Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA • • • • 4- CUMHURİYFT SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Günün içinden • tSTtFA ETMEYECEĞİM -Trab- zonspor Teknik Direktörü Samet Ay- baba, istifa edebıleceği yönündeki ha- berlerin gerçeği yansıtmadığını söyle- di. Ligin ilk iki haftasında 1 puan top- layabilen Bordo-Mavililerde Samet Aybaba, "Trabzonsporlulara bir sö- züm var. istifa edeceğim yolundaki ha- berler gerçeği yansıtmıyor" dedi. • ATLETİZM-Paris'te yapılan kong- reler sonucunda Tüık delegasyonu önü- müzdeki yıl Avnıpa Milletler Kupası 1. lig yanşlannı Istanbul'a aldı. Bu yıl Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ba- şanlı organizasyon sonunda üç adayın bulunduğu yanşı Türkıye'nin kazan- dığı öğrenildi. • VESTEL MANİSA -tkincı Futbol Ligi (A) Kategorisi ekiplerinden Ves- tel Manisaspor'da kadro dışı bırakılan oyunculardan antrenmanlara katılma- yanlar için noter tespiti yapıldığı bil- dirildi. • MENDÜETAİNGİLTERE'DE-Ital- ya Binnci Futbol Lıgi takımlanndan SS Lazio. Gaizka Mendıeta'yı, Ingiltere Premier Ligi takımlanndan Middlesb- rough'a 1 sezonluğuna kıraladı. • DOĞAN'DAN YARDEV1 -Malat- yaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, takunının altyapısındaki mirîik ve genç futbolculara gıda yardımı yaptı. • AT YARIŞLARI -Ankara at yanş- lannda 5-6/9-4-5- 17/11-3/4 kombı- nesini bilenler 1 milyar 293 milyon 410 bin lira ikramiye kazandı. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: King OfZeugma (5), P: Black Vel- vet (2), PP: Orta as\a (6). S: Sinyorsassi (8). 2. KOŞU: F: Deep Breathe (2). P: Temptatıon (8), PP: Almıda (1 ), S: Füarmonı (3). 3. KOŞU: F: Şöhret (5), P: Sezenbey (1). PP: Su- ruçgülü(S), S:Akllhan(3) 4.KOŞU: F: Cardenas (91, P: Rıver Wolf(7). PP: Chıeftaın(3),S:Alışko(l). 5. KOŞU: F: Cassato (3), P: Eshquıa (5). PP: Er- ya\u2 (4). S: Merdoglu ( 7 ). 6. KOŞU: F: Nıght Dreamıng ( 7 ). P: Sueet Fal- eon (8), PP: Tomasıno Fırl (9), S: Hostes (5) 7. KOŞU: F: Sebat (1), P: Amcabey (3), PP: Lı- derean 16), S: Tılısım ( 7 ). 8. KOŞU: F: Avdıner (14). P: Seratıg (1). PP: Lalegül (2), S: llbeyı (3). SS: Hasgül |6) 9.K0ŞU: F: Stram Of Dreams (12), P: Hıghest Vitesse(4), PP: Babagündüz(7),S:Hot Jazz(9). Günün İkilisi 7 Koşu: 1 3 Çifte Bahis: 3. Çıfte: 37. TabelaBahis: 14 1236 9 7 3 1 4 ALTILI 3 7 8 GANYAN 1 3 14 1 2 3/6 7/5 12 4 7 12 İsveç'teki fînaller öncesi Kerem umutlu konuştu: Dev Adam yıkılmaz • Efes Pilsen Vvbrld Cup Turnuvası öncesi konuştuğumuz Kerem Tunçeri. Ulusal Takım'daki sorunlann halledildiğini söyledi. Tunçeri, 12 Dev Adam'a destek verilmesini istedi. ESRAPEKER tsveç 'teki Avrupa Basketbol Şam- piyonası FinallerTne hazırlanan Ulu- sal Basketbol Takımımız'ın oyun kurucusu KeremTunçeri, "Akhğmıız kötii sonuçlar ölçü degil. Herkes ha- tasının fariana vanh. Şapkasını önii- ne koyup düşündü. Biz 12 Dev Ada- nuz ve kolay kolay da yılalmayız. Fi- nallere giderken taşıdiğımız Avrupa ildnciliğinin biflncinde>Tz" dedi. Efes Turnuvası öncesi Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlayan Kerem. kamuoyunun 12 Dev Adam'a des- tek vermesını de istedi - Hazırbk maçlannda istenilen so- nuçlann ahnamaması hayal kmkb- ğı yaşarti mı? KEREM TUNÇERİ: Hem Italya hem de Almanya kampmda takım tam olarak forma girmemiştı. Alınan sonuçlan çok doğal olarak görüyo- rum. Bu nedenle fazla hayal kınk- lığı yaşadığımızı söyleyemem. Ta- kımın durumunu biliyoruz. Hazırlık maçlannda kazanıp kaybetmemiz çok önemli değil. Kazanmamız ge- reken maçlan zaten biliyoruz, bu da Avrupa şampiyonası maçlan. - Avrupa Şampryonası için umut- lu musunuz? K.T.: Şampiyona için tabii ki umut- luyuz. Çok ıyı birhava yakaladık. Bir- lik ve beraberliği sağladık. Her şey yolunda. Kazanmamamız için hiç- bır neden yok. - Sakamklar ve transfer çahşma- lan nedeniyle takun tam olarak top- lanamadı. Bunlar takunı ohımsuz etkiledimi? K. T.: Sakatlıklarve transfer çalış- malannın yanında üzücü olaylar da yaşadık. Benim ve Hidayet'in anne- annesı vefat etti. Ama hayat devam ediyor. Ne olursa olsun olumsuz et- kilenmemeye çalışük. Arhk tam kad- BAKIŞ YILMAZ YUCETl RK Kerem Tunçeri, en büyük tutkusunun basketbol ve otomobüler olduğunu söyledL (MUSTAFA BOZKURT) İLK SINAV RUSYA İLE Spor Servisi -33. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na haztrlık niteliği taşıyan "Efes Piben World Cup 2" bugün başlıyor. Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda yapılacak tumuvanın ilk gününde ulusal takımımız, bugün 20.30'da Rusya'yla karşılaşacak. Ulusallar bu maçla birlikte tarihinin 775. sınavına çıkacak. Türkiye, 67 yıllık tarihinde yaptığı 774 maçuı 396'suıı kazanırken, 376 maçtan da yenilgiyle aynldı. Ulusallar, aynca 2 maçta da berabere kaldı. MİRSAD'IN AYIBI Spor Servisi - Ulusal Basketbol Takımınuz'ın CSKA Moskovalı oyuncusu Mirsad Tûrkcan, kendisinin takım arkadaşı Hidayet Türkoğlu ile şakalaştığı anı soyunma odası önünde görüntüleyen foto mubabirimiz Mustafa Bozkurt'a saldırdı. Hakaretler yağdıran ve Bozkurt'un makinesini elinden alıp digital ortamdaki görüntüleri silen Mirsad Türkcan, "AJİah gebe bu makinevi vermem'' diye bafırdı. Tehditlerini sürdüren Mirsad'a Hidayet engel oldu. Menajer Doğan Hakyemez, "Konuyla üg&eneceğiz" derken TSYD'nin bnama mesajı geçmesı bekJeniyor. ro biraradayız. En iyisi için çalışıyo- ruz. - Efes PftsenVVbrkJCuptaciddi bir smavdan geçeceksiniz. K.T.: Avrupa şampiyonasına az kaldı. tyi oynamak zorundayız. Her- şeyden öncesi seyircimizin önüne çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Kimseden korkumuz yok. Şu ana kadar ne yaptıysak çıkıp sahada bun- lan göstereceğiz. Herkesi bizi des- teklemeye çağınyorum. Abdi îpek- çi Spor Salonu'nu dolduralım ki Av- rupa Şampiyonası 'nın provasını bir- likte yaşayalım. -LJderüksonınu var,bireyseflik ba- şan ön planda gibi cleştiriler yapıl- ıh. Sence sorun nejdi? K.T.: Bütün takımlarda olabile- cek ufak tefek sorunlar bizde de ya- şandı. Bunlann dısan çıkmaması ge- rekiyordu. Birçok şey söylendi. Do- zu kaçan eleştiriler de yapıldı. Ama önemli olan yaşananlardan ders çı- karabilmek. Tam bir takım olama- dığımız o dönemi geride bıraktık. - Peld 'şu anda tam bir takun oi- duk'diyebflir misin? K. T.: Bazı şeyler dışardan görûl- düğü gibi kolay değil. Bu takımda herkes star. Böyle bir ekibin gerçek bir takım olması zaman gerektirir. O zaman da gayet iyi gidiyor şu anda. Ben eminim ki iyi yerlere geleceğiz. - Avrupa ikinciliğinin ardından düıtya şamphonasında kendini gös- terme çabası daha da mı artmıstj? K.T.: Geçtığımiz yıllarda öyley- di. Herkes yaptığı hatanın farkına vardı. Şapkasını önüne koyup dü- şündü. Şimdi herşey yolunda. Her- kes ne için oynadığının farkında. Eğer biz "12 Dev AdanTsak bu so- runlar koiayca yıkmamalıydı Ufak sorunlann üstesinden böyle geldik. Karakter Etiği mi?.. Kişilik Etiği mi?.. Şenol Güneş... Stephen R. Covvey yazıyor; "Ikı yüz elliyıllık süre içerisinde çıkan hemen hemen bütün kitap- lar, başannın temeli olarak Karakter Etiği diye tanımlayabileceği- miz;dürüstlük, alçakgönüllülük, bağlılık, ölçülûolmak, cesaret, ada- let, sabır, çalışkanlık, yahnlık, herkeseiyiliketmekşeklindekialtınku- ral üzerinde duruyorlardı..." Toplumlardakı, kendi deyimi ıle, değişimi R. Corvvey şöyle de- vam ederek anlatıyor, "Karakter Etiği, Kişilik Etiği diye tanımlayabileceğimiz şeye doğru kaydı. Başan daha çok kışiliğin, toplumdaki imajın, tavır ve davranışlann, insanlar arası etkileşim süreçlerini kolaylaştıran be- ceri ve tekniklerin sonucunda elde ediliroldu... Şırinlik ve ustalıkla iyi izlenimlerbırakarak ve başkalannın uğraşla- nyla ilgileniyormuş gibiyaparak Kişilik Etiği'nden yararianabilirsiniz. Köklü bir dürüstlük ve temelde güçlû bir karakter yoksa, yaşa- mın çetin sınavlan erya da geç amaçlann yüzeye çıkmasına neden olur... En gûzel iletişimi karakter sağjar... Beni ve birbiherini sevmelerini sağlamak için insanlan etkileme stratejisi ve taktiklerinden yaraıianıyorsam ve karakterim temelde bozuksa, ikıyûzlülûk ve düzenbazlığa yatkınsa, uzun vadede başa- rıya erişemem..." * * • Bir alıntı da, değerli yazar Ozdemir Ince'nin üç gün önce köşe- sinde yazdıklanndan yapalım; "Ellerinde bilgisayarlar, James Bond çanta/ar, pahalı takım elbıseler, parlak saçlar, sinekkaydı tıraş... Özal 'ın ABD 'den getirdiği cafcaflı gençprenslerin bir bölümü bu- dala, bir bölümü hırsız çıktı. Çünkü deneyimleri yoktu, bildikleri ABD bilgisiydi ve en önemlisi, çoğu etik ve ahlâk değerterinin içerdiği erdemden yoksundular." • • • Şenol Güneş... Uzun yıllar Trabzonspor'da, Milli takımımızda kalecilik, kaptanltk yaptı... Seviyeli, efendi. başanlı profesyonel futbolculuk hayatının yoğun temposu arasında; yüksek öğrenimini de tamamlayarak, bir eğttim- ci, öğretmen oldu... Sonrasında atıldığı antrenörlük hayatında; çoğu başanlarla dolu, zaman zaman da başanlı olamadığı dönemleryaşadı... Şlmdi Milli takımımızın başında.. Başanlı.. Dünya üçüncülüğü ile ülkemiz ve dünya futbo) tarihine adı kazındı... Şu anda, evrensel ölçütlerte, Sayın Fatih Terim ile beraber Türk futbolunun en başanlı iki teknik adamından biri... • • • Ne istiyoruz?.. Ne isteniyor?.. Kazanılan, kaybedilen maçlardan sonra; seçilen oyuncular, takım tertibi, oyun düzeni, değişiklikler, kritik edilip eleştirilebilinir... Eleş- tirmelide... Spor yazarlannın, televizyon yorumculannın doğal görevi eleştir- mek... Ama efendice... Söylenilen, yazılan her yakışıksız söz, Sayın Şe- nol Güneş'i değil sahibini küçültüyor... Aynca; Sayın Güneş'in saçı, kaşı, giyinişi, konuşması medyanın bir bölümünü niye bu kadar ilgilendiriyor?.. Anlayamıyorum!.. Sayın Şenol Güneş; dürüst, bilgili, araştıran, işindeciddi, çalışkan ama çok çalışkan bir futbol adamı... Nedir bu imaj, karizma edebiyatı?.. Imajmakerler tarafından allanıp pullanıp önümüze konulan, son- ra da bir bir kaybolup giden içi boş sanal yaratıklardan hoşlanılıyor- sa, onlann yerteri spor sahalan değil... Laila, Reina... SporsahaJan; formalannı, giysiienni, parfümle değil, yağmuria, çamur- la, terieri ile ıslatan centilmenlerin yeri... Sporcunun, teknik adamlann imajı değil, Karakter Etiği irdelen- meli... Sayın Şenol Güneş; bundan sonraki antrenörlük yaşamında başansızdaolabilir... Kazanabilir, kaybedebilir... Ama biliyorum ki, en büyük değerini, hiç bir zaman, asla kaybet- mez... Adamlığını... hız tuzağı 2 SIRBİSTAN/KRD İTALYA 18:30 TÜRKİYE RUSYA 20:30CANLI YAYIN CANLI YAYIN yön: jan de bont oyn: sandra bullock, jason patric, vvillem dafoe çarşamba müthiş bir aksiyon ve maceraya hazır olun... nefes kesen sahneleri ve düşmeyen temposuyla bu film kaçmaz! esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog