Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 2003 CUMA •••• + CUMHURİYET SAYFA spor(Scunihuriyet.com.tr 19 S Dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna koşan atletimizi CüneytKoryürek ile konuştuk üreyya Türkiye'nin şansıdırDünya atletizm şampiyonası yann Paris'te başhyor Paris bu kez bıze da- ha başka gözükecek Çünkü dünya Paris "te bır şampıyonu alkışlayacak O bizım atletimiz O dün> a pıstlenn- de altın madahalı ilk atletimiz O Süreyya Ayhan Süre\-ya Ayhan "ı en yakından iz- leyen. onun başından ben yukselişı- nı adnn adım gözleyen bır atletizm uzmanı CüneytKoryürek'le çok da- ha ıyi tanıyacağız ABDÜLKADİR YÜCELMAN - Sayın Koryürek, Süreyya ile Sydney Olimpiyatlan'nda, daha sonra Ed- monton Düma Şamphonası'nda be- raberdiniz. Daha sonra ne oldu bU- mem bir sogukhık girdi aranıza- CÜNEYT KOR\t REK - Sürey- ya'nın başanlı olmasını 7 0 rruryon ın- san gibi ben de ıstenm. Ama ben şu kadar olımpıv at şu kadar dünya şam- piyonası görmüşsem. bu kadar atle- tızmın ıçındeysem di\ orum kı bır at- let ıdmarüa değil \ anşmalara katıla- rak yükselır. Aynca 1500 yanşı ar- tık bir orta mesafe koşusu olmaktan çıkmış spnnt (sürat) koşusu halıne dö- nüşmüştür Son 100 metrede sanki 400 metre koşuluyormuş gıbi ka- pışıyorlar Dedım kı Sürey- ya'nın bir de süratı olması / İazım Karşı çıktılar "Bizim f . * süratimizyeterti.bizistediği- " \ * \ \ mizyanşagireriz''dedıler Bız S S sadece fıknmızı söyledik Sırfbu nedenle kızdılar Bır toplantıda Sü- reyya ıle \"üeel"ı (antrenör) gördüm, bana sırt çevırdıler Olımpıyatlarda ve Edmonton Dunya ŞampiNona- sı'nda gözlenmız vaşararak onlara sa- nlmıştık. Hatta dıl bılmedıği için Sü- reyya'yı aldım doping kontrolüne ben götürdum Benım tek amacım katkı vermektı Ama bana sırt çevi- nnce ben de ılgılenmedım A.Y. - Süre^a çok değişik bir at- let Atletizme başlamasu ÇIIÜŞL ya- şam tarzı çok farkh. Önce koşan bir lozdL şimdi rekora koşan bir atiet.. C.K.- Her koşan kışı atlet olamaz. Bu bir ınanç ışi. gayret işı. bir koor- dinasyon işı ve biraz da şans işi. Süreyya-antrenör illglclsl bu ıkılik galiba çok farklı. Başlarken bırbırlerinı görmüşler, Yücel onun ye- teneklennı fark etmış, Süreyya da onainanmış Sonra 10 yıl süren özel eğıtımın de etkısi var. Borzov 12 ya- şından bu yana özel eğitim sıstemı ıle yetiştırildi Onun gıbilen de var- dı. .Ama içlennden sadece bır veya ikı rekortmen çıktı A.Y. - Birtiktelik aşka dönüşünce neolur? CJC -Bu ikisı arasındakı özel bır durum. .Ama ister aşkın önünde is- ter arkasında olsun başanlı / olmak isteği • aşk kadar önemlıdır. Öy- ' ""*• le olmasa za- ten bu kadar ba- S k herumSpıker tavşan sandı Süreyya'yı. Ya- nşı heran bırakacak sandı. Sonra da "Aaayanşıbirincibitirdrdedi tkın- cı > anşta başka gözle seyrettiler. Her atlet. yanşı son 100 metreye bırakı- yor. Ama Süreyya çıktığı gıbi hep baş- ta ve fark atarak görurüv or Zünh'te tavşan Süreyya'nın önündeydı. Tav- şanı 500 metre kala geçtı ve derece- sını 3 55.60'a ındırdi. Buradatavşa- nın rolu önemlıydı. A.Y. - Tavşan ohnadan da Sürey- C.K. - İster güven ister güvenme, adırun yanında rekor yazıyor Süreyya doping yapar mı? A.Y. - Süreyya doping yapar mı? C.K. - Süreyya doping yaparsa dünya rekoru kırar. ama çok büyük aptallıkeder Süreyya'nınamacıfter- kesı geçmekse. olimpiyat şampıyo- nu olmaksa, dünya şampiyonu ol- maksa ve bundan da para kazanıyor- sa zaten bunlan doping yapmadan da kazanıyor Eğer doping yaparsa dün- ya rekoru kırar ve bir gün yakalanır, bütün rekorlan silinir, dünyaya reziı olur. A.Y. - Doping yapmadan dünya rekoru kıramaz mı? C." L - Çok zor. Şu anda Süreyya dünya rekortmenının 30 metre arka- sında koşuyor Aradaki mesafeyı ka- A.Y. - Antrenörü ile birlikte yaşa- ması Süreyya'ya farkh bir motivas- yon vermiş olabiür mi? CJL - Antrenorü ıle brrlikte yaşa- yan birçok atlet veya sporcu var. Ama şanlı olamazdı. Tavşan sandılar A.Y. - Bu konuda noktayı koyahm. Sümya 2003'ün başında Amerika 1 - ya gitti. Döndü geldi. İstanhul'da Av- rupa MiUetler Kupası'nda izJedim. Öncekri nasıi koşuyorsa yine öyle koştu. BerlindeGolden Ug'de, son olarak Zürih'te seyrettim. hep aynı tempo. Taktik maktikyok. \ anşı baş- ladığı gibi bitiri>x>r_ C.K.-Zaten Süreyya"dankoşu stı- lını değıştırmesüıi beklemek yanlış. Meksıko Cıty gıbi yüksek bir yerde çalıştı, kendisuıi fiziksel olarak yı- neledı Stıl olarak soruyorsan her at- letin kendıne göre bır stilı vardır. Sü- reyya'nın stılı senin de dedığın gıbi alıp başını gıtmek. Ben Süreyya'yı 2 yıl önce Eurosport'tan da izledim ya bunu başarabilirdi bence— GK.- Başarabılirdı tabii. Bu bir ka- pasite meselesi. Süreyya'daki deği- şiklik son 300 metredeki süratı. Bız de yıllar önce bunu söylemiştik Â.Y. - Tavşanlar dünya şampiyon- lannda da var mı? C.K. - Yokrur. dunya şampıyona- lannda ve olrmpıyatlarda tavşan kul- lanmak \ asaktır. Serun kafan tilkili- ğe çalışıyor Olursa yakalanır ve at- let dıskalıfıve edilır, ceza alır. Kim- se buna cesaret bile edemez. A.Y. - Sürev^'a Paris'te dünya re- koru kırabilir mi? CJK. - Bari bunu sen sorma. Sü- re\'\ a ile rekor arasında kaç kişi var düşün Rekor şu anda Çınlide. A.Y.- ÇinfiJer şaibeh' rekoıiara im- zaatıyor."Dopıngci" drveadlançık- ü. Ben rekoriarına güvenmiyorum_ patması zor. Kısaca dünya rekoru Ja- ması zor, ama dünya birincisi olma- sı çok kolay. Gelecek yıl da Atina'da olimpiyat şampiyonu olacak. Temposuna uyamazlar A.Y.-1500 metre yanşı çoközd bir teknik ve taktik isthor. En önemli özelKği nedir? CJC -1500 metre yanşı akıl iste- yen bır yanştır. Çok akıllı koşmak İa- zım, çok gerilerde kalmamak İazım. Kimın temposuna uyuyorsa hemen onun sıründa koşmak İazım. Ve müm- künse 200 metre kala o dönemece gi- rerken öne geçmek İazım Dönemeç çok önemli, çünkü geçenler senin sağından geçecekJer. A.Y. - Süreyya'nın böyk bir soru- nu yok. Çünkü baştan itibaren ara- yı açryor. son viraja çok önde giriyor. CJC - Aslında Süreyya'nın tem- posuna ayak uydurmaya kimse ce- saret edemedi. Süre\ya için bir teh- like söz konusu değil A.Y. - Süre> ı ya < nm şu anda rakibi yok. Zorla\acak aüet de vok. CJC -Çok doğru Bak bır şey söy- leyeyim, Sürejya'nın ayağı takıl- mazsa ondan başka 1. olacak yok. A.Y. - Ayağı takıhrsa deyince akb- ma geldi Süreyya dünya şampiyona- sında bir komploya kurban gider mi? Ben şeytannı avukatlığını yapavım. Mary Decker diye bir ABD'B bayan atlet vardL Müthiş bir yanşçL Â>ıu dön.'mde bir de G. Afrikah çıpiak ayakla koşan atlet vardı: Zola Bud. O tarihJerde G. Afrika ırkçdık yap- bğı için olimpKatiara alınmamıştı. Zola Bud babası İngüiz olduğu için İngiliz pasaportu ile vanşa girmişti. Zola grupla beraber giderken Dec- ker'in arkadan ayağına bastı ve ya- nşın favorisi Decker piste veda etti. CJC- Sporda bö\le şeyler olmaz Birbirlerine rakip olan atletlerin hepsı yanş dışında arkadaştır. Rakip demek düşman demek değildir Komplo fa- lan olmaz, aklına böyle kötü şeyler getırme A.Y. - Sen dünya rekoruna 5 sani- ye yaklaşdğuu söylü\'orsun. .\ma ne- den rekor zor, alt üstü 5 saniye?_ CJC- Süre\-ya"nın her rekortmen gibi arkasında bir ekıp olmalı. A.Y. - \ estelgibi bir dünya marka- a var arkasında. CJ/L - Süreyya'yı bu duruma ge- tıren de \ estel zaten. Ama yetmeye- biJir Vestel sponsor olarak ona dün- ya ve olimpiyat şampıyonluğundan sonra daha ıyı ımkânlar sağlamalı A.Y. - Süreyya umanz aüetizmin lokomotifi olur_ CJC - Kım ne derse desin Sürey- va Türkıye ıçın bır şanstır. Arkasın- dan çok kışı gelecektır. Önemli olan çocuklann Süreyya'yı örnek ahna- sıdır O yaparsa ben neden yapma- yayım diyecekJerdu". Süreyya çok güzel bır örnektu- A.Y. - Sürey^'a için gelmiş geçmiş en büyük atletimiz diyebilir miyiz? CJC - Bır rahmetlı Ruhi Sanalp ağabeyimiz vardı Olimpiyat üçün- cüsü ve Avrupa üçüncüsü oldu. Bu kız Avrupa şampiyonu oldu, Paris'te dünya. gelecek yıl da kalıbımı basa- nm olimpiyat şampiyonu olacak. Bu da gelmiş geçmiş en büyük Türk at- letı demek. RENKLİKURT: Rekor kıramaz ancak... YÜCELMAN - SevgüiTur- gay Hoca. Süre»-a için Paris te sorun yok diyoruz. Genel ka- nı onun dünya şampiyonu ola- cağı şeklinde. Peki dünya reko- ru SüreyA a için uzak mı? Re- kor kırması için koşullar \eter- li değil mi? TLIRGA\ RENKLİKURT -Süreyya"nın rekora 5 sanıye- si var. Ama rekor kırması zor. Rekor için çok şeylerin düşü- nülmesi ve gerçekleşmesı ge- rekir A.Y. - Bunlar teknik konu- lar mı? Ya da "olma\acak şey- ler" mi? TJÎ. -4 koşulun gerçekJeş- mesı gerekır. 1- Rekorun kı- nlabıleceği ortamın durumu. Yanı koşu anında nem, hava sı- caklığı, rüzgânn durumu ve koşu saati 2-Biyomekanık durum Sü- re\ya koşarken ıkı kolunu \ a- na açıyor. Bunun duzeltılme- sı şart. Kollar atlenn koşma- srna yardımcı olur. Süreyya kollannı açarak koşuyor. ri- tim bozuluyor Orneğın iki ko- va su taşıyan bırisı kollanm ikı yana ne kadar fazla açarsa ko\alar daha ağırlaşır Kollar vücuda \akın olmalıdır. 3- Sürey> a'nın yemesı içme- sı mutlaka çok daha profes- yonel bır ekıp tarafindan ha- zırlanmalı 4- Süreyv a'nın sırt ve kann kas grupİarının mutlaka öl- çülmesı gerekır "Acı çeki- yorum" dedığı yerler kann ve sırt bölgelen. Rekor ıçın bunlann dikkate alınması gerekır. Ama şu an- da rahatlıkla sö\ le\ ebiluim ki rekora en yakın atlet yine Süre\"va'dır Günün içinden • 356GÜNKALDI-Atina 2004 Olimpi- yat Oyunlan'ndaki bısiklet yanşlan yol. pist ve dağ ohnak üzere üç alanda düzenlene- cek. Yol bisikleti. kamuya açık inişli çıkış- h karayollannda, düzgün ve geniş yollar- da yapılması ve teknik açıdan zor dönüş- leri bulunması nedeniyle pek çok kişi ta- rafindan bu üç dal arasındaki en iyi branş olarak görülüyor. Pist bisikleti daha özel ve diğerlerine oranla daha kanşık bir alan. Dağ bisikleti ise ABD'de 1970'lerin orta- lannda bir eğlenme ve dinlenme aracı ola- rak ortaya çıktı. Hızla gelişerek heyecan verici uluslararası bir spor halıne geldi. • FLTBOL - Haftanın hakemleri açık- landı: Yann: F.Bahçe-Elazığ (Bülent E)e- mırlek), Sebat-tstanbul (Çetin Sangül). Bursa-G.Sara\ r (SerdarTatlı), Rize-Malat- ya (Erol Ersoy). Adana-Trabzon (Zafer Önder lpek), Pazar: Samsun-Denızli (Me- tin Aydoğan), G.Birliği-G.Antep (Orhan Erdemir), Beşıktaş-A.Gücü (Mustafa Çul- cu), fConya-D.Bakır(SabitHacıömeroğlu). • TAHKÎM KITRULL - Futbol Federas- yonu Tahkim Kurulu, dün akşam yaptığı toplantıda Beşıktaş, Galatasaray ve Fe- nerbahçe'nin teberrulu bilet satmak için yaptığı başvuru konusunda bir karara varamadı. • BURS.ASPOR - Bursaspor. Beşiktaşlı Tamer ıle 1 yıllık sözleşme ımzaladı. • ALİ EREN RtZE'DE- Ç.Rizespor. Alı Eren ile 1 yıllık sözleşme ımzaladı. • MASA TENİSt - Türkiye'yi bu sezon Avrupa Nancy E\'ans Masa Tenısi Kupa- sı'nda TED Kolejliler temsil edecek. • BASKETBDOL- Pınar Karşıyaka. Ke- vin Johnson \e Henr>' Domercant'la 1 yıl- lık resmı sözleşme imzaladı. • ATY\RŞI-AltıhGanyan: 1,2,2.3.6, 5 kombınesini bilenler 2 mılyar 562 mıl- yon 150'şer bin lira ikramiye kazandı. Günün programı BASKETBOL (Abdi Ipekçi) 18.30 ttalya - Yeni Zelanda, 21.00 Rusya - Letonya (Efes Kupası). TV'de spor AT\ T 22.45 Barcelona - Boca Juniors NTV1830 Italya - Yenı Zelanda, 21.00 Rusya - Letonya (Naklen). FİKRET DAĞLIOĞLU AT îtalya'da futbola politika gölgesi Spor Servisi - ttalya Ikinci Lig (Seri B) takımlannın tamamına yakını. son dakika karanyla boykot karan aldı. Lige 4 yeni takımın eklenmesını protesto etmek ısteyen kulüpler bu sezon maçlara çıkmayacaklanm açıkladılar. Italya Futbol Federasyonu (FIGC), Önceki gün toplanarak sahalarda yaz boyu devam eden 'lige çıkma önerisi'ne son vermek amacıyla Ikinci Lig'üı genişletilmesine karar verdi. Ancak ligdekı 20 takımın 19'u uygulamayı protesto ettı. Küme düşen Katania. Salemıtana ve Cenova'yı kurtaran federasyon. Fiorentına'yı da 4 lıgden 2 lige taşıdı. Bunun üzenne takımlar "'Herhangi bir karşüaşmada takımımızı oynatmayacağız" şeklinde ortak bir açıklama\ a imza attı Kulüp başkanlan ıse 'dargın' ve 'şaşkın' olduklarmı söyledıler Federas>onun bu karannda polıtik baskının rol oynadığı voırgulandı. l.KOŞL'rF JımsLo\e(8).P SezenYıldızı(lO). PP:Koek(9), S \\ıld Rı\er(6). 2. KOŞU: F:\isan Çıçeğı (6), P:Elıfhur(7). PP- Yelız(8|, S Küçük Fındık (4) 3. KOŞU: F: Bağgüzelı (10). p- Kızpınan (6). PP Avböke (31. S- Suitandafilı (13) 4.KOŞU: F- Karyağdı Gelın (8). P- Ponje (8). PP.Cenkın(6).S DownWınd(3l. 5. KOŞU: F- Color Me Gold (2), P- Cumacna- IKD.PP JardenDehla(8).S VeresLo\e( 10) 6.KOŞU: F-Balıkhanf 1), P-Jaguar(4), PP. Bah- nbaba(2). S. Melegım(5) 7.KOŞU: F Berk Zekı (4), P- Seferalp (5). PP: Deneıhanl8). S. Delta(6). 8. KOŞU: F Dance ofFlowers (16), P: Dont Stop ( D . PP- Sound of Queen (3), S- About Tıme (6). SS TheDrake(13). 9. KOŞU: F: My Runner (14). P Üzerlık (10), PP GümüşE\er("l, S: Anastacıa(9). Günün İkilisi 6. Koşu 1 -4 ÇifteBahis:3 Çıfte 2-1 TabelaBahis: 1 6 P 3 6 13. ALTILI GANYAA 8 9 2 1 8 10-3 1 4 4 5 8 6 16 14 10 7-8 5-8 "Herkes bütçesine göre klima ister" 90 milyondan başlayan taksit, 690 milyondan başlayan fiyatlar, AMITSUBISHI HIAVY INDUSTMIS. tTO.' HIAVY INDUSTMIS, tTO. ' Serinliğin profesyonel yüzü" SHARP Qiidea • Serinliğin teknolojik yüzü" " Serinliğin ekonomık yüzü" MITSUBISHISHARPMIDEA SON GUN : 31 AGUSTOS 2003 SPUTDUVARTIPI SRK 208 HENF SRK288HENF SRK 408 HENF SRK 50 HA SRK 56 HA FDKN 258 HEN - S FDKN 308 HEN - S SRK 28 GZ-W Inverter SRK 35 GZ-W Inverter AY-A09BE AY-A12BE AY-A189E AY-A249E AY-XP10CE Inv Plasmaduster AY-XP13CE Inv Plasmaduster AY-AP18CE Plasmaduster AY-AP24CE Plasmaduster MSG-09 HR MSG-12HR MSG-18HR MSG-21 HR SOGUTMA 6200 8600 12000 15.500 17.000 19500 24 300 8600 12500 8900 11 800 17 400 22 900 9600 12 300 17 400 22 900 9000 12 000 18 000 21 000 ISITMA 6 900 9900 14 000 19500 21 000 20 900 27 300 11 600 16.400 10.200 13 600 19 800 27 000 12 600 16 400 19 800 28 300 10 200 13 000 20 500 23 500 PEŞIN PEŞIN 790 000 000 990 000 000 1 733 000 000 2 022 000 000 2 294 000.000 2 855 000.000 3.212 000 000 1 351 000 000 1 852 000 000 790 000 000 890 000 000 1.759 000 000 2015000 000 1 551 000 000 1 871 000 000 1 863 000 000 2 159 000 000 690 000 000 790 000 000 1 259 000 000 1 439 000 000 PEŞINAT + 3 TAKSİT TAKSİT 216 000 000 270 000 000 473 000 000 552 000 000 626 000 000 779 000 000 876 000 000 369 000 000 505 000 000 216 000 000 243 000 000 480 000 000 550 000 000 423 000 000 510 000 000 508 000 000 589 000.000 188 000 000 216 000 000 343 000 000 393 000 000 TOPLAM 864 000 000 1 080 000 000 1 892 000 000 2 208 000 000 2 504 000 000 3 116 000.000 3 504 000 000 1 476 000 000 2 020 000 000 864 000 000 972 000 000 1 920 000 000 2 200 000 000 1 692 000 000 2 040 000 000 2 032 000 000 2 356.000 000 752.000 000 864 000 000 1 372 000 000 1 5T 2 000 000 PEŞINAT - 6 TAKSİT TAKSİT 134 000 000 168 000 000 295 000 000 344 000 000 390 000 000 486 000 000 547 000 000 230 000 000 315000 000 134 000 000 151 000 000 299 000 000 343 000 000 264 000 000 318 000 000 317000 000 367 000 000 117 000 000 134 000 000 214 000 000 245 000 000 TOPUVM 938 000 000 1 176 000 000 2 065 000 000 2 408 000 000 2.730 000 000 3.402 000 000 3 829 000 000 1 610 000 000 2 205 000 000 938 000 000 1 057 000 000 2 093 000 000 2 401 000 000 1 848 000 000 2 226 000 000 2 219 000 000 2 569 000 000 819 000 000 938.000 000 1 498 000 000 1 7 15 000 000 PEŞINAT + 9 TAKSİT TAKSİT 103 000 000 129 000 000 225 000 000 263 000 000 298 000 000 371 000 000 417000 000 176 000 000 241 000 000 103 000 000 116 000 000 229 000 000 262 000 000 202 000 000 243 000 000 242 000 000 281 000 000 90 000 000 103 000 000 164 000 000 187 000 000 +9 TAKSİT 1 030 000 000 1 290 000 000 2 250 000 000 2 630 000 000 2 980 000 000 3 710 000 000 4 170 000 000 1 760 000 000 2 410 000 000 1 030 000 000 1 160 000 000 2 290 000 000 2 620 000 000 2 020 000 000 2 430 000 000 2 420 000 000 2 810 000 000 900 000 000 1 030 000 000 1 640 000 000 1 870 000 000 * Fiyatlarımıza KDV ve diğer vergiler dahildir. Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. * Tavan, Asma Tavan, Yer, Salon tip ve çok iç üniteli klima sistemleri ile ilgili bilgi için lütfen arayınız. ^ ^ B k Önce bilgi ^ ™ j alın, ^ ^ P f sonra klima Uzman Pazarlama ve Teknik Kadromuzla hizmetinizdeyiz. Teknosa Klima 3 YIL GARANTİ Ücretsiz Keşif Ücretsiz Montaj Hemen Teslim Axess card vvorldcard " satışta güvence, serviste kalite "DEMİR Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. Telefon : (0212) 635 63 23 (Pbx) Faks : (0212) 635 62 98 e-mail: demirsogutma@mynet.com SİZE ÖZEL : Bu ilan ile sipariş edilen klima cihazları için tüm ürünlerde % 5 indirim uygulanacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog