Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Nermin Neftçi yaşamını yitirdi • BODRUM (AA)-Eski TBMM Başkanvekili, genel oyla doğu illerinden seçilen ilk kadın milletvekili ve eski kültür bakanlarından Nermin Neftçi, 79 yaşında hayatını kaybetti. Özel Bodrum 'Hastanesı'nden yapılan açıklamada, Neftçi'nın, Aktur'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü bildirildı. Sadi Irmak kabinesinde kısa süre Kültür Bakanlığı yapan Neftçi'nin, çeşitli gazete ve dergilerde makalelennin yanı sıra "O Yakadan Bu Yakaya" adında, Kerküklülenn Türkçe yapısını ve folklorunu anlatan bir kitabı buJunuyor. 1992 yılında eşi Nizamettin Neftçi'yi kaybeden Nermin Neftçi, Gazeteci Prof. Dr. Salıh Neftçi ve Prof. Dr. Sınan Neftçi'nin annesiydi. Konutta 'mini' Bakanlar KUPUIU • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlarla Başbakan]ık Resmi Konutu'nda bir toplantı yaptı. Resmi konutta yapılan toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener. tçişleri Bakanı Abdülkadır Aksu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan katıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Sağlar'dan tehdit uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyaldemokrat HalkPartisi(SHP) Genel Sekreteri Fıkri Sağlar, memur sendikalan ve hükümet arasındakı toplu görüşmelerde hükümetın "emekçilen" yok saydığını söyledi. Bu turumun eşitlik ilkesine karşı olduğunu belirten Sağlar, "AKP. hak arayan bütün emekçilen tehdit etmekten vazgeçmelidir. 'Sokağa dökülürseniz dökülün', 'Çalışmayacaksanız milyonlarca işsiz var' gibı meydan okumalar hükümet olma sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır" dedi. Güvenpark'ta 'tıanç' eylemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanlığı'nın 178 engellı personel alımı için açacağı sınava başvuranlardan 35 milyon lira alınması, Güvenpark'ta toplanan bir grup görme engellı tarafından protesto edildi. Grup adma açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Turhan İçli. uygulamanın anayasa ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti ve bu uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Öcalan'ın sağlığı • ANKARA (ANKA)- DEHAP. Abdullah Öcalan'ın sağlığı için yapılan başvurulan destekleme karan aldı. DEHAP Parti Meclısi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Öcalan'ın sağlığıyla ilgili olumsuz gelişmelerin toplumun değişik kesımleri arasında tedirginlik ve üzüntü yarattığı belirtıldi. Meclis'in kapanmasıyla birlikte kendi içlerine dönen partilerde hesaplaşmalar başlayacak Kurultay mevsimi geliyor ÜGÜ TÜREYKÖSE EMİNEKAPLAN ANKARA - Sonbaharda baş- ta iktidar partisi AKP olmak üzere CHP, DSP, MHP, ANAP ve YTP kurultay hazırlığına başladı. CHP ve DSP'de kong- re tarihi henüz saptanmadı. TBMMnin kapanmasıyla birlikte siyaset seçim bölgele- rine taşındı. Parlamentodakı iki parti AKP ve CHP'nin mil- letvekilleri seçim bölgelerinde- ki il kongrelerine katılıyor. 75 il kongresini tamamlayan AKP'nin yalnızca Iğdır, Ka- raman, Şanlıurfa, Kastamonu, Elazığ ve Denizli kongresi kal- dı. 11 Ekim'de toplanacak ku- • AKP, MHP. ANAP, YTP sonbaharda kurultay topluyor. Ekim aymda yapılacak kurultayda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Görüşçü"lerin bazı il kongrelerinde başanlı olması nedeniyle yeni yönetimi belirlemede zorlanacağı belirtiliyor. rultayda AKP Genel Başkanı RecepTayyipErdoğan'ın "MD- li Görüş gömleğini çıkardık" demesine karşın, bazı illerde Milli Görüşçülerin kongreleri kazanması ve parti içı denge- ler nedeniyle yeni parti yöne- timinin belirlenmesinde zor- lanacağı belirtiliyor. AKP'de 50-60 milletvekili. mevcut yö- netimin değişmesini istiyor Abdullah Gül \e Büİent Annç'myeni listeye ağırhkla- nnı koymak için mücadele ede- ceği savunuluyor. CHP kongre sürecini başlat- tı. ancak kurultay tarihi kesin- leştirilmedi. Bazı parti yöneti- cıleri olası bir seçim başansız- lığına karşı kurultayın sonba- harda toplanmasını isterken se- çim sonrasında yapılacak bir kurultayın sert hesaplaşmala- ra neden olabileceğine dikkat çekti. CHP'nin şu ana dek 12 ilde kongresi tamamlandı. Be- lirlenen takvime göre 21 Ey- lül'e kadar 24 ilde daha yeni yö- netimler belirlenecek. 22-23 Ağustos'ta Bodrum, Datça ve Marmaris'e gidecek olan CHP lideri Baykalın. 24 Ağustos'ta da Bursa ve Canak- kale il kongTelerine katılacağı belirtildi. CHP'de büyük illerden yal- nızca tstanbul il kongresi top- landı. Kongrelerde yerel seçim adayhklanna koşut bir müca- dele yürütülüyor. Yerel seçim hesaplan içinde olan politika- cılar, adayhklanna destek ve- re :ek örgüt yönetimlerinin be- lirlenmesi için kulis yürütüyor. DSP liden BükntEcevit. se- çimlerden hemen sonra kurul- tayı toplayacağını ve liderliğı bırakacağmı söylemesine kar- şın bugüne dek kurultay tak\ i- mi belirlenmedi. Kulislerde kasımda kurultay toplanabileceği ifade edildi. Ancak DSP'nin aceleci dav- ranmayacağı, kurultayın yerel seçimler sonrasına kalabilece- ği de vurgulandı. YTP kurul- tayı da 21 Eylül'de toplanacak. 3 Kasım seçimlerinde baraj altında kalan MHP'nin kong- resinin ekimin ilk ya da ikinci haftasında yapılması bekleni- yor. MHP Genel Başkanı Dev- letBahçefi'nin delegelerce aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan Köşk'e çıkmıyor Zirvedeyine gerginlik • Orman arazilerinin satışmı düzenleyen yasanın Meclis'e iadesinin ardından Erdoğan'ın bugün yapılması gereken görüşmeyi iptal etme nedeninin Sezer'e tepkisi olduğu ileri sürüldü. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, orman arazilerinin satı- şını düzenleyen yasayı TBMM'ye iade eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le bugün yapacağı haftalık olağan görüşmeyi ıptal ettı. Se- zer'le Erdoğan, düzen- lemenin TBMM'ye iade edilmesinin ardından ilk kez yannki MGK top- lanhsında bir araya gele- cekler. Cumhurbaşkanı Se- zer'in, AKP hükümeti- nin hukuka aykın ata- malannı ve yasal düzen- lemelerinı Meclis'e iade etmesiyle yaşanan "Köşk-hükümetgergin- liğT yeniden gündeme geldi. Daha önce hazıran ayının son üç haftası ile temmuz ayının ilk haf- tası boyunca yaklaşık 1 ay boyunca gerçekleş- nıeyen haftalık olağan görüşme bu hafta da ip- tal edildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklama- da, görüşmenin yann- ki MGK toplantısı ne- deniyle ıptal edildiğı du- yurulmasına karşın, ip- talin asıl nedeninin Başbakan Erdoğan'ın, orman arazilerinin satı- şım öngören yasal dü- zenlemeyi Meclis'e ia- de eden Sezer'e tepkisi olduğu ileri sürüldü. Erdoğan, pazartesi gü- nü toplanan Bakanlar Kurulu'nunardından yaptığı açıklamada, dü- zenlemenin TBMM'ye iadesiyle ilgili olarak, "Doğrusu ben tekrar Meclis'e geri gönderil- mesini hâlâ anlamış de- ğilim. Bundan doiayı da milletadına üzüntümün ne kadarbüyükolduğu- nu anlarmakta zoriaıu- yorum'" dıyerek Sezer'e tepkisini dile getirmişti. SATT/RMAVIZ musakart@yahoo.com 'Arkeolojinin atası define kazıcılan, coğrafyanın atası korsanlar, insanın atalan avcı mahluklar' Mıımcırnıın6 ata' merala• Perge'deki kazı sırasında Prof. Dr. Abbasoğlu'na "Mezar hırsızlan sizin atanız mı?" diye soran Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, 'ata' konusunda yeni tezler geliştirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Perge'deki kazı çalışmalannı ızler- ken kazı başkanı Prof. Dr. Haluk Ab- basoğluna, "Mezar hırsızlan sizin atanız mı?" dıye sorup, "Onlar o^ sa olsa mesleğin yüzkaralandır" ya- nıtını alan Kültür \e Turizm Baka- nı Erkan Mumcu. ınsanlığın atala- nna ilişkın ilgınç "tezlerûıe" yenı- lerinı ekledi. Mumcu'ya göre in- sanlığın atalan a avcı mahluklar". coğrafya bılıminin atalan da "kor- sanlar." Kültür ve Turizm Bakanı Mum- cu. dün Anadolu Ajansı'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mumcu. Prof. Dr. HalukAbbasoğlu'na söy- lediği "Mezar hırsızlan sizin mes- leğinizin atası mı?" sözlerini de doğ- rularken, başkanı kızdıracak bir şey söylemediğini ileri sürdü. Mumcu, Abbasoğlu ile yaşadığı ilginç diyaloğu da aktanrken, Bizans döneminde yapılan bir define kazı- sına "güvenİik önlemi alahm" öne- risınde bulunduğunu belirterek al- dığı yanıtı da şöyle aktardı: "Başkan,'Yok o define kazısı Bi- zans döneminde yapılmış' dedi. Ben de ona, bu arkeoloji biliminin ken- di teadir. Arkeoloji mesleğinin ata- lan define kaacılandır, dedim." Tezinde ısrarlı olan Mumcu. ın- sanlann coğrafya biliminin atalan- na ilişkin de şu "saptamalarda" bu- lundu: "Arkeoloji bilimini geliştiren on- lardır (define kazıcılan). Bunda şa- şıracak ne var? Coğrafya biliminin de atası korsanlardır. Bu utanılacak bir şey değil. İnsanın atalan da av- cıhkla yaşayan mahluklardı. Ne var yani? O haberi yazan arkadaşlara bir ansiklopediyiaçıp, arkeoloji mad- delerini okumalannı önerivorum." Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, 80. yılında konferansın önemi dile getirildi Lozan tarihin kınlma noktasıdır HÜSEYtNKTVANÇ Lozan Konferansı'nın 80. yıldönü- mü. birpanelle Trakya Üniversitesi'nın Edirne Karaağaç'taki rektörlük sanat galerisinde düzenlenen "Lozan'dan Gü- nümüze Türkiye" konulu bir panelle gündeme getirildi. Paneli Cumhuriyet gazetesi yazan SönmezTarganyönetti. Cumhuriyet ga- zetesi yazan ve tstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toktanuş Ateş, ÎU öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Levent Ürerve Trakya Üniversitesi öğ- retim üyesı Doç. Dr. Hasan Berke Dilan konuşmacı olarak panele katıldılar. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Inci, paneli açarken yaptığı ko- nuşmada, Lozan Konferansı'nın genel olarak Türkiye ve özel olarak da Edir- ne için ne anlama geldiğini belirtti. Rek- törlük binasının bulunduğu Karaağaç bölgesinin Lozan Konferansı sonunda Yunanıstan tarafından "savaş tazmina- ü" olarak Türkiye'yeverildiğini dile ge- tirdi. Sönmez fargan ise paneli sunar- ken yaptığı konuşmada. "Lozan,Türki- ye Cumhuriyeti egemenliğini ve bağım- sızhğuu dünya emperyah'stlerine karşı tescüetmiştir" dedi. Prof. Dr. Toktamış Ateş ise sözlerine şöyle başladı: "Birin- d Dünya Savaşı'na son veren antlaşma- lardan hâlâ geçeıü olanı Lozan Konfe- ransı'dır. Bugünkü birçok anırlar. Lo- zan'da çizilen sınırlardır. Lozan, hakh bir antlaşnıadır. Ayrıca Musul'a giril- mesi konusunda arkadaşlan tsrarcı ol- muşlardır. Ama Mustafa Kemal Lozan AntlaşmasıY'Ti imzalanması aşamasın- da konferansı riske etmemek için Mu- Koop-C, beşinci kültür gezisinde Edirne'deydL Cumhuriyet gazetesi okurlanndan ve Koop-C ortaklanndan oluşan gezi kanhmcılan, Edirne'nin rüm tarihi ve ruristik yerlerini gezdiler. ÇEKÜL temsilcKİ Mehmet Tan'm rehbeıük etöği Edirne gezisi sırasında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Inci ve Cumhuriyet gazetesinin katkılanyla, "Lozan'dan Günümüze Türkiye" başhklı bir panel de yapüdı. snl'un aynca eJe ahnmasından yana ot- muştur. Yine Boğazlar konusunda Tür- kiye önerilerini kabul ettirmiştir™ Man- nklı. akıkrı ve kabcı bir antlaşma olan Lozan, bö\ le bir antiaşmadır." Doç. Dr. Hasan Berke Dilan da panel- de yaptığı konuşmada. "Lozan, tarihin kuıbna noktasHhr" dedi. POLTIİKA GUNLÜGÜ HİKMET ÇETÎNKAYA Nadir Nadi... Bir fotoğraf var odamın duvannda... Bu fotoğraf, 17 Mayıs 1986'da Izmir'de İleri Ki- tapevi'nin önünde çekilmiş... Nadir Nadi ve ben!.. Fotoğrafa bakıyorum bir süre... Aradan on yedi yil geçmiş!.. Dün sabah erken uyandım yine... Kahvemı yudumlarken içimde bir hüzün vardı. Nadir Nadi'yi on iki yıl önce yitirmiştik... Gazetelerin sayfalannı kanştınrken, televizyonda haberteri izliyordum... Irak'taki bombalı saldırıda yirmi kişi ölmüştü. ölenler arasında BM Temsilcisi Sergio Viera De Mel- lo da bulunuyordu... Kudüs'teki intihar eyleminde de yirmi kişi yaşa- mını yitirmişti... Yaşam kimi zaman hüznün izdüşümü olur; yaşam kimi zaman özlemlerin çoğaldığı bir yerdir... Cumhuriyet, bildiği yolda seksen yıldıryürüyor... Yunus Nadi, Nadir Nadi, Berin Nadi... Ve şimdilerde llhan Selçuk... Bazı olaylar vardır ki, içinize sindiremezsiniz; iç evreninizdeki dalgalanmalan tartışarak değil, elini- ze kalem verenlerle hesaplaşarak sürdürürsünüz; düşünceyi farkında olmadan bir kenara atıp içine düştüğünüz ruh halinizi anlatırsınız... ••• Bakın, Nadir Nadi 1986 yılında 'yazarlığı' konu- sunda ne diyor: "Benim elli yıllık başyazariık hayatımda ana il- kelerim, daima gerçekleri öğrenmeye çalışmak, objektif olmak ve bunu halka olduğu gibianlatmak. Tabii Atatürk'e bağlı kalmak. Bu benim gerçekçi- liğimin ifadesidir. Atatürk'ün, ülkenin gidişini çok iyigördüğüne, Atatürk devrimlerinin ülkemiz için çok önemli, yararlı olduğuna inanmışımdır hep. Bazılan, bu devrim sözcüğünden nedense tedir- gin oluyohar. Bence Atatürk devrimlerinin Fran- sız devriminden, büyük devimlerden bir farkı yok- tur. Aynı paraleldedir bunlar ve amacı Türk halkını daha iyi yaşatmak, çağın gerçeklen'nin ve gerek- lerinin daha iyi kavranmasını ve ona göre davranıl- masını sağlamaktır. Ne yazık ki kanımca bunlann hepsiyıkıldı. Orada kala kala bir tek Cumhuriyet ga- zetesi kaldı." Böyle bir duygu seli içindeydim... Evden çıkıp Edirnekapı Şehitliği'ne giderken, yol- da kendi kendime sordum: "Nadir Nadi yaşasaydı, bu medyanın haline ne derdi? Yazılıp çizilenleri nasıl değehendirirdi, de- ğişimi nasıl algılardı?" ••• Değişimi algılamak ya da algılamamak!.. Soygun düzenine karşı çıktığınızda, laiklik ve de- mokrasi karşıtı eylemleri yazdığınızda, AKP iktida- nnın Cumhuriyet üniversitelerini bölmeye çalıştığı- nı gördüğünüzde ortalığı ayağa kaldırıyoriar!.. Ozgürlükleri paylaşmak. bağımsızJığı korumak, de- mokrasiyi toplumun gözeneklerine sindirmek, sömürüye karşı savaşmak, sosyal adaleti sağla- mak için çaba harcamak insanın aklının çizdiği yol değil mi? Yıllar akıp gidiyor!.. Eski ahşap konağa bakıyorum!.. Anılanm canlanıyor birbir!.. O anda Jose Marli'nin dizelerini anımsamaya ça- lışıyorum: "Aynı yalınlıkta ölmek isterim/ Kırda bir çiçek gi- bi, sakin, gösterişsiz./ Mum yerine yıldızlar parla- sın üzerimdel Yeryüzü uzansın altımda sessiz. Ben aydınlık ve özgürlük delisiyim/ Varsın hain- leri gizlesinlersoğuk taş altında/ Dürüstçeyaşadım ben, karşılığında/ Yüzüm doğan güneşe dönük öleceğim." ••• Umut paramparça değil, yabanıl değil beklenti- ler!.. Hainliğin, puştluğun geçerli olduğu toplumda Cumhuriyeti ayakta tutmak o denli kolay değil!.. Asalaklarla uğraşmak, kuşatılan çemberi onlar- dan arındıımak da belli ki bir hayli zaman alacak!.. Evet... On iki yıl önce yitirdik Nadir Nadi'yi... Cumhuriyet, seksen yıllık çizgisinde yürüyor!.. Cumhuriyet, Atatürk devrimlerine bağlı; Cum- huriyet demokrasinin ve özgürtüklerin savunucu- su; Cumhuriyet çıkar gruplannın karşısında!.. Cumhuriyet, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin 'tarikatlarortaklığı'mn simgesi olduğunun bilincin- de... Cumhuriyet tartışmasını da bilir, kavga etmesi- ni de!.. Unutmayın!.. hi kmet.cetinkaya(ğ. cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Etkinlikler bir hafta sürecek Savaşa değil banşa destek Haber Merkezi - Si\il Toplum Kuruluşlan, 1 Eylül Dünya Banş Gü- nü'nde aydın ve sanatçı- iann da desteğiyle, sava- şa karşı çağn yaptı. Açık- lamada, Irak'a asker gönderilmesinin gün- demde olduğu şu gün- lerde, Dünya Banş Gü- nü'nün Türkiye için öne- mine dikkat çekildi. İnsan HakJan Derne- ği (İHD) toplantı salo- nunda konuşan 31 Ağus- tos'ta Cağlayan'dayapı- lacak eylemin Tertip Ko- mitesi Başkanı ve DE- HAP İstanbul II Başkan Yardımcısı MehmetCe- mal Kavak, Dünya Ba- nş Günü'nün emperya- listlenn ve işbirlikçilerin planlarına karşı Türk- Kürt yoksullarının, emekçilerinin talepleri- ni daha da yükselttiği bir gün olacağını söyledi. AKP iktidarının, ABD'nin ve IMF'nin is- tekleri doğrultusunda emekçilere yönelik sal- dınlannı hızlandırdığını belirten Kavak, özelleş- tirmelerin, baskılann ve cezaevlerindeki tecritle- rin sürdüğünü anımsat- tı. Demokratikleşmenin halkın acil talebi olarak gündemde durduğunu ifade eden Kavak, "Irak'a asker gönder- mek, aynı zamanda iç banşı sağlamak yerine Türk-Kürt kardeşliğinin saboteedilmesidir" dedi. VedatTürkaH, Ferhat Tunç, Dka\ Akka>a, Eş- ber YağmurdereÛ, JüB- de Kural gibı sanatçı, yazar ve aydınlann da destek verdiği Dünya Banş Günü etkinlikleri bir haf& sürecek. °
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog