Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 9 AĞUSTOS 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞLARI TURHAN SELÇUK DE DÖMEN ilıc l$î At^AYlP, Bakanlığm her yıl yayımladığı 'kayıt sırasında bağış almamasına ilişkin genelge' bu yıl yok Veliler için zor günler başladıHaber Merkezi - tlköğretim okullan ve genel liseler ile Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerine kayıtlar dün başladı. îlköğretim ve ortaöğretim okullanna yaklaşık 2.3 milyon öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çeök 199O'lı yıllardan bu yana okullara ginşte "torpiT ve "öğrencfler arasuıda aynmcıhk yapılmamasT için yayımlanan "okuDann bağış almamasına ifişldn" genelgeyi yayımlamadı. Çelik'in hazırlattığı "tmam Hatip Liseleri \ önetmeügi TaslağTnda da imam hatip liselerinin bağış alabileceklerine ilişkin madde yer almıştı. Baflıs yoksa kavıt da yok! Yetkililer, "bağış zonınhı değü, isteğe bağh" açıklamalan yapsa da çoğu okulda bu uygulanmıyor. Bazı okullarda istenen bağış miktan, neredeyse özel okullann yıllık eğitim ücretine yaklaşıyor. Acıbadem'de oturan bir veli, bu semtteki devlet okullanndan birinin l. sınıfina I başlayacak oğlunu lkögretim kayıt ettirmek için 3.5 mılyar lıra bağış lkögretim okullan ve liselerde kayıtlar dün başladı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 'kayıtta bağış yapılmamasına' ilişkin genelgeyi buyıl yayımlamazken, çoğu okulda istenen bağışlar milyarlan buluyor. Eğitim- Sen Genel Başkanı Dinçer îstanbul Valisi Güler'in 'Durumu iyi olanlann katkı payı ödemeleri gerektiği' şeklindeki sözlerini talihsizlik olarak değerlendirdi. istendiğini, pazarlıkla bu miktan 2.5 milyar liraya indirebildiklerini söyledi. Bağış miktan. geçen öğretım yılında 50- 500 milyon lira arasında değişiyordu. Bulunduğu semte göre bağış miktannın birkaç milyar liraya ulaştığı okullar da vardı. İstenen "bağış" miktannın, bu öğretim yılı için de aşağı yukan aynı olduğu belirtiliyor. Her öğretım yılı başında aynı tartışmanın yaşanmasına karşın okul yöneticileri, bağışsız ayakta kalamadıklannı belirterek velileri bu bağışı vermeye zorunlu tutuyor. Veliler ise çocuklannın kalıtelı eğitim alabilmesi için olanaklan ölçüsünde bağış yapmayı istediklerini, ancak bu rakamı kendilerinin belırlemesi gerektiğini söylüyorlar. Aileler yolunacak kaz değlldir' Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, velilerden kayıt parası alınmasrnın okulla veliyi, öğretmenle idareyi, öğrenciyle öğretmeni parasal ilişkiye zorladığmı belirterek "VeKler yolunacak kaz, öğretmenler de tahsildar değfldir" dedi. Okullarda öğrenci kayıtlanran başlaması nedeniyle Îstanbul 3 No'lu Şube'de basın toplantısı düzenleyen Dinçer, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in eğra'm- öğretinıe tüccar ve ticaretçi kafasıyla yakJaşımlan yeni eğitim-öğretim yıhnda kaygdanmızı daha da artürmaktadır" diye konuştu. Dinçer, 59. hükümetin eğitime genel bütçeden aynlan payı kısarak eğitim kurumlannın kendi başının çaresine bakmasına salık verdiğine dikkat çekerek şunlan söyledi: "Hükümet anayasal ve sosyal görevterini yok sayarak eğtimin yükünü velinin sırûna yükleme girişimlerini arrarmaktadır." Dinçer, Îstanbul Valisi Muammer Güler'in "durumu iyi olanlann velilerin eğitime katkı payı ödemeleri gerektiğj" yönündeki açıklamsını talihsizlik olarak değerlendirdi. Eğitim-Sen Izmir 1 No'lu Şube Başkanı Nihat Sefer ise kayıtlarla birlikte veliler için "zor güıüerin'' başladığını söyledi. Kendi oianaklanyla gittikleri Almanya'daki olimpiyatta birinci olan İskenderun ekibi. aldıklan başarılı sonuca rağmen destek görememekten yakmdı. Eldbin çanştuıcısı Mustafa Demir, "Aldığımız derece nedeniyle İtalya, Hollanda. Çek Cumhuriyeti ve lspanya'dan davet aldık. Para biriktirirsek gidebileceğiz'' dedi. Almanya'dakiFoMor Olimpiyatı 'nda birinci olan ekip 27bin Euro 'yu cebinden ödedi Cep harçlığıyla ülke tanıtımı AKENBODUR tSKENDERUN-Türkiye, yurt- dışı tanıtımına milyonlarca dolar harcarken, Almanya'da yapılan 25. FolklorOlimpiyaü'ndaTürkiye'yi temsil eden ve birinci olan İsken- derun ekibi, 27 bin Euro'yu bulan masrafi cebinden karşıladı. Ödûnç giysfler Almanya'nin Kreis Pederbor eyaletinde düzenlenen ve 14 ülke- den 26 ayn grubun katıldığı 25. Folklor Okmpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Iskenderun grubu, bi- rinci olmalanna karşın destek gör- memekten yakındüar. 8 ay boyunca çalışan ve kostüm- lerini îstanbul'daki Harman Genç- lik Folklor Derneği'nden ödünç alan 42 kişilik ekibin her bir üye- si olimpiyatlara katılmak için or- talama 650 Euro ödemek zorun- da kaldı.Ekip oyunculanndan is- kenderun tstiklal Makzume Ana- dolu Lisesi öğrencisi GözdeCante- zer, "Tûrkrye'nin tanıünıı için bu kadar para harcadık. Bu parala- şan ile tanıttık. Oyunlanmızda Türk geteneklerini anlatük. Yine böyle bir olanak olsa belki bu pa- rayı ödeyemeyiz. Ama yine de ül- kemhri temsil etmek isteriz" diye konuştu. Diğer ekiplerin yanlannda ga- • 42 kişilik iskenderun ekibinin her bir üyesi Almanya'da yapılacak olimpiyatlara katılmak için ortalama 650 euro ödemek zorunda kaldı. Dansçılardan Gözde Canıtezer, "Türkiye'nin tanıtımı için bu kadar para harcadık. Pişman değiliz ama devletin bunu düşünmesi gerekir" dedi. nn içinde harçhklanmız da vann, Pişman değiliz. Ama devletin bu- nu düşünmesi gerekir" dedi. Oyunculardan NesK Ozkaya da "Türkiye, tanıûma bu kadar para aymrken biz ülkemizi cebimizden harcadığımız parave aknğunız ba- zetecileri bile konuk edebildikle- rini anlatan Işıl Pişkin. "Biz ise tö- ren günü çekflenfotoğraflarmHm- lerini bile kendi paramızla al- dık"şeklinde konuştu. Ekibin çalıştıncısı Mustafa De- mir, olimpiyata Türkiye'yi tanıt- mak için gittiklerini, ancak destek- ten çok bürokratik engellerle kar- şüaşnklannı vurguladı. Kendileriy- le sadece basının ilgilendiğini ifa- de eden Demir. şöyle devam etti: 'Nefesimiz kesildi' " 1996'da Fransa'da yapdan Pört Sur Saone Lluslararası FolklorFes- th-aü'nde akhğımız birincilik üze- rine Almanya'daki olimpiyatlara davet edildik.katıldıkve birinci ol- duk. 19%'da da >ine masraflan cebimizden karşıladık ve 6 yıl ne- fesimiz kesildL Birçok daveti geri çevirdik. Olnnpiyatiardaki birinci- lik üzerine İtalya, Hollanda. Çek Cumhuriyeti ile İspanya'dan davet aldık. Ama gidecek paramız yok, BeDdyine parasızhk yüzünden bir- kaçyd daha gktemeyiz! Para birik- tirebihrsek gidebileceğiz.'* Özel okullarda suııflar lıâlâ boş Amerikan Robert Lisesi'nin 11, St. George Avusturya Lisesi'nin 109, St. Benoit Fransız Lisesi'nin ise 198 kişilik kontenjan açığı bulunuyor. Ön kayıtlarda uygulanacak taban puanlar ve kontenjanlar Okulun Adı Taban Puanı Alman Lisesi (Kız) 710.024 Alman Lisesi (Erkek) 715.056 Amerikan Robert üsesı (Kız) 731.891 Amerikan Robert Lisesi (Erkek) 735.300 Italvan Lisesi 600.000 Beyoğlu Italyan Lisesi 585.034 Notre Dame De Sion Lisesi 610.002 St. Benoit Fransız Lisesi 540.002 St. George Avusturya Lisesi 620.000 St. Joseph Fransız Lisesi 615.962 St. Michel Fransız Lisesi 590.006 St. Pulcherie Fransız Lisesi 535.052 Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) 690.998 Uskudar Amerikan Lisesi (Erkek) 695.078 Tzmır Amerikan Lisesi 500.002 Izmir St. Joseph Fransız Lisesi 500.000 Tarsus Amerikan Lisesi 580.000 EğhimServisi-Özel okullar. yedek liste kayıtlan sonunda da kontenjanlannı dolduramadılar. St. Benoit Fransız Lisesi'nin 198, St. Georg Avusturya Lisesi'nin 109 kontenjan açığı bulunuyor. Amerikan Robet Lisesi'nin ise bir kız, 10 erkek olmak üzere toplam 11 kontenjan açığı var. Kontenjanlannın büyük bölümü boş olan yabancı ve Türk özel okullar, , kayıt için başvurulann olmaması üzerine taban puanlannı düşürdü. Özel okullann ön kayıt dönemi, 28 Ağustos 2003 tarihinde sona erecek. Okullarda yine de açık kontenjan kalması halinde 1 Eylül tarihinde başlayacak olan son kayıt dönemi, Sınav Yürütme Kurulu'nca alınacak kararla kadar devam edecek. Özel okullann 19-20 Ağustos 2003 tarihlerinde yapacaklan ön kayıtlarda uygulayacaklan taban puanlar ve kontenjanlan ise yan taraftakı tabloda görülüyor. DUZYAZI ORHAN BtRGtT Yağız'ın Yanıtı Bugün köşemi, DSP Genel Sekreten Sayın Süley- man Yağız'ın cuma günkü yazım için verdiği yanıta bırakıyorum: Değerli üstadım, 15 Ağustos 2003 tarihli yazınız- da, gazetenızin birgün önceki sayısında yer alan Sa- yın TüreyKöse'nınhaberinıkaynakgöstererek "DSP Genel Merkezi'nin yerel seçimlerin öne alınması olasılığı karşısında bütün güçlerinibu seçimleriçin hazırtamaya verme gerekçesini ileri sürerek kurul- tayı ve kongreleri erteleme düşüncesinde oldukla- nnı okuyunca inanmak istemedim" diyorsunuz. Oysa, Sayın Türey Köse'nin haberinde benim ağ- zımdan böyle bir ifade yok. Köse'nin haberindeki sö- züm şöyle: "Yerel seçimlerin erkene alınma olasılığı çokyûk- sek. 0 nedenle iki tarafa (yani hem kurultaya hem de yerel seçimlerej birden çalışma yapmak doğru olmaz. Şimdilikyerel seçimlere ağıriık vereceğiz. Ken- dimizi bağlayacak bir tarih belirlemek istemiyoruz." Bu, bırazeksiktabii... "Doğru olmaz" yerine "Zorolur" demeliydim. Ama yine de bu sözlerden kurultayın, hele hele il ve ilçe kongrelerinin ertelendiği sonucu- nu nasıl çıkardığınızı bilemiyorum. Kaldı ki Türey Kö- se'nin haberi çıktığı gün bana telefon ettiğınizde, "yerel seçim hazıriıklanmızın yanı sıra il ve ilçe kong- releriyle ilgili çalışmalanmızın da devam ettiğini" söylemiştim size. Bunu bizzat benden duymanıza, üstelik de Türey Köse'nin bazı bölümleri yorumlu olan ve amacını aşan haberinde bile bulunmamasına karşın, "kong- relerin ertelendiği sonucunu" çıkarmanıza bir anlam veremedim. Dahası da var: Kurultay için de önceden net bir tarih açıklanmış değil. Dolayısıylanettarihi, günüaçık- lanmamış bir kuruttayın ertelenmesi de söz konusu olamaz. Kurultay konusunda daha önce bir temenniden ve bir olasılıktan söz edilmiş; hazırlıklar ona göre başlatılmıştır. Bu temenni ve olasılığın "kesin tarih gi- bi algılanıp sunulması" son derecede yanlıştır. Kaldı ki ben, Sayın Köse'ye yaptığım açıklama- da, yerel seçimlerin öne alınması olasılığından söz ederek "önce önümüzü görmeliyiz" diyorum. Bu kadar açık ve net olan bir sözümü il ve ilçe kongre- lerinin ertelendiği noktasına kadar götürmek, sözü- mü amacının dışına taşırmaktır. "Yerel seçimlerin öne alınmasını nereden çıkar- tıyorsunuz?" anlamına gelen bir ifade de kullanıyor- sunuz. Bunu biz uydurmuyoruz; gazeteler her gün yazıyor. Hatta, hem bu nedenle hem de bazı yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek "Meclis "in "ey- lül" ayında toplanma haberleri de yer alıyor gazete- lerde. Yazınızın sonunda, "Umanm ve dilerim ki, Bülent Ecevrt'ın deneyimi, birikimi ile bu yeni dönemi baş- latmak için DSP'Iİ arkadaşlar, daha fazla ayak sürü- mezler" diyerek biz genel merkez yöneticilerini suç- luyorsunuz. Bunu da anlamak mümkün değil... Soranm size: Biz neye ayak diretiyoruz? Neyi en- gelliyoruz? Geçmişte, "Sayın Ecevitler"\n haberleri ve istemleri dışında yapılan hatalann tekrarlanmama- sı için örgütlerimizle sıcak birdiyalog içine girmemiz ve partimizi yenıden halkımızın arzu ettıği duruma ge- tirmek için yoğun bir mücadele vermemiz, bir ayak diretme midir? Yoksa bize veriten bu göreve ve "De- mokratik Sol Kültür"e layık olmaya çalışmak mıdır? Değerli üstadım, ben size hiçbir zaman partideki sıfatımı kullanarak hitap etmedim. Tüm geçmişinize ve bugününüze sürekli saygı duyarak size hep "ağa- bey" diye hitap ettim. Çok yakın ve çok sıcak bir il- gi, sevgi ve saygı gösterdim. 0 nedenle tarafımdan telaffuz edilmemiş, üstelik de kaynak gösterdiğiniz haberde bile sözü edilmemiş bir konuda şahsımı he- defgöstererek suçlayıcı sonuçlara varmanız, beni son derece üzmüştür. Ama ben, umanm ve dilerim ki, bu yanıtımla sizi üzmemişimdir. Saygılanmla. Süleyman Yağız-DSP Genel Sekreten Ve benim diyeceklerim... Kendisinin de söylediği gibi, her karşılaşmamızda sürekli saygı ve sevgi gördüğüm Sayın Yağız'ı üzmek için yazmadım ben cuma günkü yazımı. Tam aksi- ne Demokratik Sol Parti'ye umut bağlamış insanla- nn, bir belirsizlik karşısında umutlannı yitirmelerini ön- lemeleri için bu partinin yetkililerini göreve ve açıklı- ğa çağırdım. Yannki yazımda, bu konudaki görüşlerimi anlat- mayı sürdürmek istiyorum. Faks: 0212- 677 07 62 obirgitta e-kolay.net Sanal ortamda yükseköğretim Anadolu Universitesi EUDEMİS'te CAN HAaOĞLU ESKtŞEHtR-Anado- lu Üniversitesi, Açıköğ- retim Fakültesi Akdeniz Bilgi Toplumu Pilot Pro- jeleri'nde (EUDEMIS) yer alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Ö nümüzdeki yıl yaşama geçirilecekprojeyle yük- seköğretim alanına yo- ğunlaşılmış ortaklaşa öğ- renim için sanal bir or- tam tasarlanıyor. Projey- le farklı ülke ve kültür- deki öğretim elemanla- n ve öğrencilerin birbir- leriyle etkileşimi amaç- lanıyor. Birçok ülkenin önem- li üniversitelerini birbiri- ne bağlayacak olan pro- jenin yaşama geçmesiy- le eğitim alanında çığır açılacağı belirtiliyor.Eği- tim modülleri sanal orta- ma uygun olarak geliş- tirilecek projede her sı- nıf eşzamanlı ya da fark- lı zamanlı iletişim ortam- lan ve takvimleri içeren eğitim hizmetleri suna- cak. Aynca öğrencilerin düzenlenen tüm etkin- liklere katılımı, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilmeleri sağlana- cak. Akademik gelişme Öte yandan üniversi- tenin Eğitim îletişimi ve Teknoloji Araştınnalan Birimi de (EtT). "Aka- demik Gelişim Progra- mı"nı tamamladı. Prog- ram sayesinde öğrenme- öğretme etkinliklerinde- ki kaliteyi arttırmak ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak amaç- lanıyor. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, "Üniversite olarak, kaliteye büyük önem veriyoruz. Türki- ye'de en iyi teknolojiyi kuflanan biziz. Projevi de uygularken, yüz yüze yapmak yerine, teknolo- jiyi ırygulamaya dönüş- türmekistedik'1 dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog