Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKİYE B 31 Sinop B 27 Adana Edirne Y 36 Samsun 8 27 Mersin Kocaelı B 30 Trabzon Y 28 Diyarbakır A Çanakkale B 31 Gıresun Y 28 Şanlıurfa Izmir B 35 Ankara B 29 Mardın Manısa Aydın _B 36 Eskişehir B 31 Sıırt B 38 Konya Denızlı B 37 Sıvas B 30 Hakkâri B 32 B 28 Van B 27 Zonguldak B 25 Antalya A 40 Kars B 28 Yurdun kuzeydoğu ke- sımlefi ıle zamanla Mar- mara parçalı bolutlu, Doğu Karadenız kıyılan ıle oğle saatlerınden sonra Trakya kesırnı sa- ğanakyağışlı. dığeryer- ler az bulutlu ve açık geçecek Havasıcaklığı yurdun kuzeydoğusun- da bıraz artacak, dığer yerterde önemlı bırdeğı- şıklık olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y B B B B B B B 22 20 21 25 24 23 26 22 Münıh Y 29 Zürih Berlin Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya floma Atina B B B B B Y B B 26 32 34 28 32 28 34 35 Y 29 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahıre b B B Y B Y Y B 22 27 27 35 28 15 15 35 B 38 QtAçık Parçalı bulutiu <, Çok buiuttu . Yagmuriu Gok gunjltuiu GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada zahmet okumuş olsaydı; hukuksal gerçekleri an- layacak, şaşkınlık ifade eden böyle bir mantık ser- gilemeyecekti. Fakat zamanı yok; kafası başka işlerde. Örne- ğin yerel seçımlerde oyların yüzde 35'in altına düş- mesini başarısızlık diye tanımlıyor. Zamanı olmadığı için çevresindeki yakın, yakın- dan da öteye çoook yakın danışmanlarının (söy- lentiye göre başta yüzde 25 Kürt olduğunu açık- layan Cüneyd Zapsu'nun) dosyaları okuyarak kendisine bilgi "arz etmesini" beklermiş. Her neyse, AKP'deki "aile içi sorunlar ve ilişki- ler" şimdilik gündem dışı. • • • RTE, hükümetin kaynak arayışı için 2B'nin bü- yük fırsat olduğunu söylüyor. "Bundan dolayı mil- leti adına üzüntüsü çoook büyükmüş." Doğrusu yasanın bir kez daha veto edilmesi 50 dönümlük satışa amade tapusuz orman niteliğini yitirmiş arazisi olan Maliye Bakanı Unakıtan'ı da çok, ama pek çoook üzmüş olmalı. Kolay değil; tapusuz araziyi satın aldıktan son- ra aylar ve yıllarca satışına olanak sağlayacak ya- sa değişikliğini bekle, iktidara gel, bakan ol, baş- bakana bu tür arazilerin satışından 25 milyar do- larHazine'yegelirsağlanabileceğini raporet, son- ra Cumhurbaşkanı çıksın sahneye... Bu arada kimi keselerin dolmasına taş koysun... Olacak şey mi? Tabii Başbakan da üzülecek, Maliye Bakanı da, hatta Orman Bakanı da... Hazine Bakanı Baba- can da başbakanı üzülüyor diye üzülecek. Başkentte üzülenlerin oluşturduğu bir uzun üzüntü kuyruğu oluştu. • • • Kimileri üzüntüden aşırı yemege başlar, kimile- ri ise yemekten kesilir, zayıflar. AKP iktidarı ise üzüntüsünü Cumhurbaşkanı Sezer'in yetkilerini kısacak yasal önlemler araştı- rarak gidermeye çalışıyor. Özal-Demirel çatışmalarından beri gündem- den eksik olmayan Çankaya'yı by-pass edecek malum ve meşhur önlem yeniden ortaya çıktı: "Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini kısıtla- mak!" Bu önleme Çankaya'ya çıkma düşleri gören RTE nasıl bakıyor acaba? Işine gelir mi Cumhur- başkanı'nın anayasal yetkilerini törpülemek? Çankaya'nın bugünkü yetkilerini kullanmayı düşleyen bir ınsanın, üstelik siyasal ihtirası ken- dinden önce ve önde koşan bir insanın düşleri ile, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlamayı hedef alan planlar çakışmıyor. YAŞ'ın güncel konu olduğu günlerdi; RTE'ye YAŞ kararlarını yargıya götürebilmek için anaya- sal değişıkliği içeren bir taslak sunuldu. O olmaz- sa yasalarda değişiklik öneren ikinci bir taslak. Ikisine de bakmış RTE; "Şimdi Genelkurmay Başkanımızı üzmeyelim" demiş. Hazret, YAŞ ola- yına Genelkurmay Başkanı'nı üzmemek açısın- dan bakıyor. Ne partı ne de oy kaygısı olmayan, sadece ve sadece ulusal kaygılarla hareket eden Sezer gibi bir devlet adamının kendisine yönelik davranışlar ne umuruna. Bugünkü yasal olanaklan bir adım geri atmadan sonuna ve son güne kadar kullanacak. • • • Nedense RTE ve bakanları konu memur zam- larına geldiği zaman fazla üzülmüyor. Hatta zam görüşmelerine KESK heyetinin elini sıkmayarak, bir karış suratla başlıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in bu anlamsız tavnndaki ne- den ise hayli komik. Zam önerilerini kamuoyuna açıklarken KESK, "Başbakan'ın oğlunun damatlık giysisinin iki katı (800 milyon) kadar maaş istiyoruz" dedi. Başba- kanı fena halde üzmüş bu söylem. Surat bu ne- denle öyle bir surat! KESK Başkanı diyor ki: "Böylekonuşan Şahin'e, 'Dua edin ki kıyaslamaya damadın ayakkabı fiya- tını koymadık' diye cevap verdim." Sezer'i anlamayanlar, memurdan utanmayan, üzülmeyenler var Ankara'da. BİLGE KİTAP KULÜBÜ ÛCRETSİZ YAYIN KATALOĞU İSTEYİNİ2 Kuyumcu Irfan Sokak No:12 Nişantaşı - Istanbul Tel: 0.212 230 39 36 Faks: 0.212. 231 77 03 HERKESE BİR RENK DÜŞTÜ, MAVİ GÖKOVA'YA —ı TAMPANSİYON YARIM PANSİYON 0DA+KAHVALT1 HAZİRAN/EYLÜL 25.000.000.-TL 20.MO.0O0.-Tl. 15.000.000.-TL TEMMUZ/AĞUSTOS 30.000.000.-TL 2S.000.000.-TL 20.000.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR %50 İNDİRİMLİ YALI/ÖREN MtLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila " hotmail.com Universitelerden ortak duruş: Yükseköğretim taslağı kabul edilemez İktidann öçyasasıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğıtım Bakanı Hü- seyin Çelik tarafından hazırla- nan Yükseköğretim Yasa Taslağı 77 devlet \ e vakıf ünıversitesi ta- rafından hazırlanan ortak bildiri- de "kabul edilemez" ve "üs- tünde çalışılamaz" olarak nite- lendınldi. BiJdiride, taslağın üni- versite özerkliğıni kısıtlamanın ötesinde rejim tartışmalanna yol açacağı bildinldi. Üniversitelerarası Kurul, AKP hükümeti tarafından hazırlanan Yükseköğretim Yasa Taslağı'nı değerlendirmek üzere dün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış başkanlı- ğında ODTÜ'de toplandı. Top- lantı öncesi bir açıklama yapan Alkış, taslağı değerlendirmek üzere bir komisyon kuracakJan- nı, ancak kendilerine tanınan sü- renin çok kısıtlı olduğunu söyle- di. Toplantıya, taslak hakkında bilgilendirme yapmak üzere ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz ve bazı Yükseköğ- retim Kurulu üyeleri de katıldı. Kabul edilemez- Toplantı sonrası üyelerin ortak ımzasını taşıyan ve yasa taslağı- na karşı çıkılan ortak bildiride özetle şunlara dıkkat çekildi: t/ Tasan üniversiteleri siyasi müdahalelere açık hale getire- cektir. •Yasa taslağı getirdıği düzen- lemelerle üniversitelerimizin yükseköğrerimde yeniden yapı- lanma arayışlannı ve taleplerini karşılamaktan çok uzak, engelle- yici ve mevcut durumu körüleş- tirici unsurlar taşımaktadır. Bu nedenle kabul edilemez nitelik- tedir. • Yasama yetkisi ve yürütme parlamento ve hükümete aittir. Ancak yükseköğretimle ilişldli kapsamlı yasal değişiklıklerüni- versiteler başta olmak üzere yük- seköğretimle ilgili tüm kesimler- Ikelyöntemle bomba kontrolü Antalya çevre yolu Düden Kavşa- ğı'nda gecc yol kenarına bırakılmış şüpheli bir paket çevre sakinlerini harekete geçirdi. Çevre sakinlerinin ihban üzerine olay yerine gelen Trafik ve Asayiş Şubesi'ne bağ- lı ekipler, şüpheli pakete ilk müdahaleyi yaptı. Bomba uzmanlannın gelmesini bekJemeyen polis- lcr. şüpheli paketi önce yakından inceledi, daha sonra marketten aldıkları bir çalı süpürgesinin sa- pıyla itekledi. Polisin müdahaJesi sonucu kaldınmdan yere düşen paketten bir tuğla çıktı. Olay ye- rine gelen bomba uzmanlan, şüpheli pakete müdahale edildiğini görünce olay yerinden aynldı. (AA) le birlikte gerçekleştirildiği tak- dirde başanya ulaşır. • Taslak demokratık katılım- cılığı teşvik etmeli fakat üniver- site hiyerarşısini bozmamalıdır. Yükseköğrerimde öğrenci ve öğ- retim elemanlan arasında huzur ve güvenli üretkenlik ortamı ya- rarmaktan uzaktır. • Demokratik laik sosyal hu- kuk devleti olan Türkiye Cumhu- riyeti'nin temel kurumlanndan üniversitelerin siyasal etkilerden uzak kendi yasasının hazırlan- masuıa katkıda bulunmasına im- kân tanmmalıdır. • Yükseköğretim yasası üni- versitelerin görüşleri doğrultu- sunda çağdaş kriterlere dayalı ülke ve ıçinde bu- lunduğu coğrafyanın bi- lincinde AB sürecine kat- kı sağlayacak nitelikte hazırlanmalıdır. • ÜAK yeni bir yasa taslağı hazırlamak üzere 9 kurul üyesinden oluşan bir kurul kurmuştur. Bu kurul toplumun ilgili ke- simlerine açık bir şekilde yeni bir taslak hazırlaya- caktır. ÜAK Başkanı Alkış daha sonra gazetecilerin sorulannı yanıtladı. "Ye- ni bir taslak hazırlaya- cağınızı Bakan Çelik'e bildirdiniz mi'" sorusu- na Alkış, "Durum savin bakana bildirilmiştir. Çalışmalarımızı en kı- sa sürede Cumhurbaş- kanı Sezer'e de bildire- ceğiz" yanıtmıverdi. Al- kış, hükümetin yasa tas- lağını mevcut haliyle TBMM'ye yollaması du- rumunda ÜAK'nin tutu- munun sorulması üzeri- ne de "Bizim ilkeleri- miz, yolumuz belli. Ça- lışmalarımızı sürdürü- rüz" dedi. Cem, birlik çağrısıııı yineledi Yerel seçımlerde Istanbul Belediye Başkanlığı 'na aday olmayacağını belirten YTP lideri, CHP, DSP ve SHPgenel başkanlarını ortak aday çıkarmaya çağırdı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - YTP Genel Başkanı Is- mail Cem, yerel seçımlerde Is- tanbul Belediye Başkanlığf na a- day olacaeı yönündeki ıddialan yaİanlarken/DSP. CHP ve SHP genel başkanlanna ortay aday çı- karma önerisini yineledi. Cem, dün Kurucular Kurulu- Parti Meclisi toplantısı öncesin- de yaptığı açıklamada. toplantıda partisinin ilk kurultayının 21 Ey- lül'de yapılmasını İcararlaştıra- cakJannı bıldirdi. Cem, "YTP, gemileri yaka yaka, engelleri aşa aşa büyüyen bir parti. Ge- leceğimize güvenle bakarak yo- lumuza devam ediyoruz" dedi. Yerel seçimler için ön çalışma- yı başlatacaklanm bildiren Cem şunlan söyledi: "Sosyal demok- rat-demokratik sol olarak ken- dini tanımlayan partilerin ge- nel başkanlanna yerel seçim için beraberlik önerisini yineli- vorum. Bu nıodelden en az fav- daYTP'nin.amaen büyiikfay- da Türkiye'nin. SHP lideri Mu- rat Karayalçın önerimize olum- lu yaklaştı." Cem, isim vermeden DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit'i eleş- tirerek şu görüşlen dile getirdi: "Bu modelden vazgeçecek de- ğiliz. tnsanlar zamanla doğru- yu bulabilir. Önerimizin takip- çisijiz. Yerel seçimlerde Istan- bul Büyükşehir Belediye Baş- kanlıgrna aday olacağım yö- nündeki iddialar yalan. İstan- bul için aklımda bir isim var, ancak öneritn kabul edilirse bunu açıklayacağım." Irak'a asker gönderilmesine karşı çıkan Cem, son 3 ay içinde yine teröre şehit verildiğini anım- satü. Irak'taki gerici ve bölücü te- rör örgütlerinin hedefinin Türk askerlen olduğunu \"urgulayan Cem, iktidann terörü Türkiye'ye ihraç etmeyı planlayan örgütle- rin oyununa geldiğinı söyledi. Hazlneye müsteşar yardımcıları atandı Babacan'ın danışmanının önlenemez yükselişi ANK.AR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Ali Babacan, danışmanı Burha- nettin Aktaş ve Merkez Bankası Danışmanı Cavit Dağdaş'ı Hazine müsteşar yardımcıhklanna vekâleten atadı. Müsteşar yardımcıhk- lan arasındaki görev dağılı- mı daha sonra belirlenecek. Hazine Müsteşan Halil Ib- rahim Çanakçı istemedikçe Hazine'ye müsteşar yardım- cısı atamayacağını belirten Devlet Bakanı Ali Babacan, bu düşüncesinden çabuk vaz- geçti. Babacan, danışmanı Burhanettin Aktaş ve Merkez Bankası Danışmanı Cavit Dağdaş'ı Hazine müsteşar yardımcıhklanna vekâleten atadı. Atama kararlan. Baba- can'ın danışmanı Burhanet- tin Aktaş'ın kamudaki önle- nemez yükselişini de gözler önüne serdi. Babacan'ın danışmanlığını yürüten Aktaş, daha önce de birkaç ay süreyle Türk Tele- kom Denetim Kurulu ve Zi- raat Bankası Yönetim Kuru- lu üyeliklerine getirilmişti. Kamu Borç Yönetim Raporu açıklandı Yılın ilk yansında 4.5 katrilyon lira açık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hazüıe Müsteşar- hğı'nın verileri, yılın ilk ya- nsında faiz dışı fazla hede- finden 4.5 katrilyon liralık sapma olduğunu ortaya koy- du. Hazine Müsteşarlığı. 2003 yıh 2. çeyreğine ait "Kamu Borç Yönetimi Raporu "nu yayımladı. Müsteşarlığın ve- rilerine göre, tüm yıl genelin- de 20.3 katrilyon lira olması öngörülen faiz dışı fazla he- definin sadece 6.6 katrilyon liralık kısmı, yılın ilk yansın- da sağlanabildi. Raporda, bütçe hedefi doğrultusunda yüın ikinci .yansı için hedef- lenen faiz dışı fazla büyüklü- ğünün 13.7 katrilyon lira ol- duğu belirtildi. Raporda yer verilen bilgıle- re göre, toplam 63.8 katriryon lira iç borç senisi yapıldı. 2003 yılının ilk yansında konsolide bütçe kapsamında toplam 9.6 katrilyon lira tuta- nnda da dış borç geri ödeme- si yapıldı. Yılın ilk 6 ayında yapılan faiz ödemesi 29.2 katrilyon liraya ulaştı. Kapıdan 'bacadan girdüer ARÎFASLAN BATMAN - Özelleştirme kapsamında yer alan TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'ne TPAO"nun yanı sıra Suudi Arabistan, Alman, ABD'li ve Japonlann da yer aldığı 15 firma baş\Tirdu. Rafineride ınceleme yapmak isteyen Alman firma temsilcileri, işçilerin büyük tepkisiyle karşılaşınca diğer firmalann temsilcileri çareyi kılık değiştirmekte buldu. Yabancı fırrnalann yöneticileri kendilerini "TÜPRAŞ uzmanlan" diye tanıtarak incelemelerini tamamladılar. Yılda 1 milyon ton ham petrol işleyen rafineri özellikle yabancı firmalann iştahjııı kabartıyor. Ancak TPAO da TÜPRAŞ'ı kaptırmak istemiyor. 50 bin dolar teminat yatıran 15 firma temsilcisi ise rafineride ıncelemelerde bulunmak istediklerinde işçilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Yabancı firma temsılcilerinin Batman TÜPRAŞ Rafinerisi'ne "tam not" verdikleri ögrenildi. Kaza kurbanları anıldı • ADANA (Cumhuriyet) - TEM Otoyolu'nun Adana-Tarsus bölümünde geçen yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma etkınlıklerinden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatlannı kaybeden 39 kişi, ölümlerinin birinci yılında mezarlan başında anıldı. Kabasakal Mezarlığf nda yapılan anma töreninde, hayatlannı kaybedenlerin ısimlerinin bulunduğu anıtın açılışı da yapıldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, CHP Adana milletvekilleri Ziya Yergök, Tacidar Seyhan, Kemal Sağ ve Uğur Aksöz ile kazada hayatını kaybedenlerin yakmlan katıldı. Kamuoyu yanlış yönlendipiliyor' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim- Sen Genel Başkanı Alaaddın Dınçer, 10 bin öğrencinin özel okullarda okutulmasını düzenJeyen yasanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmesinden sonra kamuoyunun yanlış ve yanlı yönlendirilmeye çahşıldığını söyledi. Dinçer, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın veto karanna hangi kesimlerin tepki gösterdiği izlenirse, yasanın neden veto edildiği daha iyi anlaşıhr" dedi. Çiçek: Soyanlar liiks içinde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin büyük bir soygunla karşı karşıya olduğunu belirterek Türk yargısınm, yolsuzluk pisliğini temizlemek mecburiyetinde olduğunu söyledi. Çiçek, Özel Keçiören Hastanesi'nde tedavi gören eski bakanlardan Faruk Sükan'ı zıyaretinde gazetecilerin, Imar Bankası soruşrurması ile ilgili sorulan üzerine, "Bankalan soyanlar lüks içerisinde yaşamaya devam ediyorlar. Biz de bu soysuzluklannın bedelini maaşlanmızdan ödemeye devam ediyoruz" dedi. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'da doğalgaz fiyatlan yüzde 5 oranında ucuzlatıldı. îndirimli fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek, fiyatlann, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı indirimler nedeniyle düşürüldüğünü söyledi. Gökçek, "Hükümetten jest gelirse belediyenin buna kayıtsız kalması mümkün değildi. Bız de yüzde 5 ındirim yaparak hükümetin enerji politikasına katkıda bulunraak istedik"' dedi. Ocakta patJama: 7 yaralı • KEŞAN (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki ayn kömür ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamalarda, 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken patlamanın işçilerin sigara içmek için ateş yakmalan sonucu bacada sıkışan gazın alev almasından kaynaklandığı bildirildi. Yeni bilgisayap virüsü uyarısı • BERLİN (AA) - Alman Enformasyon Tekniği Güvenliği Dairesi (BSI), bilgisayarlarda hızla yayılan 'Sobig.F' virüsüne karşı uyanda bulundu. BSI temsilcisi Frank Felzmann, daha önce bilinen "Sobig' virüsünün yeni bir çeşidi olan "Sobig.F'nin, elektronik posta yoluyla bilgisayarlara girdığüıi belirtti. Felzmann, elektronik postalann güvenli olduğundan emin olmak için sıkı şekilde kontrol edilmeleri ve dikkatli açılmalan gerektiğini ifade etti. Marmara ve Avşa'ya günlük seîer • Istanbul Haber Servisi - Istanbul-Marmara Adası-Avşa-tstanbul hattında her gün vapur seferleri yapılmaya başlandı. Türkiye Denizcilik tşletmeleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, her gün saat 08.30'da İstanbul'dan kalkan vapur, saat 13.30'da Marmara Adası'na, saat 14.15'te de Avşa'ya varacak. Avşa'dan saat 14.30'da hareket edecek olan vapur ise saat 15.00'te Marmara Adası'na, saat 20.45'te de Istanbul'a ulaşacak. Cumartesı günleri tstanbul kalhşlı seferlerin dönüşü pazar günü yapılacak. Günlük seferler 10 Eylül 2003 tarihine kadar devam edecek. Captain Draguf GÜMÜŞLÜK - BODRUM Bodnım'un doğal kalan son koylarından KO\TJNBABA'DA 1 Kişi T.P.- 39.000.000 TL. 0-6 >aş ücretsız. 6-12 vaş %50 ındırımlı. açık büfe kah\altı. ögle yemeğı. 5 ça> ı. açık büfe akşam yemeğı. çocuk \ e büyükler için ha\ıız. T\' salonu, bar, şark köşesı. gazetenız. kıtaplanmz bızden Tel. : (0 252) 388 66 27 GSM: (0 532) 265 78 45 VVOfU CAHI VE BOJUS CİUUnMZA TKKSfT OUUIMâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog