Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİ V F7T SAYFA HABERLER Kitabevlerine ihaleçelmesi • Bazı kitap dağıtımcılan, Bakanlığın ücretsiz 'ders kitabı' projesi çerçevesinde açtığı ihaleye katılmalannın haksız gerekçelerle engellendiğini öne sürdü. Dağıtımcılar, ortada 1.5 trilyonluk rant döndüğünü söyledi. SÖZÇIZGMN Turhan Selçuk ESRA AÇIKGÖZ Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nın "Ököğretim öğren- cilerine ücretsiz ders kita- bı temini projesi" kapsa- mında, kitaplann îstanbul dağıtımı için ihale yapıldı. Ancak bazı kitap dağıtım- cılan ve kitabevleri, "hak- sız gerekçeler" ile ihaleye katılmalarına engel olun- duğunu ıddia etti. Bu ne- denle Milli Eğitim Baka- nı Hiiseyin Çelik'e bir ya- zı gönderdiklerini, ancak herhangi bir cevap alma- dıklannı belirttiler. Bazı kitabevleri ve da- ğıtımcılar, ihaleye başvur- mak için gerekli belgele- ri topladıklarını. ancak "Ders kitabı dağıtımıileU- gili faaliyet gösteren sivil topium kuruluşu varsa, bu dernekten ahnacak üydik belgesi" şeklindeki mad- denin eksik olması nede- niyle ihaleye kabul edil- mediklerini söyledi. Dağıtımcılar, ortada 1.5 trilyonluk bir rant olduğu- nu belirterek "Bu hiznıet ahmı için kitapbaşma KDV hariç, en fazla 75 bin tira ödenecek.Oysabdkibizbu işi 60 bin tiradan yapmak isteyeceğiz. Şu anda ihale- ye21 kifigirecek" dediler. Kitap Dağıtıcılan Der- neği'ne (KlT-DAĞ) üye olmak için başvurduklan- nı belirten dağıtımcılar, şöyle konuştular: "Dernek yetkililerL Istanbul'danye- niüyeyapmadıklannı söy- lediler. Boylece ihaleyekâ- ülmamızın volu kesüdi." GENÎŞAÇI HİKMET BILA HANGİSİ DAHA DİNCİ?.. Yükseköğretimin hesaplı olduğu Ukrayna'da üç bin dolar harcayarak üniversite okumak mümkün Denklikyok amaucuzFtGEN ATALAY Türkiye'de üniversiteye giriş sınavını kazanamayan öğrencileri, Ukrayna'da- ki üniversıteler bekliyor. Ukrayna, yük- seköğrenim için yılda 2-3 bin dolar ve- rebilecek ve YÖK'ün. ıkisi dışında bu üni- versitelere "denklik" vermemesini sorun etmeyecek öğrencilere çekici olanaklar sunuyor. Ukrayna'daki üniversitelere öğrenci gönderen Kota Eğitim ve Turizm firma- sı yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, bu ülkede 313 yüksekokul bulunuyor ve bunlardan 100'den çoğu üniversite. Uk- rayna'daki 46 üniversitede, halen 500 Türk öğrenci öğrenim görüyor. Okul üc- retleri, 2 bin 500-3 bin 500 dolar arasın- da değişiyor. Bu fıyatlara, kitap, sağlık sigortası ve yurtlarda bannma da dahil. Ukrayna'daki yüksekögretim kurum- lan arasında YÖK'ün denklik verdiği üniversite ve bölümler şunlar: MAUP UNIVERSİTESİ -Yönetım, Ekonomi ve Ticaret Yönetimi, Yöne- timde Bilgi Sistemleri, Dış Ekonomi Fa- aliyetlerinin Yönetimi ve Dış Ticaret, Ekonomi ve Personel Yönetimi, Finans Yönetimi, Banka Yönetimi Muhasebe ve Hesaplama, Psikoloji, Uygulamalı Psi- koloji, Tıbbi Psikoloji, Hukuk ve Hak- lar, Ticaret ve Iş Hukuku, Mali ve Ban- ka Hukuku, Sosyoloji, Yönetim Sosyo- lojisi ve Halkla Ilişkiler, Yönetim ve Sos- yal Yardımın Yasal Durumları, Siyaset Bilimi, Siyasal Pazarlama, Uluslararası Ilişkiler. UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİ- VERSİTESİ (KPD- Elektnk Mühendis- liği Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Fakültesi, Enformatik ve Bilgisayar Mü- hendisliği Fakültesi, Fizik ve Matema- tik Mühendisliği Fakültesi, Makine Mü- hendisliği Fakültesi, Uçak Mühendisli- ği, Uygulamalı Matematik. Üniversitelere son kayıt tarihi 1 Ekim 2003. Aynnnlı bilgi için telefon numarası (0216)383 44 10-11. çocuklar yalnız değil Ağn'run Doğubeyazrt ilçesinde kavmakamnk ve İstanbul Ünhersitesi (arafmdan başlanlan çaüşmada Türkiye'nin farklı kenüerinden gönüllü olarak gelen üniversite öğrencileri okulöncesi çağındaki çocuklara eğitim veriyor. Üniveratefi 18 genç tarafindan verilen eğitimde çocukiara Türkçe konuşmanın yanı sıra beceri ruvalet kurallan ve sosyalleşmeyi sağlayan etkinlikkr de uygulamah olarak öğretiliyor. (Fotoğraf: AA) Ortadoğu Yalanları Ingiltere toz-durran. Bütün ülke, Amerika ile birlikte Irak'a saldıfmak için Ingiliz yönetiminin söylediği yalanlarla calkalanıyor. fntihar ettiği söylenen silah danışmanı Dr. Da- vid Kelly'nin ölümuyle başlayan soruşturma il- ginç boyutlar kazaryor. Eylül 2002'de, koskoca Ingiliz imparatoriuğunun başkentinde esen yalan rüzgârı daha bir yıl dolmadan ters dönüyor. Başbakan Blair'm Başdanışmam Jonathan Povvell, 17 Eylül 20O2'de Başbakan Blair'e bir mesaj gönderip hazırlanan Irak dosyası konusun- daki görüşünü şöyle özetliyor "Bu dosyayı yayırvlama konusunda şunu açık- lığa kavuşturmalıyız. Saddam Hüseyin'/n acil bir tehdit oluşturduğunu iddia edemeyiz." Buna karşın Başbakan Blair, bir hafta sonra 24 Eylül'de şöyle konuşuyor: "Saddam Hüseyin'in, 45 dakikada harekete geçebilecek kimyasal ve biyolojik silahlarla HgM hazır ve faal planlan var." Şimdi de Ingiliz gazetelerinin olayı nasıl aktardı- ğına bakalım: Financial Times: "Kelly olayında Blair'in kişisel rolü var. Silah uzmanmtn, dosya fırtınası koparan BBC haberinin kaynağı olduğu şüphelerinden sonra, hükümetin olayı nasıl ele alacağına karar verilmesine Tony Blair'in kişisel olarak dahil oldu- ğu ortaya çıktı. Blair'in Kelly olayıyla ilişkisi sanı- landan daha fazla." Guardian: "Irak'ın tehdit olmadığı Başbakan1 a söylendi. Başbakan'm yakın danışmanlarından biri, Irak'ın yasaklı silah programının Saddam Hüseyin'in Batı'ya, hatta Arap komşulanna karşı acil tehdit oluşturmadığı konusunda özel bir me- sajla uyardı." Daily Teiegraph, "Başbakanlık'taki müdürün dosya ile ilgili şüpheleri"ri\ manşete taşıyor. Ti- mes ve Independent da öyle. Independent, man- şetinde şu soruyu soruyor: "E-mailler, yeniden yazılan dosya. Başbakanlık savaş dosyasını nasıl hazırladı?" Yanıtını, başyazısında veriyor: "Şimdi biliyoruz ki, Başbakanlık savaşı haklı göstermek için dosyanın yeniden yazılması emri verdi." Tony Blair ve hükümeti, dolandığı bu yalan yu- mağının içinden çıkabilir mi? Medyanın bu saldırı- sına ne kadar karşı koyabilir? Bekleyip göreceğiz. Bugün için bilinen, Ingiliz hükümetinin, Irak'a saldırıyı haklı göstermek için yalan söylediğidir. Bir gerçek de şu: Blair gitse de yerine, "Doğrucu Davut" gelmeyecek. Çünkü emperyalizmin en az yüz yıllık yayılma siyasetinin özünde yalan vardır. Ingiltere, 90 yıl, 100 yıl önce Osmanlı Impara- torluğu'nu parçalayıp Ortadoğu'yu ele geçirme planlan yaparken de, o planlan uygularken de ya- lan söylüyordu. Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu söylerken de yalan söylüyordu. Osmanlı'ya karşı silah ve para vererek kışkırttığı Arap kabilelerine, büyük ve bağımsız bir Arap devleti sözü verirken de yalan söylüyordu. Ingiliz Fransıza, Fransız Ingilize yalan söylüyor- du. Hatta, Ingiliz imparatoriuğunun Londra'daki, Kahire'deki, Hindistan'daki birimleri bile birbirleri- ne yalan söylüyorlardı. Bugün Ortadoğu'nun temelinde dağlar kadar yalan var. Ingiltere, bugün yine Ortadoğu sahnesinde. Yi- ne yalanlarla. Bu kez, kendinden daha büyük bir gücün, Amerika'nın yedeğinde. Katmerli yalanlar- la. Türkiye, bu yalan denizinin neresinde? "Yalan Ortadoğu" Türkiye'nin hep aleyhinde oldu. Bu- gün lerıinde olacağının garantisini kim veriyor? hikmetbila(g rrtv.com.tr Koç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog