Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA r j l V I wW fJİVJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Kişi başına geliri 3 bin 281 dolara çıkaracak olan büyüme, çalışanın yoksullaşmasını engellemeyecek İşçi sanalzenginlikteboğuluyorGÜLŞAH KARADAĞ Hükümet üyelerinin -iftiharla sun- duğu" büyüme, çahşanlara yapılan zamJann enflasyona ezdırildığı 2003 yılında. yoksullaşmayı engellemeye- cek. Veriler, Türkiye'de kişi başına dü- şen mıllı gelirle ücretler arasındaki uçurumun derinleştiğini gösteriyor. Yıl sonunda kişi başına gelir beklen- tisi 3 bın281 dolara yükselirken asga- ri ücret 144 dolarda (226 milyon lira), işçi emeklisinin maaşı 211 dolarda (332 milyon lıra) takılı kaldı. Kamu iş- çisinin ortalama brüt ücreti ıse yıl so- nuna kadar ancak 698 dolar (1 mılyar 95 milyon 450 bin lira) olacak. Enflasyon düşsün dlye... 2003 yılı boyunca, hem kamu har- camalannı kısmak hem de enflasyonu dızgınlemek adına çalışana zam ya- pılmaması ya da düşük zam verilme- Rakamlarla geleceğin Türkiyesi Dış Borç stoku (Milyar dolar) • Büyüme, çahşanJara yapılan zamlann enflasyona ezdirildiği 2003 yılında yoksullaşmayı engellemeyecek. Kişi başına gelirin 3 bin 281 dolara çıkması. 144 dolar = alan asgari ücretliyi etkilemiyor. si, büyümeye karşın ücretleri eritti. Neti 225 milyon 999 bin lira olan as- gari ücrette yıl başından bu yana bir değişikJik olmadı. Ilk altı ayda enflas- yon yüzde 12 (TÜFE) olurken, kamu işçisine yalnızca yüzde 5 zam yapıidı. Türk-Iş Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Narruk Tan'ın ver- diği bılgılere göre kamuda yıl başın- da 950 milyon lıradan 1 milyar 5 mil- yon liraya çıkan ortalama brüt işçi üc- retleri, ikinci altı aydaki yüzde 9'luk zamla 1 milyar 95 milyon lira oldu. Ya- nı enflasyonun yüzde 19.5 olması bek- lenen yıl sonunda, kamu işçisi yüzde 15.3 zam almış olacak. işçi emeklilerine de hükümet bu yıl zam vermedi. Sene başmda "geçen yıl- ki enflasyon nedeniyle oluşan kayıpla- n" için 75 milyon lıra alan emekliler- de ortalama ücret 257 milyon liradan 332 milyon liraya çıktıktan sonra bu kesim enflasyon canavanyla yüz yü- ze bırakıldı. DPT'nin baz aldığıı 1 mil- yon 569 bin liralık ortalama dolar ku- runa göre asgari ücretli 144 dolar, iş- çi emekJisi 211 dolar, kamu işçisi or- talam brüt 698 dolar alıyor. Veriler, milli gelir içerisindeki payı 2001 'de yüzde 28.3'e, 2002'de yüzde 26.7'ye gerileyen iş gücü ödemelerinın, bu yıl sonunda da azalacağını gösteriyor. Stok büyümesl Çahşanlara düşük zam yapılması, tüketim harcamalannın kjsılmasını, devamında enflasyonu önlüyor. KJSI- lan tüketiminin büyümeyi de sınırla- ması gerekirken Türkiye, hızlı bir bü- yüme yaşıyor. Uzmanlar, alım gücü- nü etkilemeyen sanal büyümenin stok artışından kaynakladığını belirtiyor. Sanal zenginleşme, düşen kurla bir- leşmce, dolar bazında milli gelir de artıyor. DPTnın büyüme ve kur öngö- rülerine göre, geçen yıl 2 bin 584 do- lar olan kişi başına milli gelir, bu yıl 3 bin 281 dolara çıkacak. Öngörülere göre Türkıye'nin gayri safi yurt içi ha- sılası bu yıl yüzde 5.3 oranında arta- rak 364 katrilyon liraya ulaşırken, ki- şi başına dış borç miktan 2 bin dolara yakın olan sevıyesini koruyacak. Yeni yatınmlar sorunu gidermede yetersiz Ufukta işsidiğe çözüm görünmüyor ANKARA(ANKA)- AB'ye sunduğu Katılım Öncesı Ekonomik Program'da makroekonomık büyüklüklere üişkin iddialı hedefler ortaya koyan hükümet, ışsizlikle mücadele konusunda ıse daha ihtiyatlı öngörülerde bulundu. Ekonomidekj yüzde 5'in üzenndekı büyüme öngörüsüne rağmen işsızlik oranının 2006'dan önce yüz- de 10'un altına ınmesı bek- lerunıyor. Programda yer alan projeksiyonlara göre, 2002 ortalamasında yüzde 10.3 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 11.4'e ulaşacak. işsız- lik oranının 2004'te yüzde 10.4'e, 20O5'te yüzde 10'a inmesı bekleniyor. 2006 yı- lında yüzde 10'un altına çe- kilmesi öngörülen işsızlik oranının, yüzde 9.6 düzeyin- de oluşması hedefleniyor. Türkiye nüfusunun 4 milyon 279 bin kişi artarak 73 milyon 905 bıne ulaşaca- ğı 2003-2006 döneminde 15 yaş üzen nüfusun 3 milyon 557 bin artarak 51 mil- yon 598 bıne ulaşması öngörülüyor. Bu kapsamda ışgücüne dahil nüfus 2 miryon • AB'ye sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Program'a göre işsizlik oranı 2006'dan önce yüzde 10'un altına çekilemeyecek. 402 bin artışla 26 milyon 220 bin olacak. Bunun da 23 milyon 703 bınım istıh- damdakiler, 2 milyon 517 bıninı ışsiz- ler oluşturacak. 2003-2006 dönemınde ıstıhdamdaki nüfusta 2 milyon 349 bin, ışsızlenn sayısında ıse yalnızca 53 bin artış öngörülüyor. Söz İconusu dönem- de ıshhdama dahıl nüsufa 2.4 milyon kışinin eklenmesı beklenır- ken işsızlenn sayısuıda sade- ce 53 bin kışılık bir artış ol- ması ise dikkat çekıyor. Dev- let Planlama Teşkilatı Eko- nomik Modellerve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürü Adil Temel, aradaki farkın normal olduğunu, yapılacak yenı yatınmlarla ve knz dö- nemınde kullanılmayan atıl kapasitelerin yenıden knlla- nılmaya başlanması ile istüı- dam alanlan yaratılacağını ıfade ediyor. 2003-2006 dönemınde yatırımlarda öngörülen artışın yenı ıstihdam olanak- lan yaratması. ancak yüksek nüfus artı- şına paralel olarak ışgücüne katılım ora- nının da artmasıyla, işsizlik oranındaki gerilemenın suıırlı kalacağı belırtiliyor. ^ TÜRKİYE KAMU-SEN, , GÖRÜÎÎME BÜROSU Nufus Nüfus artışı (%) Çalışma Çağı Nufus Işgucu Istihdam Işsız Işgücüne Katılım (%) Istihdam Artışı (%) İşsızlik Oranı (%) 2OO2 68.626 1.59 48.O41 23.818 21.354 2.464 49.6 -O.8 1O.3 20O3 70.712 1.55 48.909 24.SS9 21.76O 2.780 50.2 1.9 11.4 2004 71.789 1.51 49.793 25.O98 22.438 2.610 50.4 3.3 1O.4 2OO5 72.844 1 46 50.680 25.638 23.074 2.S64 5O.6 2.6 10.0 2OO6 73.9O5 1.45 51.598 26.22O 23.7O3 2.517 5O.8 2.7 e.e emura tehdit gibi engel ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Valiliği, KESK'm Kızılay Meydanı'nda eylem yapamayacağını. eyleme teşebbüs edilmesı halınde yasal gereklıliklenn yerıne getinleceğını bıldirdı. Ankara Valı Yardımcısı RamazanUrgancıoğhı, konuylailgili yazılı bir açıklama yaptı. KESK üyelerinin, memur sendıkalan ile hükümet arasında sürdürülen toplu görüşmelerde lehlerıne kamuoyu oluşturmak amacıyla çeşıtlı ıllerden 23 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek "yasal gerekleri yerine getirilmeden Kızday Meydanı'na yürüyerek burada açık hava toplantısı yapacaklan" duyumu ahndığı kaydedılen açıklamada, KESK'e belırtılen gün ve yerde eylem yapamayacaklarının teblığ edıldığı kaydedildı. Sendıka yönetıcıleri ile yapılan görüşmelerde yasal olarak bildirimde bulunduklan takdırde valilıkçe belirlenen yürüyüş güzergâhlannda yürüyüş yapabılecekleri, meydanlarda açık hava toplantısı gerçekleştırebılecekleri anımsatılmasına karşın bugüne kadar resmı bıldınmde bulunuhnadığı savunularak şöyle denıldı: "Aynca sendika yöneticileri ile yapılan görüşmelerde Kızılay Me\ danının Ankara'nın en önemli meydanı olduğu, eylem için öngörülen tarihin hafta sonu olması münasebetiyte vatandaş sirkülasyonunun azami seviyede olacağı da hatıriatılmasına rağmen maalesef bu hususlar sendika yöneticileri taranndan dikkate alınmamıştır. Söz konusu eylemin engeUenmesi maksadryla vatiliğimiz taranndan gerekli emniyet tedbuieri aldınlnuş olup buna rağmen eyleme tevessül edilmesi hah'nde yasal gereklililder yerine getirilecektir" İŞÇİNİN EVREMNDEN ŞÜKRAN SONER Hassas Kantar... Yıllar öncesinden belleğimde iz bırakmış bir cümle: "Hassas kantar 30 ton tartar." Otuz ton tartan bir kan- tar için hassaslık kavramının, ölçüsünün ne anlama ge- lebileceğini düşünüp gülüp geçmıştim. Ne zaman kav- ram kargaşası, elmalarlaarmutlann kanştınlması, önem, ağırfık, anlam bağlantısı olmayan şeylerin bir diğeri ile kıyaslanarak ölçülmeye kalkışılması olgusu ile karşılaş- sam bu cümle bir şaka, alay gibi aklıma gelir. Medya yıldızlanmız yıne form tutmuş konumdalar, akıllannca kitleleri üstün, ince zekâlan ile uyutup kan- dınyor, yönlendiriyortar. Kendi kimlik sapma, kişilikleri- ni satma rahatsızlıklannı, kendileri gibi düşünmeyenle- re karşı saldırgan, çirkin, hakaret sözcükleri kullanarak kapatmaya çahşanlara söyleyecek sözüm bile yok. Be- ni sadece mantıklı gibi görünen tuzak kurgulamalan il- gilendiriyor... "Başbakan Erdoğan 'ın özel rica ile oğlunun düğü- nüne dayet ettiği, şöyle bir uğrasanız da olur dediği Se- zer ve Özkök düğüne katılmadılar." Başbakan'ın ger- çek birtürban, siyasal şov aracı olarak düzenlediği dü- ğün, görücü usulü ile yaşı büyütülerek gelin alması, Başbakan olsa da özel yaşam alanında kalması, gös- teriden kaçınılması gereken duğün olayının, her aynn- tısı ile siyasal pazarlamada kullanılması, çağdışı bir ya- şam biçiminin model olarak sunulup topluma dayatıl- ması, kötü örnek oluşturması doğru. Bu tuzağa düş- memek, suç ortaklığına bulaşmamak, topluma kabul ettirilmek istenen düzen ve kavramlara karşı durmak yanlış, suç. Başbakanımızın çocuk yaşta öğrenimden alınarak, türbanlanarak görücü usulü ile evlendirilen gelininin ha- linden çok memnun olduğu güzel gülücükleri ile orta- da. Bir tek siyasal çıkar takılan köşe dönmesine, öm- rüne ömür katılmış olmasına yeter. Başına deviet kuşu konduğunun bilincinde. Ama bu ülkede, Başbakan'ın özendirme yöntemi ile desteklediğı, bir anlamda suç or- taklığı yaptığı geleneklerle evlendirilen yüz binler, belki de milyonlarca yoksul genç kızımızın hayatlan kayıyor. Kadın, insan haklan, gasp ediliyor. Sayısız çocuk kadıncıklanmız, sayısız çocuklan ile çaresiz, şiddet, yoksunluk içindeki yaşamlan ile ülke- nin çıkmazlannı, kaosunu üretiyoriar. Türkiye'nin geri kalmışlığında işte bu özendirilen gelenekler, kadınlann, nüfusun yansının insan yerine konmaması, yaşam dı- şında tutulması, tek cümle ile "AKP ıktıdan, Erdoğan hükümetinin pazarlamakta, özendırmekte olduğu ilkel yaşam modeli çok önemli rol oynuyor". özel yaşam alanlan, sınırian içinde kalsalar, ülkemi- zin gerçeği diyerek içimize sindirmek zorunda olacağı- mız bu tablo, çocuklanmızın geleceğine bilinçli, siyasal yaşam modeli olarak dayatıldığında karşı savaşım ver- mek gerekiyor. Medya yıldızlanmıza göre geçmişinı, Milli Görüş'ü reddetmiş, kutuplaşmayı kırmak üzere kimliğini muha- fazakâr demokrat olarak ilan etmiş bir AKP var. Cum- huriyetçi, Kemalist, laikçigeçinenler, ilkel birinatla, çağ- dışı kafalar olarak uzanan banş çubuğunu reddediyor- lar. İşte asıl büyük aldatmaca, kuyruklu yalan da bu noktada odaklanıyor. Bu nasıl banş çubuğu ve siyasal Islamdan muhafa- zakâr demokratlığa geçiş ki, ancak kendi yaşam biçim- lerini dikte ettırecekleri, meşrulaştıracaklan düğüne ka- tılmaya zorlamada gündeme geliyor. Erdoğan, AKP hü- kümeti, konu YAŞ kararlannda siyasal Islamcılann tas- fıyesi olunca muhalefet şerfıi ile meydan okuyor. Orman yağması, talanı gibi yaşamsal bir alanda Cumhurbaş- kanı'ndan hukukçu, kamu yaran titizliği içinde dönen anayasa değişikliğine meydan okunuyor. Cumhurbaş- kanı'nın kendisi, kimliği siyasal hedef haline getiriliyor. Bu nasıl bir banş çubuğu ve siyasal Islamdan muha- fazakâr demokratlığa geçiş ki, AKP iktidan, Erdoğan hü- kümeti, tebeşir parası bulunamayan okullanmız durur- ken tarikat okullanna militan yetiştirmek için yoksul öğ- rend gönderme karannda diretiyor, yargı kararlannı yok sayarak Meclis çoğunluğu ile yasa çıkarmaya kalkışıyor. Çok daha vahim ve ürkütücü olanı, zaten çok yeter- siz, sorunlar içindeki milli eğitim düzenımizın kökten ortadan kaldınlması, Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş iktidanmızın sonbahar gündeminin ana maddesi. Imamlık eğitiminden geçirilmiş militan kadrolann mil- yonlara çıkanlması, türbanın bayraklaştınlması için inat- la, eğitimin her alanında, ilköğretimden yükseköğreni- me, açık öğretime sayısız planlan var. Büyük çıkarları nedeniyle büyük patronlar, büyük medyamız, köşeyi çıkar ilişkileri içinde dönmüş medya yıldızlanmız çocuklannı kolejlerde okutarak, yurtdışına kaçırarak kurtarabilirter. Ya kamu eğitimi bugünden be- ter imamlaştınlırsa, Hıristiyan dinine göre papazlaştın- lırsa milyonlarca aile ne yapacak? Çocuklannı çağdışı düzen ve kafada militanlaştınlmaktan nasıl kur- taracak?.. soner@cumhuriyet.com.tr Dünya Lideri Toshiba'dan yaz indirimleri ve peşh fiyatına 6 taksit ile ödeme imkan Hem de 3 aylık Superonline internet paketi, 1 yıllık Kaspersky Anti-virüs paketi, 2 yıl uiuslararası garanti ve taşıma çantası hediye. KAMPANYA DANIŞMA HATLARI DAĞmCILARIMIZ İ|J îl! İfe iıl I f lîl i!i 10212 321 41 78ltc>ex 10212 314 14 Î4İPENTA PortegeR--00 (466$ı SaleateA10-S113 1249J) SateMe 14)0-9(K(20C$ı, Sa»*teProM10 (567J) Peşin TL tutarlar PortegeRIOO 3930134679TL Sate«BeA10-Si13 2104777379TL Satefıte 1410-902 1 S83 541 079 TL SatelMeProMIO 4 772 607 279 TL ûKj TL nioartar 15 Ağugos 2003 2 Bar*ası efeM* saoş kunj diMtâl» ajına^k hesapiarmtştır Saiış es^asında sacşın yap<l(kğı gurnü e*e«rt saaş kunj' " * * -yaıa/a KDV eklenecektr Kampanya Başlangıç Tanhı OITemmuz 2003 Bmş Tannı 30 Ağustos 20C3H> 1 1hna Datafya ^ r kubjnun çeranâen ç>Kar lotmı dattnjp tomıda be*nıten adrese gönaemienc gmeMe& TOSHIBA NOTEBOOK Bİ.<3SAYAR TÜRKİYE DISTRIBUTÖRÜ TNB BİLGİSAYAR SISTEMLERI A^. Burhanıye Mah. Neşet Bey Sok. No 7 Üsküdar'ISTANBUL Tel.(0216)422 40 50 www toshfcatr com Portege R100 Ultraportable • Ultra Lov» Voltage htef Pentun' M ıslemci kıteT Centnno™ motol teknok>|sı 900 MKz 1l*3L2Cacrıe 400 M-tz Fronl Slde Bus kitsT PRO WVeless 2100 network ba^antsı kner 855PM crapset 2S6>*3 DDRRAM-max.U80IIB 30 CS SMART rCO 12f TFT Porysicorı aKlri matra 'enkl ekran 32 IvB DOR ekran «an opsyonel CO DVD DVD COflVV Cortıo sjücü 56 K fax modem ve ViKO ethemet EıctMonta 2xUSSZ0. SOCardStol Toucfı Pad Uouse Dahi VVVetess LAN( 8O2.1t> dual band (SOİtiab) network destegvie uyurau) BWS Battery Uark: &8 saat (ctıazla t*tkte verten 2 batarya sqper rce batarya İe 2.1 saat 1.09 kg 286 X 229 « » 9-rm 3yltiuslanrasıgaran1l Mcrosofl* Wixkjws XP Protessnnal hgjbce Tasma çantası h«fye 3 ayaV srmsız SUPEBOMJC Intemet pakeb 1 ya* Kaspersky Antl-vtûs paketi , Enineeve , / enhrfifyer» 1 WeF Centriio™'! \ H / SateJlite A10-S113 MoM htnT PenDum' *-U Memd 2.00 GHz FSS400MHZ 512 K8 L2 Cache 256 MB DOR RAM - Max 1024 k e 40GBSMAİ=l T hCO 15 0" ^FT rert-J eKrar DVD CIMtW sûmcü harid US8IST 144 M> dsfcet sûrOoj WeT 852GH 16-64 MB DOR IUMA) ekran kartL 30 ^ a f * hcztanckncı 56K fax noaefr ^ e 10 130 ethenet 2 x USB 2J0, TV-out IS-Video. e n montör ü-cn batarya 2£ kg ıDVD CO-RW Batarya aaf* 332 x 293 x 33 rrm W m (EEE 8O2.tfc) wre(ess LAN upgraOatte 2 ytf Juste-arast garanb Mcrosoff Whdows* XP Hcme E<Won T a ı m Cantas Hedye SUPEROMJE mtemet pakee 1 ya» Kaspersky Antf-vkus paketi Peşin2799$ 468$x5ay* Peşin1499$ 250$x5ay* Satelllte14-K}-902 UoU kitel' Celeron' «temd 220 GHz FS8 400VHZ 256 MB DOR RAM 30 GB SMART HX> 15.0" TFT rertd ekran AHvOne (HDD. 3^* 144 MB dsket sûûcü. DVD d>RW sürücü) MVOtA GeForce4' a 420 Go C MB DOR ekran kam, 3D ^apNcs accelerator 56K fa< iiodem ve 10 100 elrıemet 3 x USB paıaiet, nlrarett TV-CLS LHOT batarya 14 kg (DVD CO-RVV FDD. batarya dat* 327 x 286 x 42 rrm V»fl (EEE 802.1*) «ı-eless LAN ııiTadabte 2 yi liuatararası garantl Mcrosoff Wlndows XPHomeEdt»n Tasvrta Cantası Hedye 3 aytk s n g z SUPEROrLtC htemet paketi 1 ya* Kaspersky Arrtl-vtrûs paketi Satellite Pro M10 Peşin1199$ 201$x5ay* htel* Pentun' M ı M m c i kıteT Centrtn" 1 moM teknolojsi 1£0 GHz 1MBL2 Cache 400 MHz Front Skte Bus kitef PRO Wre«!ss 2100 network bağlantısı knei 855PM cNpset 512 MB (256+256) DOR RAM*nax. 2.048 MB 60 QB< 5,400 rpm) SM.AJI.J. HDO 15.0 StperFne screefı TFT renkl ekran 1600X1200 çözırûiük NVCtA QeForce4 420 Go, 32 VB DOR ekran karî DVD CD-HVV Oorrfco sürüou 56 K tax rroderr ve 10 100 ethemet Para». 2 x USB 2.0, KJak*. Mırofcn. SO Card StoL L U * (EEE O94) TV-OJT. Hamun kordon hoparlorter emeoTe Oual Pohitıig (TouchPad ve AcaPotıt I) Dahl VVreless LAN (802.1* netvvork destfrğl enteoje, dua band (802.tla b) nerwork destegne uyurriu, Bkıetooth teknolojlsl 3 3 kglDVD CD^ÎVV batarya da(* 334 < 293 x 35 rm 2 yi ukıslarara» garanti Mcrosoff Wndows- XP Professlonal ıiglzce Tasma çantası he<fye 3ay*ksrrsız SLPEBOfUt Ktemet paketi 1 ya* Kaspersky Antt-vt-üs paketi Peşin3399$ 567$x5ay* MOBILE TECHNOLOGY Choose freedom. computers.toshiba-europe.com Toshfea recommends Mcrosoft Windows XP TOSHIBA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog