaşmıştır; kimi zaman bu görüşü yüksek sesle dile getiren komu- tanların kişisel fikirlerini söylediklerini kimse iddia edemez. AKP'nin hedef tahta- sında bulunan üçüncü ku- rum üniversitelerdir. AKP'nin üniversiteyi si- yasal iktidara bağlamak amacını taşıdığı çeşitli söz ve girişimlerinde belirlen- miştir. Bu olgu da Türki- ye'yi bir bıçak sırtında görenlere hak verdirmek- tedir. • Sonuçta AKP Hüküme- ti'nin gerilim üretmekye- rine güven vermek siyase- tini yeğlemesinde say- makla bitmez yararlar vardır; ama, iktidar kesi- minde böyle bir eğilimin göstergeleri yoktur. AKP iktidarının des- teklenmesi yolunda ner- deyse birbiriyle yarışan medya kesiminin çoğun- lukla görevini yapmama- sı ve işlevini yerine getir- memesi bir talihsizliktir. Bu talihsizlik yalnız ül- ke adına değildir, AKP için de geçerlidir. Cumhurlyet Irk ve mezhep ÇatlSmaSina dOğrU Türkiye'nin asker gönder- meyı planladığı Irak'takı şıddet ve kargaşa her geçen gün tırmanıyor. Kerkük'te IKYB peşmergeleri. İmam Musa Ali türbesının yıkılması- nı protesto eden Türkmenlenn üzerine uzun namlulu sılahlarla ateş açtı. Saldında 7 kişi yaşamını yıtiridi, 12 kişi de yaralandı. Şiiler kut- sal saydıklan türbenin yıkılması ve Türkmenlere yönelık saldınya tep- ki göstenrken bugün Bağdat'ta gösteri düzenleneceği duyuruldu. İslamcı örgütlerden işgalcilere gözdağı Bağdat ve Hıiie de- kı saldırılarda ıkı Amerıkan asken öldürülürken, Bush'un savaşın bit- tığini ilan ettiği 1 Mayıs'tan bu yana Irak'ta yaşamını yıtiren ABD'li asker sayısı 65 'e çıktı. Lübnan uydu televizyonu, adı duyulmamış "El Medinet-ül Münevvere Tümeni" isimli örgütün Irak'ta iki ABD aske- rini esir aldığını açıkladı. İlk kez ortaya çıkan grup, Irak'a asker gön- derecek diğer ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu. • 11. Sayfada Milli Cüvenlik Kurulu ABD-Birlesmis Milletler Aşiret liderleri geliyor Tezkere için adım Komuta tartışması Yoğun Irak trafîği Irak'a asker göndermeyı masaya yatıran MGK'den "tavsıye karan" çıkmadı. Kurul. eylülde "olağandışı" toplanacak. Tezkere mesajı veren Tayyıp Erdoğan "Hükümetimız gereken adımı atacak, sonkarar Meclis'in"dedı. M 8. Sayfada Birleşmiş Milletler üyelerinin güvenliği sağlamak için Irak'a asker göndermesini isteyen ABD, denetımi paylaşmayı reddediyor. Almanya, Rusya ve Fransa ise BM'nm daha geniş bir rol oynamasını istıyor. • 11. Sayfada DlŞİşlerİ Bakanhğı, Bağdat ve çevresinde yaşayan Sünnı Araplar üzerinde etkıli ulema ile ön görüşmelennı tamamladı. Alınan olumlu yanıtlardan memnun olan bakanhk, Arap aşıretlennın görüşlenne de başvuracak. • 8. Sayfada Kadınlar kalplerine yenik düşiiyor Bugune dek <adınlann 1 numaralı duşmanının goğus kanserı olduğu sanılıyordu Ancak son yıllarda kalp hastalıklarından olen kadın sayısının kanser nedenıyle olenlerden daha fazla olduğu ortaya çıktı Yıllardır goğus kanserınden korunmaya çalışan kadınlar şımdı kalp hastalıklarına yakalanmamanın yollannı arıyor. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın... Bakanlık, Talim Terbiye Kurulu'nun işlevi olan 'ders müfredatı yapma' işini özel sektöre ihale etmeye hazırlanıyor Hükümet eğitimi özelleştirecek Pefdn 'de kadınlar ayağa kalktı Çin'de bu yıl dokuzuncusu düzenlcnen ulusal kadın kongresi ülkenin dört bir yanından gelen 1300 delegenin katılımıyla başladı. Beş yılda bir düzenlenen ve önümüzdeki süreçte kadının toplumdaki rolünü arttıracak çalışmalar için plan ve projelerin şekillendirildiği kongrenin açılışında delegeler bir süre ayakta alkış tuttu. Başkent Pekin'deki kongreye katılan delegeler özellikle çalışan kadının sorunlarına çarc bulmaya çalışacak. (Fotoğraf:AP) AKP hükümeti, her ülkenin kendi ulusal politikası kapsamında hazırladığı 'eğitim müfredatınr özel sektöre bırakıyor. Uygulamanın 'Milli Eğitim TeşkilatYasası'na aykın olduğu belirtiliyor. Söz konusu yasa, 'eğitim sistemini, eğitim plan ve programlannı, bütün ders araç ve gereçlerini araştırma, geliştirme ve uygulama karannın' Talim ve Terbiye Kurulu'nun görevi oldu^una hükmediyor. IŞIK KANSU / MAHMUT GÜRER'in haberi • Z Sayfada POLÎStN ARADIĞIUZANLAR tFADE VERMEYE GELMEDÎ Hesaba tedbir, yata el konuldu Telsim abonelerine faruralannı yatırmalan için "mesaj"la bildirilen hesaplara tedbir konuldu. Uzanlar'ın Bodrum'daki "Frequency" adlı yatına da el konuldu. Polisin aradığı Kemal Uzan ve Hakan Uzan'ın ifade vermek için savcıhğa geleceği ileri sürüldü. ancak Uzanlar savcıhğa uğramadı. tstanbul Haber Servisi - Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'na (TMSF) devredilen Imar Bankası'ndakı yolsuz- luklara ılışkin soruşturma yürüten Şış- li Cumhunyet Savcılığı, Telsim'ın abo- nelere. faturalannı yatırmalan ıçın "mesaj"la bıldırdığı yenı hesaplara da tedbir koyarken, Uzan aılesıne aıt Bod- rurrfda bulunan "Frequency" adlı ya- ta da mahkeme karanyla el konuldu. "tmar Bankası'ndaki çifte kayıt iddialanna" ılışkin başlatılan soruş- turma devam ederken, soruşturmayı yürüten Şışlı Cumhuriyet Savcılı- ğı'nın, Bankacılık Düzenleme ve De- netleme Kurumu'nun (BDDK) raporu- nu beklendığı öğrenıldi Savcılık ayn- ca Merkez Bankası'na bir yazı yaza- MArkasıSa. 8,SiL4'te Unakıtan ve Yıldınm: Ihaleyle üişkimizyok Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Ulaştırma Bakanı Bınali Yıldınm, gazetemizin dünkü sayısında yer alan "İhale bakan çocuklanna" başlıkh haberin gerçeği yansıtmadığını belirttiler. Kemal Unakıtan, "Çocuklanmız birbirini tanımıyorlar" derken Binali Yıldınm da habenn "planlı bir saldın ve kasıtlı" olduğunu ileri sürdü. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Değerlendirmeler Hükümet henüz "değerlendirme" aşamasında. Kamuoyu duraksamalar geçırıyor. Hükümet asker göndermeye hazır Halk asker göndermeye soğuk. Hükümet karar almış, TBMM'den tezkereyi geçir- mış gibi, ıç ve dış medyamız gıdecek asker sayısı üzennde giderek "irtıfa" kazanıyor. Yazılı basınagöre, herşey oimuş bıtmişgıbi. Işsa- dece leğen örtüsünü bulmaya, sadece asker sayısı- MArkasıSo.8,Sü. l'de Kısırlığa çözüm Yapay döllenme üzerine çalışan bılım ınsanlan, genetık bılımınin de katkılanyla vücudun herhangı bir hücresınden sperm ya da yumurta elde etmeye çalışıyorlar. Yöntem başanlı olursa kısırlık tanhe karışacak. • 6. Sayfada Işte Hamit gerçeği Almanya'da harıkalar yaratan \e vatandaşlık önensı alan Hamıt Altıntop"u. 3 yıl once Rızespor. Galatasaray, Fenerbahçe \e Beşıktaş ıstememıştı. ARİF KIZILYALIN'm haberi, NEVZAT DİNDAR'ın . öportajı • Spor'da Sümer'e tepki Trabzonspor Kulübü Başkanı Ozkan Sümer'in, Fenerbahçe taraftarlan için kullandığı 'terörist' yakıştırmasına San- Lacıvertlı kulüp tepki gösterdı HİLMİ TİRKAY'ın haberi M Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mart Sürecine Dönüş mü? Hükümet, Irak görüşmelerıni, asker gönderilme- sine ilışkin kararın TBMM'den sorunsuz geçeceğı öngörüsüne dayalı olarak bütün hızıyla yürütüyor. Sanki "1 Mart vakası" mılartan önce yaşanmış tari- hin derinliklerindeki birolay... 1- Amerikan heyetlerinın ardı arkası kesilmiyor. Her birı arasına kopya kâğıdı konmuş gibi, Türki- ye'nin stratejik öneminden söz ettıkten sonra Irak'la UArkasıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog