Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

19AĞUSTOS2003SALI CUMHURİYK7 SAYFA HABERLER Onanm faturası yurttaşaİstanbul Deprem Master Planı açıklandı. Vali Muammer Güler, risk taşıyan binalann yıkılacağını, gerekenlerin onanlacağmı ancak bu görevin devlete ait olmadığmı söyledi tstanbul Haber Ser- visi - Hazırlıklarına 2002 yıhnın so- ''nunda başlanan 'İstanbul Deprem MasterPbnı" tamam- landı. Plan kapsamında İs- tanbul'un binalan tek tek kontrol edi- lecek, deprem güvenliğı olmayan bi- nalar yıkılacak, gerekenlerin onanlma- sı için mülk sahiplenne uzun vadeli krediler \ erilecek. Kat mülkiyeti, imar ve deprem sıgortası yasalannda deği- şiklikler yapılarak binasına gereken takvıyeyı yapmayan ev sahiplenne hukuki yaptırım uygulanacak. "Istanbul'un deprem anayasası" olarak tanımlanan ve tstanbul Büyük- şehır Beledıyesi, İTÜ, ODTÜ, BÜ, YTU koordinasyonunda 8 ayda hazır- lanan "Deprem Master Planı" dün Lütfı Kırdar Kongre Sarayı'nda açık- landı. istanbul Valisi Muammer Gü- ler, riskli binalann yıkılacağını, gere- kenlerin onanlacağını, ancak bu gö- revin devlete ait olmadığına dikkat çekerek "Her yurttaş kendi binasının tak\iyesinden sorumlu. Kat Mülkhe- tiKanımu'ndadeğişiknkleryapılacak. Bmasmı sağJamlaşürmayan katsahip- lerine hukuki yapürun uygulanacak" dedi. Istanbul'un da Türkiye'nın de mevcut yapı stoğu ile depreme hazır olmadığmı vurgulayan Güler, "Bü- tün eviercheck-uptan geçirilmeti. Ka- mu binalarmın kontrolü, alryapının tamamlamnası yetmez. Kat mahkle- rinin binalannı depreme haariaması gereldyor" diye konuştu. Yasalar gözden geçirümeti istanbul Büyükşehir Belediyesi AH Müfit Gürtuna da Istanbul'da depre- me karşı tedbır alınmasının mevcut yasalara ve planlara göre mümkün ol- madığına dikkat çekerek "Hukuk re- vizyonu bir an önce sağlanmah. îmar. kat mülkiyeti, deprem sigortası yasa- lan gözden geçirilmeiL Burada görev TBMM'ye düşüyor. Halkın da bu ça- hşmayı benimsemesi gereldyor" dedi. istanbul Büyükşehir Belediyesi Ge- nel Sekreter Yardımcısı ve Afet Koor- dinasyon Merkezi Başkanı MesutBek- taş da 1 milyonu aşkın binanın insana zarar vermeyecek güçlüiük derecesı- ne getirmeyi planladıklannı anlatü.Pla- nın pilot uygulamasının birkaç ay ön- ce Zeytınburnu'nda başladığını belir- ten Bektaş, çalışmanın yıl sonunda ta- manalanacağını kaydetti. 1 rÜ Rektörü Prof. Gükün Sağtamer de dünya çapında örnek bir proje ha- zırladıklannı ifade ederek "tstanbul yülardır depremtehdidiylekarşı kar- şıya olduğu halde sesini bir türlü An- kara'ya duyuramadT diye konuştu. 50 bin bina yıkılacak ODTÜ öğretım Üyesi Prof. Dr. Hahtk Sucuoğhı ise JICA ile yapılan mikrobölgeleme çalışmasında Istan- bul'da yaklaşık 50 bin binanın yıkıla- cağının tahmin edildiğini anımsata- rak "Yıkılacak ve ağır hasar görecek binalar üzerinde yoğunlaşacağız. Bu binaiaryıkdmahçünküekonomik ola- rak bir değerleri yok. Amacumz bu bi- nalardan kurtularak can kayıplannı sıfıra indirmek." dedi. 6 trilyonluk eroin operasyonu • VAN (Cumhuriyet) - Van'da yapılann operasyonda, piyasa değeri 6 trilyon lira olan 58 kilo saf eroın ele geçirildi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden Istanbul'a giden Nizamettin A. yönetımındeki 34 UL 7741 plakalı boş kamyonette 59 naylon torba eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili olarak şoför Nizamettin A. gözaltına alındı. (Fotoğraf: AA) Hiperaktif çocuk ve uyuşturucu • ANKARA (AA) - Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu (DEHS) teşhisi konulan çocuklann, alkol, sigara ve uyuşturucuyla daha erken tanıştıklan belirtildi. New York ve Pittsburgh üniversitelennde görevli William Pelham ve Brooke Molina, çocukken DEHS teşhisi konulmuş ve tedavi edilmiş 13 ila 18 yaşlannda 142 gence alkol ve sigara kullanımı ile yasadışı uyuşturucu deneyimleri hakkında sorular sordular. DEHS grubunda, araştırmanın yapıldığı tarihten 6 ay önce en az 1 kez sarhoş olduğunu söyleyen gençlerin sayısınm diğer gmpla karşılaştınldığmda neredeyse iki kat daha fazla olduğu görüldü. KUYUM VİRSi ViR. B E H I M DE COZ Y4ŞHBIM KOBKUSUZ VE 6URURLU İK.AR İÇ1ME- SELİM NAŞIT OZCÂ 15.08.1928-18.08.2000 Selim Naşit Özcan anıldı • Haber Merkezi - Tiyatro ve sinema sanatçısı Selim Naşit Ozcan ölümünün üçüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 72 yaşında yaşama veda eden Özcan'ın ailesi ve yakınlan sanatçırun mezannı çiçeklerle süsledi. (Fotoğraf: AA) Bilişimde 'dijital bölünme' • Haber Merkezi - Mıcrosoft. Bilişim Zirvesi'nde 'dijital bölünme' konulu bir panel düzenleyecek. 2 Eylül'de Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu'nda düzenlenecek panelde Türkiye'nin dünya ile 'dijital bölünme' konusundaki karşılaştırmalan yapılarak konu masaya yatınlacak. Son yıllann yükselen değeri e-iş de Microsoft aynı gün Askeri Müze'de düzenleyeceği bir seminerle tartışılacak. Mehmet lan'a son görev • Haber Merkezi - Geçirdiği beyin kanaması sonucu 16 Ağustos Cumartesi akşamı yaşamını yitiren Milliyet ve Fanatik gazetesi spor yazan Mehmet Tan dün son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törenin ardından Tan'ın cenazesi. Beşikdüzü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 1 kişiye 51 milyar lira • Haber Merkezi -10 Numara Oyunu'nun bu haftaki çekilişinde kazanan rakamlar 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 19, 23, 28, 30, 34. 40, 41, 45, 49, 50, 54, 61, 65, 67 ve 79 olarak belırlendi. Çekilişte bu rakamlardan 10'unu rutruran 1 kişi 51 milyar 687 milyon 850 bin lira ikramiye kazandı. Çekilişte 9 tutturanlar 899 milyon 750'şer bin lira, 8 tutturanlar 44 milyon 550'şer bin lira, 7 tutturanlar 4 milyon 900'er bin lira, 6 tutturanlar 650'şer bin lira. hiçbir rakamı tutturamayanlar ise 550'şer bin lira ikramiye kazandı. ATATÜRK KONUŞMA YAPMIŞTI Şapkayla tantşma Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. 27 Ağustos 1925 günü srvil elbise ve elinde Panama şapka- sıvla geldiği Inebolu Türkocağı'nda, ünlü "şap- ka nutku"nu söyler. Mustafa Kemal'i izleyen Anadolu Ajansı muhabirinin, Inebolu'dan 27 Ağustos'ta bildirdiği tarihi konuşma, Cumhuri- yet gazetesinin 29 Ağustos 1925 günlü sayısı- nın dört sütunluk manşetinde, "Büyük Halaska- rm MiDete Teceddüt (Yenilenme) Yolunu Gösteren Yeni Bir Nutku" başlığıyla yer alır. Atatürk şöyle demektedir: •'... Bunu çok açık söylemek isterim. Bu serpu- şun ismine şapka denir. Beynelnülel kryafet mil- letimiz için layık bir kryafettir. Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı grvmek neden olmasın? Kadın arkadaşlanmız da yüz- lerini açmahdırlar. Bu nüllet medeniyet güneşinin bütün hararetini almışnr._" 3 katlı tarihi binanın camlan kuık, kapısına kilitvurulmuşdunımda. Yetküiler iseilgisiz. Atatürk'ün Şapka Devrimi'ni başlattığı tarihi bina çürümeye terk edildi Tarihe büyük saygısızhkAYKUT KUÇÛKKAYA İNEBOLU - Laik cumhuriyerin kurucu- su Mustafa Kemal Atatürk'ün, 27 Ağustos 1925 tarihınde Şapka ve Kıyafet Devrimi'ni başlattığı tarihi bina kaderine terk edildi. Harabeyi andıran 3 katlı tarihi yapının ona- nmı için Kastamonu Valiliği ta- rafından 13 Mayıs 2001'de baş- lahlan çalışmalarda binaya 27 ay- dır "tek bir çKi" dahi çakılmaz- ken; onanm çalışmalannı müj- deleyen tebala da zamana yenik düşerek paslandı. i Kastamonu ve Inebolu, Şapka - devriminin 78. yıldönümünü kutlamaya ha- zırlanırken; Atatürk devrimlerinin "simge- si" olarak gösterilen "Kıhk, Kıyafet ve Şap- ka Devrimi"ninbaşlatıldığı 3 katlı tarihi ya- pı, Inebolu'da Zafer Yolu'na dökük görün- tüsüyle bakıyor. Camlan kınk, kapısına asma kilit vurul- muş, çürümeye yüz tutmuş binaya 3 tane ta- bela çakılmış. Birincı tabelada, "Bu eser ko- runması gerekli külrür varhğıdır/TC Kasta- monu Valiliği'' yazılı. Sol üst köşesi kınk mermer üzenne yazı- lı tabelada ise, "Atatürk27 Ağustos 1925 ta- rihinde Şapka devrimi ile ilgili tarihi konuş- *• Harabeyi andıran 3 katlı tarihi yapının onanmı için Kastamonu Valiliği tarafından 13 Mayıs 2001 'de başlatılan çalışmalarda binaya 27 aydır 'tek bir çivi'çakılmadı. masuu bu binada yapmışlardır" bılgısı yer alıyor. Tahta üzerine çakılı san plaka üze- rinde ise onanm çalışması başlatıldığı şöy- le ifade edilmiş: "Atatürk'ün 27.08.1925 ta- rihinde Şapka ve Kryafet İnkdabı'nı açıkla- dığı eski Türk Ocağı binasının Kastamonu Valiliği tarafindan onanmı 13 Majıs 2001 tarihinde tçişjeri Bakanı Sayuı Sadettin Tan- tan tarafindan başlaolmışür." Tanhi yapının onanmı bir yana binanın onanmının başladığını gösteren tabela da- hi zamana yenık düşerek neredeyse tama- men paslanmış. Geçen 27 aylık süre içeri- sinde tarihi yapıya tek bir çivi dahi çakıl- madığı görülürken onanm çalış- malannın başlangıç tarihinin, Tantan'ın tçişleri Bakanlığı gö- revinden alındığı 5 Haziran 2001 tarihinden 23 gün önce olması ise dikkat çekici. Tarihi binanın tam karşısında, 5 No'lu yapı da aynı kaderi pay- laşıyor. Binanın görüntüsünden ve girişi- ne, üzerinde "tnebolu Liman Başkanhğı olarakkullanılmış bu binanın onanmı,Kas- tamonu Valiliği tarafindan 13 Mayıs 2001 tarihinde başlaülnuşür" yazısı bulunan ta- belanın çakılmasmdanbaşka bir şey yapıl- madığı anlaşılıyor. Anıtkabir'deyangın Anıtkabir"de Tandoğan girişineyakm ağaç- hk alanda yangm çıktı. Yangmda sabotaj kuşkusu üzerinde durulurken yangımn an- lan sigara izmaritinden çıkmış olabikcegi bildirildi. AnUid AüakcıH bcicüı>c;»i itia- h e Daire Başkanı Faruk Kurutuz, yangımn alana aülan sigara izmariti ya da bahçedeki kınk camlann mercek göre\ yapmasından çıkmış olabikcegi şüphesini dOe getirdi. Yan- gma askeripersonehn yanısıraAnkara Ana- kent Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ÇevTe ve Orman Bakanlığı'ndan bir arazöz de kaül- dı. Yangm kısa sürede söndürüldü. Kuru ot- lar yanarken birkaç ağacm da zarar gördü- ğü belirtildi Yangm söndürme çahşmalan sırasmdaAnıtkabirzh aretçilerebir süre ka- paükü. (Fotoğraf: AA) Istanbul'da geçen yıl abonelerin faturalanna fazladan 375 trilyon yansıtıldı Kaçalv elektriğhı cezası diirüste HİLALKÖSE Istanbul'da geçen yıl kullanı- lan 375 trilyonluk kaçak elektri- ğin faturasını dürüst yurttaşlar ödüyor. Elektrik Mühendisleri Odası istanbul Şube Başkam Ah- metTankllzunkaya, kaçak elekt- rik kullanımının eğitimlı ve dene- timli personelle engelleneceğini belirterek kaçak kullanımın diğer abonelere yansıdığına dikkat çek- ti. BEDAŞ Genel Müdürü Yunus Bekircan da, kaçak elektrik kul- lanım oranını 2003 'ün ilk 4 ayın- da 24.10'a düşürdük. Hedefimız bu oranın yıllık yüzde 18"e indi- rilmesi" dedi. Istanbul'un kayıp ve kaçak elektriğinin yüzde 26-27 oranın- da olduğunu dile getiren Uzunka- ya, "Bunun en önemli nedeni yap- işlet-devret sözleşmeleri ile çok yüksek Ryataenerji satın almryor. Kayıp ve kaçak elektrikte yüzde 26,27 fire veriyorsanız bunu be- delini deillaki diğerabonelereyan- sıtıyorsunuzdur" diye konuştu. TEK'in özelleştinlmesinin ardın- dan TEDAŞ ve bağlı kuruluşla- nn elektrik dağıtımı yaptıklannı anımsatan Uzunkaya, bu şirketle- rin arasında kayıp kaçağı en faz- la olan şirketin BEDAŞ olduğu- ru dile getirdi. TEK'in özelleşti- r lmesinin ardından enerji dağıtan personelde boşluklann oluştuğu- nu anlatan Uzunkaya, 1983 tarih- li 2 bin 880 sayılı Üıale Yasası ile en düşük fıyatı veren şirketin iha- leyi aldığına da dikkat çekti. Uzun- kaya, şöyle devem etti: "Bu işi yü- rüten şirket normal olarak kâr et- mek isteyecek. Elemanlanna ryi ücret veremeyerek düşük fiyata aldığı ihalenin açığını kapatacak. Bu gibi nedenlerle bazı çâhşanlar da aboneile pazaruklar yapıyor". ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Doğpusuyla-Yanlışıyla... Cumartesi günkü yazımda bir notla duyurduğum gibi; bugün, Trakya Universitesi'nin Sayın Rektörü, Prof. Dr. Osman Inci'den aldığım mektubu, sizinle paylaşmak istiyorum: (Her ne kadar ben isim kul- ianmamış idiysem de; Sayın Inci, adının kullanıl- masının hiçbir sakıncası olmadığını özenle vurgu- ladığı için, mektubunu aynen yayımlıyorum.) "...Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan 12 Ağustos 2003 tarihli 'Rektörün Demokrasisi' ko- nulu makalenizi ilgi ile okudum. Yazıda biryanlış anlaşılma olduğu, belki de izle- yenler tarafından (sorduğunuz arkadaşlar dahil) böyle anlaşıldığını düşünerek, bu açıklamayı yap- ma ve konuşmanın çözümünü de takdirlerinize sunma gereğini duydum. Söz konusu olan; yasa- nın hazırlanış felsefesine, deneyimsizliğine, acele- ciliğine ve yükseköğretim geleneklerimize uyul- mamasına yönelik bir eleştiridir. Yönetim Kurulu karar organıdır. Görev ve yetki- lerinde, karar organı olduğu zaten bellidir. Hangi yönde karar alacağının önceden kanunla belirlen- mesi, kurulun özgür iradesine uymaz. Hangi yön- de karar alacağı belli ise "görüşülmesi" (sözcüğü) anlamsız kalmaktadır. Üniversite Yönetim Kurulu Madde 16la: Kurulu- şunda ....yüksekokul ve meslek yüksekokul mü- düıierinin aralanndan seçecekleri birer temsilci- den oluşur... denilmektedir. Bu arkadaşlar öğretim görevlisi, yardımcı doçent veya doçent olabilmek- tedir, zira 433 meslek yüksekokulu ve 169 yükse- kokul müdürfükleri büyük çoğunlukla bu akademik unvanda arkadaşlar tarafından vefakâr bir şekilde yürütülüyor. Üniversite yönetim kurulu üyeliklerine seçilme- leri halinde, üst unvanlara atama ve yükseltmele- re, görüşmelere katılmalan, disiplin kurullannda görev almalan, bilimsel geleneklere uymaz. Kaldı ki; doçent ve yardımcı doçentlik jürilerinde profe- sörler görev yaparken, burada tam tersi bir durum getirilmek istenmektedir. Atama ve yükseltmelerin diğer bir özelliği de, il- gili yasa taslağının 29. Maddesi'nde aynen şöyle belirlenmiştir: 'Üniversite Yönetim Kurulu bir ay içerisinde adayların durumunu görüşerek komis- yon kararları doğrultusunda atama kararları alır.' Eğer komisyon kararlan doğrultusunda karar alı- nacaksa, yönetim kurulu neyi görüşecektir? Söz konusu konuşmada, kanunla belirlendiği için 'görüşme teklifine' karşı çıkılmaktadır. Ekte sunulan konuşma çözümünde de aynen şöyle söylenmektedir. '...burada hiçbir yöneticisine güvenmiyor. Bu ya- saya göre rektöre güvenmiyor, dekana güvenmi- yor, enstitü müdürlerine güvenmiyor. Bütün yetki- leri komisyonlara verıyor. örnegin doçentlik ve profesöriük atamalannda yönetim kurulları etkilidir ama, komisyondan gelen kararlar doğrultusunda karar verir diyor. Yani üç iki olumlu ise jüri, siz onu üç iki olumlu olduğu için, olumlu olarak atamak zorundasınız. O zaman bu yetki yönetim kuruluna neden veriliyor? Nasıl olsa yasanın hükmüne göre, jüri üyelerinin görüşleri esassa...' Sonuç olarak üniversitemizde bugüne kadar olan uygulamalannda bilimsel kurullann kararlan- na hep saygı gösterilmiştir. Ekte çözümlemenin aslı gönderilmektedir. Aka- demik kurullara göstermiş olduğunuz özen ve saygınızı takdirle karşılıyoruz. Bilgilerinizi bu çerçevede değerlendirmenizi di- liyor, saygılar sunuyorum.. Prof. Dr. Osman Inci I Trakya Üniversitesi Rek- törü" • • • Sayın Inci'nin mektubunu aynen yayımladım. Ekte ilettiği "çözümlemeyi" buraya almam hem mümkün değil, hem de gereksiz, önemli hususlar zaten mektup metninde var. Sayın Inci'nin görüşlerine tam anlamıyla katıla- mıyorum. Fakat bu farklılığımızı" bir polemik ve tartışma konusu da yapmak istemiyorum. Ancak şu kadarını vurgulayayım ki; eğer bir rektöre gü- venmiyorsam, ne onun atadığı dekana güvenirim ve ne de onun atadığı enstitü müdürüne. Burada (bence) eleştirilmesi gereken tek husus, taslakta "... adaylann durumunu görüşerek..." ifa- desinin yer alması. Atama kararının komisyon ka- ran doğrultusunda olacağı (gene bence, çok doğ- ru bir biçimde) yasa hükmü olduğuna göre, yöne- tim kurulları neyı "görüşecektir". Fakat bir kez da- ha vurgulamaktan kendimi alamıyorum ki; eğer atama kararları komisyon kararı doğrultusunda alınmazsa, "keyfilik" ve "öznellik" başlar. Böyle bir yapı, tek kelimeyle "antidemokratik"t\r. Kaldı ki, eğer "yönetim kurulunda", yardımcı doçentler var- sa üst makamlara nasıl atama yaparlar? Bu arada, Sayın Prof. inci'ye duyariılığından ötürü teşekkür ediyorum. Adana'da Global sancısı sürüyor SAVAŞ KURKLU ADANA - Global Menkul Değerler (GMD) Adana Şubesi çalışanlanndan Yatınm Uzmanı Ebru Demirok'un, çok sayıda müşteriden topladığı paralarla ortadan kaybobnasının yankılan sürerken, fotoğrafının emniyetçe ilgili birimlere dağıtıldığı ve yurtdışına kaçışının önlenmesi için havaalanlan ile sınır kapılanna bilgi verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan GMD'nin eski genel müdürlerinden Ünal Yaparlar ise çıkanldığı mahkeme tarafindan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bu^kıldı. Hastalar yürüyerek doktorlar katırla GÜRKANAIA ERZURUM - İstanbul Memorial Hastanesi'nde by-pass ameliyatı olan hastalar Ağn Dağı'na tırmanışı yonılmadan yürüyerek sürdürürken, doktorlar zaman zaman at ve katır sırtında yola devam ediyor. AKUT Başkanı Nasuh Mahruki başkanlığındald ekipte by-pass ameliyatı geçiren hastalar SeBm Sitar (45), tsmafl Bölükbaşı(63) ve Ayhan Çakar, 6 AKUT üyesi, Prof. Dr. Bingür Sönmez ve sağlık ekibi de bulunuyor. Ekiptekiler dün 3 bin 850 metreye çıktıktan sonra kamp yerine geri döndüler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog