Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 8 Istanbul HABERLERÎN DEVAMI TURKİYE PB 32 Sınop B 27 Adana Edirrıe PB 32 Samsun PB 27 Mersın Kocaelı PB 29 Trabzon Çanakkale PB 30 Giresun Izmır B 34 Ankara _Y 26 Diyarbakır A _Y 26 Şanlıurfa B 29 Mardın Manısa B 35 Eskışehır B 30 Sıirt Aydın B 37 Konya B 29 Hakkârı B 33 Denızlı B 35 Sıvas B 27 Van B 28 Zonguldak B 24 Antalya A 39 Kars Y 28 Yurdun kuzey ke- sımlerı parçalı yef yer çok bulutlu, Doğu Oslo Karadenız ıle Kars ve Helsınkı DIŞ MERKEZLER Y 20 Ardahançevrelensa- S t o c k h o | m ğanak ve gokgurui- , -. tulu sağanak yağışlı, L o n a r a dığer yerler az bulut- Amsterdam lu ve açık geçecek. Brüksel Hava sıcaklığında Parıs B 22 B 21 B 25 B 23 A 23 A 25 onemlı bır değışıklık Bonn olmayacak. Münıh B 23 B 25 Zünh Berlin Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina B B Y Y A Y B B 2/ 32 34 2/ 32 30 34 34 Moskova PB 18 B 27 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A Y B Y Y A 24 28 35 28 19 16 35 x?p A 38 TaşKent 'Tahran 0Açık Parçalı bulutlu Sıslı ~\ Bulutlu ^ Çok bulutlu • Yağmuriu Karlı i GOK gurultulu G U N C E L CtNEYT ARCAYÜREK H Baştarafı 1. Sayfada layarak askerın laik rejimi koruyan ve kollayan de- meçlenni manşetlere taşırken bugün aynı yönde- ki kımi söylemlere gözlerini kapamak! Maskelerı de hazır. Irak'a asker göndermek, Tür- kiye'nin Ortadoğu'da söz sahibı olmasını sağlaya- cakmış. işleri çevirmek için bu iktidann haz etme- diği laık rejimden, Atatürk ilkelerinden fazlaca söz etmemek, edenleri hasır altı etmek gerekli, hatta zorunluymuş. Ne var ki, Başkan Bush'un son konuşması ne- dense medyada yer almıyor. Türk askerinin Irak'- ta işgal güçlerine katılmasındaki gerçek nedeni açıklayan sözleri es geçiliyor. Adam açıkça itiraf ediyor; "Müttefik askerlerin eylül ayında Irak 'a gelmesiyle ABD askerlerinin yü- kü hafifleyecek" diyor. ABD'de ana babaların savaş biter bitmez eve döneceğı söylenen evlatlarının hâlâ çöllerde ölüm- le burun bunjna yaşamalarını protesto eden eylem- lerden sonraya gelen konuşma acaba bır şeyler ifa- de etmıyor mu? • • • Cart curtlu "büyük devlet" fiyakalarından geçil- miyor. Asker gönderme kararı almamızı kolaylaş- tıracak, (dahadoğrusu TBMM'yı yumuşatacak) bır sualname göndermışiz, rıvayete göre 11 soruya yanıt verılmesinı ıstemişiz. Son bır habere göre Genelkurmay'a askerın Irak'taki konumu ile ilgili "ipuçlan veren" bir mek- tup gelmış. Bağdat'ın batı ve kuzeyinde "birsek- törümüz olacak, oradaki askerimizi Türk general komuta edecek"m\ş... Sonra... Sonrası belli değıl. Sualnamedeki sorular da, gelmesı olası veya gelen yanıtlar da özenle gizle- nıyor. Kamuoyuna duyurulması istenilen "hususlar" belki basına sızdırılacak, o kadar. Ne olduğu bilinmeyen -hükümetin ağzından dü- şürmedıği- gelen gıden bilgileri "değerlendirme" çalışmaları, bir başka gerçeği konuşulur duruma getiriyor. ABD, korkmayın, kuşkulanmayın, tamam; Türk askerine "Irak'ta komuta edeceği bir sektör vere- ceğiz" dıyor ama, "şu türden bu türden pazahık- lardan, sualnamenin içeriğine yanıt vermeden ön- ce hükümetin askergönderme karan almasını, tez- kereyi TBMM'den geçirmesini bekliyoruz" dedı mi, demedı mı, diyor mu, demesi olası mı, sanki dört bilinmeyenli bır denklem. Hale bakın, bızimkiler ABD ile aramızdaki buna- lımı atlattık dıye gerine gerıne gezıyorlar: Ne var kı, hâlâ ABD'nin Irak'ta Türk askeri konuşlandırmayı ya da bizim öne sürdüğümüz koşullarda askerın gelmesinı isteyip istemeyeceğınden kuşkulular. Amerika ise yeni tezkerede AKP Meclıs çoğun- luğunun 1 Mart'abenzerbirdavranışgöstermesin- den korkuyor. Karşılıklı güvene dayandığı söylenen ne strate- jık dostluk ama? • • • Askerin Irak'a gitmesini isteyenler, rejimin temel ilkelerinin, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışının cumhurıyet limanından yavaş yavaş ay- rılışını şapka çıkararak selamlıyorlar. Geçen yıllar ağustos ayında komutanlar arasın- dakı devir teslim törenlerini gösterışlı biçimlerde göstererek kamuoyuna duyuranlar; bugün, örne- ğin, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit To- lon'un gerçeği yansıtan: "Günümüzde sinsice yürütülen laiklik karşıtı fa- aliyetleri görmezden, yapılan takıyyeyi anlamazlık- tan geldiğimizi sananlarya aldanmakta ya da alda- tılmaktadır" cümlesini... Tabii bu ıktidarın mantığına uygun görüşle, bir atanmışın seçilmişe yönelik sözleri açısından ba- karak malum çevreleri adeta tepki göstermeye kış- kırtarak "çok tartışılacak sözler" diye sunuyor. Devır teslim törenlerinde "ordunun bugünküpo- litik ortamda öne çıkan görevinin laik, demokratik cumhuriyetin aşındınlmasına mani olmak olduğu- nu" ıfade eden vurgulamalara malum medya yer vermıyor. Gaflet ve dalalet içinde rejime ihanet! Emekliler için yeni uygulama Vergi iadesinde avans dönemi • Baştarafı 1. Sayfada lanarak yürürlüğe girdi. Teblığ uyannca, 1 Tem- muz"dan itibaren emek- li, maluliyet, dul ve ye- tim aylığı alanlara avans ödemesi yapılacak. A- vans ödemeleri ocak- mart, nisan-haziran, temmuz-eylül aylarını kapsayacak, avans öde- meleri, hak sahiplerinin izleyen yılın ocak ayın- da verecekleri bildirim üzerine hesaplanacak vergi iade tutanndan mahsup edilecek. Tebli- ğe göre sosyal güvenlik kurumlanndan aylık alanlar, bir vergı iade dönemine aıt mal ve hızmet alımlanna ait harcama belgelerinı dü- zenleyecekleri "vergi iade bildirimiyle" dö- nemı takip eden ayın so- nuna kadar aylıklannı aldıklan banka şubesi- ne verecekler. Banka şubelerince ibraz edilen bildirimle- re göre bir yıllık dönem dıkkate alınarak gerek- li kontroller yapıldıktan sonra tahakkuk edecek vergi iade tutanndan avanslar mahsup edile- rek kalan tutar şubatuı sonuna kadar hak sa- hiplerine ödenecek. Banka şubeleri, vergi iadesine ilişkin olarak ödeme yaptıklan kişi- lerle, süresuıde müraca- at ederek vergi iadesi almayan kişilerin liste- lerini ayn ayn düzenle- yerek kendilerine ibraz edilen belge ve bildi- rimlerle birlikte ödeme- nin yapıldığı ayı takip eden ay içinde ilgili sos- yal güvenlik kurumla- nna gönderecek. Vergı ıadelenne iliş- kin avans ödemesi yapı- lan hak sahibi, vergı ia- de bildirimini ibraz ede- meden ölmüşse daha önce ödenen avanslar, ölen adına mırasçılan tarafından verilecek vergi iade bildinmi üze- rinden mahsup edilecek. Bağışa bakan ödiilü! • Baştarafı 1. Sayfada rilmesini rica ederim." Genelgenin, AKP hü- kümetince başlatılması planlanan okul yaptırma projesi dahilinde yayım- İandığı öğrenilirken ge- nelgenin niçin yalnızca i- mam hatip lisesi yaptı- ranlara yönelik olarak ya- yımlandığı anlaşılamadı. Çelik'in imam hatip lise- si yaptıranlara egitim öğ- retim yılı başlamadan ön- ce "şilt" vereceği öğre- nıldi. Çelik, geçen günlerde de genel liseler ile imam hatip liselerini eş konuma getiren, kız öğrencilerin başlarını kapatmalarını öngören ve televizyon ek- ranından imam hatip lise- si eğitimi verilmesine olanak tanınan bir yönet- melik taslağı hazırlattı. Türkiye'de şu anda 100'ü Anadolu, 436'sı da örgün imam hatip lisesi olmak üzere, toplam 536 imam hatip lisesi bulunu- yor. Bu okullarda 42 bin 853'üerkek.28bın247'i kız olmak üzere toplam 71 bin 100 öğrenci öğre- nim görüyor. Arka bahçeye kin ekmeyelim Orgeneral Çetin Doğan, ulusalçıkar vurgusuyaparak "Yeter IdMehmetçiğimiz 'Green Card'peşinde koşarakABD güçlerine kişiselçıkarlar için katdanlara benzemesin "dedi tstanbul Haber Servisi - Or- generalYaşar Büyükanıt, 1. Or- du Komutanlığı görevinı Orge- neral Çetin Doğan'dan törenle devraldı. Selımiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nda düzenlenen tö- rende konuşan Orgeneral Doğan "Kuşkusuz bugün ulusal gü- venliğimizin korunmasında öne çıkan en temel görev, laik, demokratik cumhuriyetin aşındınlmasına geçit verilme- mesidir" dedi. Doğan, ulusal çı- karların korunmasının, gerekti- ğınde sınırötesı güç kullanmak- tan geçtiğıni ifade ederek "Yeter ki Mehmetçiğimiz Green Card' peşinde koşarak ABD güçlerine kişisel çıkarlar için katılanlara benzemesin. Yeter ki arka bahçemizde bize yöne- lik kin ve nefret tohumları ek- meyelim" diye konuştu. Orgeneral Büyükanıt'a 1. Or- du Komutanlığı görevini devre- den Orgeneral Doğan, dünkü tö- rende yaptığı konuşmada önem- li mesajlar verdi. Mütareke yıllarını anımsatan aymazlık Doğan, laik cumhuriyete sin- sice saldınlann sürdüğü, müta- reke yıllarını anımsatan aymaz- lık ve hatta ihanetlerin sergilen- diği bu dönemde, cumhuriyete gönülden bağlı bütün güçlerin el ve gönül birliği yapması, birbir- leriyle daha fazla kenetlenmesi gerektiğine inandığuıı belirterek "Ulusumuz aydınlık yarınlar için bir savaşım verirken, or- dusu elbette onun yanında yer alacaktır" diye konuştu. Türk ordusunun en önemli da- yanağının, Türk ulusu ile olan gönül bağı olduğunu vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün yüreğimizi sızlatan havanın kurşun gibi ağıruğın- da. büyük, küçiik dertlerimize rağmen geleceğe olan umudu- muz tükenmemişse, cumhuri- yet çiçeği soldurulamamışsa. bunu aramızdaki isimli isinı- siz kahramanlara. güzel insan- lara borçlu olduğumuzu, on- larla yaşayarak, onlan yakın- dan tanıyarak öğrendim." Kendi sığlıklarını gizlemeye çalışıyorlar Orgeneral Dogan, ulusun için- de bulunduğu tarihi süreçte ulu- sal basının seçkin sımalannın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olumlu bakış açılan ve destekle- ri, laik, demokratik cumhuriye- tin aşındırılmasına geçit verme- mek için gösterdikleri gayretle- re minnettar olduğunu vurgula- yarak şöyle konuştu: "Elbette az da olsa, bilgi sahibi olma- dan fikir sahibi olanlar, yargı- sız infaza yeltenenler. Osman- b tmparatorluğu'nun sınırla- rını bile bilmeyenler, vatanla müstemlekeyi karıştıranlar, kendi sığbklarını, başkalarını kolayca 'malum ıdeolojı sahibi vesığlıkla' suçlayarakgizleme- ye çalışanlar, kısacası; bana Kurtuluş Savaşınuz'daki mü- tareke basınını acıyla anımsa- tanlar, bu teşekkürlerimin dı- şındadır. Onlara sadece hu- zurlannızda teessüflerimi ilet- mekle yetiniyorum.'' 1 Orgeneral Doğan, uluslarara- sı hukukun meşru saydığı sıcak takip kapsamında birliğinin ba- şında Irak içerisine yüzlerce ki- lometre girmiş ve çarpışmış bir komutan olarak, ulusal çıkarlan- mızm korunmasuun, gerektiğin- de sırurötesi güç kullanmaktan geçtiğini en iyi bilenlerin başın- da geldiğini ifade ederek "Yeter ki Mehmetçiğimiz 'Gre- en Card' peşinde koşa- rak ABD güçlerine kişi- sel çıkarlar için katüan- lara benzemesin. Yeter ki gideceğimiz yerde bi- zi yardıma çağıran, bi- ze ihtiyaç duyan bir halk, meşru bir yöne- rim olsun. Yeter ki ha- yale kapümadan elle ru- tulur ulusal yararları- mız bulunsun. Yeter ki arka bahçemizde bize yönelik kin ve nefret to- humları ekmeyelim. Ye- ter ki, bölge ve dünva barışına olumlu katkı- larda bulunalım" şek- linde konuştu. Cevap hakkı Esenyurt'ta kursiyeHerin çiftesevinci S 3 iJ J 5 J (İHKİB) ile Esenyurt Beledi- yesi'nin meslek edindirme kursunu tamamlayarak sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gür- büz Çapan'ın elinden alan 18 kursiyer, sertifika ve iş bulma sevincini birlikte yaşadüar. Törene katılan Castleblair firması İnsan Kaynaklan Müdürü Ali Küçüksönmez, tüm kursiyerlere işe alındıklan tnüj- desini verdi. Çapan, kursiyerlere iş olanağı tanıyan Castleblair firmasına teşekkür ederek "lşsizlik ül- kemizin en büyük sorunudur. İHKİB ile düzenlcdiğimiz kurslarda bugüne kadar yaklaşık bin gencimiz kurs gördü" dedi. Küçüksönmez, gelecek dönemdeki kursiyerleri de topluca işe alacakJarını açıkladı. Kanar Yargılama AİHS'ye aykırı 11 yıllık davada yinekararçıkmadı Konya'da mallarına el konuldu Telsim hakknda icra takibibaşlatddı İstanbul Haber Ser- visi - Yasadışı İstanbul Silahlı Devrimci Halk Birhkleri örgütüne üye oldukJarı iddiasıyla müebbet ağrr hapis ce- zası istemiyle 11 yıldu" yargılanan 4'ü tutuklu 10 sanığvn davasına de- vam edildi. îstanbul 3 No'lu DGM'deki du- ruşmaya tutuklu sanık- lann tümü katıldı. Ör- gütün sorumlusu ola- rak yargılanan Galip Aygül'ün avukatı Er- can Kanar, esas hak- kındaki savunmasında, yapılan yargılamanın AİHS'ye aykırı oldu- ğunu belirtti. Müvekki- linin işkence gördüğü- ne ilişkin doktor rapo- ru olduğu ve dosyada emniyet ifadesi dışında delil ohnadığrnı belir- ten Kanar, duruşmanın çeşitli safhalannda din- lenen bazı tanıklann bi- le emniyet ifadelerini kabul etmediklerini ifa- de etti. Tutuklu sanık Nursei Demirdöğücü ise savunmasını ta- mamlayamadığını an- cak bir dilekçe okumak istediğini söyledi. De- mirdöğücü, açlığın ve yoksulluğun olduğu, köylüye "gözünü top- rak doyursun" denen bir ülkede mücadele et- mek zorunda oldukla- nnı belirtti. Ölümoru- cu eylemi nedeniyle Wernicke Korsakoff hastası olan Şükrü Ay- doğdu nun avukatı ise müvekkilinin avukatsız yargılandığını ve hasta- İığı nedeniyle tahliye- sini talep etti. Haber Merkezi - Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nün il mü- dürlüklerine gönderdi- ği talimat üzerine, Af- yon ve Kahramanma- raş Türk Telekom Mü- dürlükleri, GSM şirke- ti Telsim hakkında icra takibi başlattı. Konya Türk Telekom Müdür- lüğü ise 288 milyar li- ralık alacağını tahsil edebihnek için Tel- sim'in mallanna haciz koydurdu. Telsim, Türk Tele- kom Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşma ge- reği, ülke genelinde Türk Telekom altyapı şebekesinden, baz is- tasyonlan ve santral hizmet binalanna kuru- lan sistemlerin kullanı- mına karşın ayhk öde- meleri 2002 yıhnın temmuz ayından beri gerçekleştiremedi. Yet- kililer, Türk Tele- kom'unTelsim'den 100 trilyon liralık alacağı için sürdürülen görüş- melerden sonuç alına- madığını, Türk Tele- kom Genel Müdürlü- ğü'nün illerdeki mü- dürlüklerine gönderdi- ği, "Borçlannızın tah- sili için icraya başvu- run" talimatı üzerine icra işlemleri başlattık- lannı belirttiler. Bu kapsamda Konya İl Te- lekom Müdürlüğü, söz konusu firmaya ait mal- lara ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirdi. Afyon ve Kahramanmaraş müdürlükleri ise 473 müyarlık alacakları için icra takibi başlattı. Doğan, kutsal sayılan devir-teslim töreninde cevap hakkını kullandığı için konuklardan özür di- leyerek "Galiçya ve Ye- men sözcüklerinin bu denli kavram kargaşa- sına yol açabileceğini tahmin edemezdim" dedı. Orgeneral Büyüka- nıt da yaptığı konuşma- da, 1. Ordu Komutanlı- ğı'nın Türk Silahlı Kuv- vetlen'nin ve Türk Kara Kuvvetleri'nin güzide ve güçlü bir unsuru olduğu- nu kaydederek "Görevi- min sıklet nıerkezinin. bizlere teslim edilen birliklerin harbe hazır- lık seviyelerinin yüksel- tilmesinin ve egitim se- viyelerinin en üst düze- ye çıkarılması olduğu- nun bilinci içerisinde- yim. Bu temel mülaha- zalar, her türlü faaüyet- lerin önünde yer ala- caktır" dedi. Konuşmalann ardın- dan komutanlık forsu gönderden ındınldi ve Orgeneral Doğan. Orge- neral Büyükanıt'a ordu komutanlığı amblemini taktı. Büyükanıt da, Do- ğan'a ordu forsu ve şildi- ni takdim etti. Törende daha sonra Doğan ve Bü- yükanıt, de\ır-teslım tek- mili verdiler ve ordu ko- mutanlığı forsu göndere çekildı. Törende. Kara Kuvvetleri Komutanı Or- generaL\y1aç Yalman da Orgeneral Doğan'a hiz- met anısı sundu. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ca gerginlik konularından birinin yeni YÖK yasa- sı olacağını ortaya koyuyor. önce hükümetin niyetıni gösteren iki gelişmenın altını çizelim. Devlet kurumlarında kadrolaşmak için her türlü yöntemi deneyen AKP, üniversitelerdeki gidışten çok hoşnut değil. Daha doğrusu kadrolaşma hızı arkadaşları kesmiyor. Daha kestirme ve toptancı yöntemler bulup işi kökünden halletmek gerek. YÖK, Başbakanlık'a 1500 kişılik kadro başvuru- sunda bulunuyor. Yazı hemen AKP katlarında de- ğerlendırilıyor ve şu karara varılıyor: - Tamam bu kadroyu verelim. Ancak önce bize bilgi versinler. Hangi üniversiteye ne kadar ve han- gi niteliklerde eleman alınacak? Hatta lısteyi de bir görelim, ondan sonra iznı verelim. Bu durum, Başbakanlık Müsteşarlığı'nca uygun bir dılle YÖK'e ıletiliyor. YÖK, yazıyı görünce lök gi- bi kalıyor. Zira, üniversitelerin alacağı elemanı de- ğıl Başbakanlık'ın, YÖK yönetiminin bile bilmesi olanaksız. AKP, devleti yönetmekten çok hükmetmeyi he- deflediğı için böyle bir yazı yazma hakkını kendin- de görüyor. Başbakanlık böylesine özverili egitim çalışmala- rı yapar da Milli Eğitım Bakanlığı durur mu? Bakan- lık da üniversite yönetimlerinin MEB'e danışma- dan, izin almadan kadro ilanı vermesınden rahat- sızlığını yine resmı bir yazıyla YÖK'e ilettı. Daha YÖK taslağı son şeklinı almadan, bu tas- lağın getirip götüreceklerine ilişkin soru işaretlerı bıtmeden böyle bir girışimde bulunan hükümetin üniversitelere nasıl baktığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Rektörlerin çıkışı Bu tutum karşısında üniversite yönetimleri ne ya- pacak? önceki gün Ankara'da toplanan Üniversitelera- rası Kurul (ÜAK), YÖKtaslağını masayayatırdı, kal- dırmadı. Prof. Ayhan Alkış başkanlığında toplanan kuru- lun yaptığı değerlendırmeler gerçekten alkışlana- cak içerikte. Kurul, sözü ortalamadan, "şu madde- ye de şunu eklesek... şu şıkkın içeriğibirazdaraltıl- sa" türünden bağlama tümcecıklerine başvurma- dan görüşlerını ortaya koydu: - Bu taslak bır öç alma yasasıdır. - Bu taslak üzerinden hıçbir çalışma yapılamaz. Taslağa ekleme-çıkarma yaparak düzeltilebilecek bir durum yok. - Taslak, mevcut durumu daha da kötüye götü- recek niteliktedir. - Yeni bir taslak oluşturmak kaçınılmazdır. Bu ha- zırlığın üniversite bünyesınde yapılması gereklıdır. Milli Eğıtim Bakanı Hüseyin Çelik'in bu değer- lendirmeleri okuduktan sonra ne yapacağını merak ediyorduk. Bizı şaşırtmadı: "Onlar da çalışsın, biz de çalışalım, sonra biheş- tirelim..." Bu birleşmeden bır bakacaksınız, yeni taslak doğmuş. Çelik'in taslağının bütün genlerı bunada geçmiş! Olur ya, genetik bilimi gene tik yapmış, MEB'ı baskın kılmış! Hükümet kanadından gelen haberler, YÖK deği- şikliğinin eylül ayı ortasında toplanması beklenen Meclis'te bır an önce ele ahnacağını gösteriyor. Ge- çen dönem devlet katlarından ve ünıversitelerden beklenenin üzerinde tepkı gelınce bır adım gerı atı- yormuş gibı yapan hükümetin bu kez bildığini oku- maya nıyetlendığını görüyoruz. Rektörlerin duruşunu aktardık. Yeter mi? Yetmez. Üniversiteler sadece rektörlerin sorunu değil. Eğitım bır bütün. llköğretim, [ise, üniversite, meslek eğıtimı bütünün halkaları. Tümünün içeriği toplam kaliteyi oluşturur. Bır halkadaki zayıflık öte- ki halkaları da güçsüzleştirir, işlevsizleştirir. Bu bi- linçle örülü bir toplumsal muhalefet gerçekleştiri- lemezse üniversiteler, AKP'nin sıtesine dönüşme yolunda... ankcum@ttnet.net.tr Reklamcıkryanşacak Başarılı basın kampanyalarını ödüllendirip basını tercih eden rcklamvercnleri destekkmek amacıy- la düzenlenen "Kırmızı" adlı yarışmanın tanıtım gecesi geçen gün Park Orman'da ya-^ pıldı. Çok sayıda reklamcının ka- tıldığı geceyi Kubilay Tuncer ile Lale Mansur sundu. En iyi rek- lam kampanyası. reklam uygula- ması, sektörel reklam, egitim reklamı ve dergi reklamı kampanyası gibi kategorileri bu- lunan yanşmada. 1 Eylül*2002 ile 30 Eylül 2003 tarihleri arasında yayımlanan reklamların değer- lendirileceği açıklandı. Gecede Türk popunun cs- kimeyen grubu MFÖ de bir konser verdi. Se\ilen şarkılarını seslendiren gruba seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti. (ÖZGÜR BUll\K ÖZTURK) 6 kişiye 64'ermifyarlinı Haber Merkezi - Şans Topu'nda üst kolon numara- lan. "3, 6, 14. 25, 29' ait kolon numarası ise '10' olarak belirlenirken, 5 artı 1 bılen 6 kişı 64 milyar 55 milyon 950 bin lıra ıkramıye kazandı. 5 bılenler 2 milyar 39 milyon 500 biner, 4 artı 1 bilenler 160 milyon 450 bıner, 4 bılenler 16 milyon 500 bıner, 3 artı 1 bilenler 6 milyon 650 biner. 3 bilenler 1 mil- yon 350 bıner, 2 artı İ bilenler 2 milyon 100 biner, 1 artı 1 bilenler ise 900 biner lira ikramiye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog