Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA Muhalefet 'güvenoyu'na dönüştürmeyi, AKP süreçten daha güçlü çıkmayı amaçlıyor Referandum planlan Erdoğan Almanya ve ttalya yolcusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere 1 -3 Eylül'de Almanya'ya, 5-7 Eylül'de de Italya'ya gidecek. Almanya"da TÜSİAD Berlın' Bürosu'nun açılışını yapacak olan Erdoğan, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile görüşecek. Erdoğan, Italya'daki temaslan çerçevesinde Başbakan Silvıo Berlusconi ile de görüşecek. Milletvekilleri Irak'a gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak'a asker gönderilmesi için hükümetin hazırlığı sürerken, bölgeye öncelikle AKP milletvekıllen gidecek. AKP Balıkesır Millervekili Turhan Çömez ile Trabzon Millervekıli Cevdet Erdöl yann Irak'a gidecek. Ziyarette Türkiye'nin insani yardım çerçevesinde Bağdat ve Kerkük'te inşa edeceği hastanelerin arsalannın teslım protokolü imzalanacağını belirten Çömez, Irak'ta yerel halk, sivil inısiyatif ve Irak Kızılayı yetkililenyle görüşeceklerini kaydetti. DİSK'ten insan hakları eğitimi • BURHANİYE (Cumhuriyet) - DlSK'in düzenledığı insan haklan eğitim projesinin ıkinci bölümü Burhanıye Ören Abdullah Baştürk Tesıslen'nde başladı. Seminerde AB sürecı ve insan haklan konulannda bilgi venldı. Türkiye'nin AB'ye girmedeki performansını diğer adaylar kadar başanlı bulmayan DİSK Genel Sekreteri Musa Çam, "'Idamın kaldınlması, anadilde yaym ve eğitim hakkının sağlanması olmak üzere siyasi öncelikleri karşılamaktadır. Ancak demokratikleşmenin bunlarla suırrlı kalmaması, her alanda sürdürülmesi gerekir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ormanlarla ılgili anaya- sa değışikliğini gerçekleştirme kararhlığında olan AKP, "Refe- randumda, Çankaya'ya karşı güç gösterisinde bulunma ve da- ha sonra gerçekleştirmeyi plan- ladığı anayasa değişiklikleri için rahadama" hesabı yapıyor. AKP Grup Başkanvekili FarukÇetik TBMM'yi 15 Eylül'den sonra olağanüstü toplantıya çağırma- yı planladıklarını belirtirken "Artık hükümet ile Çankaya arasmdakiaişkflerinraymaotur- ması gerekiyor. Bu konuda en iyi hakem de halk olacak" dedi. Başta CHP olmak üzere muha- lefet partileri ise referandumu AKP hükümetıne karşı "güve- noytamasma" dönüştürme plan- lan yapıyor. AKP iktidan, okullann yeni eğitim-öğretim yılına başlama- sının hemen ardından TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma- ya hazırlaruyor. Ilk olarak Cum- ORMAN TALANININ CELJRİ TARTISMA YARATTI İstanbııl HaberServisi- Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı MehmetAB Şahinın orman vasfinı yitirmiş arazilerin sa- tışından elde edilecek 25 milyar dolarlık geli- rin deprem masterplanına aktanlacağı yönün- deki açıklamalan hakkında bilgisi olmadığını beürterek "Böyle bir şey olamaz. Deprem ça- hşmalannı zaten beledryeler yapar" dedi. Başbakan Erdoğan ve îçişleri Bakanı Abdül- kadirAksu, Istanbul Valisi MuammerGüler'ı ziyaret etti. Güler görüşmede Erdoğan'a Istan- bul'un master planı, altyapı çalışmalan, il özel idare yatırımlan ve kapkaç gibi kentin sorun- lan hakkında brifing verdi. Gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Erdoğan, "Vasfinı yitirmiş orman arazOerinden elde edi- lecek getirin tamammm deprem master pianı- na aktanlması diye bir şey olamaz, Master pla- nının devletin gefirierine bağjb olan boyutu da olmayan boyutu da var" diye konuştu. hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in TBMM'ye geri gönder- diği orman arazilerinin sahşını öngören anayasa değişikliğinın ele alınması bekleniyor. AKP: Halk karar versin AKP Grup Başkanvekili Çe- lik, anayasa değişikliği için ka- rarlı olduklarını vurgularken "Hükümet kaynak arayışında. Türkiye'nin önünü açmak isti- vor. Bazı kesimler ise buna en- gel obnaya devam edrvorlar. Bi- zim neyapüğmıızı mfiietbfliyor. CumhurbaşkanTnın karanna saygüıyız. Ancak artık hükti- met-Çankaya itişkflerinin rayı- na oturması gerekhor. Bu konu- da en iyi hakem de halkolacak" dedi. Çelik, Sezer'in Meclis'ten yeniden geçirilecekyasayı refe- randuma götürmesi durumun- da kış aylan bile olsa referan- dumun yapılacağını kaydetti. AKP, referandumdan "evet" çık- ması durumunda; hem kabul oylannı partiye mal ederek güç gösterisinde bulunacak hem de daha sonra getıreceği anayasa değışiklikleri için rahat hareket etme olanağına kavuşacak. Sezer'i aşma planı AKP kulislerinde. "Eğer re- ferandumu kazanırsak bundan sonra Cumhurbaşkaıu, önüne gelen anayasa değişikliklerini re- feranduma görünnedezorlana- caknr. Yüzde 51'i bulamasak bie yine biz gaüp çıkanz" görüş- leridilegetınlıvor. CHP, referandumu sivil top- lum örgütlenyle birlikte AKP'ye karşı "güvenoylamasına" dö- nüştürme planı yapıyor. Grup Başkanvekıli Mustafa Ozyürek, "Ormanlar, sadece bizi değil tüm tophımu ügilendiriyor. Mes- lek örgürkrinden sendikalara dek tüm kurum ve kuruluşlar- la işbirtiği yaparak büyük bir kampanya yürüteceğiz'' dedi. DYP, anayasa değişikliği ko- nusunda bugüne dek sert muha- lefet yürütmedi. DYP Genel Sekreten Serhan Yücd, "Buiş orman talanı ile ilginyse 'hayır' diyeceğiz. Eğer hükümete 'evet' nıi 'hayır' mı diye yorumlana- caksayine hayır' dheceğiz. Re- ferandum, hiikünıete güveno- yuna döoüşür* dedi. MHP ve SP ise, referandum olursa ortaya koyacaklan tavır konusunda he- nüz bir karar aünadı. Orman arazilerinin satısı BaykaVdan eylem çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. orman arazilerinin satışı- na ilişkin anayasa değışıklığinin referanduma git- mesi halinde düzenlemeye karşı çıkan tüm sivil toplum kuruluşlan ve siyasi partilerle birlikte or- tak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söy- ledı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Baykal'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak'a asker gönderilmesiyle ilgili tartışmalara değinen Baykal, hükümetin, bu konuda kararmı vermiş göründüğünü söyle- di. Baykal, TBMM'nin, orman arazileriyle ilgili anayasa deği- şikliği için eylül ayında olağanüstü toplanması durumunda, tezkerenin de gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Baykal, uluslara- rası meşruiyet koşulu olmak- sızın Türkiye'nin bir başka ülkeye asker gönderemeyece- ğine yönelik görüşünü yinele- yerek tezkereye ret oyu vere- ceklerini bildirdi. Orman arazileriyle ilgili anaya- sa değişikliği konusunda olası referandum karan- na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baykal, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in referan- dum karan vermesi durumunda etkin bir kam- panya yürütübnesi gerektiğini kaydetti. Düzenle- meye karşı çıkan tüm sivil toplum kuruluşlan ve siyasi partilerle birlikte ortak bir eylem planı ha- zırlanması gerektiğini anlatan Baykal, gerekçele- rini kamuoyuna iyi anlatmak zorunda olduklarını söyledi. Toplantıda, kongre süreci de değerlendi- rilirken belirlenen takvime göre 21 Eylül'e kadar 24 ilde daha yeni yönetimler belirlenecek. CHP Bitlis DBaşkanı istifa etti Öte yandan CHP Bitlis tl Başkanı Enver Derin, görevinden istifa etti. CHP Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazıda, 3 Kasım seçimlerinde il örgü- tü olarak başansız olduklarını. genel merkezin Bitlis ilinin sorunlarrna duyarsız kaldığını anla- tan Derin, görevinden istifa ettiğini bildirdi. YeniTürkfye YENİ TÜRKİYE PARTİSİ 1. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE ÇAĞRISI Yeni Türkiye Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi 21 Eylül 2003 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Seıim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda aşağıdaki gündemle toplanacakhr. Yeni Türkiye Partisi Büyük Kongre Delegesi olan tüm üyelerin bilgilerini ve karılımlarını rica ederim. Saygılanmla İsmail Cem Genel Başkan GÛNDEM 1 - Açılış, Scrygı Duruşu, Istiklal Marşı'nın okunması 2- Büyük Kongre Başkanlık Kurulu seçimi (Başkan, 2 Yardımcı, 6 Yazman) 3- Genel Başkan'ın konuşması 4- Gelir-Gider Hesap Raporu inceleme ve Karar Tasarıları Komisyonlarının oluşumu 5- Parti Meclisi Faaliyet Raporu ile Gelir-Gider Hesap Raporlarının sunulması ve görüşülmesi 6- Raporların oylanması, Parti Meclisi'nin ibra edilmesi 7- Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi ve karara boğlanması 8- Öneri ve Dilekler 9- Seçimler: Genel Başkan, Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu 10- Kapanış ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART PÜR &AKAUM, HEMEKJ SEVİNME., RAKA SEKJÎKİLE Î İ Î BİTMEP/.'.. musakart(^\ ahoo.com Antalya, İzmir ve Muğla'da yüzlerce hektar zarar gördü 2B yangınları durmuyorHaber Merkezi - .\ntalya'da Se- nk ile Kumluca, Muğla'da da Köy- ceğiz ve Dalaman'da dün orman yangınlan çıkarken Muğla'da 2B yangınlan sahillerden iç kesimle- re kaydı. .-\ntalya'da yaklaşık 300 hektarlık alan tahrip olur- ken, Dalaman'a bağlî köyde çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oldu. Muğla muhabirimiz Ozcan Özgür'ün bildirdiğine göre çıkış nedenleri henüz belir- lenemeyen yangınlardan Köyceğiz Otmanlar Köyü'nde 7 hektarlık alan 'yandı. Dalaman Gürleyik Köyü'nde- Id yangın ise akşam saatlerinde kont- rol altına alındı. Dalaman'daki yan- guıda 40 hektar tahrip oldu. Her iki yangına da ikişer helıkopter ile 200 orman işçisinın yanı sıra bölgedeki askeri birlikler de müdahale etti. .\ntalj'a'nm Kumluca ve Serik il- çelerinde çıkan ortaman yangını kıs- men kontrol altına alındı. Akşam saatlennde ise Gündoğmuş tlçe- si'nde 4-5 noktada orman yangını • Antalya'nın çeşitli ilçelerinde çıkan yangınlarda en az 300 hektar alan kül oldu. Muğla'da 2B alanlannda çıkan yangınlar ise sahillerden iç kesimlere kaydı. başladı. Antalya Orman Bölge Mü- dürü Mustafa Kurrulmuşhı.a Gün- doğmuş'ta kasti bir ola\ v«r. Biz sön- dürüyoruz. birileri >akma\a çahşı- yor" dedi. Kurtulmuşlu, Kumlu- ca'daki yangının tamamen söndü- rüldüğünü, Belen Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Kumluca'da 150 hektar kızılçam ormanının kül oldu- ğunu söyleyen Kurtulmuşlu, yanan alanlann arasuıda \atandaslara ait ekili tanm arazilerinin de yer aldı- ğını bildirdi. Kurtulmuşlu, yangın- larda en az 300 hektar ala- nın kül olduğunu açıkladı. tzmir'in Karaburun il- çesi Mordoğan beldesin- de çıkan yangında, 2 dö- nümlük orman alanı tah- rip oldu. Ayı Balığı Mev- kü 'nde bulunan Ege Unh ersitesi Zi- raat Fakültesi'ne bağlı dinlenme kampının bitişiğindeki makilik alan- da. henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çam ağaçlannın oldu- ğu alana sıçrayan yangın, yurttaş- lar ve askerlerin müdahalesiyle kı- sa sürede söndürüldü. ÖDP GENEL BAŞKANI KOZANOĞLU'NDAN ÎKTİDARA ELEŞTÎRİ: AKP diktatörlük peşinde İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğ- In, AKP hukümetinin azın- hk diktatörlüğü peşinde ol- duğunu belirterek "Bu aşa- mada muhakfeti TBMM çatısı altında sürdüren CHP de sessiztigini koru- yor" dedi. Kozanoğlu, bu süreçte, içlerinde ÖDP'nın de bulunduğu sosyalist cepheye çok büyük sorum- luluk düştüğünü söyledi. ÖDP liden Kozanoğlu, AKP'nin halktan kopuk uygulamalannı sürdürdü- ğünü belirterek şöyle de- vam etti. "Kuruluşunda muhafazakârdemokratni- telemesiniv-apan AKP'nin, geli- nen noktada de- mokrathğmdan sözedflemez, An- cak muhafaza- kârhk konusunda iddiab- lar. Önceki dönemlerin rVIF politikalt- ını aynen sürdürüvorlar. i üın ilk 7 ayuıdaki verifcre göre 83 katrihonluk bütçenin 46 katriKonu faize gittL Kay- nakları 300 afleye veren bir anlayiş, halkını yoksul bı- rakmaya mah- kûmdur. Bu, uy- gulanan neoh'be- ralpoltikalarmbir sonucudur." Kozanoğlu, KESK'in insanca yaşam için Türkiye geneünde baş- latığı yürüyüşe ve büyük Aksaray mitingine tüm kadrolanyla destek verdik- lerini beürterek "Emekek- senK pofitikalar doğrultu- sundatoptusözkşmeM,grev- fihakmücadeiesinidestek- Byoruz" dedi. Irak'a asker gönderihnesine 1 Mart'ta olduğu gibi yine karşı olduklarını söyleyen Koza- noğlu, "Türkiye, Irak'a as- ker gönderdiği an işgaki konumuna düşecektir. Bu durum ülkenin çocukla- rmm yaşamsal riski anla- nuna geör" diye konuştu. POLTrtKA GÜNLÜĞC HİKMET ÇETİNKAYA AKP'nin Hukuk Tammayan Eylemi... AKP hükümeti, ne anayasa tanıyor ne de hukuk!.. Anayasa Profesörü Süheyl Batum, AKP iktida- nnın Milli Eğitim Temel Yasası'nın sekizinci mad- desini değiştiren, 'ekonomik olanaklardan yok- sun başanlı öğrencilere devlet katkısıyla özel öğ- retim kunımlannda öğrenim görmelerini sağlama- yı amaçlayan' 4967 sayılı yasa değişikliğinde yap- tığı uyanıklığı yazdı... Prof. Dr. Batum, 4967 sayılı yasanın 'yapılış bi- çimi ve sürecini' anlatırken şöyle diyor: "Bu boyut hukuk devleti anlayışımızı göster- mesi açısından çok ilginç ve belirieyici..." O da ne? Işin içinde 'uyanıklığın' ötesinde bir 'kandırma- ca', daha açıkçası 'takıyye' var!.. 4967 sayılı yasaya ilişkin ilk tasan 9 Temmuz 2003 te Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmek üzere Başbakanlık'tan TBMM'ye gönderiliyor... Işin ilginç yanı ekonomik olanaklardan yoksun başanlı öğrencilerin özel öğrenim kurumlanna gön- derilmesi, tasannın ilk biçiminde yok!.. • • • Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda on bin yok- sul çocuğu okutmak için 13 Mayıs 2003te karar almamış mıydı? Almıştı!.. Işte adına 'uyanıklık' mı yoksa takıyye' mi ne derseniz deyin, olay bundan sonra bakın nasıl ge- lişiyor... Milli Eğitim Bakanlığı'nın on bin yoksul çocuğun devlet tarafından özel okullarda okutulacağı ge- nelgesi, Danıştay 8. Dairesi tarafından 17 Temmuz 2003te iptal ediliyor... AKP iktidannın oyunu bilerek sahneye koydu- ğu kesin!.. 21 Temmuz 2003te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İMKB'yigezerken bir konuşmayapıyor... Erdoğan hem Danıştay'ı hem de sendikayı suç- layıp koşullar ne olursa olsun, bu yasayı aynen Mec- lis'ten geçireceklerini söylüyor... Bundan sonra gelişmeler daha da ilginç... Danıştay'ın iptal karanndan beş gün sonra (22 Temmuz 2003) bu kez Milli Eğitim Komisyonu'nda değıl, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasannın ilk biçiminde olmayan Danıştay'ın iptal ettiği düzen- leme ek madde olarak tasanya ekienip yasama dö- neminin son gününde (31 Temmuz 2003) TBMM'de kabul ediliyor. • • • Bu noktada ortaya çıkan durum gerçekten çok vahim!.. Danıştay karannın hemen ardından 'ekonomik olanakları olmayan yoksul öğrencilerin devlet ta- rafından özel okullarda okutulması'na ilişkin dü- zenlemenin el yordamıylayapılması hukuk dışı de- ğil midir? Prof. Dr. Süheyl Batum bu konuyu değerlendi- rirken şöyle diyor: "Amaç, Danıştay karannı etkisiz kılmak!" Batum ardından eklıyor: "Danıştay bir işlemi iptal mi etti? Aynı düzen- leme yasayla getirilir!" AKP iktidannın mantığını şöyle açıklıyor Batum: "Nasıl olsa Danıştay yasalan denetlemiyor! Eğer Anayasa Mahkemesi de iptal ederse, aynı düzen- leme anayasa değişikliği olarak getirilebilir... Üs- telik Anayasa Mahkemesi, anayasa değişiklikle- rini de denetlemiyorya da denetimi çok sınıriı..." Eh, AKP hukümetinin TBMM'de istediği yasa- yı çıkarabilecek, anayasayı değiştirecek gücü var ya kafasının istediğini yapabilir!.. Anlayış bu!.. • • • Süheyl Batum, 1961 Anayasası'ndan bu yana anayasalanmızın bu anlayışı önlemeyi amaçladı- ğını belirttikten sonra şöyle diyor: "örneğin anayasanın 138. maddesindeki 'Ya- sama ve yürütme organlan ile idare, mahkeme ka- rarlanna uymak zorundadır' hükmü, amacı olma- yan bir düzenleme değil, Meclis çoğunluğunun heristediğiniyapabilmesineengel olmak amacıy- la getirilmiş güvencelerden biridir..." AKP Meclis'te çoğunluktadır!.. Ama AKP, hukuk devleti ilkesini ve anayasayı çiğnemektedir!.. Bakıyorum bazı medya gruplan AKP'yi yala- maktan dilleri nasırtuttuğu için, hâlâ "AKP demok- rasinin, özgühüklerin, hukuk devletinin savunucu- sudur" sloganını atmayı sürdürüyor... AKP de bunlardan güç alarak her istediğini ya- pıyor!.. hikmetcetinkaya(5 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Melek Keçecioğlu organize etti Depremzede çocukkr BMyardımiylasevinecek İstanbulHaberServi- si- Fildişi Cumhuriyeti Atına Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) iyi Niyet Elçisi Melek Keçecioğlu'nun çeşitli ülkelerden aldıgı veBM'ninyar- dımıyla getir- diği kırtasiye, giyimeşyasıve tekerlekli san- dalyeleri, Bin- göl depremin- de öksüz kalan çocuklara, Va- li Hüseyin Av- niCoş'labır- Hkted^ıtac^ BM İyi Nı- yet Elçisi Melek Keçe- cioğlu tarafindan Şişli Belediyesi'nin aracıyla Istanbul'dan Bingöl'e gönderilen bir tonluk yardım malzemesinin dağıtımı bugün yapıla- cak. Keçecioğlu'nun al- dığı ve Birleşmiş Mil- letler'in yardımıyla gümrükten geçirilen yar- dım malzemesi, Bingöl Valisi Hüseyin Avni Coş'un da katılacağı bir törenle bugün öğle saat- lerinde depremzede ço- cuklara dağıtı- Keçecioğlu, bir süre önce Bingöl depre- minde öksüz kalan çocuklar- la Afrika'daki ATOS'liçocuk- lar yaranna Is- tanbul'da Ka- hire Opera ve Balesi'ningös- terimini düzenlemişti. Afrika'da 20 yıl kalan ve 52 ülkeyi gezerek AIDS'li çocuklara yar- drmda bulunan Keçeci- oğlu, aynı zamanda Af- rika'da BM'nin AIDS'le mücadele programını da yürütüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog