Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishabfrt cumhuriyet.com.tr Resmi açıklama yok Sualnameyeyanıt bilmeceye döndü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'den Iraİc'a askergönderilmesi sualna- mesine gelen yanıt tam bir bilmeceye dönüştü. Yanıt için Dışişleri, Ge- nelkurmay ve ABD kay- naklanndan gelen farklı bilgiler kafalan kanştırdı. Dışişleri kaynaklan yanıt hakkında "resmi olmayan değerlendirmelerden'1 söz ederken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kaynaklan, "Bir generalden diğerine gelen yanıt, nasıl resmi ol- maz" diyordu. Türk yetkililerin resmi açıklama yapmaktan ka- çınmalan, içeriğin Türk ta- rafinın beklentilerini karşı- lamaktan uzak olduğu yo- rumlanna yol açtı. Washington'dan ilk ola- rak aralannda asker ve is- tihbaratçılann bulunduğu bırheyet, PKKKADEK'in Kuzey Irak'tan çıkanlma- sı konusu için ge- lecek. ABDden gelecek2.heyet | ) • Gül'ün yaptığı hatayı. bir süre sonra Dışişleri Ba- kanlığı kaynaklan düzelt- ti. Yetkililer. yamtın Ge- nelkurmay'a geleceğini söyleyerek sualname için askerleri adres gösterdiler. • Ancak bir süre sonra yi- ne Dışişleri kaynaklan, ABD'den yanıtın hem Ge- nelkurmay hem de Dışişle- ri ne "eşzamanlı olarak" ulaşhğını kaydettiler. • Dışişleri kaynaklan, yanıtın bazı "gayri resmi değerlendirmeler" ve ön bilgileri içerdiği bilgisini verdiler. ABD kaynaklan ise "Bir generalden diğeri- ne gelenyanrtnasılgayn, res- mi olabiür" dedıler. Yanıt niçin Jones'tan geüyor? • ABD'nin sualnameye yanıtının neden Avrupa'da- ki kuvvetlerinden sonımlu olan ve Irak ile ilgisi bulun- mayan Orge- nereal Jo- Gül, BM'deki patlama ile Türkiye'nin asker göndermesinin 'ayn şeyler' olduğunu söyledi Saldın hükümeti caydırmadı ne nes'tan geldi- ıse yanıtta belır- ^ l * 1 ^ 1 1 u t ği de anlaşıla- siz kalan yönle- 8 o r e madı. ABD ri göriişecek. değerlendirmeler kaynaklan, ABD'nin Avru- 'gayri resmi.' Genelkurmay pa Kuvvetler ABD kaynaklan BaşkanıOrge- nes'uneylülba- şında yapmayı planladığı zıya- ret, bu açıdan önem taşıyor. ABD'li Senatör RichardLugar'ın Dışişle- ri Bakanı Abdullah Gül ile görüşmesinde, Türkiye'nin Irak'a asker göndermesi konusunda Washington'dan Ankara'vabaskımnsözko- nusu olnîadığı mesajını ver- diği öğrenildi. Sualnameye gelen yanıt hakkında resmi yetkililer- den doyurucu yanıt alına- maması, Türk tarafinın tat- min olmadığı ya da başka sıkıntılann bulunduğu yo- nımlanna neden oldu. Su- alname hakkında kafalan kanştıran noktalar şöyle: • Gül, öncekı gün gaze- tecılerin sorulan üzenne "ABD'den yaolı yanıt gel- meyecek" dedi. Açıklama ABD'li yetkililer arasında şaşkınlıkyarattı.ABDkay- naİdan, Örgeneral Jones'tan yazılı yanıtın bir önceki gün (pazartesi) asken ka- nallardan Türk tarafina ile- tildığını söylediler. dlğenne gelen yanıt nasıl gayri resmi olabilir?' ^ s o m y o r alnameyi Jo- nes'a gönder- mesinedeniy- le yanıtın Jo- nes'tan geldi- ğini kaydettiler. • Jones'un ilettiği yanı- tın bir mektup değil "non paper" olduğu ve imza ta- şımadığı iddiası, diploma- tikkaynaklartarafindanya- lanlanmadı. ABD'den Türk askerinin Irak'ta görev üst- lenmesi konusunda doyu- rucu yanıtlar alınamaması, ABD'nin önce siyasi ka- ran görmek, ondan sonra Türkiye ile pazarlık masa- sına oturmak istediği şek- linde değerlendirildi. • ABD'den gelen iki say- falıkyorumda Türkiye'nin ısrarlı talebi olan "ayn bir sektör" konusunda da net ifadelerin kullanıhnaması dıkkat çektı. Dıplomatik kaynaklar, yanıtta Polonya modelinden söz edilmesi- ni zorlayıcı bir yorumla "Türkiye'yeayn bir sektör verikbfleceğT ve "Türkas- kerine Türk komutanın başkannk edeceğj" şeklin- de yorumladılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Senatosu"nun güçlü isımlerin- den Dış llişkıler Komitesi Başkanı Richard Lugar. Türk askerinin Irak'a gönderilmesı konusunda nabız tut- tuğu Ankara'dan memnun aynldı. Dı- şişleri Bakanı Abdullah Gül, Bağ- dafta BM'ye yapılan saldınnın Tür- kiye'nin asker göndermesini etkile- meyeceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Gül'ün söz- lerini destekledi. Adalet Bakanı Ce- mil Çiçek. Irak'a asker gönderme ko- nusunun pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görü- şüleceğini açıkladı. Gül, Dışişleri Bakanlığf na geli- şinde, gazetecilerin, saldınnın Türki- ye'nin Irak'a asker göndermesi üze- rinde etkisi olup olmayacağını soru- suna, "Hayır, bunlar ayn şeyler" ya- nıtını verdi. Irak'ı Iraklılann yönet- meye başlaması. anayasanın ilanı ve seçimlerin yapılmasının önemine dik- kat çeken Gül, "Şüphesiz bunun için bir zamana ihtiyaç var. Ancak bu za- man ne kadar kısa olursa, hem Tür- kiye hem de Irak ve bölge için o ka- dar rvi olur. Türkive olarak bu zama- nı kısaltmakve Irak'ın bir an önce hu- zura kavuşması için gayretediyoruz" diye konuştu. Lugar, temaslanna Gül görüşme- siyle başladı. Lugar, görüşmenin ar- dından yaptığı açıklamada, Washıng- ton'da Türkiye'nin Irak'a asker gön- dermesi konusunda beklenti olma- dığrnı belirtirken, Türkiye'nin katı- lımının Irak'ta istikrann sağlanması- na yardımcı olacağını söyledi. "Tür- kiye ve ABD'nin iki güçlü ortak oldu- ğuna inanıyorum" diyen Lugar, Irak'ın istikrara kavuşması ve de- mokratikleşmesinden iki ülkenin or- tak çıkarlan olduğunu söyledi. Buko- nuda karann Türkiye'ye ait olacağı- nı belirten Lugar, Meclis'in muhte- melen eylül ayında karar alacağını, kendilerinin Türkiye'nin katılımından umutlu olduklannı anlattı. Abdullah Gül, Irak'a gidecek mil- letvekillerini kabulünde yaptığı açık- lamada, ABD'den gelecek heyetler- le yapılacak görüşmelerin önemini vurguladı. Gül, sorularüzerine "Türk /iBD'li senatör Lugar, hükümet üyelerinden Irak'a asker gönderme konusunda görüşlerini dinledi. "BM'ye saldın Irak'a asker göndermeyi etkilemez" diyen Dışişleri Bakanı Gül'e, Savunma Bakanı Gönül de destek verdi. Asker gönderme konusu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek. askerinin gitmesi söz konusu olursa her şeyden emin olmamızgerekir. Ön cevaplar gelmiştir" diye konuştu. Lugar ile beraberindeki heyet, ar- dından Çiçek tarafindan kabul edil- di. Görüşmeden sonra basına açıkla- ma yapan Çiçek, "sualnameye yaıu- ü" ele alıp almadıklan sorusu üzen- ne şunlan söyledi: "Hayır. Pazartesi günü hükümet toplanacak. Bu konu- lar Bakanlar Kurulu gündemine ge- lir. Değerlendirmeler sonucunda as- kergöndermektefayda mülahaza edi- lecekse o zanıan tezkere gündeme ge- Hr." Çiçek, Türkiye'nin Irak'a gitti- ğinde gerekçesini kamuoyuna iyi izah edebihnesi gerektiğini kaydetti. Çi- çek, ABD'li heyetle görüşmesinde "ilişkilerde geleceğe bakmakgerekti- ğT mesajını verdiğini söyledi. Gönül: ABD büyük partner Gönül de ABD'li senatörü kabulün- de yapnğı açıklamada. sualnameye ge- len yanıt ve Irak'a asker gönderme- si konusunu, "beryönüyleinceleıne" aşamasında olduklannı söyledi. Gö- nül, "İdaremiz, ABD'yi kendisine en yakm dostve dtş ilişkilerde büyük bir partner olarak düşünmektedir" diye konuştu. Gönül, birgazetecinin, "Gül, BM binasına saldınnın Türkiye'nin Irak'a asker göndermesini etkileme- yeceğini söyledL Sizûı görüşünüz ne- dir" sorusunu şöyle yanıtladı: "Dı- şişleri bu olayı değerlendirilecek bir husus olarak dikkatc alacaktır. Bizi doğrudan Ugüendircn bir konu olma- dığı konusunda Gül ile hemfîkirim. Ama nıilletin evladını yurtdışına gö- reve gönderme konusunda elbette her unsur degerlendirilecektir." Mali rehineleri serbest Cezayir'de İslamcı militanlar tarafindan kaçınlıp Malide 6 ay rehin tutulduktan sonra salıverilen 14 Avrupak dün Alman Hava Kuwetleri'ne ait uçakla Almanya'ya getirildi. Rehineler, gece gündüz yollarda olduklannı ve yorgun düştüklerini söyledL Rehineler arasında 9 Alman, 4 İsviçreh, 1 Hollandalı bulunuyor. Rehinelerden bazılannın Arap giysileri içinde olması dikkat çekti. (REUTERS) 11 EYLÜL KORSANI ZÎYAD CERRAH Göz göre göre Amerika'ya girdi Ortadoğu9 da barış masada kaldı Dış Haberler Servisi - Ku- düs'te önceki akşam düzen- lenen ve 21 kişinin öldüğü intihar eylemlerinin ardın- dan Filistin topraklannı ye- niden ablukaya alan tsrail, saldınlardan Filistin yöne- timini sonımlu tuttu. Filistin yönetimi, saldı- nnın sorumlulannın yaka- lanarak tutuklanması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Filistin Başbakanlı- ğı'ndan yapılan açıklama- da aynca saldınnın sorum- luluğunu üstlenen Hamas ve tslami Gihad örgütleriyle her türlü ilişkinin kesildiği doğrulandı. Israil Savunma Bakanı Şa- ul Mofaz, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nrn "tamabhıka- ya" alınması ve Filistin kent- lerine giriş çıkışlann durdu- rulması için emir verdi. Is- rail Altyapı Bakanı Avig- dor Lieberman ise Filistin lideri Yaser Arafat'm Ra- mallahtaki karargâhını "dümdüz etmeyi" önerdi. Dana'yı uğuıiadüar ElHalil'dede Irak'ta ABD askerleri tarafindan öldürü- len Reuters ajansının ödül- lü Filisrinli kameramanı Ma- zen Dana'nın cenaze töreni yapıldı. Törene binlerce ki- şi kahlırken Dana'nın Filis- tin bayrağına sanlı tabutu kentin sokaklannda eller üzerinde gezdirildi. Israil'in kuzeyinde bulu- nan Megiddo hapishanesin- deki Filisrinli mahkûmlann başlattığı isyanı ise Israil ordusunun gaz kullanarak bastırdığı bildirildi. Dış Haberier Servisi - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ÇIA'nın, 11 Eylül saldınlannı düzenleyen hava korsanlanndan Ziyad Cerrah" ın dunımuyla ilgi- li tüm şüpheli istihbarata rağ- men, ABD'ye girmesine izin ver- diği ileri sürüldü. Alman Stem dergisi, ABD Federal Soruşturma Daire- si'nin (FBI) gizli bir raporu- na dayanarak verdiği haber- de, ÇIA'nin, Lübnanlı Cer- rah'ın faaliyetleri hakkında Ocak 2000'den bu yana bil- gi sahibi olduğunu yazdı. Çerrah'ın bu tarihte Afga- nistan'daki eğitim kampında bir dönem kaldıktan sonra Hamburg'taki evine dön- mekteyken Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ya- kalanarak 4 saat kadar sor- gulandığı belirlendi. Stern'in haberine göre, sor- gu sırasında Afganistan'dan geldiğini kabul eden Çerrah, BAE yetkililerine Florida'da bir uçuş eğitimine katılmayı planladığını da söyledi. Yet- kililer bu bilgiyi ÇIA'ye iletme- sine rağmen, Çerrah"ın 4 ay son- ra yaptığı vize başvurusunun ka- bul edildiği ve ABD'ye girdiği kaydedildi. Çerrah, 11 Eylül sal- dınlannda, Pennsylvania'da dü- şen 4'üncü uçağı kaçıran korsan- lardanbiriydi. Türkiye'den arama kurtarma timi Türkiye, saldınya uğrayan Bağdaftaki BM binasında arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalanna yardım için özel tim gönderdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldınnın ardından önceki gün Dışişleri Bakanhgı'ndan arama-kurtarma ekibi talep etti. tçişleri Bakanlığı Sivil SavTinma Genel Müdürlüğü'ne bağlı arama- kurtarma ekiplerinden oluşan 10 kişilik tim, eğitimli iki köpek, araç ve malzemeleriyle Ankara'ya gelen ABD uçağıyla dün öğle saatlerinde Bağdat'a hareket ettiler. İLAN ZEYTEVBURNT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2002 957 Esas 2003 591 Karar Davalı: Zemanako Ahmet Muhammed: Yeşiltepe Mah. 74-3 Sk. No: 26 D: 1, Zey- tinburnu - lst. adresinde iken ikametgâhı halen meçhul. Mahkememizin 2002 957 Esas. 2003 591 Karar sayılı ilamı ile davacı Çığdem Ah- mad Muhammad tarafindan, davalı Zemanako Ahmad Mohammad aleyhine açılan boşanma davasınm yapılan yargılaması sonunda - taraflann boşanmalanna. 2.930.000 TL. karar harcının davalıdan tahsiline. Toplam 20.420.000 TL. yargı giderinin davalı- dan alınıp davacıya ödenmesıne karar verilmıştir. Özeti çıkanlan mahkeme karan davalıya gazetede ilan yolu ile tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 40079 TC ŞANLIURFA 1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYREVIENKULÜN AÇIK ARTITRMA İLANI DosyaNo: 1998 130 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, e\ T safi: Ş.Lrfa ılı Merkez ılçesi Büyukdüzlük Köyü hudutlan içerisinde bulunan tapuda 140 ada ve 1 no'lu parselde kayıtlı bulunan taşınmazuı tamamı 118164 m2'dir. Taşın- mazın toprağı killi. tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz % 1 eğimli, erozyon ve drenaj sorunu olmayan 1. Sınıf Kuru Tanm arazisidir. Taşınmazın tamamı 63.054. 673.000.- TL. muhammen bedelle satılacaktır. Taşınmaz GAP sulama alanı içerisinde bulun- maktadır. Satış şartlan: 1- Satış, 26.9.2003 Cuma günü saat 14.00'ten 14.15'e kadar Ş. Urfa 1. tcra Müdür- lüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar %arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taah- hüdü baki kalmak şartıyla 6.10.2003 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma- ya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse ga\Tİmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelintn malın tahmin edilen kıymetınin \iizde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflan- nı geçmesı laztmdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebılır. Tellalıye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler satış bedelınden ödenır. A\nca % 18'den KDV alıcıya ait olacaktır. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve avnca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacak- lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998 130 E. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvunnalan ilan olunur. 05.08.2003 (•) llgililer tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahildır Basın: 33941 ŞANLIURFA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2CX)3 840 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymetı. adedi. e\ safı: Şanlıurfa ılı. Tepe Mahallesi. 396 ada, 4 par- selde kayıtlı. 318.06 m2 miktariı Avlulu Kargir Ev cinsin- de bulunan taşınmazın tamamı 16.000.000.000.-TL. mu- hammen bedelle satılarak paraya çevrilecektir. HALİHAZIR Dl'RUMU Bilirkişilerce venlen raporda. adres olarak Şanlıurfa ili Tepe Mahallesi, Tepe Sokak No: 83'te bulunan taşınmaz. kısmen kesmetaş kısmen betonarme tarzda inşa edilmiş A\ lulu eskı Urfa evi biçiminde 5 oda. murfak. odunluktan ibaret olup yaklaşık olarak 105 m2 miktannda kullanım alanlıdır Demır ve ahşap dogramalı boyalı, kısmen harap şeklınde bulunmakta olduğu belırtilmiştir. İMAR DURUMU Taşınmaz Şanlıurfa Belediyesi, altyapı hizmetleri ile PTT ve Elektrik Hizmetlerinden faydaîanmaktadır. Taşın- maz Şanlıurfa Belediyesı Koruma amaçlı imar planı içinde H: 7. Bodrum hanç 2"kat Taks: 0.40, Kaks: 0.80 yola terki bulunmaktadır. Satış şartlan: I- Satış. 03.10.2003 günü saat 14.00'ten 14.15'e kadar Şanlıurfa 2. tcra Müdürlü- gü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartı\la 13.10.2003 günü a\nı yerde aynı saatte ıkınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gavnmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ıla- nında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edi- lecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması \e satış isteyenin alacağı- na rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bö_\le fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Ârrtırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kı>metın \üzde 20'sı nispetinde pe> akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu verme- leri lazımdır. Satış. peşın para iledir. alıcı ıstediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebihr. Tellalıye resmi, ihale pulu. tapu harç \e masrafları alıcıya aittir. Birikmiş \ergiler satış bedelınden ödenir 3- Ipotek sahibi alacakh- larla dıger ılgılılenn l*) bu gavnmenkul üzenndeki hakla- rını hususıyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremize bıldırmelerı la- zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp da- ha sonra ihale bedelini \atırmamak suretıvle ihalenin feshi- ne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan \e diğer zararlardan ve avnca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kal- maksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark. varsa önce- likle teminat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ilan tari- hinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı verıldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönde- rilebilir. 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, başkaca bılgi al- mak isteyenlerin 2003 840 sa\ılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze baş\urmaları ilan olunur. 15 8.2003 (*) llgili- ler tabinne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın- 30513 İLAN KARTAL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2002 736 Esas 2002 956 Karar Mahkememizden verilen 28.11.2002 tarih ve 2002 736 Esas 2002 956 Karar sayılı ilamı ile Arda- han ili - Çıldır ılçesi - Sazlısu köyü cilt no: 23. Hane No: 34'te nüfiısa kayıtlı Kırman ve Gülşen'den olma. 02.03.2002 doğumlu llknur Aslantepe'nin llknur olan ısminin iptali ile Melisa olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Basrn: 40019 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 89 Davacı Tedaş, Genel Müdürlüğu vekili tarafindan Ha- san oğlu Mustafa Karadeniz aleyhine açılan Kamulaş- trnna bedelınin tespiti ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K.'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karar gereğin- ce; Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Yazıoba köyünde kain ve sınırlan doğusu yol. batısı dere (küçükdere), kuzeyi Ali oğlu Sait Yıldmm, güneyi Mehmet oğlu Hüseyin Ya- şar olan ve Aslan oğlu Mustafa Karedeniz'in zih/edi ve malıki bulunduğu. 1646.63 m2 yüzölçümündeld taşın- mazın hat altına isabet eden 1093.22 m2'lik kısmuıın 546.610.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak. 27.46 m2'lik kısmm direk yeri olarak mülkiyet kamulaştınkna- sı içuı 164.760.000.-TL. bedelle olmak üzere toplam 711.370.000.-TL. bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü lehi- ne kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden ve direk yen olarak belirtilen kamulaştırma bedeli ile irti- fak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapı- lacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştınna be- delinin 4650 SK. gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Zıraat Bankası Şubesi'ne yatınl- masrna ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar veileceği, konuya ve taşınmaz malın de- ğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildir- meleri gerekriğı. hak sahiplennuı son ilan tarihinden iti- baren bir ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaş- tırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştır- ma Kanununun 4650 S.K.'la değişik 10 ve 19. Maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36185 BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2001 687 Karar No: 2002 781 Davacı llker Güler tarafından davalı Songül Güler aleyhine açılan boşanma davasında: Mahkememizin 6.11.2002 tanh ve aynı sayılı karan gereğince. 1- Sıvas, Gürün, Konakpınar C. 53, H. 74'te nüfiısa kayıtlı Hamza ve Döndü oğlu 1978 doğumlu llker Gü- ler ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Yılmaz ve Lütfiye kızı 1976 doğumlu Songül Güler'ın M.K.'nın 166 1 mad- desi gereğince boşanmalanna. 2- Bakiye 1.720.000.-TL. karar harcının davalıdan alınıp Hazıne'ye ırad kaydına. 3- Davacı tarafindan yapılan 56.580.000.-TL. yargı- lama gidennuı davalıdan alınıp davacıya verilmesine. Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının v-üzünde da- valtnın yokluğundan mahkememizden verilen işbu ka- rann adresı meçhul bulunan davalı Songül Güler'e teb- liği yerine kaım ohnak üzere ilan olunur. 26. 11.2002 Basın: 39962 Lise dıplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. VOLKAS HLLKİ BEŞİKÇİOĞLV Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. TÜLAYL'LUKILIÇ İLAN BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1999 4 E. 20Ö3 485 K. Davacı Posta lşletme Genel Müdürlüğü vekili tara- findan davalı Hakkı Adam aleyhine mahkememize açılan alacak davasınm yapılan yargılaması sonunda; Davalı Hakkı Adam'a dava dilekçesi ve duruşma gü- nü ilanen tebliğ edilmiş olup. bu kerre mahkeme hük- münün de bu davalıya ilanen tebliğıne karar verilmiş- tir. 1. Davanın kabulüne. 2.321.171.066.- lira alacağın dava tarihinden itibaren değışen oranlardakı reeskont faızı ile bırlıkte da\alı Hakkı Adam'dan alınarak dava- cıya verilmesine, 2. K. Çekmece 3. lcra Müdürlüğü'nün 1996 2366 takip sayılı dosyasında ödeme yapıldığından bu husu- sun davalı yönünden dikkate alınmasına. 3. Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 125.243.237.- lıra harç ıçın peşın alınan 20.890.540- lira harcm mahsubu ile bakiye 104.452.697.- lira har- cın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına. 4. Davacı tarafça yapılan harç, davetiye ile ilan gi- derlerinden oluşan 284.530.540 - lira yargılama gideri ile avukatlık ücreti tarifesi gereğince hesap edilen 232.120.000- lira ücret-ı vekaletin davalıdan altnarak davacıya verilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı \ ekilı Av. Öz- can Pehlivanoğlu'nun yüzüne karşı davalı tarafın yok- luğunda 08.07.2003 tarıhınde verilen 1994 4 E 2003 485 K. sayılı işbu hükmün davalı HAKKI ADAM'a davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. Basın: 40024
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog