Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2003 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr Kimyasaf Ali tutuklandı • BAĞDAT (AA) - •'Kimyasal Ali" lakaplı Ali Hasan El Mecıd'ın Irak'ta yakalandığı büdirildi. ABD'iraskeri bir yefkili, Saddam Hüseyin'ın kuzenı olan ve bazı saldınlarda zehirh gaz kullanması nedeniyle "Kimyasal Ali" lakabını alan El Mecid'ın ABD askerlen tarafından yakalandığını duyurdu. Yetkılı, El Mecid'ın yakalandığı yer konusunda aynntı vermedı. El Mecid, ABD'nin 55 kışılik arananlar listesinde 5'incı sırada bulunuyordu. Liberya'ya işadamı lider • Dış Haberler Servisi - Liberya'da geçıcı hükümet ve ısyancı liderler, dün sürpnz bir kararla Gyude Bryant adlı bir ışadamını yeni yönetımın başına getirdi. Iç sa\aşın harap ettiği ülkeye, banşa giden yolda liderlik etmesı beklenen Bryant'ın. 2006 yılına kadar görevde kalacağı açıklandı. Lıberya Eylem Partısı'nın başı olan Bryant, Gana'da süren görüşmelerde başkanlık ıçin ortaya afılan 3 ısım arasında en az şans tanınandı. Chavez'e karşı referandum • KARAKAS(AFP)- Venezüella'da muhalefet. Devlet Başkanı Hugo Chavez karşıtı referandum yapılması için topladıklan 3 milyon imzayı seçim komisyonuna sundu. Anayasaya göre. 11 milyon seçmenin yüzde 20'sinin istemesı halinde. Devlet Başkanı'nı görevden almak ıçın referandum yapılabiliyor. Hamas, bir liderinin İsrail askerlerince öldürülmesinin ardmdan sürecin bittiğini açıkladı Ateşkesin adıdakalmadıDışHaberier Servisi- İntihar sal- dınsı, işgal döngüsüne yenıden gıren Ortadoğu'da ipler kopuyor. Kudüs kentınde salı günü düzen- lenen ve 20 kişinin ölümüne ne- den olan intihar saldınsından son- ra. Batı Şeria'daki Cenin, Nablus ve Tulkarim kentlerine dün giren israil ordusu, en az 1 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerlerinin Ha- mas liderlerinden İsnıail Ebu Şa- nab'ı öldürmesinin ardından ör- güt, haziran sonu ilan ettikleri ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Filistinli güvenlik yetkilileri, Gazze'ye yönelik saldında. tsra- ıl'e ait F-16 uçaklanndan atılan ro- ketlerin Ebu Şanab'a ait bir aracı \airdugunu bildirdiler. Araçta bu- lunan Hamas lıdennın ve 2 koru- masının öldüğü kaydedildi. Has- tane kaynaklanna göre, olayda yoldan geçen 15 kişi yaralandı. Hamas örgütü, Ebu Şanab'ın öldürülmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ateşkesin so- na erdığiru duyurdu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi İsnıail Haniye, "Ebu Şanab'a yapılan suikâst, ateşkese de yapılmış bir suikast- ür" dedi. Hanıye, Hamas'ın, Is- rail'in son saldınsına "sözlede- ğil, eylemle yanıt vereceğini" söyledi. Bir diğer Filistinli örgüt tslamı Cihad da ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Filistinli örgüt- ler, 29 Haziran'da Ortadoğu ba- nş süreci için hazırlanan yol ha- ntası çerçevesinde ateşkes ilan etmişlerdi. Filistin Başbakanı Mahmud Abbas da. tsrail'in saldınsını, "Filistinli örgütleri kontrol atma çabalannı yok eden çirkin bir olay" olarak niteledı. tsraıl Dışışlen Bakan Yardım- CIM Gideon Meir ıse Hamas'ın açıklaması için, "Bu saçma bir açıklamadır. Çünkü bir dizi kor- kunç saldjnyı üstlenen bir örgüt- ten geliyor" dedi. tntihar saldınsının ardından önceki gece toplanan israil kabi- nesi, misillemede bulunma kara- n almışh. YakJaşık 100 kişinin ya- ralandığı salı günkü saldınyı Ha- mas ve Islami Cihad üstlenmişti. İsrail ordusuna bağlı 100 kadar asker, dün erken saatlerde tank- lar ve zırhlı araçlar eşliğinde Ce- nin'e girdi. Kentte çatışma yaşan- dığı kaydedildi. Ordunun girdi- ği Nablus'ta da sokağa çıkma Jtyasağı ilan edildi. Filistinli ild kardeş öldü israil askerlerinin, Tulkarim kentindeki bir mülteci kampına kişinin öldüğü intihar saldınlarmdan sonra Batı Şeria ya giren îsrail askerlen. Nablus 'taki evleri tek tek aradı. İsrail ordusu. saldınyı düzenleyen Filistinli militamn e\ini yıktı. (Fotoğrajlar. AP REL'TERS) düzenledikleri baskında, 16 ya- şındaki İslamGanemaçılanateş sonucu öldü. Sivil giyimli askerlerin kampa girip ateş açtıklannı belirten gör- gü tanıklan, yaralanan lslam'ın kardeşı Said'ın de hastanede öldüğünü öne sürdüler. İsrail ıse baskında yalnızca bir kişinin öl- düğünü söyledi, ancak kimiik açıklamadı. Arjantin Senatosu, darbecilere af sağlayan yasayı iptal etti Cuntacıların uykusu kaçacak Dış Haberier Servisi - Arjantın'de meclısin üst kanadı senato, tarihe "Kirii Savaş" dönemı olarak geçen 1976-1983 yıllan arasında ülkeyı yöneten askeri cuntanın üyelerine yö- nelik çıkanlan iki af yasasınm iptal edilmesini dün onayladı. İnsan haklan eylemcileri, oyla- manın ardından "Ole, ole" diye ba- ğırarak sevinç gösterisi yaptı. Mec- lisin nihai onayının ardın- dan cunta döneminde işlenen suçlarla ılgilı davalara yeni- den başlanıp başlanmama- sına ilişkin son kararıysa Yüksek Mahkeme verecek. Meclisın ait kanadının bir hafta önce darbecilere affı kaldıran kara- nndan sonra senato da 7'ye karşı 43 oyla, 1986ve 1987"da çıkanlan, cun- tacılara affi sağlayan ve diktatörlük dönemindeki insan haklan ihlalleriy- le ılgili davalan sonlandıran iki ya- sanın iptal edilmesini onayladı. İktidardakı Peronist parti üyele- nnin çoğu karar lehine oy kullanır- ken af yasalannı çıkaran sosyal de- mokratlar aleyhte oy verdi. Gözlemcıler, Kirli Savaş döne- mine ilişkin ülkenin yeniden sı- navdan geçtığı ve Devlet Başkanı Nestor Kirchner yönetimınin söz konusu dönemdekı suçların soruş- turulmasına ilişkin siyasi iradeyi gösterdiği yorumlan yapıyor. Mec- lis 1986 ve 1987 'de, yenı darbe en- Yktidardaki Peronist parti üyelerinin çoğu karar lehine oy kullanırken af yasalannı çıkaran sosyal demokratlar aleyhte oy verdi. dişesiyle. cuntacılara yönelik iki af yasası çıkarmıştı. Sosyal de- mokrat devlet başkanları Raul Al- fonsin ve Carios Menem iki af ya- sasına onay vermişti. Af yasalanyla 30 bin kişinin öl- dürüldüğü cunta dönemindeki cina- yetlerden sorumlu binlerce yetkili yargı bağışıklığı elde etmişti. Cun- tanın ardından ilk yıllarda çok sayı- da askeri yetkili, adam kaçırma, ış- kence ve solcu muhalifleri öldür- mek suçundan yargılanmıştı. Asker- lerin buna tepkisi yüzünden, yeni demokratik süreçte iktidara gelen Alfonsin, af çıkarmak zorunda kal- mıştı. Yeni yasayla birlikte insan haklannı ihlal eden güvenlik güçle- rine karşı binlerce dava açılabile- cek. Ancak, affı iptal eden —— yasa, daha önce affedilen üst düzey liderleri kapsam dışın- da bırakıyor. Yasa geriye dö- nük olarak işletilebilecek ve kuramsal olarak şüphelilerin yeniden mahkemeye çıka- nlmasını sağlayabilecek. Ancak, hu- kuk uzmanlan oylamanın simgesel olduğunu, yasanın anayasaya uy- gunluğuna Yüksek Mahkeme'nin karar vereceğini belirtiyor. Aftan yana olanlann da temyize başvurma- sı bekleniyor. Sosyal demokrat Se- natör Carios Mestres, "Yasanın hu- kuki bağlayıcüığı yok, siyasi mesaj- dan başka bir şey değil" dedi. KULTURLER BULUSMASI ARİF SAG IVIARCEL KHALIFE 26 Ağustos 20.30 ANKARA Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu 28 Ağustos 21.00 İSTANBUL Harbiye Açıkhava Tıyatrosu Biletler: www.biletix.com Bilgi için: (0 212) 245 79 84 Bu ilan Cumhurfyel 'ı~ katkılarıyla yayınlanmaktadır. DEMİRYOL-İŞ TÜRKİYE DEMİRYOLÜ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN 7. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Türkışe Demıryolu İşçılen (DEMİRYOL-İŞ) Sendıkası'nın 17 Olağan Genel Kunılu 4-5 Ekım 2003 tanhlennde saat 10 OO'da Menç Sokak Nc 23 Beştepe ANKARA adresınde bulunan TES-İŞ Sendıkası Toplantı Salonu'nda aşağıdakı gündemı gö- rüşmek üzere toplanacakttr Binnci toplantıda çogunluk sağlanamadıgı takdirde ikinci toplantı aynı \er \e saarte a\nı gündemle 11-12 Ekım 2003 ta- nhlennde \apılacaktır İlanen duyurulur. DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI YÖ1NETİM Kl'RULU GÜNDEM: 1 Yoklama \e Açılış 2 Genel Başkanın Açış Konuşması 3 Genel Kurul Başkanlık Dnanımn Seçımı 4 Sa\gı Duruşu \e tstıklal Marşı 5 Konuklann Konuşması 6 Komısvonlann Seçımı a) Tüzük Tadıl Komıs\onu h) Hesap Tetkık Komıs\onu c) Bütçe Komısyonu Çalışma Raporlannın Okunması. Müzakeresı \e llgılılenn Cevabı 8 Komıs\on Raporlannın Okunması. Müzakeresı \e Karara Bağlanması 9 Kurullann Ibrası 10 Tuzuk \e Yasa Hıikümlenne Göre Gereklı Yetkılenn Yönetım Kuruluna \'enlmesının Karara Bağlanması 11 Seçımler a) Yönetım Kurulu Asıl \e Yedek LKelerının Seçımı b| Denetım Kurulu Asıl \e Yedek Uyelennın Seçımı c) Dısıplın Kurulu Asıl \e Yedek Üvelennın Seçımı d) Türk-lş Genel Kurul Delegelennın Seçımı 12 Kapanış. Basın 40399 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2003 199 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekılı Av. Mehmet Özmen tarafından davalı Çetın Çağımda aleyhıne mahkememıze açılmış bulunan kamulaştırma bedelı- nın tespitı ve tescil davasımn yapılan açık yargılaması su"asında verilen ara karan gereğınce: Taşınmaz DSl Genel Müdürlüğü'nün 26.5.2003 ta- nhlı karan ile kamulaştmlmasına karar verildiğı KJV- met Takdır Komisyonunca belırlenen değer üzennden öncelikie 4650 Sayılı Yasa ıle Değışık 2942 Sayılı Kanun'un 8'ıncı maddesı gereğınce pazarlıkla satın al- ması usulü denenmış anlaşma sağlanamadığından ay- nı yasanın 10'uncu maddesı gereğınce ıdare tarafın- dan kamulaştırma bedelının tespitı ve taşınmazın tes- cılı ıçın Tuncelı Aslıye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı. yapılacak yargılama sonunda kamulaştınlan taşınmazın bedelının 4650 Sayılı Yasa gereğınce be- lirlenmesınden sonra bedelın malıkler adına mahke- memızce belırlenen Tuncelı Zıraat Bankası şubesıne yatınlmasına ve bedeluı yatınlması üzenne de taşın- mazın ıdare adına tescıline karar \erilebıleceği husu- su 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 Sayılı Kanun ıle değışık 10'uncu maddesı uyannca ilan olu- nur 10 7 2003 1lı. Tuncelı Köyü: Aktuluk Parsel: 4 Yüzölçümü: 2760 Vasfı: Kargir dükkân ve sulu tarla Kamulaştınlan alan Tamamı Komisyonca belirlenen m2 bedeli. 3.098.000.-TL. Basın. 40167 KÜLTÜK • S»HAT Sünni din adamları Ulema heyeti Ankara'da • Irak'ta Türk askerinin görev yapması beklenen bölgedeki Sünni din adamlan ile görüşen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri. Türkiye"nin gerekçelerini anlattı. ANK\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, Irak'ta Türk askerinin görev alması beklenen bölgedeki Sünni din adamlan ile temasa geçtı. Önceki gün Ankara'ya gelerek Dışişlen Bakanlığı yetkılilen ile görüşen Iraklı din adamlanna. Türkiye'nin Irak ıstikrar gücüne olası katkısının gerekçelen anlatıldı. Bölgedeki durum hakkında bılgı alan diplomatlar. Irak'ın bir an önce ıstikrara kavuşmasının Irak halkının yaranna olacağı mesajını verdıler. Türkiye, Irak'a asker gönderme konusunda bir yandan ABD ıle danışmalannı sürdürürken, diğer yandan da bölgedeki etkin grup ve kişilerle temasa geçerek nabız yokluyor. Irak'ta saldınlann en yoğun olduğu ve Sünni Araplann çoğunlukta bulunduğu Tiknt- Felluce-Bakuba üçgeninde görev alması beklenen Türkiye, bu bölgede nüfuz sahıbı olan önde gelen din adamlannı Ankara'ya davet ettı. Önceki gün Ankara da Dışişleri yetkilileri ıle görüşen bu bölgedeki Sünni din adamlanna, Türkiye'nın istikrar gücüne asker katkısında bulunma düşüncesının gerekçelen anlatıldı. Şiilere de anlatılacak Türkıye'nın Irak'ta bir an önce ıstikrann sağlanması ve Irak halkının huzur \ e refaha kavuşmasını istediğını anlatan diplomatlar, tepkı duvulan ABD güçlerinin bu ülkedeki varlık nedeninin de ancak ıstikrann sağlanmasıyla ortadan kalkabileceğı mesajını verdiler. Bölgede etkili olan Sünni aşiretlenn temsılcilerinin de önümüzdekı günlerde Ankara'ya gelerek temaslarda bulunacağı bıldinldı. Bu temsilciler arasında Kuzey Irak'ta etkin LTıeydi aşiretinin önde gelenlen de bulunacak. Türkiye'den Irak'a giderek bölgede temaslarda bulunacak Dışişlen heyetinin de çok yakında bölgeye hareket edeceğı öğrenıldı. Bu heyette Genelkurmay'dan temsilciler de bulunacak. .V.V-V.VJSEEED ||t 2002 BERLIN FILM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMİ^J KÖTÜLÜK ÇİÇEÖİ h BENOiT MAG1MEL lefleur du mal IWTHAL!EB«YE6ır ÇLAUDE CHABROL ZEYTİNBURNU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2003 476 Da\acı tstıklal Ozçelik tarafindan hasımsız olarak açılan gaıplık davasında: Da\acı Istıklal Özçelık'ın 1962 doğumlu kardeşı Akıf Özçelık 1997 yılı yaz ayia- nnda e\den aynlmış, bugüne kadar kendısınden haber alınamamış olduğundan gaıplı- ğıne karar verılmesını ıstemış, Akıf Özçelık'ın nüfusta Sılıvn Alıpaşa cılt no: 005, sayfa no: 8. Anf oğlu 1962 doğumlu olduğu bıldırılmıştır Da\acı Istiklal Ozçelık'in kardeşi Anf Özçelık'ı tanıyan bılen ve bu hususta malu- nıatı olan kımselerın keyfıyetı Zeytmburnu 2 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nin 2003 4"6 esas sayılı dosyasına bıldıımelen ilanen teblığ olunur. Basın 40150 KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2003 275 Vasi Tay. Mahkememiz'ce verilen 1.7.2003 tanh've 2003 275 E. 2003 430 K. sayılı ılamı ıle, 1949 doğumlu Melek Alev Atık rahatsızlığı sebebiyle 4721 s. TMK 'nun 405. maddesı gereğince vesayet altına alınarak kendi- sıne Ali Baha Bedız \ası tayin edılmıştır Keyfivet ilan olunur. 1.7*2003 Basın: 40173 BE\TCOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001 949 Beykoz Sulh Hukuk Hâkımlığı'nden Ali Peçen ve- kılı Av. Gülseren Özgün tarafından îstihkam Subay ve Astsubay Yapı Koop. aleyhıne açılan ızaleı şüyu da- \asında, İstıhkam Subay \e Astsubay Yapı Koop. Büyükde- re Cad. 64 17 Mecıdıyekoy- İstanbul aleyhıne açılan Beykoz. Kanlıca Hacımuhıttın Sokak, 20 Pafta, 121 Ada, 43 Parsel'de M.A Blok 100 2000 arsa paylı 2 No'lu meskenın 60 2000 arsa payı davacının 40 2000 hıssesı de İstıhkam Subay ve Astsubaylan Yapı Koop. lehine ırtıfaklı olduğundan müşterek mülkün taksımı mümkün olmadığı takdirde satışına karar venlmesi. davasında 9.9 2003 günü saat 10.30'da duruşmada ha- zır bulunmanız veya kendınızı bir vekılle temsıl ettır- menız. aksı takdırde yokluğunuzda devam olunacağı gıbı yokluâunuzda karar venleceğı hususu ilanen teb- fığ oİunur."22 7 2003 " Basın: 40202 ANKARA DÖRDLTNCL .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2001 981 Davacı Canan Ordukaya tarafından davalı Özgür Ordukaya aleyhıne mahkememızde açılan boşanma davasımn yapılan yargılaması sonunda: Davalı Özgür Ordukaya'nın Batıkent Mah. Güven Sitesi 45 6 Yenımahalle .Ankara adresıne teblıgat ya- pılamadığından 25.06 2003 tanhlı mahkeme karannın ilanen teblığıne karar verılmıştır Mahkememizden yapılan yargılama sonunda; dava- nın kabulü ıle, Konya ılı. Ereğlı ılçesı. Zengen Köyü, cılt no 96, hane no 139da nüfusa kayıtlı Ramazan ve Havva'dan olma 09 05 1969 doğumlu davacı Canan Ordukaya ıle aynı yerde nüfusa kayıtlı Ali ve Emı- ne'den olma 01.12.19~0 doğumlu da\alı Özgür Ordu- kaya'nın şiddetli geçımsızlık nedenı ıle boşanmaları- na, müşterek çocuk 1" 9 1998 doğumlu Zeynep Ordu- kaya'nın velayetının davacı anneye venlmesme ve kı- şısel ılışkı tesısıne, 337 640 000 -TL yargılama gıden ile 200.000.000.-TL \ekalet ücretının davalıdan alı- narak davacıya venlmesıne karar \enlmış olup davalı Özgür Ordukaya'nın ışbu ılanın ilan tanhınden ıtıba- ren 15 gün ıçınde karan temyız etmesı veya bır vekıl manfetı ıle temyız ettırmesı aksı halde karann kesın- leşeceğı mahkeme karan teblığı yenne kaım olmak üzere ilan olunur. 18 07.2003 " Basnr 40160
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog