Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 UgaMtiHarkfAamrte 0 da AzraTe bnktil Etektrorjk posta: dentzsom@cumhuriyetcom.tr Tefe 0.212.512 05 05 Fak* 0.212,512 44 97 - Insanoğlunun kıllannı neden doktüğü araştınlıyormuş... "Kıllandıâı icindir!" Bilanço m Umut Vakfı'ndan: J[ "Türkiye'de 2 milyon ruhsatlı, 5 milyon ruhsatsız olmak üzere 7 milyon kışıde silah var. Her dört evden birinde silah bulunuyor. Her an her yerde silahlar konuşuyor. Son 15 yılda ruhsatlı silahlann sayısı 40 kat, ruhsatsız silahlann sayısı ise 100 kat artmış durumdadır. Bu artış, tehlikenın boyutunun ne kadar büyük olduğunu göstenyor. TBMM'ye sunulan bir yasa tasansı ateşli silahlann üretimini ve kaçakçılığını önlemeye yönelık uluslararası işbirliğini öngörüyor. Ancak bu tür yasal mevzuatlar da silah kullanımını önlemeye yetmıyor. Emnıyet Genel Müdüriügü kayrtlanna göre 2000- 2003 yıllan arasında işlenen suçlann yüzde 5'i ateşli siîahlarla ışlenmıştır. Ateşli silahlarta işlenen suçlann yüzde 70'inde ise ruhsatsız silahlar kullanılmıştır. Silahlar yüzünden Türkiye'de heryıl 10bineyakın insan yaralanıyor, 3 bin kişi de hayatını kaybedıyor." nkara'da Çevre Muhendıslen Odası, Jeolojı Muhendıslerı Odası, Kımya Muhendıslerı Odası ve Metalurjı Muhendıslerı Odası baş- kanlan ortak bır basın toplantısı duzenlıyor Toplantıyı ulusal duzeyde yayın yapan dort televızyon kanalı, dort gazete ve ıkı haber ajansı muhabın ızlıyor Oda başkanlan, toplantıda Bergama Ovacık'ta New- mont şırketının yasadışı olarak surdurduğu altın ışlet- mecılığıne ılışkın çok çarpıcı açıklamalar yapıyor Muhabırler, ulke gundemını değıştırecek nıtelıkte- kı açıklamalan haber halıne getırıyor Fakat, kamu- oyu Ovacık'takı gelışmelerden haberdar olamıyor Çunku, gızlı bırel Newmont şırketını zordurumda bı- rakacak haberlerı engellıyor' Çevre, Jeolojı, Kımya, Metalurjı Muhendıslerı Odala- nnın medyada sansurlenen açıklamasından bır alıntı "Işletmenın atık barajı, kapasıtesıne çok yaklaş- mış bır şekılde atıkla dolmuştur Barajın, 1 6 milyon tonluk hacmı ongorulduğu gıbı 8 yılda değıl, gerıde Altın kalan 2 yıl ıçınde dolmuş durumdadır Soylenen 1 5 milyon ton kadar atığın barajda depolandığıdır Bu- nun nedenı, uretımın soylenenın epeyce uzerınde oluşu olabılır Işletmenın bıldınmı doğru olduğu ka- bul edıldığınde bugune değın 15 ton altın elde edıl- mış olması gerekır Işletme bugune değın gerçekte ne kadar altın ure- tıp 'dore' olarak yurt dışına çıkarmıştır^ 1 Işletmenın bır broşurunde Mayıs 2001 -Aralık 2002 donemı ıçın bıldınlen 5 7 ton altın 7 2 ton gumuş ure- tılmış olması durumunda bu kadar atık nasıl açıkla- nabılır'? Değerlı metallerın yurtdışına çıkanlmasında yalnızca beyan esas alınmakta olduğuna gore bu mıktar, ne kadar beyan edılmıştır'? Işletme neden yurtıçınde daha ucuza ışlem yapacağını belırten ra- fınerıler var ıken dorelerını Avrupa'da rafine ettırmek- tedır? Dorelerde ne oranda platın bulunmaktadır 9 Bunun araştırılmasında atık barajındakı atıklar ka- dar, kullanılan sıyanur mıktanndan da yola çıkılabılır Cevherın tonu başına kullanılan sodyum sıyanur mık- tarı bellıdır Işletmeye bugune değın ne kadar sıya- nur getınlmış, stokta ne kadar bulunuyor ve ne ka- dar kullanılmışolduğunun belgelerı bulunuyor olma- lıdır Işletme, 'lıç unıtesınde sısteme eklenen sıyanur mıktarının ton cınsınden tutulan kayıtlan'nın da altı ay- da bır ızleme-denetleme kuruluna verılmesını taah- hut etmıştır Bunlar kıyaslanarak bır değertendırme yapılması ve bu gune değın yaklaşık olarak ne kadar altın ve ne kadar gumuş çıkanlmış olabıleceğı kaba- ca da olsa ongorulebılır Bunu kım yapacaktır? Ya- pılmadığı ve yapılmasından rahatsızlık duyulduğu su- rece soylentılenn onu kesılemeyecektır Artık, hava- alanlannda yolcu beraberınde 'dore' çıkarıldığı gıbı aşın soylentıler bıle yayılmaktadır" SESSİZSEDASIZ(') Yüksek Yerilim Hattı erdıncutku - yahoo.com Yuksek faızle "gelecekten odunç aldığımız yaşamlanmızı", serbest pıyasada çarçur edıyoruz 1 Trafik polisi İstanbul'da işbaşında! Istanbul'un trafığı neden duzelmez'' Duzelmez, çunku Örneğın Sabah saatlerınde Sırkecı'den Ca- ğaloğlu'na dolmuş yapılır Dolmuşu, taksıler yapar Taksılerın dolmuş yap- ması yasaktır Ama Sırkecı'den Ca- ğaloğlu'na dolmuş hattı yoktur ve bu boşluğu taksıcıler doldurur Bunu bolgedekı butun trafik polıslen bı- lır Yolun tıkanması pahasına taksı- ler, ust geçıdın altından muşten alır Bunu bolgedekı butun trafik polıslen gorur Eğer, Valı Bey Babıalı'dekı makamı- na ıntıkal edecekse, duduklerle, sıren- lerie yol açık tutulur sonra herkes bıl- dığını okur Dun sabah 34 A 5580 plakalı trafik ekıp otomo- bılı, ıçınde ıkı polısle, Sırkecı'den Ca- ğaloğlu'na dolmuş yapan onca taksı- den bınnın peşıne duşuyor Anonslar, sırenler derken polıs, dol- muş yapan taksıyı Babıalı Yokuşu'nda kenara çektınp durduruyor Kendısı de yolun ortasında duruyor Ekıp otomobılınden ınen polıs, once taksı şoforunun yuzune sonra da taksının ıçıne bakıyor Muştenlerden bın u Ne oldu" dıye so- runca polıs, "Sen kendı ışıne bak" dı- yor ve sonra çekıp gıdıyor Ne olduğunu taksı şoforu anlatıyor "Dolmuş yapmak yasak ya, gelıp tak- sımetreye baktı Ben de bunu bıldı- ğım ıçın taksımetreyı açmıştım ." Istanbul'un trafığı, bazı trafik polıs- lennın ışguzarlığı yuzunden duzelmez 1 Düşiince Âydmhğı MUHStN DURUCAN Eğıtımcı-\ azar 'Bır olalım, dırı olalım, ırı olalım', Hacı Bektaş Velı Hacı Bektaş Veli, 13 yuz- yılda Nışabur'da yaşama goz- lerını açtığında Anadolu ınsa- nının tınsel guneşı de doğ- muştur Insanlık ateşı ıle ya- nan yureğı, Onu Anadolu'da Sulucakarahoyuk'e kadar ge- tırmıştır Anadolu'yaTurk hal- kını bırleştırıp kaynaştırma ereğıyle gelmış oiup varsıl yoksul ayrımı yapmamış, top- lum ve ulke bırlığını sağlama yonunde uğraş vermıştır Sulucakarahoyuk, Hacı Bektaş humanızmının merke- zı ve devnnın ekın noktası ol- muştur Hacı Bektaş Velı, oğ- retılenyle topluma yon veren bır halk adamı ışlevınde, top- lumculuğu ve devrımcılığı doğrultusunda, dın adamı, re- formcu, duşunur, sosyolog, dılcı ve gerçek bırTurkçu ola- rak gorevdebulunmuştur öz- gun duşuncelerıyle Anadolu ınsanının gozunde ve gonlun- de yukselıp doruklaşmıştır Ona gore "Her şeyın en bu- yuğu ıkı şeydır Bılım ve da- yanç (sabır) Bılım ıle Hakk'a yol bulunur Dayanç ıle halka varılır Sevgı ve acıma ınsan- lığın, şehvet ve hıddetse hay- vanlığın sımgesıdır " Ulu duşunurun kımı toplum- cu tumcelerı şoyledır "Kışıler toplumsuz yaşayamazlar Toplum, kışılerden bınnın ek- sıklığını otekı ıle tamamlar In- sanlar bır araya toplanıp her bın dığennın gereksınımlennı karşılayarak bırbırlenne yar- dım etmedıkçe kışı tek başı- na yeteneklennı gelıştıremez Isteklerını gerçekleştıremez Bunun sonucu olarak kışı, çı- kanndan çok toplumun çıka- rını yeğlemelıdır " Hoşgoru- nun, ınsan değen bılırlığın, ezı- len halkın derdını dert edın- menın uğraşını vermıştır Guç- suzu korumuş ve yardımda bulunmuştur Ozvarlığını eğıt- mek ereğıyle bır yıl Çıleha- ne'de acı yaşamı tatmıştır Kentte oturma yenne koyde yaşamayı yeğlemıştır Halkına halkın dılıyle seslenmıştır Ku- cağında ceylan ve aslan gıbı ıkı hayvanı bırlıkte tutmakla, "Turklenn ceylan orneğı sus- kun, dokunulursa aslan gıbı yırtıcı olacağı" duşuncesını yansıtmıştır Onun, "Yolumun dayandığı temel, elıne-dılıne-belıne sa- hıp olmaktır Hırsızlık eden, başkasının namusuna goz dı- ken ve yalan soyleyen, kesın olarak aramızdan kovulmalı- dır" ozdeyışı, sayrılara sağlık, gezgınlere kılavuz, bılgısızlere ışık ve toplumu yonlendıren aydınlıktır "Kadınlannı okut- mayan uluslar yukselemez- ler" demekle, eğıtımın kadın- lara da yonelık olmasını ıste- mıştır Heryıl 16-18 Ağustos gunlennde, eskının Sulucaka- rahoyuk'unde, şımdının Hacı- bektaş'ındaduzenlenen bılım ve kultur etkınlıklerıyle anıl- maktadır Anmanın ışlevı, du- şunce bağnazlığından ve du- şun suçluluğundan otelerde bırozlemıcanlıtutmaktır "Ya- ratılmışlann ıçınde ınsandan ulusu yoktur Insan, bılımın- erdemın sımgesı ve ozcesı her şeydır" dıyen Hacı Bektaş Velı, gunumuzu de aydınlatı- yor Yedı yuzyıl oncesınden turkulenen ulu ınsanın yakını- mızdakı soluğunu net olarak duymamız gerekır Yine onun sozcuklerıyle "Duşunce ka- ranlığına ışık tutanlara ne mutlu'" Yen ve duşuncemız aydın- lık olsun KlM KtME DUM DUMA BEHÎÇAK behıcak " turk.net ÇİZGİLÎK KÂMÎL MASARACI kamilmasaraci <ı mynet.com HAYAT EPtK TtYATROSU MLSTAFA BILGI\ KAKTAL 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 2003 110 Da\acı Sadet Kosedağı tarafından davalı Şahın Kosedağı aleyhı- ne açılan boşanma davasında davalı Şahın Kosedağı nın Bağdat Cad Gulcıhan Sokak, A\dın Apt No 5 1 Maltepe adresınde bulu- namadığından zabıta tahkıkatı yapılıruş, teblıgata yarar açık adresı bulunamamıştır Yukarıda adı \e adresı yazılı davalı Şahın Kosedağı'nın duruşma- mız olan 14 10 2003 gunu saat 9 30'da duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdırde usulun 213 \e 377 maddelen gereğınce gıya- bınızda karar venleceğı hususu dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere teblığ olunur 11 08 2003 Basın 40102 KAN DÖKULUP I5LANINCA BATAKLtĞA DONUŞTU HANIBURALAR ÇÖL'ÖÜÇAVUŞ IMDAAAT! OTOBÜSTEKİLER KEMALLRGENÇ k_urgenc(öyahoo.com BURDUR SULH HUKUK M\HKEMESİ'NDEN Esas No 2003 489 Da\acı Suphıye Onnancıoğlu tarafından davalı Yadıgar Özmum- cu alevhıne mahkememıze açılan ıştırak halındekı mulkıvetın muş- terek mulkıyete çevnlmesı davasının yapılan açık >argılaması so- nunda, Tum aramalara rağmen teblığe yarar açık adresı tespıt edıleme\en ve teblığ vapılama\ an Burdur merkez, Burç Mahallesı Adıgok So- kak Ada 302 Parsel 47 \e Parsel 48 ıle Burdur merkez Konak Mahallesı Eskı Demırcıler me\kıı Pafta 4, Ada 322 Parsel 20 parsel 22 parsel 23 ve Burdur merkez Lzunçarşı mevkıı pafta 4 ada 322 parsel 19'da kaın dava konusu taşınmazlar malıklennden Isun \e Rukıve'den olma Yadıgar Ozmumcu'ya derdest olan davanın duruşma gununun 24 09 2003 saat 9 30'a bırakıldığınm teblığı ılan olunur 8 8 2003 Basın 40171 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKA\ 21 Ağustos utcıc.mıtnUaz-arikan.com MONA LISA ÇALINIYOR!. /3ff'D£ BU6UN. L£ONA£PO DA f/A/C/'A/W rAB- LOSU "MONA LI£A" PAGlS'TEKI LOlA/e£ *1ÜZE_ SINDEN ÇAUNOI £S&H£LI eiktıMseAAes/yıs' ÛNLU YAPIZ fSO6 YIUNDA 7AMAMiS*AJM/$rr MUZ££>£ 7AM/G /ŞLEKr YAPHH I7ALYAN 'ÇÇl YtNCSH2O P£BU(2GlA, &/£X 2AM/\A/kJ GlBt, Mü- Z£MIN KAPALI OLDuSu SUAI /Ç£/Sl £<RM<ŞTI. Ç£YAES/HO£ BetCÇ/LE&N OLMADtĞl BlR StGA. DA "MOM4 i-fSA'YI DUI/AAPAM /HD/#f/V ADAM, KUYTU BlK KÖŞED£ Ç£RÇ£\/Brf SOKTÜ.KES- M/ KlVlKlP SAKLAYAN H//IS/2 KOLA1CA D/$4. Rl Ç//CTI./KI YIL O#7XDAN KAY8OLAN PE- RU66/A, SONUNOA R£SMt &/ SATA4AK /Sr£#K£A/,/7AtX4 Çj/ZİLD/ P£#UGGtA ESKl BlR DUZ ÇİZGİ ÜMİT ZİLELİ 'Vatan Toprağı'L. Amerıkancı şahınler çok ofkelı 1 . Turk askerının Irak'a gıtmesı gecıktıkçe sınııienı- yorlar Yazılarında, kan tadındakı ofke ve hayal kı- nklığının dozajı gıderek yukselıyor 1 öyle kı, Irak'ta- kı sonu gelmez kaosa karışmayalım, bataklıktan uzak duralım dıyen herkese, her kesıme akıl almaz bır acımasızlık ve uslupla saldırıyorlar Yaşamının neredeyse tamamını asker olarak ge- çırmış, savaşın ne olduğunu en lyı bılenlerden bırı olan 1 Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan ge- çenlerde, emperyalıst guçlerın pıyonu olmanın ne tur felaketlere yol açacağını şu sozlerle anımsattı - Mehmetçik'in kanını Galiçya'da, Yemen'de akıttık. Niçin akıttığımızj hâlâ sonıyoruz... Şahınler ayağa kalkıverdı 1 Paşa'nın ne "tarih bilgisinden nasibini almamışlığı" kaldı, ne pası- fıstlığı Turk ordusunun "erkekliğini öldürmek" suçlamaları da cabası 1 işbırlıkçılerden bın de ak- lınca "fırsat bu fırsattır" deyıp, Irak'a asker gonde- rılmesıne karşı çıkanları "köksüzlük ve kişiliksiz- likle" suçladı 1 Hurrıyet Gazetesı Genel Yayın Yonetmenı Ertuğ- rul Özkök de, Orgeneral Doğan'a oylesıne ofkelen- mıştı kı "Nekahat döneminiyanda kestiren söz- ler" başlıklı yazısında, "Bırpaşanın bu kadar tanh bilgisinden nasıbını almamış olduğuna ınanmak ıs- temtyorum" dedıkten sonra aynen şoyle yazdı - Şunlan yüzünüze söylemeyi çok isterdim: Mehmetçik orada kan verdi. Çünkü oralan va- tan toprağı idı. Savunduğumuz yer vatandı... Hayırdeğıldı 1 özkok, ofkesıne yenılmeyıp, kutup- hanesınde var olduğunu sandığım herhangı bır an- sıklopedıye baksaydı, Galıçya'nın hıçbırzaman Os- manlı topraklannda yer almadığını şıp dıye gorecek- tı 1 Osmanlı, 1 DunyaSavaşısırasındaAlmanya'nın ısteğı ve Enver Paşa'nın emrıyle o zamanlar Avus- turya'nın eyaletı olan Galıçya'ya Ruslarla savaşmak uzere bır kolordu gonderdı Kımı kaynaklara gore 12 bın, kımılerıne gore 7 bın Mehmetçik, hıçbırzaman Osmanlı'ya aıt olmamış yabancı topraklarda Alman emperyalızmı ıçın can verdı' - Şu andakı Irak belasına ne kadar benzıyor de- ğıl mı? Yalnızca emperyalıstın ve pıyonlarının adı farkh'M • • • Evet, Yemen Osmanlı sınırları ıçındeydı - Ama orası da hıçbırzaman vatan toprağı ol- madı!.. öncelıkle bır noktayı aydınlatmakta yarar var; so- murgecılık çaöının ımparatorlukları, adı ustunde so- murgecıydı ömeğın Ingıltere, somurgesı olan Hın- dıstan'ı ya da Fransa yıllar yılı kan kusturduğu Ce- zayır'ı, Vıetnam'ı "vatanım" dıye bağnna basma- dı 1 O topraklar yalnızca zengınlıklerı ve stratejık onemlerı ıçın vardı O topraklar uzennde yaşayan- lar da ışgalcıyı hıçbır zaman vatandaşı olarak gor- medı Osmanlı'ya gelınce, tum topraklar padışahın mul- kuydu Vatan kavramıyoktu.olamazdıda 19 yuz- yılın sonunda başını Namık Kemal, Ziya Paşa gı- bı aydınların çektığı "Yen/ Osnanlı" hareketı de bu- gunku "vatan-ulus" kavramından çok uzak, Os- manlı ummetının aynlıkları bır yana bırakıp butun- leşmesı amacına yonelıktı Bunun asla gerçekleşe- meyecek bır ruya olduğunu Osmanlı munevven, dı- ğer halkların bır bır ımparatorluktan kopuşuna acı bıçımde tanık olarak gordu • • • Yemen'e gelınce, Osmanh'dan resmen 1 Dunya Savaşı sonunda koptu Ama çok onceden zaten fi- ılı olarak kopmuş, Ingılızlerın kucağına oturmuştu 1 Daha 1900'lerın ılk yıllannda şeyhlerın yonetımıne terk edılmıştı Kâğıt uzennde Osmanlı'nın sayılan Ye- men çollerıne bınlerce şehıt, mılyonlarca altın go- muldu Savaş sonunda da Ingılız emperyalızmıne hedıye edıldı' Onun ıçın, "oralan vatanımızdı, büyükdevlet- ler, büyük savaşlarda sınırian dışında da sava- şııiar" turunden tezler ılerı surmek yalnızca komık değıl, ayıptır da Sonra adama "hangi cihan im- paratoriuğu, daha 1. Dünya Savaşı başlamadan Osmanlı, Emperyalist devletler arasında, üste- lik gızli anlaşmalarla paylaşılmamış mıydı" dı- ye sorarlar 1 - O da yuzu varsa utanır" 1 E posta: umitzilelifattnetnet.tr E-posta: umitzileli" ttnet.nettr B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDANS4ĞA 1/ Ekmek, pe>iıır \e et suyuyla yapı- lan bır ye- mek Yanar- ken guzel koktuğu ıçın tutsu olarak kullanılan bır ağaç 2/Bırtı- caret senedı- nın ustune ya- zılan kefıl- lık Izmır'ın bır ıl- çesı 3/ Gemının sa- attekı hızını anlamak ıçın kullanılan aygıt 3 4/ Bırkaç renklı ıp- 4 lıkten yapılmış do- 1 2 3 4 kuma Kuçukerkek 6 7kardeş 5/ Tırtıllan aşınmış taşıt lastık- 8 I len ıçın kullanılan 9 | sozcuk 6/ Tanntanımaz Toprak, kum \e saman elemeye yarayan ın delıklı kalbur II Kendını bır konuya\erme 8/EdremıtKorfezıkıyısındatuns- tık bır yore Selenyum elementının sımgesı 9/ Turk resım sanatında onemlı bır grubun ad olarak benımsedığı harfın okunuşu Haınlık YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Ortaoyununda zurnaya venlen ad Karacığenn salgıladığı acı sı\ ı 2/ "Aptal, bön" anlamında ar- go sozcuk Kısa çızgı 3/Uzennde yuzlerce ığne- lı kostek bulunan uzunbalık oltası 4/Çorum'un bır ılçesı Kayınbu-ader 5/ Esrar ıçenlenn kullandığı bır tur nargıle 6/ Yunan mıtolojısuıde tutku tann- çası Koy e\ leruıın ta\ anlannda, ıkı dırek arasın- da kalan boşluk 7/ Dunya ışlennden vazgeçıp bır yere kapanma 8/Muğla'nın Mılas ılçesınebağlı tu- nstık bu- belde Ta\ lada "uç" sayısı 9/ Adın du- rum eklenndr.ı bırı Sevgıde aldaöıa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog