Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19AĞUSTOS2003SALI HABERLER 84 bin kişiyle yapılan ankete göre en çok, ücretli kesim yurtdışına çıkarken, Batı Avrupa gözde Kadınlarsınır taramıyorOLCAYBÜYÜKTAŞ Bir yandan doğal afetler bıryandan ekonomik durgunluk nedeniyle daral- ma görülen yurtdışı seyahat pazan- nın yeniden büyüme eğilimine girdi- ği görüldü. Türkiye Seyahat Acentalan Birli- ğı (TÜRSAB) tarafindan yapılan bir araştırma. yurtdışı pazannda çalışan seyahat acentalannın bu yıl müşteri sayılannda yüzde 17'lik bir büyüme beklediğini ortaya koydu. Yurtdışı seyahat pazannın profilini ve bu pa- zardakı son trendleri ortaya çıkarma- yı hedefleyen ve 18 seyahat acenta- sı ile 84 binin üzerinde şahısla yapı- lan anket, yurtdışına en çok kadınla- nn çıktığmı gösterdi. Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülke- lerinin tercih edildiğini ortaya koyan ankete göre, yurtdışına çıkanlan ağır- lıkJı olarak ücretli çalışanlar oluştur- da Ankete kanlan 18 acenta, 84 bin 268 yurttaşa ulaşım ya da tur hizmeti sat- tıklannı beyan erti. Söz konusu turist- lerin 29 bıni en az bir gece konakla- ma ıçeren bir tur paketi satın aldı. Paket tur satın alan yurttaşlann, yurtdışı seyahatlerinde ortalama 6.4 geceleme yaptığı görüldü. Ankete yanıt veren seyahat acen- telerinin 8'i tstanbul, 3'ü Ankara, 2'si Antalya ve 1 'er tanesi de Balıkesir, Gaziantep, Içel, tzmir ve Kahraman- maraş'ta bulunuyor. Batı Avrupa gözde Anket kapsamındaki soruya yanıt veren ve 2002'de 28 bin 800 yurtta- şa paket tur satan 16 seyahat acente- sinin verdiği yanıtlara göre bu seya- hatlerden en çok tercih edilen ülke- ler yüzde 43.2 ile Batı A\nıpa ülke- leri oldu. Bu ülkelen yüzde 33.5 "lik bır oran- la Doğu Avrupa ülkeleri izlerken, özellikle Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika'nın yer aldığı Afrika ülkeleri yüzde 8.3'lük bir paya sahıp oldu. Yurdışına çıkan yurttaşlann tercih et- tiği ulaşım aracı yüzde 95 ile uçak ol- du. Uçaktan sonra en çok kullanılan ulaşım aracı yüzde 2.7 ile oto ve yüz- de 1.6 ile gemi geldi. Araştırma ay- nı zamanda, yurtdışı rurlara seyahat •TÜRSAB tarafmdan yapılan araştırmaya göre yurtdışı pazannda çalışan seyahat acenteleri bu yıl müşeri sayılannda yüzde 17'lik bir büyüme bekliyor. Araştırmaya göre, yüzde 54.6'lık bir oranla kadınlar, yurtdışına gidenler arasında ilk sırada. En çok tercih edilen seyahat türü ise kültür turlan. •Yurtdışı rurlara çıkanlar ağırlıklı olarak üç yıldız ve üstü otelleri tericih ederken, araştırmanın ortaya çıkardığı en dikkat çekici gelişmelerden biri de, internet teknolojilerinin bir pazarlama aracı olarak yurtdışı turlar pazannda yoğun biçimde kullanılmaya başlandığının ortaya çıkması... acenteleri aracılığıyla çıkan her 100 yurttastan 48'ınin seyahat sigortası sa- tın aldığını da ortaya çıkardı. Güneş-denlz-kum 5. sırada Ankete göre, kent seyahatleri, se- yahat acentelerinin yurtdışı tur pa- keti pazannda yüzde 41 gibi önemli bir orana sahip. 17 seyahat acentesın- den yurtdışı tur paketi satın alan 29 bin 103 yurttaşın yüzde 22 si de kül- türel turlan tercih etti. Güneş - deniz - kum tatilleri ise tercih sıralamasında yüzde 14.3 ile üçüncü sıraya yerleşti.Anket sonuç- lanna göre, seyahat acentelerinin yurt- dışı seyahatler pazannda kadınlann ağırlığı daha fazla. Yurtdışına sadece ulaşrm ya da tur paketi satın almış 84 bin 268 müşte- rinin yüzde 54.6'sı kadınken, yüzde 45.4'ü erkek. Aynı seyahat acentelerinin en bü- yük müşteri segmenti de ücrethler. Üc- retlılerin oranı yüzde 22.5 iken ser- best meslek mensuplannın oranı yüz- de 19.4. Bu pazarda, çiftler ve ço- cuklu ailelerin toplam payı yüzde 57'nin üzerinde. Bununla beraber. çocuklu ailelerin payı yüzde 12.9'la sınırlı. Dlnl bayramlar fırsat Anket sonuçlanna göre. hafta içi- ne de denk gelmesi ile birer haftalık tatil fırsatı oluşturan dini bayramlar en fazla yurtdışına gidilen dönemler olarak ortaya çıkıyor. Özellikle tur paketi ile çıkılan yurt- dışı seyahatlerin yılın hangi dönem- lerinde yapıldığına bakıldığında, yurt- dışına gidenlerin yüzde 3 l'i haziran- eylül dönemini, yüzde 20'si kasım- mart arasındaki dönemr tercih eder- lerken yüzde 37.5'inin dini bayram dönemlerini ve yüzde 9.6'sının da ulusal bayram dönemlerini tercih et- tiği görüldü. Ekim ve nisanda çıkılan seyahatlerin oranı da yüzde 2.1 ola- rak gözlendi. Kredl kartı revaçta Anket, seyahat acentelennin yurt- dışı seyahatler pazannda en yaygın ödeme şeklinin yüzde 51 ile kredi kartı ile taksitlendirme şekli olduğu- nu ortaya koydu.. Peşin ve nakit öde- melerin oranı da yüzde 36 ile ikinci sırada yer aldı. Arasında taksit kart- lannın da bulunduğu diğer taksit se- çenekleri ise yüzde 1 cıvannda bir paya sahip. Aynı araştırma kapsamında seya- hat acenteleriyle yurtdışı rurlara çı- kan 28 bin 900 ldşinin tercih ettiği ko- naklama tipi de ağırlıklı olarak 3 yıl- dız ve üstü oteller. 5 yıldızlı tesisler- de kalanlann sayısı toplamın yüzde 53'üne yaklaşırken, 3 ve 4 yıldızlı tesislerde kalanlann oranı da yüzde 42 olarak ortaya çıkıyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı en dikkat çekici gelişmelerden birisi de intemet teknolojilerinin bir pazarla- ma aracı olarak yurtdışı rurlar paza- nnda oldukça yoğun biçimde kulla- nılmaya başlandığının ortaya çıkma- sı oldu. Araştırma kapsamında 84 bin 268 kişiye yurtdışına ulaşım ya da tur pa- keti hizmeti organize eden 18 seya- hat acentesi her 100 müşterisinden 27'sine web sitesi veya e-mail kanalı ile ulaştıklannı beyan ettiler. 21 YILDAN SONRA İLK KEZ Suriye sınırında dalışkeyfi AKEVBODUR İSKENDERUN - Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve terör nedeniyle 21 yıl yasaklı kalan Hatay'ın Samandağ ilçesi ile Suriye sınınndaki Keldağı kıyılanna mavi yolculuğun gündüzleri serbest bırakıhnası üzerine bölge, amatör ve profesyonel dalgıçlarla koylan keşfetmek isteyenlerin akınına uğradı. Samandağ-Suriye arasındaki Kara Mağara. Uzun Kaya ve Kamışlı koylan ile 10 dolayındaki küçük koyda dahş eğitimi alıp doğanın henüz kirletmediği bakir alanda yüzme keyfini yaşayan yurttaşlar, dağın denizle bütünleştiği eşsiz manzarayı da izleme olanağı bulabüiyor. Bölgede, harita üzerinde 7 büyük sualh mağarasını tespit ettiklerini belirten Doğu Akdeniz Dahş Merkezi eğitmeni eğitmeni Necdet Uygur, ikinci derece askeri yasak bölgeyı oluşturan yörenin gündüz gezintisi ile dalışa serbest olduğunu, ama geceleri . . . yasaklandığını Hatay- Sunye smınndakı su- ]üpfdRdeK^ 2 1 yıl alümağaralannatalepçok. ^ ^ ^ a ^ kısmen kaldınldığını ifade etti. Uygur, "Bu yasakh süreç, belki de bölgenin bakirliğini de korumuş. Bizans dönemi baüklan ve amphoralann bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesi'nin bir parçası olan Samandağ koylannda. su alnnda bu güzeDikieri gözlemlemek mümkün"dedı. ABD \e Israilli arkeologlann da katıldığı geziye Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş bölgesinden de dalgıçlar geldi. Adana Çukurova Dahş Ihtisas Kulübü 2. Başkanı Dr. Tamer Oruç, "Amacımız, Süveyş Kanah'ndan bölgeye gekhği behrtilen bahk türlerini jgörmek, sualn mağaralannı incelemek ve ODTU Sualü Araştirmalan Derneği'nin Akdeniz'de yapoğı araşakmalara destek vermek" diye konuştu. Yeşilyuıt'ta ki Çiroz Kamping'de karavancüar, ayda 170 milyon lira ödüyor. Moto karavanlann fiyatlan 20-25 milyar liradan başlayıplOO milyar liraya kadar çıkarken, ikinci el çekme karavan fiyatlan ise 5 milyardan bashyor. Sıfir çekme karavanlann iist sınırı ise 40 mihar lira civannda. Hem doğayla baş başa oluyorlar hem de evlerini yanlannda götürebiliyorlar... Ozgür tatüin adı: Karavan EBRUERDOGAN Karavan turizmi henüz Türkiye'de "emek- leme" aşamasında olsa da karavan sahiple- ri, eşsız doğası olan Türkiye "de bu özgurlü- ğün keyfini çıkanyor. Istanbul'da Yeşilyurt. Ataköy, Şile ve Silivri'de ohnak üzere dört kamp alanı bulunuyor. Yabancı turistler için çadır | kamp alanı olarak 1975'te faali- yete başlayan Ataköy Mocamp ile şu anda 100'den fazla karavana ev sahipliği yapan Yeşilyurt'taki Çiroz Kamping, kent merkezine yakın olmalan nedeniyle en çok tercih edilen kamp bölgeleri. Istanbul'un ortasuıda yemye- şil bir alanda ördeklerin, tavuk- lann, köpeklenn de yasam alan- lannı paylaştıklan bu iki kamp alanı, havuzdan markete, basketbol sahasın- dan çay bahçesine kadar her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Hem de ayda ödenen 170 mıl- yon lira karşılığı. Işadamı Yafes Oztürk tarafindan 1975'te Emlakbank'tan 49 yıllığma kiralanan Ata- köy Mocamp'ın 12 yıllık müdavımı Okan Elmas. kamp alanlannda konaklamayı "Ezi- yeti zevk haüne getirmek"olarak tarumlıyor ve "Buraya her yıl pek çok rurist geür. Tesis- te çamaşırhaneden mutfağa ve spor alanla- rma kadar her şeyibuhnakmümkün. Hemen bitişiğimizdeki Ataköy TatilKöyiTniinhavuz- lanndan da yüzde 50 indirimli olarak yarar- lanabfliyonız" diye konuşuyor. i lürkiye Kamp ve Karavan Derneği Istanbul Şıtbe Başkanı Reha Bali: Kamp verieri çocıtklar için de ideal. Aslında bir tatil aracı olan karavanlar, deprem korkusu nedeniyle artık bütün yıl kullanılıyor. lOgün tatil yapmakiçın alınan yazlıklarpahalı olmasımn yanı sıra kıdlanılmtyor da. Karavan ise hem ucıc hem de istediğinizyerde tatilyapabilirsint. gekügi günümüzdeçocuklann her türlü oyun özgürlüklerini yaşabilecekleri bir yer" diyor ve ekliyor: "Ashnda karavan bir tatil aracL Ama deprem korkusu insanlan bütünyıl ka- ravanlannda yaşamalanna neden oluyor." Karavanlarda ihtiyaçlara cevap veren sis- temlerin bulunduğunu belirten Bali. kamp yer- lerinde, duş, çamaşır yıkama ye- ri, mutfak gibi alanlann önemi- ne dikkat çekerek, Türkiye'de bu niteliklere sahip yalnız 10-15 ye- rin olduğunu söylüyor. Karavancılann bir de derneği var: Türki- ye Kamp ve Karavan Derneği (TKKD). İs- tanbul Şube Başkanı Reha BaH de tam bir karavan tutkunu. "14 yıktar tek sosyal hayatım karavan" di- yen Bali. "Çiroz Kamping, kentin ortasmda oyun yerierinin de bulunduğu. yemyeşil ve 50 dönüinlük bir aL.ıı bulmanın olanaksız hale Kullanılmavan vazhklar s: *L Bali, Türkıye'deki büyük paralar ödenerek alınıp sonra kul- lanılmayan yazlıklardan şikâyet- çi. Yazlıktan çok daha düşük fi- yata iyı bir karavan alınabilece- ğini ifade eden Bali, karavanın ta- til için her yere götürülebileceğinin de alh- nı çiziyor. 1966'da kurulan TKKD. Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu'nun da üye- si.Federasyona üye 36 ülkeyle birlikte her yıl "rafli" adı verilen toplantılara katılan demek, 2006'da Izmir'de yapılacak bin karavanın katılacağı ralliye ev sahipliği yapacak. SALI ORHAN BURSALI Uniyensite ve Tarihi Sorumluluk Tayyip Erdoğan, bilimi, üniversiteleri, eğitimi AKP'ye bağlama hazırlığı içinde. Yükseköğretim ya- sa taslağının üniversiteleri siyasete, hükümete ba- ğımlı kılmaya yönelik maddelerinin anlamı ortaya çıktı: Erdoğan, YÖK'ün yasal kadro isteğine ver- diği yanıtta, atanacak öğretim elemanlarının bilgi- lerinin eklenmesini istedi. Dünyada görülmüş şey değil. Ve nasıl bir üniver- site istediklerinin de somut göstergesi, bu olay... • • • Yıllardır her hükümetin gündeminde olan Yük- sek öğretim Kurumu (YÖK) yasa değişikliği, Mec- lis'te çoğunluğu sağlayan AKP'ce gerçekleştirilmek üzeredir. AKP'nin ilk hükümetinin Milli Eğitim Ba- kanı Erkan Mumcu zamanında alelacele hazıria- nan, gelen eleştiriler karşısında bir kurulca üzerin- de uzlaşma çalışmaları yapılan ilk yasa, ikinci AKP hükümetince rafa kaldınldı. Bakan Hüseyin Çelik ise yasa taslağı çalışma- larını gizli sürdürdü. "Katılımcı üniversite" hazır- lığına, ilgili hiçbir kurumun katılmaması, AKP ve Çe- lik'in ne tür bir yasa istediğinin ilk işaretiydi. Tartışmadan korkulur mu? Yasanın asli unsuria- nnın görüşlerini açıklamasından, nasıl bir üniver- site istediklerini bildirmelerinden, bu alanda bilgi birikiminden korkulur mu? AKP, evrensel statüde, özgür bir üniversite iste- seydi, yasa taslağı hazırlıklannı gizlilik içinde sür- dürmezdi. Üniversiteye, nasıl bir yasa yapalım di- ye sormadan yasa mı olurmuş? AKP, tam not kötü puan aldı. Nitekim, ortalığa sürülen son yasa taslağı, AKP'nin kötü niyeti hakkındaki şaibeleri doğruladı. • • • AKP, üniversiteleri kendisine bağlamak istiyor. La- mı cimi yok. YÖK yasa taslağı, hükümet-siyaset ağırlıklı bir yapı öngörüyor. Erdoğan, aynı niyetini TÜBlTAK'ta da sergiliyor. Bilim Kurulu, eski Başkan Namık Kemal Pak'ın yeniden Başkanlığaatanması karannı hükümete ile- tiyor. Ancak 4 aydır atama onayı Cumhurbaşka- nı'na sunulmuyor. Kurum Başkansız. Bilim Kuru- lu, Erdoğan'ın TÜBİTAK için görevlendirdiği yetki- lisine "başkan beğendirmek" için çırpınıyor. Ne rezalet, ne ayıp! • • • AKP, bilimin ve eğitimin bütün kurumlannı, dar- madağın ederek "düşürmek" planlan içinde. Uzaya "dûşürecek" hali yok, tabii ki "çukura" dü- şürecek... Yıllardır gıdım gıdım-milim milim ülkemizde bili- mi geliştirme süreci içinde gelinen nokta, bir "AKP darbesi" ile tersyüz edilecek. Buna izin verilemez. Üniversiteler, eğttim ve öğretim kurumlan, YÖK'ün, Gürüz'ün "askeri disiplini'nden, kötü yönetiminden kurtulmaçabasıiçindeyken.şimdide AKP'nin din- ci hedeflerinin, politikalarının ağına düşürülemez. Üniversiteler ya kırk katır ya kırk satır sarmalı içinde ufalanıp durmamalıdır. Üniversiteler, geçmişte YÖK'e "boyun eğme" döneminden ders almışlarsa eğer, şimdi de AKP'nin YÖK'üne de şiddetle hayır demelidir. Demezlerse, başlanna gelecek her şeye layıktır, demektır. Üniversitelerde "Bugünkü YÖKgitsin deyerine negelirse gelsin, iyidir" düşüncesizliği vardır. Üniversitelerde, bugünkü durum karşısında "iyi değil, ama" diyerek kılını kıpırdatmayan ve işi baş- kasına havale eden tutumlar da oldukça güçlüdür. Üniversitelerde, bu yeni taslaktan yanaolan güç- ler de vardır ve bunlar yeni dönemin gürüzlükleri- ne taliptir. Ancak, iki kötü yasaya da karşı olanlar, çoğun- luktadır. Üniversrtelerarası Kurul, üniversitelerimizin ka- derinde son sözü söyleme hakkını ele almalıdır. Tarihi bir kavşaktayız, yıllarca bu defa yeni ya- sanın kötülükleriyle mi uğraşacak üniversite, yok- sa, kaliteli bilim, eğitim, öğrenim ve öğretimin so- runlanna sürekli çözüm geliştirecek, yepyeni bir sü- rece mi girecek... Bunu üniversiteler ve Üniversrtelerarası Kurul'un tutumu belirleyecek. • • • Perşembe günkü yazıyı "Gürüz hemen istifa et- meli ve üniversitenin önünü açmalıdır" konusuna ayıracağım. obursali@cumhuriyetcom.tr Çağrı destek hizmetleri Seyahatsorunlan için şirket kuruldu ANKARA (ANKA) - Seyahat sırasmda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla beş girişimci îstanbul'da şirket kurdu. Edinilen bilgiye göre "Çağn Destek Hizmetieri AŞ" adıyla kurulan şirketin sermayesi 50 milyar lira olarak belirlendi. Şirkette. Çetin Öztürk, AJev Kıral,Ünsal Sohtorik, Işıl Cesur ve Öznur Yalçın ortak olarak yer aldı.Şirketin kuruluş amacı, "Kişilerin özellikle her zamanki ikametgâhlanndan uzakta seyahatleri sırasmda karşüaşacaklan güçlükleri ve bir olay sonucu meydana gelebüecek her türlü problemleriıü çözmek için derhal ulaştinlacak yardım hizmerini ifa ermek, müşterinin takbi halinde telefon ile bilgi ve yardım hizmeti sunmak" olarak açıklandı. OKTAYAKBAL Yeni Çıktı KANATLI SÖZLER UÇAR Mİ? Denemeler Dünya Yayınları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog