Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr ÜNÜN riLMLERİ Melek mi... 09.20 Kanal D Melodram Evlendigî gün öldürülen kocasının intikamını almak içüı katillerin peşıne düşen bir kadının öyküsü. Mehmet Dinler'in yönetimınde. Türkân Şo- ray, Tank Akan, Süleyman Turan oynuyor (1971). Ağjayan Melek 10.00 TRT 1 Duygusal Zengınbtrişadamıyla.gözleriameliyatlaaçı- lan kör bır kızın öyküsünü konu alan filmın yö- netmenliğini Safa Önal üstlenmış. Başrollerinde Türkân Şoray ve Ekrem Bora yer alıyor (1970). Tepelerin... 15.10 Olay TV Dram (The Shepherd of the Hills) - Ozark dağlannda yaşayan genç Matt Masters, hiç görmediği ba- basından nefret ederek büyümüştür. Babası yıllar önce annesini terk etmış ve kadını böylelikle ölüme sürükJemiştır. Matt'in bu takıntısı, onun tüm haya- tını etkilemektedir. Günün birınde yöreye Danıel Howitt adında bir yabancının gelmesiyle her şey olumlu anlamda değışır. Ancak Matt. bu adama kar- şı güvensızdır... Yön: Henry Hathaway. Oyn: John VVayne, Betty Field (1941 ÂBD, 91 dk). TaBh Kuşu 15.35 TRT INT Güldürü ©Yanlışlıkla piyangodan büyük ikramiye kazan- dığını sanıp bırkaç gün milyarder gibi yaşa- yan yoksul bir hamalın başından geçen olaylann öyküsü. Kartal Tıbet'ın yönettiğı fılmin başrolleri- ni Kemal Sunal. Yasemin Yalçın, Bülent Kayabaş ve Nevzat Okçugıl paylaşıyor (1989). Yakışıldı 17.30 Show TV Güldürü Kamyonetle gazete satıcılıgı yapan bir adam, bir arkadaşına özenerek telsiziyle çevresini ta- rarken. genç bir kızla tanıştr ve evlenirler. Iki serü- ven sever kan koca olmuşlardır ama başlannı soka- cak bir evleri yoktur. Kiralık ev bulamayan parasız çift, çaresiz kalınca gerdek gecesini de gazete da- ğıttıklan kamyonette geçirirler. Yönetmenliğıni Or- han Aksoy'un yaptığı filmın başrollerinde, Kemal Sunal. Ayşegül L'yguner, Tuncer Sevı ve Muharrem Gürses gibı sanatçılar oynuyor (1987). 20.45 / TRT 1 / Suyun... Aynntı yanda 21.00 / CNBC-e / Renkler Aynnt yanda Cani Ruh 21.45 Show TV Gerilim (Faflen) - Dokunmayla bedenden bedene geçen cani bir ruh ve dedektif John Hobbes'un, dün- yayı ele geçirmek isteyen bu katil ruha karşı verdi- ği savaşımın öyküsü. Yönetmenligini Gregory Hob- lit'in üstlendiği filmin başrollerinde, Denzel VVas- hington, John Goodman, Donald Sutherland gibi sanatçılar(1998 ABD, 120 dk). K-Pax 22.30 CINE 5 Bilimkurgu /T7\ (K-Pax) - Manhattan Psıkıyatr Enstitüsü, son v2/ zamanların en ilgınç hastalanndan birine tanık olmaktadır. Adının Prot olduğunu söyleyen bu has- ta. dünyaya 1000 ışık yıh uzaklıktaki K.-Pax geze- geninden geldiğini iddia etmektedır. llaç tedavisini reddeden Prot, psikiyatrist Mark Powell'a sevkedi- lir. Prot, gezegendekı yaşamını tasvir ettikçe doktor daetkilenmeye başlarruştır Yönetmen: IainSoftley. Oyuncular: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack (2001 ABD-Âlmanya. 120 dk). Doğu Ekspresinde... 23.00 atv Korku /CTN (Orient Express) - Yeni yıl arifesini kutlamak v3/ ıçın bır sürü ünlü kişi Onent Express'e davet edilir. Ancak davet eden uluslararası bir terörist grubudur... Yön: Mark Roper. Oyn: Richard Gneco. Romina Mondella (2001 ABD. 92 dk). TankGiri 24.00 CNBC-e Macera (77\ (TankGirl)- 2033 yılının dünyası artık bir çö- ^y le dönüşmüştür. Kesslee tarafından yönetilen Su ve Enerjı Şırketı. su kaynaklannın çoğunu elin- de tutmaktadır. Kendi başlanna pompalayarak su bulmaya çalışan bir grup insansa çölde küçük bir ko- mün oluşturmuşlardır. Yön: Rachel Talalay. Oyn: Lorı Petty. Ice-T, Naomı Watts (1995 ABD, 104 dk). Peter Adında Biri 01.00 Olay TV Dram (77\ (A Man Cailed Peter) - Peter Iskoçya'dan Ame- vi/ rıka'ya göç etmiş genç bir mısyonerdir. Burada Catharine adlı genç ve güzel bir kız ona aşık olur. Yıl- lar geçtikçe bu aşk bir tutku haline dönüşür. Bir gün Peter'de Catharine'i fark eder ancak mesleği evlen- melerineengelolmaktadır... Yön: Henry Koster. Oyn: Richard Tood, Jean Peters (1955 ABD', 199 dk).' Q Yabancı Izleyin Orta Değmez Çiçekoğlu 'nun senafyosıındcm uyarlanan yapım,film açısından kısır bir günün en iyilerinden Suyun öte yanından öykülerTV Servisi -12 Eylül 1980 as- keri darbesi sonrası eşiyle Cunda adasına tatile gelen düşünce suç- lusu bir öğretim üyesiyle pansi- yoncu kadın ve sığınmacı Yunan- h bir avukat arasındaki ilişkilerin öyküsü. FerideÇiçekoğlu nun 1988 Ab- di İpekçi Dostluk ve Banş Ödü- lü'nü kazanan senaryosundan Tomris GiritBoğlu nun 1991 de çektiği TV filmı "Suyun Öte Ya- TRT 1 20.451 Suyun Öte Yanı / Yönetmen: Tomris Giritlioğlu / Oyn: Nur Sürer, Selçuk Yöntem, Halil Ergün, Meral Çetinkaya, Uğur Polat, Pıtırcık Akerman / 1991 TRT yapımı. nı", 1924 Girit Mübadelesi yasa- sıyla suyun öte yanından bu ya- na gelmiş insanlann yazgılannın kesişmesini ve duygu yüklü sıla özlemlerini anlatıyor. Öğretim üyesi, Albaylar Cuntası sırasında adaya sığınan avukatın geçmişin- de kendi geçmişini buluyor. 1980'lerin başında tutuksuz yar- gılanmak üzere salıverilmiş öğre- tim üyesi Ertan (Yöntem) beş gün- lük tatil için eşı Nihal'le (Sürer) Ayvalık'ın Cunda adasma gelir. 1924 Girit Anlaşması ile adaya gelmiş pansiyon sahibi Sıdıka Ha- nım'la (Çetinkaya) bir dostluk ku- rar. Anılanyla avunan 65 yaşında- ki Sıdıka Hanım, Arap Mustafa ile büyük bir aşk yaşamıştır. Sıdıka Hanım'ın Girit anılannda yer alan Türkiye "ye sığınmış Yunanlı avu- katın öyküsünden çok etkilenen Ertan' ın kısa tatili, geçmişe ve ge- leceğe bir yolculuk haline gelir. Ünlü aktör Sean Penn filmde, kendinden aşırı derecede emin, öfkeli ve aceleci genç polis rolünde. Rakip çetelerin savaşıTV Senisi - Kamyon dolusu çe- te mensubu, rakip çeteden birinı görüp öldürüyorlar. Daha sonra da bu sefer onun cenazesi sırasında kiliseyi tanyorlar. Öldürenler ve ölen, Los Angeles'ın uyuşturucu ticaretiyle ilgilı en güçlü iki çete- sine mensup: Cnps ve Bloods. Bırinin rengı mavı, ötekinin kır- mızı. Iki çetenin mensuplannı sık sık görüyoruz. Bırbırlenyle kapı- şıyorlar, polis ufukta görününce daracık sokaklarda kaçışıyorlar ya da duvarlara, parmaklıklara tırma- myorlar. Ama yönetmen Dennis Hopper, bize onları anlatmaktan- sa filmin asıl kahramanı olan iki polisin üzerinde duruyor. Bob (Duvall), emeİclıliğıne bir yıl kalmış. mutlu aile babası yaş- lı bir polis. Crips tarafından öldü- rülen Blood üyesinin cinayetini soruşturmak için yanına genç bir "ortak" veriyorlar. Danny (Penn) adlı genç polis, öfkeli. aceleci, kendinden aşın derecede emin, her şeyin cevabını bildiğine ina- nan biri. Yani bildik bir polis hi- kayesi. Yaşlı polis. genç polisi adam etmeye niyetli, onu mutlu CNBC-e 21.00 Renkler - Colors / Yönetmen: Dennis Hopper / Oyuncular: Sean Penn, Robert Duvall, Maria Conchita Alonso, Randy Brooks, Grand Bush, Don Chadle, Rudy Ramos / 1988 ABD yapımı, 120 dakika. aile yuvasına çağınyor. tecrübe- den kaynaklanmış hikmetler yu- murtluyor. Bu arada çatışmaları da sürüyor ve ikisinin çatışması- nın fonu olarak da şiddet dolu çe- teler arası savaşı ızliyoruz. Yönetmen Dennis Hopper, çö- züm önermeye yeltenmiyor, sade- ce birbelgesel gerçekliğiyle duru- mu sunmakla yetıniyor. Bu arada. Los Angeles yerel yetkilileriyle ve Reagan yönetiminin dostlar alış- verişte görsün diye başlattığı uyuşturucu karşıtı kampanyayla alay etmeyi de ihmal ermiyor. "Easy Rider"ın yönetmeni ve oyuncusu Hopper, "Renkfcr"de ön plana çıkardığı polislerin sorunla- nndan çok, uyuşturucu işine bulaş- mış kötü adamlann romantik ka- derciliğine daha yatkın gibi. Filmi de polislerin etkinliklerinin amaç- sız olduğunu, aslında hayatın bir anlamı olmadığını ima ediyor. Esin Afşar 'la söyleşi TV Servisi - "Kent Yaşam" programını, Etfin Yüksektepe sunuyor. Yapım ve yönetimini Giilgün Cündübeyoğlu nun üstlendiği programın bu bölümüne, pop müziğin ünlü isimlerinden Esin Afşar konuk oluyor. Sanatçıyla keyifli bir sohbetin yer aldığı yapımda, izleyiciler TRT arşivinden kliplerle geçmişe bir yolculuğa çıkartılıyor. Yapımda aynca, Boğaz'da yapılan bir vapur turundan görüntüler de yer alıyor. • TRT 2,19.30 NTV 10.35 Eklemlerde kireçlenme TV Servisi - Eklemlerdeki kireçlenme ve protez tedavisi, "Sağjık Raporu"nun bugünkü konusunu oluşturuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden Prof. Dr. Rema Tözün'ün konuk olduğu yapımda, konu hakkuıda bilgi verilerek, izleyicilerin sorulanna yanıt aranıyor. Programı, Sibel Güneş hazırlayıp sunuyor. TRT1 11.35 'Aramızda Kalsın' TV Servisi - Hafta içi her gün ekrana gelen "Aramızda Kalsuı''ın bu bölümüne, Istanbul Barosu Kadın Haklan Uygulama Merkezi üyeleri konuk oluyor. BiÛur Adalet Önder'in sunduğu yapımda, kadınların hukuki haklannı koruma ve onlan bilinçlendirme amacını taşıyan merkez tanıtılıyor. Kadınlann bu merkezden nasıl yararlanacaklaruıın anlatıldığı yapımda, izleyicilerin sorulanna da yanıt aranıyor. CNNTürk 19.10 Ilhan Şeşen konuk oluyor TV Servisi - Cnlü sanatçı Ühan Şeşen' in konuk olarak katıldığı "Soru Cevap", tekrar ekrana geliyor. YavTiz Baydar'ın hazırlayıp sunduğu yapımda sanatçıyla, "Şimdi Bu Şarİalan Kime Söytiy^Tm" adlı albümünün hazırlık süreci, müzik anlayışı ve projeleri hakkuıda sohbet ediliyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR FKIavyenin Bitmeyecek Öyküsü Sevgili okurlarım, aslında yazının başlığı belki de daha mantıklı bir biçimde "FKlavyenin Bitmeyen öyküsü" olmalıydı. Ama ben bu konuda mevcut gelişmelere, daha doğrusu "gelişmemelere" bakarak biraz kötüm- ser olduğum için "Bitmeyecek" sözcüğünü ter- cih ettim. Çünkü Sabah'ta Emre Aköz'ün, Hürriyet'te Yurtsan Atakan'ın ve Doğan Hızlan'ın hem yet- kin hem de ısrariı yazılanna karşın, piyasada hiç- bir olumlu değişme yok. Yine bütün bilgisayar satıcıları uyduruk ve hiç- bir bilimsel ya da kültürel temeli olmayan bir klav- yeyi "O Türkçe" diye tüketiciye kakışlamaya de- vam ediyor. Değerti yazar arkadaşlarımın aklın, mantığın ve en önemlisi çağdaşteknolojinin gereklerine uygun olarak kaleme aldıkları ve her bir satırı doğru olan bütün yazılarına karşın, "dizüstü bilgisayarpaza- n" konuya hemen hemen bütünüyle ilgisiz. Ben de "Medya Notu" yazılanmı topladığım "Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe" adlı son kitabıma "F Klavye" yazılanmın önemli bir bölü- münü aldım ki, olay, tarih önünde de bir kez da- ha belgelensin. Ama ne yazık ki, beni bir yana bırakın, benden daha degerli ve etkili yazar arkadaşlarımın olayın üzerine ısrarla gitmeleri bile hiçbir somut sonuç doğurmadı. Tempo dergisinin olaya eğilmesi ve Zeynep Bölükbaşı nın hazırladığı çok güzel bir dosya bi- le sonucu değiştiremedi. Belki tek umut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "cek" ve "cak" ekleri ile gelecek zamana ilişkin yaptığı vaatler. Bakanlık, ciddi bir "F klavyeli diz üstü bilgisa- yar" ihalesi açmadıkça, yani piyasa koşullarını, pazann kendi mantığı içinde, onateslim olarak et- kilemedikçe, somut birçözüm de olanaklı görün- müyor. Ne yazık ki, ne hukuk, ne yasa, ne standart ve tabii ne deTürk Standartları Enstitüsü ve Milli Eği- tim Bakanlığı bu konuda bir şey yapabildi. Diyeceksiniz ki hangi konuda hukuk işliyor ki, yasalar hangi konuda gerçekten etkin bir biçim- de uygulanıyor ki bu konuda işe yarasınlar. Tabii haklısınız. Ama ben konunun peşini bırakmak niyetinde değilim. Eminim ki Emre Aköz, Yurtsan Atakan ve Do- ğan Hızlan da benimle aynı görüşteler. Çünkü onlar da "gelip geçici heveslerin değil, ciddi konulann, toplumsal, kültürel ve teknolojik sorunlann yazartan". Bu arada iki konuyu da sevgili okurlarımın dik- katine sunmak istiyorum: Macintosh, Türkiye'ye geldiği andan itibaren, masa üstü yayıncılığa yönelmiş olduğundan, bü- tün diz üstü modellerinde F klavye seçeneğini su- nuyor. Bu önemli bilgiyi daha önce de yazmıştım ama, şimdi bir kez daha yinelemekte yarar gördüm. Ikinci olarak sizlerle paylaşmak istediğim bilgi, kablosuz bir yeni klavye ve fare setinin F klavye seçeneğiyle birlikte pazara girmiş olması. Kalem pille çalışan bu yeni teknoloji ürünü bi- rim, 108 tuşlu multimedya klavye ile optik fareden oluşuyormuş. Hem PS/2, hem USB bağlantı bi- rimlerini destekleyen set, mutlaka bu konuyla il- gilenenlerin çok işine yarayacak. Ben henüz bu yeni ürünü görmedim ama, elekt- ronik posta ile bana da bilgi yollamışlar, bu bilgi- leri derhal siz sevgili okurlanmla paylaşıyorum. Ayrıntılı bilgi için: 0 216 - 317 96 50 numaralı te- lefona başvurulabilirmiş. Evet sevgili okurlarım, F klavye konusundaki son durum bana göre böyle: Diz üstü bilgisayar pazanndaki olumsuzluk, eskisi gibi aynıyla de- vam ediyor. Bilmem F klavyeyi savunan öteki yazar arka- daşlarımın izlenimleri nedir? Gelişmeleri ya da "gelişmemeleri" sizlere aktar- maya devam edeceğim. ekongar(S cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerii Film: Ağla- yan Melek 11.35 Ara- mızda Kalsın 12.30 Dizı: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşk- ları 14.15 Ver Elini Anadolu 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çızgi Film 17.10 Dizı: Küçük Mucizeler 18.05 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Haberler 20.45 Yerii Film: Su- yun Öte Yanı 22.20 Türkiye Yarışıyor 23.05 Kaf Dağjnın Ardı Asya 23.35 Türkülerin Dilinden 01.25 Film: Ölüm Sebebi (0 312 490 43 00). 10.40 Yurttan 11.15 Güncel 11.35 Spor 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 İş Günü 13.40 Turizm 14.15 Dünyadan 15.15 Güncel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 18.35 Spor 19.30 Kent Yaşam 20.00 Bilim ve Yaşam 20.30 Belgesel: Güzelyurt 21.10 Siyah-Beyaz 22.10 Dosya 23.05 Akşama Doğru 24.00 Gün Biterken 00.25 Müzik Mozaik 01.10 Siyah-Be- yaz 02.00 Haber (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Oku- yalım Konuşahm 09.30 Çocuk Programı: Benimle Oynar mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.15 Çizgi Film: Pettson ve Findus 10.30 Karınca Kararınca (Canh) 11.15 Dizı: Mutluyüz Ailesi 11.45 Her- kese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT-3 Açılış 14.00 Ayrupa Ritmik Cim- nastik Şampiyonası 19.55 Ülkerspor-Efes Pil- sen Basketbol Karşılaşması 21.55 VVimble- don Tenis Tumuvası (Bant) 24.00 Kapanış. 06.00 Türkülerin Dilinden 08.30 Açık llköğretim Okulu fletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retim Fakültesi Ders Programı 13.00 Şarkılar Bizi Söyler 14.10 Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 14.50 At Yarışları (Canh) 18.30 Tür- kü Gecesi 19.30 Fasıl 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 00.30 Türkü Türkü Tür- kiyem 01.30 Kapanış. 10.00 Gülümse 10.30 Haber Özetleri 10.35 Dizi: Mühürlü Güller 11.35 Dizi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Ha- berler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.30 Ha- ber Özetleri 14.35 Dizı: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Talih Kuşu 17.10 Inanç Dünyası 18.00 Haberler 18.05 Memleketten Haber Var 18.25 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 20.00 Haberler 20.38 Spor 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.20 Di- zi: DikkatBebekVar22.15THM UstalaraSay- gı 23.15 Çocukluğumun Bağ Bozumu 23.45 Aydınlar Ulkesi Türkiye 24.00 Gün Biterken 00.25 Düş Sarayları. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor star max Radyo-Televizyon Üst Kuru- lu'nun StarMax'a yerdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 07.00 Yerli Film: Kuşçu 08.45 Anı Tour 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.00 Dizı: Çirkin Betty 11.00 Di- zi: Lisa ve Kardeşleri 12.00 Sıkı Dostlar 14.15 Yerli Film: Öksüzler 16.15 Di- zi: Dadı 17.30Yerii Film: Yakışıklı 19.30Ana Haber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Dizı: Sıdıka 21.45 Yabancı Film: Cani Ruh 23.45 Ya- bancı Film: Özgürlüğün Bedeli 01.30 Ha- ber Hattı 02.00 Shovvspor 02.15 Yabancı Film: Karanlığın Sonu (0 212 355 01 01). -_ A _ _ 10.30 Çizgi Film: Kaplumbağa Wk | V A d a s l 11-00 Çizgi Film: Temel • " m Reis 11.35 Dizi: Aşkın Yolları 12.40 Sana Mutfağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Anı Tour 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Çizgi Film: Rosalinda 16.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sensiz Olmaz 18.30 Di- zi: Deli Yürek 19.30 Haber Bülteni 20.25 S- por Haberleri 20.30 Dizi: Zerda 23.00 Yaban- cı Film: Doğu Ekspresinde Dehşet 00.40 Haber 01.25 A'dan Z'ye (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.35 Sağlık Ra- poru 11.35 Gündem Dışı Yazlık- ta 12.00 Haberfer 12.35 Enerji- Petrol- Gaz 13.00 Günün Içinden 13.35 Eko- nomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.10 Gün- dem Dışı Yazlıkta 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor 18.30 Efes Cup: Sırbistan Karadağ-Ye- ni Zelanda (Naklen) 20.30 Efes Cup: Türkiye- Letonya (Naklen) 22.30 Transvvorld Sport 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta (0 212 335 00 00). 09.20 Yerli Film: Melek miŞeytanmı 11.00 Dizı: Çılgın Bedış 12.10 Sevımlı Kahramanlar 13.10 Mutfakta Keyif 13.30 Dizı: Kaçak Kız 15.00 Yerii Film: Se- nin İçin Bir Kadeh 17.00 Dizi: Çifte Bela 18.00 Lezzet Kulubü 18.20 Dizi: Aşk Meydan Savaşı 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Hayat Bilgisi 22.00 Kobra Takibi 23.50 Ister Inan Is- ter Inanma 00.30 Dizi: VIP 02.30 Bu Gece 02.50 Yabancı Film: Sayanora 04.30 Trafik 04.45 Sigaranın Zararları (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Sev Yeter 17.30 Dizi: Derya ile Deniz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 22.00 Dizı: Delı Boran 23.30 Ekonomi Kulupi 00.30 Gece Haberi 01.00 Kadının Sesi 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 07.00 Yeni Gün 08.35Ankara Gün- demi 09.15 Parametre 10.45 6. Vi- | tes 11.15 Dostlanmız 12.10 Para- Metre 12.25 İş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.10 Art-lnfo 14.25 Türkiye'nin En lyi Tatil Otellleri 15.20 Özel Sektör 16.00 Haber 16.20 Frekans 16.35 Parametre 17.00 Haber 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 6. Vi- tes 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 21.00 Ba- sın Trıbünü 22.00 beşN birK 22.45 Spor 23.05 32. Gün 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art-ln- foTTekrar) (0 212 478 50 00). 08.05 TVB'de Bu Sabah 09.35 Bi- rinci Seans Ekonomi 10.45 Kültü- rel Ajanda 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.00 Haberler 12.30 Hülya Aydın ile Gün Ortası 13.30 Ikinci Seans Eko- nomi 14.30 PınarTürenç'le Güncel 15.00 Ha- berler 15.30 Dünya ve Biz 16.15 Spor 16.30 Üçüncu Seans 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.05 City Lıghts 19.30 Spor Aktüei 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Stüd- yo 22.00 Brezılya Ligi 24.00 Haberler 00.30 Avıupa Aktüei (0 212 288 51 52). 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Ht^jj Film: Içimdeki Ateş 11.00 Bel- gesel: Suyun Gücü 11.55 Ya- bancı Film: Evde Yeniden 13.30 Yabancı Film: Kraliçe Margot 16.05 Yabancı Film: Cecil B. 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.25 Yerii Film: Halk Çocuğu 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Üşütükler 22.30 Yabancı Film: K-Pax 00.25 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Hit Clip 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Tophaneli Murat 20.00 Flash TV Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Gerçek Kesit 22.45 Renkli Dünyalar 00.15 Pes Doğrusu 01.15 Amerikan Güreşi 02.00 Yabancı Film: Ponny Express (0 212 256 82 82). • 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 14.30 Cehennemden Gelen Bocek-lel ! 15 -°0 plümü Aldatanlar: Yarış Sürücüleri 16.00 Kayıp Dünyalar: Antik Kalıntılar 17.00 Şehir Filleri 19.00 Kayıp Dünyalar: Antik Kalıntılar 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Cehennem- den Gelen Böcekler 21.00 Yeryüzünün Nab- zı 21.30 Yılan Avcıları: Ormanın Zehirli Dişle- ri 22.00 Yılan Denizi 23.00 Deniz Yılanları 24.00 Firavun Dosyaları (0 212 293 00 68). 12.15 Ekran Turizmcinin 13.00 Ekonometre 14.00 Nakarat 15.15 Dizi: Zoraki Komşular 16.00 Söz Turizmcinin 16.30 Adventur 17.55 Dizi: Evden Uzakta 18.50 Yö- re Klipleri 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Ani- masyon 20.00 Haber 21.00 Ankara Kalesi 23.00 Gönüllerin Sesi (0 242 244 03 00). ULUSAL KANA1. 11.05KöydenKentten 12.05 Konuşamadığı- mız Türkçe 13.00 Ha- berler 13.15 Spor 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.00 PCTV 15.15 Günün Içinden 17.15 Üçün- cü Zil 18.00 Enerjide Gerçekler 19.00 Yurt Ha- berieri 20.00 Ana Haber Bütteni 21.00 Tartış- ma-Analiz-Sohbet 23.00 Son Nokta 00.15 S- por Haberieri (0 212 251 50 90). 11.30 Belgesel: Köpekbalığı Uzmanlan 12.30 TeleGanyan 13.30 Pop Cafe 15.10 Yaban- cı Film: Tepelerin Kılavuzu 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Air 19.00 Kartpostal 19.30 Haber 20.30 Toplum ve Islam 21.30 Lig Pano- rama 22.30 Mavi Yol 23.00 Gece Haberleri 23.30 Halk Meydan101.00 Yabancı Film: Pe- ter Adında Biri (0 224 331 70 00). 10.50 Asyanın Cevherleri 11.45 Jaws: Şaşırtan Saldırı 12.40Taş Arena 14.30 Stalingrad Gazile- ri 15.30 Hiç Uçmayan Uçaklar 16.30 Sağlık Dosyalan 17.00 Robotik 18.00 Vahşi Doğada Yıldızlaria: Goldie Hawn 19.00 Tarihin Kayıp Hazineleri 20.00 Gizli Güneş 21.00 Adli De- dektifler 22.00 Idam Mahkumları: Mütrıiş Firar 23.00 FBI Dosyalan 24.00 Sıradışı Makineler (0 212 330 00 88). 10.45 Yabancı Film: Kötü Te- davi 1Z40 Yabancı Film: Bet- ty Fisher ve Diğer öyküler 14.20 Yabancı Film: Yenilmez 15.55 Yabancı Film: Tigerland 17.35 Yabancı Film: Orkestra Provası 18.50 Yabancı Film: Şaşkın Dedektif 20.30 Yabancı Film: Jakob'un Yalanları 22.30 Film: Kutsal Emanet (0 212 326 00 00). 10.00 Aktif Ekran 11.20 Açık Tah- ta 12.00 Aktıf Ekran 12.40 Cafe Tarz 13.00 Aktif Ekran 13.20 Basın Kartı 15.20 Bilişim Güncesi 16.20 Z Raporu 17.20 Siyaset 17 18.00 Haber 20.10 Haber 22.00 Haberler 22.10 Duayen 23.00 Gece Ha- ber (0 212 449 07 00). 14.00 Teknoloji veLlla- şım: Trenler 15.00 Geçmışın Gizemleri: L oiimpiyat Oyunları 17.00 Modem Mucizeler: Rushmore Dağı 18.00 Çatışma: Leyla Körfe- zi'nde Güç Gösterısı 19.00 Yaşayan Tarih: Yıllar Geçtikçe 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Silah Öyküleri 21.00 Geç- mişin Gizemleri: Kayıp Roma Öyküle- ri 22.00 Biyografi: Dalai Lama 23.00 Modem Mucizeler (0 212 326 00 00). 07.00 Geri Sayım 07.45 Ankara Kulisi 08.00 Ra- kamlar Konuşuyor 09.00 Ankara Kulisi 10.00 Pıya- sa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 12.00 Finans Cafe 12.45 Ünlülerle Ekonomi 13.15 Şirket Analızı 14.00 Piyasa Ek- ranı 14.45 Ankara Kulisi 15.30 Analist- ler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kam- püs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Dizi: VVorking 20.00 Dizi: Ally McBeal 21.00 Yabancı Film: Renkler 23.30 Info 24.00 Yabancı Film: Tank Girl 02.00 Dizi: Ally McBeal (0 212 330 01 01). İSTANBUL V/ORLD CUP SAHADA SIRBİSTAN/KRD YENİ ZELANDA TÜRKİYE LETONYA bugün www.ntvmsnbc.com 20:30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog