Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHUfllYET SAYFA HABERLER Baykal'la çay bahçesinde sohtiet • ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkanı Denız Baykal, bugün Dalaman'dan Marmans'e geçerek bir çay bahçesinde yurttaşlarla soh- bet edecek. CHP Genel Merkezi'nden verilen bilgi- ye göre, daha sonra Dat- ça'ya geçecek olan Baykal, şehirpark] açılışını yapacak ve festivale katılacak. Bay- kal yann da Bodrum'da bir iskele açılışına katıldıktan sonra Istanbul'a gelecek. Melih Gökçek'in akrabaları SHP'de • AıNKARA (Cumhuriyet) - Ankara Buyükşehır Bele- diye Başkan Melih Gök- çek'in yakın akrabası olan Halfeti Beledıye Başkanı Mehmet Gökçek. bugün SHP'ye katıhyor. SHP Ge- nel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Mehmet Gökçek. bütün aşiretiyle birlikte partiye katılacak. Halfeti ilçe binasında yapı- lacak törene Genel Sekreter Fikri Sağlar da katılacak. Kına gecesi öğretmeni • ANKARA (AA)-MEB Hüseyın Çelik, CHP Ça- nakkale Milletvekılı Ismail Özay'ın Çanakkale Merkez Ilköğretim Okulu'nda dü- zenlenen kına gecesi ıle ıl- gılı soru önergesine verdiğı yanıtta, müfettışlenn soruş- turmalan sonunda öğretmen Esat Kaçar'ın lstanbul Vali- liği emrine atandığını bıldır- di. Özay. Çelik'e Cumhun- yet îlköğretim Okulu'nda bir öğretmenin kına gecesi yapılması ve okulun duvar- larına Arapça yazılar asıl- masına ilişkin haberleri anımsatarak, "Cumhuriye- tin laik değerlenne kafa tu- tan bu yakJaşımı nasıl karşı- ladınız" diye sormuştu ADD: Tek adres Kemalizm • ANKAR4 (Cumhuriyet) - Atatürkçü Düşünce Derne- ği, ülkenin, 1919 öncesine dayanan bağımlı ve ulusal onuru hıçe sayan polıtıka- larla baştan başa sanldığını bıldırdı. ADD Genel Başka- nı Ertuğrul Kazancı yaptığı açıklamada, Türkıye'yi fe- laketten kurtarabilecek tek adresin ise Kemalizm oldu- ğunu ifade ettı DBİAP'lılapdan ortak bildiri • ANKARA (Cumburiyet Börosu)-DEHAP'h 39 be- ledıye başkaru Topluma Ka- zandırma Yasası'nın sonuç vermedığı görüşünü ileri sürerek hükümetten. "KA- DEK'in sılahsızlaştınlması- na hızmet edecek ve Kürt sorununu çözecek Toplum- sal Demokratik Yasalann" çıkanlmasınj ıstedi. DE- HAP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 39 belediye başkanı yayımladıklan or- tak bildiride. Topluma Ka- zandırma Yasası'nın başan- sız olduğunu belirtti Oluk: Onarım için bekliyoruz • Haber Merkezi - Kasta- monu Vali Vekili Fahri Oluk. gazetemizde 19 Ağustos'ta 'Tarihe büyük saygısızlık" başlığıyla ya- yımlanan haberle ilgili gön- derdiği açıklamada. Atatürk'ün Şapka Devri- mi'nı başlattığı Türkocağı binasınm restorasyon ve rö- leve projelennin 13 Aralık 2001 tanhınde Ankara Kül- tür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'na gönde- rildığını, 10 Mayıs 2002 günlü, 7910 sayılı kurul ka- ranyla kabul edilmediğını bildırdi. Fahn Oluk, yeni- den hazırlanan restorasyon projesının kurula elden ulaştınldığıru, kurul karan- nın olumlu çıkması halinde binanın onarımına hemen baçlanacağını kaydetti. Üniversitelerarası Kurul'ım girişimi sivil toplum örgütleri tarafindan da olumlu bulundu Alternatiftaslağa destekANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Üniversitelerarası Ku- rul'un AKP tarafindan hazır- lanan taslağı, üzerinde çalışı- lamaz bularak yeni bir taslak hazırlama girişiminde bulun- ması, sivil toplum kuruluşla- rını da harekete geçirdı. STK'ler her koşulda tüm im- kânlanyla ÜAK'ye destek ola- caklannı vurguladılar. Öğretim Üyeleri DernekJeri Federasyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. MustafaAttuntaş, tüm öğretim üyelerinin Üniversite- lerarası Kurul'un arkasında ol- duğunu belirtirken, ÜAK'nin geç de olsa YÖK'ün dışında bir üst kuruluş olarak ağırlığı- nı koymasının mutluluk verici olduğunu söyledı. ÜAK'mn Üniversite kendi yasasını hazırlayacak: AKP'ninhazıriadığı yükseköğrenim yasa taslağını tartışılmaz bularak yeni bir taslak hazırlama karan alan Üniversitelerarası Kurul'a sivil toplum örgütlerinden de destek geldi. Eğit- Der Genel Başkanı Koç, "Tüm imkânlanmızla ÜAK'nin yanrndayız" derken ÇYDD Genel Başkanı Saylan da, ÜAK'nin akılcı çözümü bulduğunu belirtti. daha önce hep YÖK'ün kukla- sı olduğunu ileri süren Altun- taş. "ÜAK'nin duyarhuklan- na katıhyoruz. Özellikle YÖK'ün biİeşiminde hüküme- tin denetimini artnncı düzenle- melere karşı çıkmalanm, özel- likle de laik cumhurrvet konu- sundakiduyarhhldannıdestek- Hyoruz" diye konuştu. Eğit-Der Genel Başkanı Ka- sım Koç da ÜAK' nin aldığı ka- rarlara destek verdiklennı be- lirtirek "İstemeteridunımunda tüm imkânlanmızla kendileri- ne yardım ederiz" dedi. AKP'nin köklü reform savıy- la takıyye yaphğım \iirgulayan Koç, "Bifimin siyasete kurban edilmemesi için her türlü yar- dımı yapmaya açığız" dedi. Ulusal Eğitim Derneği Ge- nel Başkanı Zeki Saruhan, ÜAK'nin aldığı kararın çok olumlu olduğunu ifade etti. ÜAK'nin mevcut yasayı koru- maması gerektiğine de dikkat çeken Saruhan, "ÜAK çok olumlu bir iş yapö fakatYÖK'e de biraz çekidüzen verilmesi gerekh" dedi. ÜAK'nin "ulu- sal üniversiteler''in kurulması için çaba harcaması gerektiği- nı kaydeden Saruhan, "Türİd- ye ünrversiteleri özerkleşmeli ve ulusal üniversite kavramı be- nimsennıeli. Bu üniversitelerin öğretim dili Türkçe obnaİL mev- cut taröşmalarda bu hiç dile getirilmiyor. Bunun için çok köklü reformlar gerçekleştiril- mesi gerekiyor'' diye konuştu. 2-B arazilerinin satışı, olası lstanbul depremini 'felakete' dönüştürecek Yasadışı inşaedilen bu yapılann depreme karşı durumlan "meçhuT okJuğu halde tapu verifccek™ Yıkılacak binayı satacaklar OKTAYEKİNCİ Yüzde 65'i kaçak olan lstan- bul için üniversitelerle birlikte hazırlanan "Deprem Master Planı''nın kamuoyuna açıklan- dığı gün, Bakanlar Kurulu'nu da "depremin 4. yıh" nedeniy- le Sakarya'da toplayan Başba- kan Erdoğan, Cumhurbaşka- nı'nın veto ettiğı orman arazi- sı satışını "yeniden Mecüsten geçireceğizj' dedi. (19.08.2003 - Cumhuriyet). Ardından hükümetin bazı ba- kanlan da; "tstanbul deprem planına göre binalan jikıp ye- nilemek için 8 trüyon kaynak gerekiyor; 2-B arazilerinden toplanacak gelir bu sorunu da çözecek.-" şeklindeki sözlerle, Cumhurbaşkanı vetosuna kar- şı "yenibirdayanak" buhnanın adeta "sevincini" yaşıyorlar... Oysa, aynı master planda belirtilen; "risk altmdaki ve hemen yıkrimalan gereken bi- nalann" çok büyük bir ço- ğunluğu, işte bu 2-B arazile- rinde bulunuyor... Çünkü aynı yerlerdeki yapı- lann tümü "yasadışr \ e "ku- ndsE" inşa edilmiş durumda. Yani, belli bir mimari ve statik projeye bağlı kalınmadan, hat- Bu kontrol için öncelikli ko- şul olan "onayhinşaatprojesi ve denetim belgesi" kaçak bina- larda bulunmadığından, aynca bir u kent planı ve altyapı proje- sine" göre de ınşa edilmedikle- rinden, hükümetin "işgaldeki 2-B arazileri sansından" bekle- diği paralarla "fstanbuJ'un di- • Başbakan'ın "yeniden yasalaştıracağız" dediği işgaldeki orman arazilerinde parayla tapuya bağlanacak yapılann tümü, Deprem Master Planı'ndaki 'yıkılmalan' öngörülen, en çok risk altındaki kaçak binalar. ta teknik denetimden de yoksun yapılmış "kaçak" binalar ol- duklanndan, aslında deprem olmasa bile "sürekliyıkılma ris- ki" taşıyoriar. Yine deprem mas- ter planında öngörülen "dep- reme dayanıkhhkkontrolünün" de söz konusu "orman işgaJci- si" kaçak binalarda yeterlı bı- limsel güvencelerle yapılması mümkün görünmüyor.. ğer bölgelerindeki deprem tak- viyelerini yapma" tezinin de hiçbir dayanağı bulunmuyor... Çünkü bu paralan. yine o *ta- puya bağlayarakaffedecekleri'" kaçak binalann yıkılıp yenilen- mesinde bile kullanamayacak- lar... lstanbul Valisi Muanımer Güler, master planJa ilgiJi ko- nuşurken; "yapı sahipleri pa- rayı kendüeri bulacaklar" dedi- ğıne göre, orman işgalcileri hü- kümete ödeyecekleri "tapu" paralanndan ayn olarak bir de aynı binalannın "yıkunı ve ya- ponı" için masrafa girecekler... Bunu yapmayacaklan ve "ka- derlerini" olası depremdeki "te- sadüfe" bırakacaklan için de Başbakan Erdoğan'ın hâlâ "ıs- rarhjız" dediği orman satışı. "depremi felakete dönüştüren imar aflanndan" birini daha yararmış olacak... Sözün kısası, AKP kurmay- lan, kendi siyasal tabanlannın da geniş kesimıni oluşturan or- man yağmacılanna o denli bağ- lanmışlar ki, tarihe "depreme kaçak yapı affi ile çözüm(!) bu- lan" ilk hükümet olarak geçi- yorlar... Umanz, böylesi bir "bi- hm ve etik dışı" yönetim anla- yışı ilk ve "son" olur; ekonomi adına imar yağmasından başka bir şeyin düşünülmediği bu dö- nem "en azzararla" atlatılır... Milletvekilleri arasındaki mücadele nedeniyle 3 ilin yönetimi belirlenemiyor AKP'de kongre sıkınüsı EMtNEKAPLAN ANKARA-AKP, ekım ayın- da yapılacak büyük kongre ön- cesinde 3 ilde sıkıntı yaşıyor. Denizli, Kastamonu \ e Şanlı- urfa'da il yönetirninin belirlen- mesi konusunda millerv ekille- ri arasmda anlaşmazlık çılon- ca 3 ilin kongre tarihi ertelen- di. AKP yönetimi, milletvekil- lerinden aralannda anlaşmala- nnı ve tek adayla kongreye gi- dilmesini istedi. Sorunun aşı- lamaması durumunda bu ille- • Denizli, Kastamonu ve Şanlıurfa'da il başkanlığı için milletvekilleri kendi adaylannı çıkarmak isteyince kongre tarihleri ertelendi. rin kongrelerinm büyük kong- re sonrasına kalabıleceği be- lirtildi. Büyük kongreye hazır- lanan muhalifler, AKP lideri Tayyip Erdoğan ın dengelı bir liste yapmastnı istiyor. AKP, büyük kongre öncesin- de sıkıntılı günler geçiriyor. 75 ilin kongresini tamamla- yan AKP. 3 ilde sorun yaşıyor. Denizli, Kastamonu ve Şan- lıurfa kongreleri, milletvekil- leri arasındaki anlaşmazhk ne- deniyle yapılamıyor. Deniz- li'de merkez ilçe kongresinde il milletvekilleri kendi aday- lannı çıkardı. ÜmmetKando- ğan'ın adayının kazanması üzerine diğer milletvekilleri- nin adaylan seçimin sağhkh ol- madığını gerekçe göstererek ilçe seçim kuruluna baş\ r ur- dular ve seçimin iptal edilme- sini istediler. İlçe seçim kuru- lunun karan beklendiği için il kongresi yapılamıyor. Şanlıurfa'da temmuz ayı içinde yapılacağı açıklanan kongre de. milletvekilleri ara- sındaki anlaşmazlık nedeniy- le ertelendi.Kastamonu kong- resi de benzer sorunlar nede- niyie ertelendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ha\ı ati Ya- zıcı ise 3 ilin kongresinin bü- yük kongreye yetiştirileceği- ni söyledi. Karayalçm, yerel seçimde sol partileri aynı çatı altında toplanmaya çağırdı: YTP ile ittifaka hazınz SHP Genel Başkaru KaıayaJçın. tstanbul Haber Servisi - Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın. yerel seçimlerde YTP ile ittifak yapmaya ha- zır olduklannı belirterek "Ismail Cem'fa solda birtik çağnsuıı olumlu karşılryorum" dedi. SHP Genel Başkanı Karayalçın, yerel seçim- lere hazırlık kapsamında dün SHP Bağcılar İl- çe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuş- ma yapan Karayalçın, "Yeni Kentsel Düzene Geçiş" adlı yeni bir yerel yönetim projesi ha- zırladıklannı belirtti. Diğer siyasi partilerin bu projeyi ızlemesi gerektiğını vurgulayan Kara- yalçuı, "Türkiye'de ilk kez SHP, tstanbul için ayn bir proje hazırladı. Projemiz sosyal demok- rat çizgide hazırlandı" dedi. Yerel seçimlerde de tüm sol partilerle ittifak yapmak istedikle- rini ifade eden Karayalçın, şöyle devam etti: "Yerel seçimlerdeYTP ileittifakyapmaya ha- zınz. Ismail Cem'in solda birlik çağnsuu olum- lu karşıbyonım. Cem, sos>al demokratveya de- mokrat sol çizgideki partilerin itrifakını istiyor, biz ise seçimde tüm sol partilerin bir çatı aliun- da toplannıasını istiyoruz. Si\ il toplum örgütle- ri de solda kurulacak birb'ğe destek vermeüdir. Ancak bu jekilde başanlı bir ittifak oluş- turulabilir.*" Çağdaş Yaşamı Destekle- me Derneği Genel Başkam ve YÖK üyesi Türkan Sa\lan ise yıllarca YÖK Yasası'nı de- ğiştirmek için firsat kolladık- lannı ve bufirsatınşimdi ÜAK tarafindan kullanılması gerek- tiğini söyledi. AKP tarafın- dan hazırlanan taslağm tam anlamıyla bir intikam yasası olduğuu vurgulayan Saylan, şunlan söyledi: "Buyasa,hü- kümet ile akademisyenler ara- smda bir uzlaşma sağlanarak degiştirilmeli ve büyük taraf ÜAK olmalı. Srvil toplum ör- güderinin de yardımryla Avru- pa Biriiği normlanna uygun bir yasa taslağı haznianmah ve tüm eğitim öğretim kurumla- nnı kapsamab." ÜAK Başkanı: Universiteler direnecek • Hükümetin, yeni bir taslak hazırlaması için Üniversitelerarası Kurul'a bir ay süre vermesini eleştiren Prof. Alkış, "Üniversitelerin, iktidarlara direneceğini gözden ırak tutmamak gerekir" dedi. tstanbul Haber Servisi - Üni- versitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış, Milli Eği- tim Bakanlığı'nca hazırla- nan Yükseköğretim Yasa Taslağı'nın, ülkenin gereksi- nim ve beklentileri ile yük- seköğretimin içinde bulun- duğu yaşamsal sorunlara köklü çözüm getirmediğini belirtti. Alkış, "Bu bir he- saplaşma yasası vapüinama- bdn-" dedi. YTÜ Rektörlük binasında bir basın toplanhsı düzenleyen Alkış, YOK Ya- sa Taslağı'nı değerlendir- mek ve yeni bir taslak hazır- lamak üzere kurulan komis- yonun çalışmalanna başladı- ğını belirtti. Komisyonun ça- hşmalannın yeni bir yükse- köğretim modeli oluşturmak üzerinde yoğunlaşacağını ifade eden Alkış, görüşleri için kendilerine bir ay süre verilmesini de eleştirerek "Birkaç ayhk zamanı bile ünh ersitelere çok gören ikti- darlara karşı, üniversitelerin direneceğini gözden ırak tut- mamak gerekir'' dedi. Değişim, hükümetin amacına göre olmaz Üniversitelerin bir değişime ihtiyacı bulunduğunu, ancak bunun siyasi iktidarlann amaçlanna göre değil, bizzat üniversite ve toplumun ge- reksinimlerine göre yapıl- ması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Alkış, "Böyle bir taslağı hangi hükümet geti- rirse getirsin universiteler ay- nı şekilde karşısında dura- caklardır" diye konuştu. Taslakta standartlaşmaya gö- türen yaklaşım sergilendiği- ni dile getiren Alkış, akade- mik unvanJann otomatiğe bağlandığını, demokratik katılınun bir felsefe olarak değil popülist bir yaklaşım olarak ele alındığını söyledi. Elbise>i genişletmek yerine daha da daraltülar Alkış, taslak ile ilgili sözle- rini şöyle sürdürdü:"Bazı olumlu düzenlemelerle bir- likte evrensel üniversite ilke- lerinden yoksun, merkeziyet- çi yapıyı öngörmekte. Taslak, ünn ersitelerimizin biraz da hasrede beklediği bu elbiseyi genişletme yönündeld bek- lenrilerini karşdamak yerine, onu daha da darahmıştır. Üs- teKk siyasi erkin eline vermiş- tir. Üniversite özerkBğini or- i tadan kaldıran bu gücü, tepsi içinde iktidar kendi kendine sunmuştur." Üniversitelerin diyalog aradığını belirten Alkış, "Biz siyasal çekişme içinde olamayız. Bu bir hesaplaşnıa yasası yapıl- mamafa" diye konuştu. POLflİKA GUMAIGU HİKMET ÇETİNKAYA Dinozorlar... Tarih bılmeyen ınsan kendisini 'dev aynası 'nda görür!.. Dünyayı paylaştığı diğer canlı türlerini küçüm- ser, üstünlüklerini saya saya bitiremez... Diplomalı cehalet kendini beğenmişliği kamçı- lar!.. Oysa bilgi daha alçakgönüllüdür... Böyle kişiler, tartışmadan kaçıp, saldırganlaşır- lar!.. Bu kişiler diğer canlı türlerini değil, farklı görüş- lerdeki insanlan da küçümser: "Angut!" Yetmedi mi? Bir başkası: "Dinozor!" Gecenin yıldızları altındayım!.. Umutlann bittiği, anıların yıkıldığı bir ormanda dolaşırgibiyim!.. Hani karanlıkgecelerevanlmışsanılansaatlervar- dır ya, insanın yüreğini vuran, öyle bir durumda- yım!.. Yitirilmiş tılsımh ilk sevmelerin, yitirilmiş öpücük- lerin tam içindeyim!.. Balkonda Behçet Necatigil okurken birden, Dominique Simonnet'nin "Dünyanın En Güzel Oy- küsü" kitabı (Telos Yayınları) geldi aklıma... Gittim, bir süre aradım kitabı, sonunda buldum... • • • Simonnet bir gazeteci!.. Kendi alanında saygın üç bilim adamıyla yapıl- mış röportajlardan oluşuyor kitap... Hubert Reeves, Joel de Rosnay ve Yves Cop- pens, dünyanın ve canlılığın tarihini anlatıyoriar... Gazeteci Simonnet soruyor: "Dinozorlaryok oldular, çünkü çevreye uyum sağ- layamadılar, doğru mu?" Pastör Enstitüsü eski bölüm yönecilerinden Jo- el de Rosnay yanıt veriyor "Tümüyle saçmal.." "Peki nasıl yok oldu dinozorlar?" "200 milyon yıl önce dünyaya dinozorlar ege- mendi. 65 mflyon yıl önce dünyaya bir göktaşı çarp- tı. Çapı beş kilometreydi. Bu çarpışma dünyada ekolojik bırfelaket yarattı. Yirmi santimden büyük tüm hayvan türteri yok oldu. Böyiece dinozorlar dö- nemi kapandı..." Bir yıldız kayıyor gökyüzünde!.. Kan ezilmiş tutkuyu, sevgiyi, aşkı, hüznü yeral- tı sulannda gizleyip, yaşamı dingin kılan fırtınalar esen bir dühyayı mı anyordum, bilmiyorum!.. • • • ATO Başkanı Sinan Aygün'ün açıklaması geldi aklıma: "Gerçek Türkiye kaçak Türkiye'nin gölgesinde yaşıyor..." _ Bir de, 'Islamcı kimliği'riı sorgulayan şair Ismet Özel'in sözleri: "Ezenler ve ezilenler..." Aygün, yatınma aynlan her üç liranın bir lirasının rüşvete gittiğini öne sürüyor; her yüz lirada altmış altı liranın kayrt dışı olduğunu bildiriyordu... Peki bu gerçekleri göımek, Türkiye'nin bir soy- guncular cenneti olduğunu vurgulamak suç muy- du? Türkiye değişiyordu, bu değişimi anlamayanlar ise 'Angut' ya da 'dinozor'du... Dinozorlar dünya üzerinde kaç yıl yaşadılar? Yanıt: "735 milyon yıldan fazla!" Insanoğlunun uygariık dediği şey, kaç yıllık bir zaman dilimini kapsıyor? "On binyıl!" Haydi bakalım şu soruya yanıt verin: "Niçin dinozorları küçümsüyorsunuz?" Acaba insanlar dinozorlar gibi 135 milyon yıl var olabilecekler mi? • • • Bir başka soru da şu: "Insanlık ahlak ve davranış düzeyinde gerçek- ten ilerleme kaydetti mi?" Reeves, "Ben bundan emin değilim" deyipya- nıtlıyor: "Bu konu uzun uzun tartışılabilir. Elbet köleliğin kaldınlması ve insan haklannın tanınması gibi ilerlemeler olmadı değil. Ama Amerika yerlileri daha o zamanlar hayran olunacak bir davranış içindeydiler. Claude Levi-Strauss köleliğin büyük uygahıklarla birlikte ortaya çıktığını göstermiştir. Uzun lafın kısası, ahlaksal ilerleme kaydettiğimiz hiç de apaçıkgerçek değildir..." Coppens ise şöyle diyor: "Bazı sanayileşmiş toplumlarötekilerin gelişme- sini engelliyor..." Gazeteci Simonnet, "Hayvanlıktan çıkmak için milyonlarca yıla gereksinim duydu insanoğlu. Bu gözle bakıldığında uygaıiığımızın birkaç bin yılının ne hükmü olabilirki!" diyor... Ardından devam ediyor: "Bu gezegendeki şaklabanlıklanmızın topu ne yazarki!" Hakh! Şaklabanlığın âlemi yok!.. hikmetcetinkaya a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 CHP Crup Başkanvekili Özyürek: Irak'a gitmesi için orduyu zorluyorlar ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, Or- general ÇetinDoğan'ın 1. Ordu Komutanhğı görevini devrederken yaptığı açıklamalan de- ğerlendirirken "Ordu içinde Irak'a askergön- derme konusunda fark- lı görüşlervar. Tarüşıp bir sonuca varacakîa- nndan kuşkumuz yok- tur" dedi. Özyürek. dün düzen- lediği basın toplantı- smda, şunlan söyledi: "Hükümeti destekle- yen bazı köşe yazaıia- n ve hükümet, şimdiye kadar askerin her şeye kanşmamasun isth or- du. tş Irak'a asker gön- derilmesine gelince, kraklan çok kralcı gö- züken baayazaıiar, bu- nun deviet potitikası ol- ması gerektiğini söyle- me>e başladı. TBMM karar verir, ordu gere- ğini yapar. Ancak bu çevreler, Irak'a asker gönderilmesinin ulusal çıkar gereği olduğu yö- nünde açıklama yap- masıiçin orduyu zorlu- y°r -M ;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog