Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

19AĞUSTOS2003SALI CUMHU^İYET SAYFA HABERLER Ormanlann satışına ilişkin düzenlemeyi Köşk'e aynen geri göndereceklerini söyledi Erdoğan'ın 'talan' inadı 5 Manavşat ziyapeti ertelendi • ANKARA (Cunıhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in, yıllardır yılan hikâyesine dönen Manavgat suyunun satışıyla ilgili düzenleyeceği tsrail ziyareti ertelendi. Edinilen bilgiye göre Güler'in 20-21 Ağustos'ta gerçekleştireceği ziyaret, son günlerde Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle eylül aymın ilk haftasında gerçekleşecek. ABD'li heyet Ankara'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi Savunma Alt Komitesi Kıdemli Azınlık üyesi John Murtha ve beraberindeki heyet dün Ankara'ya geldi. Irak'tan gelen heyet, bugün askeri yetkililerle görüşecek. Murtha'nın başkanhğındaki heyette Kongre üyelerinden John Larson da bulunuyor. 'Türkiye ile diyaloğumuz iyi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BM Mülteciîer Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Basın Sözcüsü Metin Çorabatur, Türk hükümetiyle genel olarak iyi diyaloglan bulunduğunu söyledi. Çorabatur, Türk hükümetiyle temas halinde olduklarını belirterek bu temaslarda, Mahmur kampındaki mültecilerin akıbeti konusunda da bir çözüme vanlmasını umduklarını ifade etti. Petkim için ilana çıkılıyor • AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozelleştirme Idaresi Başkanlığı. Petkim'i gelecek hafta yeniden ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. Başkanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre Petkim 'in yüzde 88.86 oranındaki hissesinin blok satışı için ihale ilanlan gelecek haftadan itibaren verilmeye başlanacak. Petkim için daha önce yapılan ihale ise en yüksek fiyatı veren Standart Kimya'nın sahibi Uzan Gnıbu'nun gerekli şartlan yerine getirmemesi nedeniyle 6 Ağustos'ta iptal edilmişfi. YoksuHarm deprembuluşmasi • ANKARA (ANKA) - Halkevlerinin öncülüğünde bugün tzmıt'te başlayacak '"Yoksullar Buluşuyor, Kadınlar Konuşuyor" şenliğinde, tanm kesimindeki kadın üreticiler, işsiz kadınlar, ev işçisi kadınlar, Hindistan'ın, Arjantin'in kadın işçileri bir araya gelerek "yoksulluğu" konuşacak. Yapılan açıklamada, şenliğin "Karadeniz'de çayını satamayan çiftçiler, evlerinde uiuslararası şirketlere parça başı üretim yapan kadınlar, emeğını ucuza satan çocuklar, işten ozelleştirme uğruna atılan işsizler, eğitim olanağı olmayan gençleri buluşturmak amacıyla" düzenlendiği bildirildi. ADAPAZARJ/A.\KARA (Cumhuriyet) -Hükümet, Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in iade ettiği orman alanJa- nyla ilgili düzenlemelerin Mec- lis'te aynen kabul edilerek ye- niden Çankaya Köşkü'ne gön- derilmesini kararlaştırdı. Ana- yasa değişikliği için olağanüs- tü toplantı, olası halkoyu tarihi ile yerel seçimm bırleştirilme olasılıklan gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında değerlen- dirilecek. Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, Sakarya'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından orman alanlanyla ilgi- • Sezer'in düzenlemeyi Meclis'e geri gönderme nedenini anlayamadığını ileri süren Erdoğan, "Anayasa değişikliği, orman arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesi değildir. Bu yasayı Meclis'ten geçirmek suretiyle Saym Cumhurbaşkanı'na aynen göndereceğiz. Çünkü yapılan şey doğrudur" dedi. li düzenlemeler konusundaki kararlannın "Çankaya Köşkü'ne aynen iade" olduğunu bıldırdı. Cumhurbaşkanı"nın ilk iade ge- rekçesindeki çekincelerin yeri- ne getirildiğirü savunarak Cum- hurbaşkanı'nın itirazlannın bir bölümünü görmezden gelen Er- doğan, şunlan söyledi: "Doğru- su ben tekrar Meclis'egeri gön- derilmesinihâlâanlamışdeğitim. Bundan dolavı da millet adına üzüntümünnekadarbüvükol- duğunu anlatmakta zorlanryo- rum. Anayasadeğişikiiği,orman arazilerinin birilerinepeşkeş çe- kümesideğildir. Bu yasayı Mec- fis'ten geçirmek suretijte Sayın Cumhurbaşkanı'na aynen gön- dereceğiz.'' Alınan bilgiye göre toplantı- da, Meclis'in ne zaman olağa- nüstü toplantıya çağnlacağı ve olası halkoyu tarihleriyle ilgili aynntılı değerlendirme yapıl- madı. Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulma olasılığı ve buna dayalı tarihler ile halkoyu- nun yerel seçimle bırleştirilme olasılığının gelecek Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü Cemil Çi- çek, olağanüstü toplantı tarihiy- le ilgili sorulara, "Bugün itiba- rıyla tarih yok. Önümüzdeld hafta görüşür, karar ahnz" ya- nıtını verdi. Bakanlar Kurulu'nun toplan- dığı saatlerde bir basın toplan- tısı düzenleyen AKP Grup Baş- kanvekili Halukİpek ise anaya- saya farklı bir yorum getirerek Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'in, 367 oyla üzerinde ka- bul edilen anayasa değişikliği- ni veto hakkı olmadığını savun- du. Sezer'in vetosunun anaya- saya aykın olduğunu ıleri sü- ren Ipek, "TBMM Başkanhğı, bu durumu değeriendirmetidir. Eğer vetoyu kabul ederse ana- yasaya aykınlığı sürdürmüş ohır" dedı. Oğhı Burak'ın dağıümcüanndan olduğu Cola Turka'nın Akvazı tesislerini açan Erdoğan, başına Cola Turka şapkası takarken KESK'lfler memurunvedepremzedenm sorunlaruuçözmedenSakarya'dâ BakanlarKurulu topiamanın anlamı olmadığını betirttiler.(İLHAN UYGUN) Oğhma var, yurtlaşa yok Başbakan Erdoğan Cola Turka tesisinin açılışını yaptı, depremzedeleri soran gazetecileri azarladı, kendisini protesto eden KESK üyelerini ise polis dağıttı BÜLENTSARIOĞLU İLHAN UYGUN ADAPAZARI - 17 Ağustos Marmara depreminin 5. yıldö- nümünde Sakarya'da toplanan Bakanlar Kurulu, mevcut pro- jeleri görüşmekle yetinerek depremzedelere özgü birçok istemle ilgili karar almadı. Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerinin boşa çıktığını söyleyen yerel gazetecileri "Hükümeti iyi takip etmiyor- sunuz. Hükümet kalkıp da tek tekinsaıüanaramaz" diye azar- ladı. Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Bakanlar Kurulu toplantısın- dan önce oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da dağıtıcılığını yaptığı Ülkerfırmasının Akya- zı'daki Cola Turka tesisini aç- tı. Erdoğan, şirketlerinin Ül- ker'in dağıtıcılığını yapması konusundaki haberlere örtülü biçimde değinerek, "hakkın- da ash astan obnayan iddiab- nn ortaya aakhğnu,bu iddiala- n yayımlayan medyanın kökü yalana dayah olduğu için, haJ- km hiçbir zaman itimat etme- mesini" istedi. Kabinenintop- landığı Demiryol-îş Sendika- sı'nın salonunda da her baka- nın masasında Ülker'e ait mey- ve suyu ve kola yer aldı. Açı- Iışa çok sayıda kara çarşaflı ka- dının kahlması dikkat çekti. KESK Hlerden eylem Hükümet üyelerinin toplan- dığı Demiryol-lş Sendikası'nın salonunun önünde ise KESK üyeleri protesto gösterisi yap- tı. Memurlar, "fnsanca yaşa- mak Jstiyoruz", "ABD askeri ohnayacağız'' sloganlan atarak salona doğru yürüdü. Pohs kor- donu arasında açıklama yapan KESK Başkanı Sami Evren, memurun ve depremzedenin sorununa çözüm bulunmadan Sakarya'da Bakanlar Kurulu topiamanın hiçbir anlamı ol- madığını söyledi. Polisin mü- dahalesi üzerine KESK üyele- ri slogan atarak dağıldı. Ba- kanlann toplandığı binanın önü- ne daha sonra sorunlannı an- latmak üzere Gazanfer Özcan ve Nejat Uygur'un da aralann- da bulunduğu tiyatrocular ile emekli işçiler ve gaziler geldi. Yaklaşık 2 saatlik toplantuun ardından kararlan açıklayan Tayyip Erdoğan, "Maizeme- den çalanlann bir daha gün yü- züne çıkmaması lazun" dedi. Erdoğan, depremzedelere dö- nük kararlan ise "12 küomet- re bölünmüş yo(, y-apı denetim yasası hazırugı, toplu konut in- şaaüan, 2 yıl içinde prefabrike okuOann kaldınlması, Sapan- ca Gölü'ne aük dökülmesinin önJenmesi, hükümetkonağı in- şaaümn bhirihnesi ve mısırit- haiatmmönknmesi" olarak sı- raladı. 'Orta hasarlılar ticaret merkezl olsun' Başbakan, orta hasarlı bina sahiplerinin ne yapacağını so- ran yerel gazeteciye, "Arük o binasahiplerinin takdirinekal- mıştır. Ticaret merkezi veya park olabüir" yanıtını verdi. Bir gazeteci, Başbakan'a, "Açıldadıklannız hep basit,kay- da değerobnayan konular. Bun- ca toplannda bunlar mı görü- şüldü? Size sorunlanmız üetil- medi mi" diye sorarak yerel gazetede yer alan sorunlar lis- tesini verdi. Gazetedeki başlıklara yanıt- lar veren Erdoğan, çıkanlan bazı yasalara değinerek "Hû- kûmeti iyi takip etmiyorsunuz. Haberiniz yok" diye azarladı. Erdoğan, anlattığı konulann genel uygulamalar olduğunu, depremzedeye özgü ayncalık istediklerini belirten bir başka gazeteciye ise "Hûkümet kal- kıp da tek tek insanlan ara- maz. Hükümet kanun yapar, vatandaş da işini takip eder. Kardeşim bunlar bitmiş işler- dir. Sakaryah esnaf da müraca- at eder,aynışekflde yararlanır'' yamtım verdi. Kamu-Sen: AlacaMarımız verilmeye göriişmeyok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıknz, kamu çalışanlannın geçen yıldan yüzde 18 alacağı bulunduğunu belirterek "Bu gerçekleşmedigi takdirde masada görüşme bkanacaktır. Israr edrvoruz, 2003 yıbyla UgiB alacaklarunızı ahnadan 2004 yihm görüşmeyeceğiz'' dedi. Akyıldız, konfederasyona bağlı sendikalann genel başkanlan ve üyeleriyie Abdi Ipekçi Parkı'nda toplanarak burada kurulan "toplugörüşme takip çadırTnı ziyaret ettı.Burada yaptığı konuşmada, asgari yaşam standardını esas alan bir ücret sistemine geçiş ve 2002 yılı toplu görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan Uzlaşhrma Kurulu metninin uygulanması konusundaki ısrarlannı sürdürdüklerini anlatan Akyıldız, "Bu sorunlan masada çözemezsek nerede görüşeceğiz? Meydanlarda konuşmak isterseniz bunu size pahabya ödetiriz" dedı. Akyıldız, konuşmasının ardından, beraberindeki sendika üyeleriyie karpuz, peynir, zeytin ve ekmekten oluşan "memur sofrasrna oturdu. KESK Başkanı Sami Evren de Güvenpark'ta 5. gününe giren toplugörüşme sürecini kamuoyuna duyurma etkinliğinde yaptığı konuşmada, anlaşma olmaması durumunda kamu çalışanlannı 23 Ağustos'ta Kızılay'da gösteri yapmaya çağırdı. AVUKAT NOYAN ÖZKAN: İstanbulpolisi suç işliyor tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Eski Izmir Barosu Başkanı Noyan Ozkan. Içışleri Bakanı'na verdiği dilekçeyle, îstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın göre\den alınmasını istedi. Özkan. İstanbul polisinin savaş karşıtı toplantılara karşı aşın şiddete varan uygulamalar ıçınde olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Konseyi, Bûieşnüş MiDetler, AB mevzuadanna göre suç işleniyor" dedi. Özkan, Emniyet personelinin ulusal ve uiuslararası yasalara uygun hareket etmesi ve yurttaşlarla banşmasının zorunlu olduğunu belirterek, Içişleri Bakanı Aksu'ya gönderdıği baş\r urusunda, Istanbul'daki sa^•aş karşıtı gösteri, toplantı ve basın açıklamalannda polis tarafmdan aşın güç kullanılarak yapılan müdahalelen büyük üzüntüyle izlediğini belirtti. Özkan, dilekçesinde, îstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, ilgili müdür yardımcılan ve şube müdürleri hakkında soruşturma açılmasını isteyerek, "Soruşturmada mülkiye müfettişlerinin görevlendirilmesini ve anılan suçian işleyen \etkili personeün teczryesini istiyorum" görüşlerine yer verdi. Komutanlardan devirteslim YAŞ toplantısının ardından emektiye aynlan komutanlar törenlerle göre\lerini devTCdiyorJar. 3. Ordu Komutanhğuıa atanan Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutam, Orgeneral Oktar Ataman. görevini Korgeneral Orhan Yöney "e devTCtti. Devir teslim töreninde Orgeneral Atamao, tören kıtasını dcnetledi. 15. Kolordu Komutam Korgeneral Ayhan Taş da görevini dün Korgeneral Zafer Özkan'a devretti. Törene katılan 1. Ordu Komutam Orgeneral Çetin Doğan, >abancı ülkelerin, "kaleyi içten fethetme uğraşı" verdiğini belirterek, "Türk ulusuna yapılan dış baslolar, adeta kinılik değiştirnıiş durumda" dedl Kuzey Deniz Saha Komutanlığına atanan Kİoramiral Metin Ataç, Koramiral Altaç Anlan'dan dün görevi devraku. ETKİNLtKLER SONA ERDt Hacıbektaş'a yakışıranma SELAHATTtS ŞAHİN NEVŞEHtR -Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 40. Ulusal ve 14. Uiuslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri dün sona erdi. tlk iki gün çeşitli paneller ve söyleşilerin bulunduğu yoğun programda son gün sanatsal etkinlikler yaşandı. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde Sangazi Hacıbektaş Veli Derneği tiyatro topluluğu "Kuıtulusta Cem" adlı oyunu sahneledi. Merkezin diğer salonunda da gönüllülerin oluşturduğu topluluklar, müzik dinletisi ve semah gösterisi sundu. Etkinlikler akşam 60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen konserlerle sona erdi. Gecede AB Ekber Çicek, Tolga ve Pınar Sağ, Erdal Erzincan, Aşık Mahzuni Şerif in oğlu AH Mahzuni, Hüseyin Turan, Kubilay Dökmetaş, Kızjhrmak ve Grup Asjyan ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği semah ekibi sahne aldı. Gün boyunca >r urttaşlar da kutsal sayılan mekânlara yoğun ilgi gösterdi. Hacı Bektaş Veli Külliyesi, ziyaretçilerle dolup taştı. POLİTİK4 GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Şeyhler, Şıhlar ve Medya Kuşları... AKP'nin değiştiğini öne sürenlere önce şu so- ruyu yöneltelim: "AKPyöneticileri tarikat şeyhlerinden ve şıhla- rından buyruk alan kişilerdeğil midir?" Nakşi, Fethullahçı ve Süleymancı 'koalisyonu olan' AKP hükümeti, nasıl olur da 'demokrasi ve özgürtüklerin sesi' olabilir? Ama bazı medya topluluklan, kendi çıkarları için AKP hükümetini sabah akşam övüp göklere çı- kanyorlar, AKP'nin kimliğini ortaya koyanlara ise saldırmayı birincil görev sayıyorlar... Hem de bunu yaparken şöyle demiyorlar mı, inanın tüylerim diken diken oluyor: "AKP demokrasi ve özgürtükleri genişlettikçe, bazılaikler, Atatürkçüler, solcular, faşistler işbirii- ğiyapıp, Türkiye'nin çağdaşlaşmasını engelliyor- lar..." Onlara göre, Türkiye'nin önünde en büyük en- gel, 1930 kafasını taşıyanlar... Otuz yıldır döndükçe dönen yalakalar AKP'nin 'saltanat kayığı'nda da yer buldular; bazılan da TRT'de program kaptılar!.. Yalakaların keyfi yerinde!.. • • • Bakın son günlerde neler yazıyorlar: "Ekonomiyoluna girdi, enflasyon düştü, uyum paketleri çıkîı, Türkiye çağatladı, şimdisıra Irak'a Mehmetçiği göndermek..." Soytanlığın, yalakalığın böylesini birdönem gör- müştük!.. Yırmi yıl sonra aynı görüntüler karşımıza çıkı- yor... Bu süreçte sayılan bir hayli artmışL Türk tanmı IMF ve Dünya Bankası'na teslim edi- lirken Kemal Derviş e alkış tutanlar bunlar değil miydi? Kıbns için "ver kurtul" sloganı atanlar, Kuzey Irak'ta Talabani ve Barzani'nin sırtını sıvazlayan- lar "Türkiye, ABD'nin her istediğini yapmalı, yap- mazsa çökeriz" diyenler bunlar değil miydi? Din pazarlamacılanna alkış tutan, tarikat şeyh- lerinin ve şıhlarının buyruklarını yerine getiren bir siyasal erk, nasıl olur da demokrasi ve özgür- lüklerin savunucusu olur, hiç anlamış değilim!.. Bir bayan yazar diyor ki: "Türban, modern Türkiye'nin simgesi oldu!" 'Sıkmabaş 'la 'türban 'ı ayırt edemeyen bayan yazar devam ediyor: "Türbanlı genç kız, iki dil biliyordu!" • • • Bizim medya kuşları bir âlem... Kendinı demokrat, ilerici, liberal gören birdönek ise şöyle yazıyor: " /0 bin yoksul öğrencinin özel okullarda ücret- siz okutulmasına 'sosyal devleti' savunanlar ne- den karşı çıkıyor?" 28 Şubat süreci imam hatip okullanna ilgiyi azalt- mıştı... AKP, 3 Kasım seçimlerinde iktidar olunca kol- ları sıvadı... Bir taşla iki kuş vurmak isteyen tarikat şeyhleri ve şıhlan formül geliştirdi: Kırsal kesimde ve büyük kentlerin varoşların- da yaşayan yoksul ailelerin zeki ve çalışkan ço- cuklannı Nurcu, Nakşi ve Süleymancılann para- sal destek verdiği özel okullara alınz..." özel okulları bitiren çocuklann askeri liselere, Harp Okullan'na girmelerinin önii, kendiliğinden açılacaktı böylece... Oyunu Cumhunbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bozdu!.. Oyun bozulunca din pazariamacılanyla, dönek- lerayağa kalktılar... Bakıyorum, iki grup çığlık çığlığa: "Türkiye'de bütün resmi ve özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi altındadır; MEB, resmi ve özel okulları sıkı bir biçimde denetle- mektedir..." SevsinlerL * • • Ben tarikat şeyhlerinin ve şıhlannın desteğinde- ki özel okullann MEB tarafmdan nasıl denetlendi- ğini yıllardır yazıyorum!.. öğrencilerin beyinlerinin nasıl yıkandığını, laik demokratik Cumhuriyete karşı onların hangi duy- gulariayoğunlaştığını, gencecik insanlann değişik gerekçelerie ulusal bayramlara katılmadıklan- nı da çok iyi biliyorum... Şeyhlerin, şıhlann ve medya bülbüllerinin kol ko- la girdiği bir dönemden geçiyor Türkiye... Işimiz zor!.. Laik demokratik Cumhuriyet'e düşman olanlar, bugünlerde Cumhuriyet gazetesiyle uğraşıyor- lar... Ben bunlann dününü de bugününü de çok iyi bi- liyorum!.. Kendi çıkartan için yapmayacaklan şey yoktur!.. VVashington kumandalı bu çevreler, AKP iktida- nna yalakalık etmek için görevlendirilmişlerdir; ta- rikat şeyhlerinin ve şıhlannın koruması altın- da bulunduklan yerlere gelmişlerdir!.. 'Saltanat kayığı'nın içinde yeralmayı ilke edin- mişlerdir!.. hikmetcetinkayarŞ cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Çocuklanyla teslim oldular • DhARB.4KIR (AA) - Topluma Kazandırma Yasası"ndan faydalanmak üzere Irak'tan gelen ve kan koca olduklan bildinlen terör örgütü PKJCKADEK üyesi 2 kişi teslim oldu. Şırnak Vaüliği Topluma Kazandırma Merkezi Başkanlığı "ndan edinilen bilgiye göre Irak'tan gelen terör örgütü üyesi kan koca, 2 yaşındaki çocuklan ile birlikte Silopi tlçesi yakınlanndaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduiar. Topluma Kazandırma Yasası'ndan faydalanmak için başvuruda bulunan 2 kişinin durumlannın .ncelendiği kaydedildi. SPHep Yozgarta TV satm aidı • YOZGAT (AA) - Saadet Partisi (SP) Genel Idare Kurulu üyesi Kazım \rslan ve 5 arkadaşı, Yozgat'ta yerel yayın yapan Ba;,Tak TV'nin hisselerinı 200 bin dolara sahn aldı. Ulısal televizyon kurma çalışmalan doğrultusmda partisi adına yetkili olduğunu söyleyen ve daha önce bazı televizyon kanallannın sahipleri.le görüşme yaptıklanıu bildiren Arslan, "Yer;I ya>ın yapan ve ulusal yayın yapma izni bulunan iayrak TV'de karar kıldık" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog