Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA rLJVtJiıU1VJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 KESKeylemde Memur yola çıktı İZMİR (Cumhurm* Ege Bürosu) - Kamu Emekçılen Sendikalan Konfederasyonu (KESK), "însanca Yaşamak için Demokratik Türkiye" adı verılen Ankara vürüyüşünü tzmir'den başlattı. KESK üyeleri, 23 Agustos'ta hükümetle yapılacak toplusözleşme görüşmelerinde, sendikalanna destek amacıyla Ankara'ya doğru yola çıktı. Izmir, Manisa, Akhisar, Balıkesır, Bursa, Istanbul, Kocaelı, Sakarya, Bolu yolu iizerinden Ankara'ya ulaşacak emekçiler, uğradıklan ıllerde basın açıklaması yapacak. 354 trilyon lira Halkbank kâraçıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halk Bankası, 6 aylık bilançoda kânn 354 tnlyon lıraya ulaştığını açıkladı. Halk Bankası Genel Müdürü Tevfîk Bilgin, aktiflerinin de 17 katrilyon 934 trilyon liraya ulaştığını belırtti. KOBl'lere yönelık bılgı veren Bilgin, ocak- temmuz döneminde işçi sayısmı 1-10 kişi arasında arttıran firmalara, kullanacaklan kredilerde banka cari faiz oranı üzennden 1 puan, 11 -30 kişi arasında arttıran fırmalara 2 puan, 30 kışı ve üzeri arttıran firmalara ise 3 puan indirim yapılacağını da açıkladı. Bilgin, uygulamanın yıl sonuna kadar yenı eleman alacak KOBl'leri de kapsayacağına dıkkat çektı. Şener ayrıldı Erdemir'de istifa Ekonomi Servisi - Devlet Bakanı ve Başbakan Yarduncısı Abdüllatif Şener' in ağabeyi Abduflah Şener, Erdemır Yönetım Kurulu üyeliğı ve başkanvekılliği görevinden istifa ettı. Erdemir'den borsaya gönderilen açıklamaya göre, şırketin 14 Agustos'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında, Abdullah Şener'den boşalan yönetim kurulu üyeliğı ve başkanvekillığine şırket denetçılığınden aynlan Raif Yetim seçıldı. Uygulama ile en ucuz ilaçlan alma avantajmı kaybedecek olan kurumun harcamalannın artacağı hesaplanıyor KuyruMarbitecek, SSK batacak Abdurrahman Gündoğdu, fdonun genişletileceğini ve gençleştirfleceğini befirtti. Ortadireğin de uçak bileti kesiliyor BEHZATBARIŞ Türk Hava Yollan (THY) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdurrahman Gündoğdu, yurttaş- lann artık Istanbul'dan yurdun uzak noktalannagiderken 20-25 saati yol- larda harcamayacağını, uçak bileti fiyatlannın düşürüleceğini. filonun da yüzde 20 büyütüleceğinı söyledi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Gündoğdu, göreve geldiği 6 ayda yaptıklannı ve gele- cekteki projelerini değerlendirdi. THY'nin Türkiye'de yüksek gelir se- viyesine sahip yolcular tarafından kullanıldığıru belirterek, hedefleri- nin bu seviyeyi orta sımfa indirmek oldugunu söyledi. Gündoğdu, "AB'ye girmeye çalışan Türldye'de, vatandaşlararüktstanbul'dan Van'a ya da Trabzon'a gfrmekiçm 20-25 sa- atterini yollarda geçirmek zorunda kalmayacak. THY'ye ait uçaldar yüz- de 60 doluluk oranı ile uçuyor. Yapo- ğnnız araşturnaJarsonucu gördük ki, yüzde 100 doluluk oramyla uçabil- mek için fryatlarda yuzde 30 civann- da indirim yapmak mümkün" dedi. THY'de özelleştirmenin mutlaka yapılacağını belirten Gündoğdu, blok satış ya da halka arzla ilgili he- nüz bir karara vanlmadığım söyledi. THY'nin yaklaşık 10 yıldır 65 uçaklık bir fıloya sahip oldugunu an- latan Gündoğdu, filonun genişleti- leceğini ve gençleştirileceğini de be- lirtti. Mevcut işbirliği olanakları incelenecek ÇinlilerIrakiçinTürkiye'de Ekonomi Servisi - Çin'in en bü- yük inşaat ve müteahhitlik firmala- nnın üst düzey temsilcileri, Irak pa- zan için Türk meslektaşlanyla îs- tanbul'da bir araya geldi. Irak'ın ye- niden inşası ve mevcut işbirliği ola- sılıklaruu incelemek için Türki- ye'ye gelen Çin Müteahhitler Bir- İiği üyesi 17 kışılik heyet, Türk-Çin Iş Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda Türk inşaat ve müteah- hitlik firmalan temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu. Türk-Çin îş Konseyi Başkanı Ya- vuz Onay, Irak'ın çökmesiyle bü- yük bir iş potansiyeli ortaya çıktı- ğuıı belirterek "Irak'ta hiçbir ülke tek başma var olamayacağma göre firmalann konsorsiyum oluşturup orada bulunmalan gerekjur" dedi. Onay, Çin ile Türkiye'nin bir araya gelmesinin en büyük nedeninin Çin'in ucuz işgücü, teknoloji ve fi- nans gücünün bulunması, Türki- ye'nin ise Irak'a ve ABD'ye yakın olması oldugunu belirtti. MİNE ZEYBEKOĞULLARI SSK'lilerin ilaçlannı istedikleri eczanelerden alabilmesi yolunu aça- cak yeni uygulama, ucuz ilaç alma konusundaİd pazarlık avantajını kay- bedecek olan Sosyal Sigortalar Ku- rumu'na (SSK) ağır bir malıyet yü- kü getırecek. tlaç kuyruklannı ortadan kaldır- ması bakımından "müjde" olarak duyurulan yeni uygulama, SSK'nin ilaçlan 20 kata kadar pahalı alması- na sebep olacak. Gerçeklenn çızilen "pembetabkrdan çok farklı oldugu- nu belirten Tıp Kurumu Genel Sek- reteri Dr. Ali Rıza Üçer'e göre, "Ye- ni uygulamayla SSK ilacı ucuza de- ğO, tam tersi çok pahabya alacak." SSK'nin toplu alım gücüyle eşdeğer ılaçlar arasında en ucuzunu alma avantajıru kaybedeceğı uygulamanın kurumun "ilaç \« teda\i harcamala- nnı patlatacağuu" belirten Üçer, SSK hastanesınde toplu alım ile alı- nan ilaç fıyatlan ile aynı ilaçlann pe- rakende olarak eczane satış fiyatla- nnın karşılaştınldığında sonucun net olarak ortaya çıktığını dıle getirdi. İdam fermanını Imzalamalc "Uygulama yayguılaşnğı takdirde SSK'lilerin uzun ilaç kuyruklan or- tadan kalkacakür ama bu arada SSK da batarak ortadan kalkacak- ür" dıyen Üçer, uygulamayı "SSK'nin sözde AB yolunda idam fermanını imzalamak" olarak nıte- lendirdi. Üçer, bu türuygulamalann • Hastalann istediği eczanelerden ilaç alabilmesini öngören uygulama 'müjde' olarak duyuruldu. Ancak bu, SSK'nin ilaçlan 20 kata kadar pahalı almasına sebep olacak. Eczanede fiyat 20'ye katlanıyor ilaç adı Duovel (ülser) Ciproxin (antibiyotik) Aprovvell (romatizma) Vasocard (yüksek tansiyon) Amoksina (antibiyotik) Eczane fryatı 3.850.000 9.994.000 2.175.000 5.250.000 2.500.000 SSK fiyat 200.000 400.000 | 275.000 ^ 350.000 ^ 100.000 Parasetamol (ağn kesıci) 808.000 ileride "bireysel sigortacuıgın daya- ülnıası noktasına gelecegini, dolayv- sıyla 'bu alanda engel olarak görü- len' sosyal güvenlik kuruluşlaruun tasfivesi sürecinide haarladığuıT be- lirtti" Çalışma ve Sosyal Güvenlık Ba- kanı Murat Başesgjoğhı'nun uygula- maya olumlu baktığı ve buna yöne- lik anlaşmalann sürdüğü belirtilir- ken, eskı bakan YaşarOkuyan'ın ye- ni uygulamaya dönük yorumu şöy- le oldu: "Zaten inamhnaz bir bütçe açığıolan SSK, kendi hastanelerinde- ki ilacın denetimini yapmaktan aciz. Denetûn yapma imkânı olmadığı için, ilave kayıp' olacak diye düşü- nüyonun." Uygulamanın hayata geçmesi ha- lınde SSK'nin bu yıl ile önümüzde- kı yıl ilaç ve tedavi harcamalanna yapacağı ödemeleri asgari 1 kat art- tıracağını belirten Okuyan, geliri ol- mayan bir kurumun giderlennı art- tırmanın sistemin "tümden banşı- ran" önünü acacağını ifade ettı. Oku- yan, uygulamanın SSK'ye getirece- ği ek maliyet yükünün nasıl ve han- gi kaynaklarla karşılanacağının da belli olmadığını belirtti. Uygulama- nın sağlıklı olabilmesı için otomas- yona geçilmesı gerektiğini de belir- ten Okuyan, "Bu yapıhnadığı tak- dirde, zaten vermekte zorlandığı bir hizmeti hiç veremez hale gelecek. Asıl sosyal patJama o zaman olur" dedi. KDV indirimi başka bahara HACER BOYACIOĞLü ANKARA - Hükü- metın, ılaçtaki KDV'yı yüzde 18'den yüzde 8'e çekme çalış- malan sonuçsuz kaldı. Maliye Bakanlığı'nda yapılan çalışmalarda, ılaçtaki KDV ındınmi- nın fiyatlara yansıma ihtimalinın çok az ol- duğu sa\nnuldu. Hem fiyat açısından avantaj sağlanmayacağı hem de vergi gelirlerinde kayıp oluşacağı gerek- çesiyle ilaçta KDV'nin düşürülmesine ılışkin çalışmalar durduruldu. Maliye Bakanlı- gı'nın nısanda kan ve kan ürünleri, antı se- rum ve aşılarda KDV indirimıne gitmesmin ardından Başbakan Re- cepTayyipErdogan,bu çalışmalann tüm ilaç- lan kapsayacağını be- lirterek, bu çerçevede KDV oranlannın yüz- de 18'den yüzde 8'e düşeceğini açıklamışh. > BtLGİ TOPLUMUNADOĞRU/ÖZLEM YÜZAK o/lem.v uzakfa cumh um et.com.tr Bilemiyoruz bu yıl dü- zenlenecek Bilişim Zirve- si ve CeBfT Bilişim Eura- sıa fuan kısa bir süreliğıne de olsa gündemi değıştirmeyi başarabile- cek mi? Kişi, kurum ve şırketlerin enerjileri katma değer yaratacak yeni alanlara, yeni teknolojilere ve yeni ufuklara odaklanabilecek mi? 2-5 Eylül tarihlerinde düzenlene- cek zirve ve fuarda bunlan yaşayıp göreceğiz, ancak gelin önce bili- şim teknolojilerinde Türkiye paza- rına ilişkin öngörüleri sıralayalım. Yapılan araştırmalar 2003 yılı so- nunda pazarın yüzde 12.9 büyü- yerek 11.5 milyar dolara ulaşaca- ğını ortaya koyuyor. 2004 yılı so- nunda ise pazar 2000 yılındaki 13.2 milyar dolarlık büyüklüğüne ulaşa- cak. 60 milyon nüfusla kıyaslandı- ğında sektörün büyüklüğünün ye- tersız oldugunu söylemeye hernal- de gerek yok. Birçok sektörde ol- duğu gibi burada da ulusal bir po- litikanın hâlâ oluştunjlamamış ol- masının rolünü de temcit pilavı gi- bi tekrarlamaktan usandık. Bu yüz- den bu kez, bilişim zirvesinin ve fu- annın yaratabileceğı ivmeyı anlat- mak istiyoruz. Tüyap Beylıkdüzü'nde gerçek- leştirilecek fuara, 45 bini Anado- lu'dan, 1500'ü yabancı ülkelefden toplam 160 bin kişi bekleniyor. E- Bilişimciler Gündemi Değiştirebilecek mi? Bilişim Teknolojilerinde Türkiye Pazarı 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 13.2 2000 ^ B B I I 9 ' teknoloıilen | | lletişım teknolojileri Kaynak: Intvrpro Pazar Arafbrvna tahminl "2OO3 vs 2004 tattmlnidtr dünya'nın tüm yenilıkleri eylül ayı- nın ilk haftasında Avrasya'nın bu en büyük teknoloji platformunda sergilenecek. Hem Lütfi Kırdar'da düzenlenecek Bilişim Zirvesi hem de CeBtT Bilişim Eurasia bu yıl KO- Bl'lere özel bir önem veriyor. "Bilişime yapacağınız yatınmlar nasıl fonlanır?" ve "Bilişimden na- sılpara kazanılır" gibi konulann ele alınacağı sunumlarda KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlar, Türkıye'deki işletmelerin yüzde 90'nından fazla- sını oluşturan KOBl'lere yol göste- rici olmaya çalışacaklar. Fuar bu yıl çeşıtli tematik bölüm- lerden oluşuyor. Türkiye'den küreye-Made in Tur- key, teknotoji alanında katma deger taşıyan ürünlerin sergileneceği kü- resel bir ticaret ortamı. Bir diğeri ise Gelecek Parkı: 11 büyük üniversitenin teknoloji geliş- tiren kürsü ve birimlerinin sanayi kuruluşlan ile buluşması hedefleni- yor. Gelecek Parkı'nda bu yıl, bilim adamları ve öğrenciler projelerini sanayi kuruluşlan ile paylaşacaklar, geliştirdikleri ortak projelerini sergi- leme imkânı bulacaklar. Bu sayede Ar-Ge yatınmı yap- makta zorlanan iş- letmeler için yeni fır- satlar yaratılabılecek. Bilişim Zirvesi'nde ise dikkat çe- ken bâşlıklar şunlar: 'Vızyon 2023': TÜBİTAK'ın bir senelik bir çalışması sonucu şekil- lenen Vlzyon 2023'te önümüzdeki 20 yıllık dönemde, Türkiye'nin bil- gi ve iletişim teknolojileri arasından seçilecek alt alanlann hangilerinde dünya çapında etkın olacağını be- lirlemişti. Iştezirvede bunlarkamu- oyuna sunulacak. "Türkiye'nin e-dönüşümü": Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı çalışan Bilgı Toplumu Daire Baş- kanlığı'nın sorumluluklannın irdele- neceği forumda, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Bilgi Toplumu yapılanma- sı masaya yatınlacak. Başta da dedığimız gibi günde- mi kısa bir sürelığine de olsa değiş- tirmeye aday günler var önümüz- de. Kısırdöngü haline gelen siyasi ve medyatik çekişmelerin çok öte- sinde... Doğru bılgiye ulaşma ve onu doğru zamanda ve doğru yer- de kullanmanın önemi kavrandıysa eğer bilgiyi katma değere dönüştü- recek somut projeler için herkesin önünde ciddi fırsatlar var. Ya Türki- ye'nin tablosu bir şekilde değişe- cek, yada.... !Sî VII 1 jjl «I îl! İİ illj Dünya Lideri Toshibadan yaz indirimleri ve peşh fiyatına 6 taksit ile ödeme imkânı Hem de 3 aylık Superonline internet paketi, 1 yik Kaspersky Anti-virüs paketi, 2 yıl uluslararası garanti ve taşıma çantası hediye. KAMPANYA DANISMA HATLARI DAGIT1CILARIMIZ 0216 349 33 51 ALOM 10212 321 4178İMJEX 0212 314 1414İPENTA •Pejinat tutartar PoctegeR-100 ıJ66$) SaelliteA10-S113 (249$) SateHle 1410-902 (200$) SateUteProMlO (567$) Pesın 71 tutaiar PortegeRIOO 3930134679TL SateateA10-S113 2104 777 379 TL Sateftte 1410-902 1 683541 079TL SatelkteProMIO 4 772 607 279 TL r jıanoa» TL m*aartar 15 A^jstDS 2003 Motez Banfcâsı eteksf sabş ku^j dUtate aftnarak esap SaDşesna&ındasatif n yaoıldıg guntaj e*eW satış tajru Fryatlara KDV eMenecekSr Kampanya Saşlangıç Tantn OITemmuz 2003 Smş Tanhı 30 Ağustos 2 0 0 3 » 1 1kmc bacafya tçr tajfijnur tçensmen çıkar fofmu tt tarmda betirsler acrese gânoennenz geeeKneKBOi TOSHIBA NOTEBOOK BLGISAYAfl TÜRKİYE DISTRIBUTÖRÜ TNB BILGISAYAR SİSTEMLEK/ A4. Burhanıye Mah. Neset Bey Sok. No.7 ÛskCidar ISTANBUL Tel (0216 ı 422 40 50 www tostıfcatr con Portege R100 mtraportable • Ultra Low Vollage kitel PentUn- M islomc» kiteT Centrtw TV moM teknotop. 900 MHz 1MBL2Cache 400 Mfe Front Slde Bus krtef* PRO VVVeteu 2100 rKtwortc ba^mba HteT 855PM c**>set 256 KB DCCRAM-mwL 1.280 HB 30 £3B SMART HDD XLT TFT Poydccfi aktf mafru rertü * r a ı 32 K6 DOR ekraı kan opsyonö CD DVTÎ DVD CORW Cor*o sCrûoi 56 K fax moden ve 10 100 ethemet Ext Monrtor 2 X US8 2.0. SO Cvd Slot Tou*- Pad Ktouse DaM iVretess LAt* 802.tt) networt( destegı ente^e, dual band (802.11a tj, networt destağhe uyurkı) BWS Batiery Mvk. 6.6 saal (ctıaztt brtde verlen 2 bMvya te\ sâper nce batvya le 2.1 sa« 109 kg 286 x 229 x » 5 rım 3 y* Jmta-a-Mi gar»itl Mcrosotf VVhdoos XP Profesaond hglzce Tasvna ç*ntası he<flye 3 sytk snsız SUPERONUNE ntefnet paketi 1 y#k Kaspersky Antf-vtüs paketi Peşin2799$ 468$x5ay* Satelite A10-S113 UoM htar Pen4»n' 4-H tdomd 2.00 GHr FS8 4O0atfe 512 KB L2 Cacfıe 256 IC DOR RAM - Max 1-024 HB 40 G6 SMART hCC 160" TFT rerKi ekran DVD CO-RW sürücû harta US8 15" 144 Mi dbket sirtcü titof 852GM «-64 PH3 DOR (UMA) ekran karb. 30 ^aflt hBJantkncı 56K 'ax modern «e 10 100 etfıemet 2 x US8 2J), TV-oui (S-Vöeoj. ext monîör L-onbaıarya ZB kg DVD COflVV BaBrya daM) 332 » 293 x 33 Tm VVİ-Fi (EEE 802. tt) »rireless LAN upgradabte 2y<ı>ualararaa<garanll Ucrosoft* WVxtoW3- XP Hom Edtton Tasana Cantas He<iy« 3 SUPERONJE ntemet paketi 1 ya* Kaspersky AnD-vtus paketi Sateflite 1410-902 Mobl »itol 1 Cetaron* BMema 2JO OHl FSB400MHZ 2S6HBDDRRAM MGB SMART HCO « j r TFT rartd aknn AHvOne (HDD, 15- 1.44 MB dsk«t sûûcû, DVD Ct>-RW sCrücu) NVIHA GeFt»ce4~ 420 Ga 16 HB DOR ekran kam, 30 graprics acceierstar 56K faa modem ve C 100 etfıanet 3 1 USa paralel nfrared Tv-out Lncnbatarya 3.4 kg fDVD CO-RW FCD. batarya aahf, 327 x 286 x 42 rnr 2 f* liusto-aras garanti Mcrosoft* Wrx)ows XPHomeE«ion Tasnn Cantası H«iye 3 aytk «rarsz SUPB1OMJC kittmel paketi 1 y*% Kaspersky AnH-vtûs pakeö Satefflte Pro Mt) Peşin1499$ 250$x5av* Peşin1199$ 2O1$x5ay* • ht«T PenUun' M olemc» IKaT Cantrtio" 1 moM teknoiûf» 1£0GHz •1»BL2Cacne • 4 0 0 I K Front Skja Bus • kıtal* PRO WV«tess 2100 MMork bağlantuı • tıtel 855PM cr*jMI • 512 MB (256*256) DOR RAM-max. 2.048 1*3 • 60 GB<5,400 rpm) SJÜIAA.T. rDO • 1SJT Slf^erFKie screen TFT rankl ekran COOOOO a O ü B k • NVtKA GaForcs4 420 Go. 32 UB DOR ekran kan • DVD CO-RVV Combo sOrucu • 56 K fax nodem ve tV100 ethemet • Pa/aJe( 2 * US8 £0, Kutofc K*.rofcn SD Card Slot ü_r* (EEE 1394) TV-OUT, Harman kordon hoparUnar - Entegre Dual PolKhg (TouchPad va AccuPolit I) . Dahl Wreless LAN .802.1*. network destegl entegre, dual band !802.nıb) network destegtie uyunAi, Bajetooth teknak>|sl • 3 3 kgıDVD CD-RVV hatarya daM) • 334 x 293 x 35 mm - 2 ytf uluslararası garanti • Mcrosort* Wndows > XP Prolesjtonal kigbce • Tasma çantası rteotye • 3 aykk snrsa SUPERONLtC ntemet paketi • 1 y*tt Kaspersky Antt-vtus paketi Peşin3399$ 567$x5ay* MOBILE TECHNOLOGY Toshiba recommends Microsoft Windows XP Choose freedom. computers.toshiba-europe.com TOSHIBA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog