Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yavın Yönetmeni: îbrahim Yıldız # Yaaışlen Müdürü: Safim Alpaslan •Sorumlu Müdiir Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHTRfVET \AKFl adına İLHAN SELÇUK Istıhbarat Cengiz \ ıldırım # Ekonomı. Öz- lem \ üzak 0 Kültür Eeemen Berköz # Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah V azıcı 0 Bıl- gı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerı Meh- met Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Güra\ Öı Yayın Kurula flhan ScJçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç. Hikmet Çefin- kaya. Şükran Soner, îbrahim Y'ıldız, Orhan Bursaü, Musta- fa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafo Balba) AtatürkBuhanNo 125.Kat4. MuesseseMudüni Bakanlıklar Tel 4195020That). Faks 419502"#tzmırTemsılcısı Erol Erkut 0 SerdarKıak.H ZıvaBK 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 4418^45 B l l g l | ş l e m A J , ^ , 0 Adana Temsılcısı Çetin Y iğenoğlu. Inönu Cd. 119S \ o 1 1. w . m „ Tel 3631211, Faks 36312 15 Antaiya Temsılcısı AhmetOruçoğlu * - o r u l s a n • M - Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 2480057 Fax 2430509 u > " z ı l e t Kuza • Gene] Mûdur (an Çagdaş •Ge- nel Müdur > rd ıSan»ı Tüin Mııflu Döbn#Mûdûr>rd ıPazarlamaı Hıkın Acar ft Muiur \ rd. ı Fuıans \e Opeıanonı Erluıı Ozdemir # Pazarlama Dırefctoru Tüla\ Tosuı Tel 0:i: '«4 "00 Faks 0212354329" ın: \ eru üun Haoer -\jansi BaMn ıc \ a\ınuW. \ Ş Tüıiocagı Cad "9 41 Cagak>4lu 3J334 Isönbuj Pk_ 2-k> - Sukrcı -44î5 ls! /5]2i>*u'ı2' ta» Fab IO1I2I51}İİ95 Bıskı Meıfaz GüMte Deıgı Babim üvmcılık San \eTıc -\Ş Bartaos Bulran No 125 Beşıklaş-lst Gead DajpOm: BBD Meıiez 20 AĞLSTOS2003 Imsak 4.33 Guneş. 6.11 Ogle 13 15 tkındı P 00 Akşam-20 06 Yatsı 21 36 Yurtdışında beğendiği modelleri üretmeye başlayan Dilek Hanif, Osmanlı figürlerinin yer aldığı koleksiyonu Paris'te tanıtacak Atölyedenmodamerkeziıı Otomotiv sektörümin yeni gözdesi • Çeviri Servisi - Çin'in başkenti Pekin'debirkadın işine gidıyor. Giderken de otomotiv sanayıı denuıce akJa gelen en lüks isimierden bin olan "Rolls Royce" marka bir otomobilin reldam afişinin önünden geçiyor. O, işe giderken "Bir gün bu otomobilin sahibi olabilir mjyim" diye aklından geçiriyor mu bilmmez. Ancak, otomobil üreten fırmalann yöneticilerinin kendilen ıçuı yeni bir pazar sayılan Çin'den "En iyi şekilde nasıl kâr ederiz" diye akıllarından geçirdiklen kesin. Ekonomık anlamda dışa açılan ve kalabalık nülusu bulunan Çın'de otomobil satışlan arttı. Yabancı markalann rahatça Çin'in sokaklannda reklam panolan ve rahatça satış yapabilmelen bu artışın en önemlı etkenlerinden. (AP) Göl canavarma rakip çıktı • Haber Merkezi - Iskoçyadakı Loch Ness gölünde görüldüğü nvayet edilen canavara rakip çıktı: Irlanda'nın Kerry Kontluğu'ndaki bir göJde baJina büyüklüğünde bir canlıya rastlandı. Milli Park Müdürü Paddy O'SuJlıvan, Muckross Lake gölünde koruma altında olan bir balık türünün sayısuıı belırlemeye çalışırken balina büyüklüğünde bır canlıya rastladıklannı söyledi. Ne olduğu beürlenemeyen canlının, bilim adamlan tarafından hassas cıhazlarla yapılan tarama çalışmalannda 75 metre derinlikte tespit ediİdiğıni belirten O'Sullivan, önce fok balığı ya da mercan olabileceğinı düşündüğünü söyledi. Atom bombasım atan uçak • Haber Merkezi - Japonya'nın Hiroşima kentine attığı ilk atom bombasıyla II. Dünya Savaşı'nın sona ermesine katkıda bulunan "Enola Gay" adlı uçak, Smithson Müzesi tarafından yenilendi. Onanlan uçak, 6 Ağustos 1945'te, atom bombasını attığı tarihteki görünümüne kavuşturuldu. B-29 tipi bombardıman uçağı, Havacılık ve Uzay Müzesi 'nin, Washington yakınJanndaki Dulles havaalanında açtığı yeni bölümde teşhir edilecek. Uçağın bazı parçalannın koleksiyoncular tarafından alındığı, bazılannın kaybolduğu, bazı kısımlann ise aşındığı için değiştirildiği kaydedildi. Microsoft'un iştahı kabardı • Haber Merkezi - Apple'ın Kuzey Amerika'daki başansından sonra, internetten müzik indirme pazan Microsoft'un da iştahını kabarttı. Microsoft, MSN Music Club müzik indirme sitesini Ingiltere, Fransa ve Almanya'da lanse ediyor. MSN Music Club sitesi 5 ayn plak şirketinden 200 bin müzik parçası içeriyor. Apple müzikJeri 0.99 dolardan satarken Microsoft sitesi MSN Music Club müzikJeri 0.99 Euro, albümleri ise 12.49 Euro'dan satıyor. Parçalan indirmek için Microsoft Windows Media Player gerekiyor. Microsoft'un asıl amacı Apple'ın Kuzey Amerika'daki başansını Avrupa'da tekrarlamak. Apple'ın iTunes sitesi lanse edildiği mayıs başından bu yana 5 milyondan fazla şarkı sattı. OLCAYBUYUKTAŞ Küçükken annesüıin butiğınde kumaş- la başlayan üişkisi koleksiyon seçme, üre- tim ve sahşla devam etti. 8 yıldır yaptığı stılıstlık ve kişiye özel tasanmlan da bu ılişkının birer parçası oldu. Bu alanda ken- dinj yetıştiren DOek Hanif in bugün ulaş- tığı nokta işüı zirvesı sayılsa da onun ar- zulan bıtmiş değıl. 2004 başında Paris'te Haute Couture haftasına katılacak Hanif, ıleriki yıllarda, özel dikiş tekniğine sahip tasanmlannın yer aldığı mağaza açmak is- tiyor. • |$e krediyle ba$ladı Katı bır babanın ve işıne ilkeli bir cid- diyetle eğılmiş birannenin kızı olarak bü- yüyor Dılek Hanif. Kadm giysilerine, kı- me neyın yakışacağına, hangi kadm ne giymeli gıbi konulara çok küçükken ilgi duymaya başladığını anlatıyor modacı. Annesmm Kadıköy'dekı butiğine gidi- yor hafta sonlan, yaz tatillerinde ciddi ciddı çalışmak ıstıyor. Işı öylesıne ilen götürüyor ki lise bihn- ce, "Madem çok Ogilisîn kolekshonlan sen seç" deniyor. Bu aşama önemlı. Çünkü hangi elbise- nuı çok satacağını bilmek. kadınJann ne- den hoşlanacağını ve dönemsel eğilimle- n tahmin etmekle, hatta yönlendırmekle ılgılı Dilek Hanif'e göre. Evlenene kadar annesıyle çalışan Ha- nif, e\lendikten ve çocuklan olduktan son- ra 4-5 yıl ara venyor çahşmaya. Sonra, "Ev toplannlan bana göre değildL Bir de, ev- leninceye kadar baba kontrol ediyor, son- ra koca kontrol etsin istemedim. Güvendiğim ve se\ diğim için kocam- la olnıahyım, mecbur olduğunı için de- ğil di\e düşündüğümden yeniden çauş- mayabaşladım" diyen Dılek Hanif, Os- manbey'de köhne bir apartmanda, aldı- ğı krediyle işe başlıyor. Küçük, izbe bir yer, dört beş kışıyle be- ğendiği ve kendi çizmeye başladığı tasa- nmlan dikmeye ve mağazalara satmaya başhyorlar 199O'lı yıllann başında. Işler iyi gidiyor, yurtdışından koleksiyon seçı- yor sık sık. Ancak zamanla dolar yükselmeye baş- laymca, özellikle Italya'da begendıği mo- delleri burada üretmeye başlıyor daha ucu- za gelsin diye. Türk motiflerl Uzunca bir süre devam ediyor ama \ a- deli çalışmak, üst üste ekonomik durgun- luklar gelince zorlamaya başlıyor ve ge- len talep üzenne de haute couture deru- len, özel dikiş tekniğine sahıp kişiye özel tasanmlar üzenne yoğunlaşıyor Hanif. Bır rastlantı sonucu Hüha Avşar'ın televızyondaki programlannda gıyece- ği kıyafetleri tasarlamaya başlayan Di- lek Hanif, sonrasında yaptığı bir dizi olumlu işe karşın hep bu yönüy- le anılmaya başlandığını ama kompleks sahibi olmadığı için bu durumu sorun etmediğini be- hrtıyor. Türkıye'den moda dünyasında önemli bır yere sahıp Collezione dergisinde tasanm- lan yayımlanan en- der tasanmcılardan olduğunu söyleyen Dilek Hanif, aynı derginin, son sayı- sında yer vermek üzere yeni bir tasan- mını daha istedığini söylüyor. Paris'te düzenlenen Haute Coutu- re haftasına katılan ılk Türk tasa- nmcısı olduğunu da belirten Hanif, Türkıyede hazırlanacak koleksi- yonda Osmanlı mohfiennın yer alacağını dıle getinyor. Penelope Cruz, Charlize Theron ve elf Stuart Townsend aynıfilmde R İki kadın bir erkek...Çeviri Servisi - John Duıgan'ın yönettiği, 2'ncı Dünya Savaşı öncesı Paris'te geçen "Head in the Clouds'' filmi Penelope Cruz ve Charlize Theron'u film setınde bır araya getırdı. Premiere dergisinde yayımlanan yazıya göre Ispanyol asıllı bırgöçmen olan "JVIia"yı canlandıran Cruz'u Parislı bır fotoğrafçı olan "Gflda" rolünü üstlenen Theron'a "âşık" ederek... 1930'lann sonundakı sa\aş ortamında romantizme odaklanan filmdeki aşk hikâyesının bır üçüncü kahramam daha var.Milyonlarca hayranı olan Yüzüklerin Efendısı sensınde Legolas adındaki 'elTi oynayan Stuart Townsend'ın canlandırdığı üniversıte öğrencısı Guy. Gılda, Mıa'yı olduğu kadar Guy'ı da kendine âşık etmeyi başanyor. tki kadm bır adam arasmda geçen aşk hikâyesinin kahramanlan Charlize Theron ve Penelope Cruz'un giyım ve saç modelleri de izleyenleri 1930'lann Pans'ıne götürüyor. Oyuncu kadrosu belirlendığınde önce Gilda rolünü Natahe Portman'a verdiklerim, ancak sonrasında kendi isteğiyle bu oyuncunun rolden \ azgeçhğini söyleyen yönetmen Duigan "çok farktı bir oyuncu" diye bahsettığı Charlize Theron'un sonradan işe dahil olmasından duyduğu mutluluğu ıfade ediyor. Ve Theron'la Cruz'un çok iyi bır ıkili oldukJannın alhnı çiziyor. enelope Cruz (sağda) ve Charlize Theron'u beyazperdede bir araya getiren •'Head in the Clouds" iki kadın bir adam arasmda geçen aşk hikâyesini anlatıyor. Film, izleyenleri 1930'lann Paris'ine götûrecek. Araştırmacılar 'insan tüylerini neden döktü'nün yanıtını anyor. En güçlü seçenek güneş Bilim adamı 'kıltüy'derdindeDışHaberfcr Servisi- Insanlan may- munlardan farklı kılan en önemli özel- Iiklerinden biri, geçirdikleri evrim so- nucunda \iicut kıllannın kaybolma- sı. Peki insanın vücudundaki kıllar ne zaman ve neden yok oldu? üısan- lar ilk olarak ne zaman giyinmeye başladı? ABD'nin New York Times gazete- si, konuyla ilgili iki ayn araşnrma yü- rütüldüğünüyazdı. Araşnrmalann so- nuçlan doğruysa, insanoğlu giyin- meye baslamadan önce tam 1 miJyon yıl boyunca çıplak dolaştı. Balinalar, kıllannı yeni yaşama alanlan olan deniz- lerde hız kazanmak döktü. Filler ve gerge- danlann çok kalın de- rileri vardı ve soğuktan etkilenmeyecek kadar iriydiler. Peki insanlar kıllannı neden kay- betti? Bir tahmine gö- re vücut kıllannın kaybohnası sıcaklıkla ilgili. Bazı bilim adamlan da insanın kan emici bitler ve kenelerden kurtuhnak için kıllannı kaybettığuıi ilen sürüyor. Kıllar ilk kez doğal bır olayın so- nucu olarak kayboldu. Ancak daha sonra bu durum, \iicutta meydana gelen değişiklıklerle de cınsel bir çe- kim aracı halmı aldı. Buna göre, ka- dınlann kıllanndan kurtulmak için çektiği acılar, modadan değil belkı de eski bir içgüdüden kaynaklanıyor. Bu teori biraz kafa kanştınyor. Çün- kü insan kıllannı pireler- den kurtuhnak için kaybettiyse cin- sel bölgelerdekı kıllar neden kaldı? Utah Üniversıtesi'nden evrimsel genetik bilimci Dr.Abn R Rogers, de- nnın rengının belırlenmesıne yardım- cı olan genle ilgili bır makale okuduk- tan sonra bu konuda bir yanıta ulası- labileceğıni düşünmüş. MC1R adı venlen gen, insan hücrelerinin yap- tığı iki tür pigment arasmda geçişi sağlayan bir protein üretiyor. Güne- şin mor ötesi ışınlanna karşı koruyan protein kahverengi-siyahken koruyu- ıçın cu olmayan protein brmızı-san ren- ginde. Rogers'ın merakını uyandıran ma- kalede Afrika'da bu proteınin sabit olduğu, başka bölgelerde ise değişik- lik gösterdiğı yazıyordu. Dr. Rogers, AİTİka'daki insanlann kıllannı kaybe- derken güneş ışığına karşı koruyucu koyu tene ihtiyaç duyduklan sonu- cuna vardı. Koyu teni üreten gene sa- hip olanlarhayattakalabilecekti ve bir- kaç kuşak sonra geninin bu versiyo- nunun popülasyonun bü- yük bölümüne yayıl- ması gerekecekti. Dr. Rogers, genin son yayılmatarihini 1.2 milyon yıl önce ola- rak hesaplıyor. Yanı insanlarbutarihten be- ri kılsızlar. Bu tarih, sıradan bırmaymunuprünat- lann en tuhafina çeviren büyük değişikliklerin ya- şandığı döneme de denk düşüyor. İlk Türk uydusu BİLSAT eylülde uzayda ANKARA (Cumhuriyet Bürostı) - tlk Türk araştırma uydusu BlLSAT 26 Evlül'de uzaya nrlanlacak. BILSAT'uı yapımına Türkıye'nin teknoloji transferi sağlamak amacıyla görevlendirdiği 12 mühendis ve 4 teknisyen de kahldı. TÜBtTAK-BILTEN tarafından teknoloji transferi ile gerçekleştırilen ve ılk Türk araşhrma uydusu özellığıni taşıyan BlLSAT uydusu, 26 Eylül'de Türkıye saatı ıle 09.09'da Kuzey Rusya'daki Plesetsk kozmodromundan COSMOS-3 roketiyle firlahlacak. Aynı rokette Nijerya'ya ait NIGERIA- SAT ve fngiltere'ye ait UK- DMC afet izleme takım uydulan da firlatılacak. UK- DMC uydusu sponsorlanndan bin olan CISCO SYSTEMS firlatmanın canlı yayınlanabılmesi için bır uydu linki sağladı. Fu"latma günü ise sabah saat 08.30'dan itibaren 45 dakikalık canlı yayın yapılacak. Dileyen Türk TV kanallan bu canlı yayını herhangı bır ücret ödemeden aktarabılecek. Amerika'da festival Uzak New York'ta NEVV YORK (AA) - Nuri Bü^ Ce>1an'ın "Uzak" filmı, 3-19 Ekım tanhlen arasında Lincoln Center'da düzenlenecek New York Film Festıvali'nde yer alacak. Bu yıl Cannes'da beğenı toplayan fılmlenn pek çoğunun New York'ta gösterileceğı bıldirildı. Bunlar arasında, Cannes'da Altın Palmıye alan u Fîl" ve Büyük Jüri Ödülü ile En lyı Erkeİc Oyuncu ödüllerini toplayan "Uzak" başta geliyor. ABD'deki bır lisede meydana gelen silahlı saldın olayını konu alan ve sinema oyunculan yenne olayı yaşamış gerçek öğrencilerin rol aldığı "Good Wifl Hunting" ile başrollerini Nicote Kidman, Lauren BacaO ve Steflan Skarsgard'in paylaştığı "DogviDe" de festivalde ılgı çekecek fıhnler arasında.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog