Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19AĞUSTOS2O03SALI 16 TELEVIZYON cumtvfrt cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Ktirimler Sınıfi 10.00 TRT 1 Macera • Bir ilkokulun ikincı sınıfındakı haşan öğren- cilerle, onlan hizaya getirmeye çalışan birba- yan öğretmenin seriivenleri. Ülkü Erakalın'ınyönet- menliğıni üstlendiği filmde, Perihan Savaş, Sezer- cik, Adile Naşit, Aydemir Akbaş var (1975). Effing 11.20 CINE 5 Duygusal ©(Elling) - 2002 yılında "En lyi Yabancı Film"daluıda Oscar'a aday gösterilen film, 40 yaşuıa gelmiş ancak hayatlannı kurmak için ilk de- fa kendileriııe bir fırsat verilmiş olan iki yetişkinin eğlencelı hıkayesini konu alıyor. PeterNaess'ınyö- nettiği filmın başrolJerinı, Famke Janssen, Jon Fav- reau, Noah Emmerich ve Ann Magnuson gibi sanat- çılar paylaşıyor (2000 ABD, 80 dk). Ömrümce... 15.35 TRT INT Dram L Doğan ile Murat aynı fabrikada çalışan iki ar- kadaştır. Doğan'ın Selma isminde çok sevdi- gi bir nişanlısı vardu. Selma'nın annesi hastadır. Ameliyatı için paraya ihtiyaç olur. Doğan da para- yı temin için, kendisine daha önce kızı ile evlenme teklifı yapan patronun ısteğini kabul eder. Yönet- men: Süreyya Duru. Oyuncular: Kartal Tibet, Filiz Akın, Yusuf Sezgin, Hulusi Kentmen. Bebek.. 20.30 Show TV Güldürü /O) (Babay's Day Out) - Zengin bir ailenin bebeği v3/ olan Bink'in malikanede canı sıkılmaktadır. Günün birinde aradığı eğlence kapıya gelir ve üç kö- tü adam, minik Bink'i kaçını. Böylece şenlik baş- lar. Yönetmenliğini Patrick Read Johnson'un üstlen- diği fılmin başrollerinde, Joe Mantegna, Lara Fry- nn Boyle oynuyor (1994 ABD, 90 dk). 20.30 / Kanal D / Güzel... Aynntı yanda GizH Mahkeme 20.45 TRT 1 Macera (Base 2) - Askeri mahkemenın verdiği kararla- n beğenmeyen bir grup özel tim mensubu ken- di kurallannı uygulamaya karar verir. Olaylan araş- ürmaya giden istihbarat subayı John Murphey'i zor- lu bir mücadele beklemektedir. Yön: Mark L. Les- ter. Oyn: Antonyo Sabato Jr., James Remar. 21.00 / CNBC-e / Ateş... Aynntı yanda MuhaDebicinin Oğlu 23.15 atv Dram • Filmde, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı ol- duğu, kendisinden yaşça büyük olan mahalle- nin en güzel kızı Alev ile, ona hayran olan Suat'ın hikayesi anlatılıyor. Mahalle delikanhlannın peşin- den koştuğu Alev, kendisinden çok yaşlı ve zengin bir adamla annesının baskısı sonucunda evlenip ma- halleden aynlır. Ancak Suat onu hiç unutamaz. Yö- netmen: Cemal Şan. Oyuncular: Fikret Kuşkan, Ya- semin Alkaya, Bınnur Kaya. 23.30 / Olay TV / Ihtiyar... Aynntı yanda Yasak tüşki 00.30 Kanal D Duygusal (Feeting Minnesota) -Filmde, bir kadın yüzün- den düşman olan iki erkek kardeşin trajik öy- küsü anlatılıyor. iki erkek kardeşin hayatına ansızın giren şöhrct meraklısı genç ve güzel bir kız, iki kar- deşi birbirine düşürür. Hayatı hırsızlık ve başka suç olaylan ile dolu olan Jaks, 20 yıl sonra erkek karde- şinin düğünü için eve geri döner. Erkek kardeşi genç ve güzel Freddie adındaki br kadınla evlenmekte- dir. Yön: Steven Baigelman. Oyn: Cameron Diaz, Keanu Reeves (1996 ABD, 99 dk). lz Peşinde 01.00 TRT 1 Dram fVVaking The Dead) - Bol ekıbiyle birlikte da- ha önce çözülememış cinayetlerin izini sürer. Yönetmen: Martin Hutchings. Oyuncular: Trevor Eve, Sue Johnbton (2000 Ingiltere, 120 dk). Br Gangsterin... 01.45 Show Macera /T7N (Nitti- The Enforcer) - Film, bır zamanlar Al vü' Capone'dan sonra gelen en ünlü mafya baba- lanndan biri olan Frank Nitti'nin gerçek yaşam öy- küsüdür. Frank, Amerika'ya göçmen olarak gelmiş ve kısa zamanda inanılmaz bir güce sahıp olmuştur. Sevgi dolu bir koca, iyi bir baba ve amansız bir ka- til olan Frank'e hiç kimse dokunamamaktadır. Yö- netmenliğini Michael Switzer T in üstlendiği yapı- mın başrollerinde.Anthony Lapaglia, Vincent Gu- astaferro gibi sanatçılar var (1988 ABD. 96 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerii NTV 10.35 Sağlık Raporu TV Servisi - "Sağlık Ra- poru"nu Sibel Güneş hazır- îayıp sunuyor. "Yaşlanmanın geciktiril- mesinde egzersizin rolü"nün ele ahndığı yapımın konuğu ise Prof. Dr. TurgutGöksoy. Göksoy; şişmanlığın görül- me sıklığı, risk faktörleri, kadın ve erkek farkhlığı, te- davide diyetin ve egzersizin rolü, ilaç tedavisinin etkinli- ği ve korunma önenlen üze- rinde duruyor. CNNTürk 19.10 'SoruCevap' TV' Senisi - "Soru Ce- vap"ın, yazar Sevan Nişan- yan'ın konuk olduğu bölü- mü tekrar ekrana geliyor. "Sözlerin Soyağacı", "EBFin Öküzü ya da Sürp- rizkr Kitabr adlı kitaplann yazan Nişanyan; Türk dili- nin tarihinin hangi devirlere kadar uzandığı, binlerce yıl- lık geçmişi olan kelimelerin hangileri olduğu gibi konu- lar üzerine konuşuyor. TRT2 20.00 Yedinci Sanat TV Servisi - "Yedinci Sa- natın Bakışı n nda bu hafta, "Sinema-çizgi roman" iliş- kisi irdeleniyor. Programa katılan, Kartal Tîbet, Süleyman Turan, Kudret Sabancı, Uğur Var- dan, Yılmaz Atadeniz, Türk ve dünya sinemasından ör- neklerle konuyu tartışıyor. îrlandah yönetmen Pat O 'Connor 'un ilk Hollywood denemesi olan yapım, oyuncularıyla öne çıkıyor Seri katilin peşindeki dedektif Yaşlı balıkçının savaşımıTV Servisi - Ernest Hemin- way'in "Yaşlı Adam veDeniz" adlı eserinden uyarlanan film, Olay TV'de ekrana geliyor. Birçok eleştırmenin, Ernest Hemingvvay'in başyapıtı ola- rak gördüğü "Yaşlı Adam ve Deniz". Kübalı yaşlı bir ba- lıkçının, doğayla tutuştuğu dramatik bır savaşımı konu OlavTV 23.30 Ihtiyar Adam ve Deniz - The Old Man and the Sea / Yö- netmen: John Sturges / Oyn: Spencer Tracy, Felipe Pazos, Harry Bellavver /1958 ABD, 89 dakika. ediniyor. Uzun süredır deniz- den eli boş dönen adam, so- nunda, kocaman bir kılıçbalı- ğını yakalamayı başanr. Ama, çok açıldığı için. avını kıyıya ulaştırması zor görünmekte- dir. "İhtiyar Adam veDeniz", ilk bakışta imkansız gibi gö- rünen bir çabarun ürünüydü. Ne de olsa tamamına yakını bir sandalda geçiyordu ve di- şe dokunur tek bir karakter vardı. Yine de bu, yönetmen John Sturges'i durduramadı. Spencer Tracy, yaşlı de- nizcide son derece inandıncı ve etkileyici bir performans sunuyor. Kaçırmayın... Romantikbir Hollywood güldürüsü George Coloney'in rol aldığı film, eğlenceli bir seyirlik. TV Servisi - Kadın kariyer sahibi bir mimar, aynı zaman- da da bir anne; New York gi- bi bir kentte tek başına oğlu- nu büyütmeye çabalıyor. Er- kek de çok işi olan, oradan oraya koşan bir gazeteci; o- nun da hafta sonlan görebil- diği bir kızı var. Ikisinin de çok yoğun olduğu bir gün yollan çakışıyor; mimar Me- İanie Parker (Pfeiffer) bir müşterisine projelenni gös- termek zorunda ama aynı an- da beş yaşındaki oğlu Sammy de bir sınıf gezisine katılıyor. Gazeteci Jack Taylor ise (Clooney) güne eski kansının, çocukları Maggie'yi bir haf- talığına ona bırakacağını be- lirttiği telefonla başlıyor ve ikilinin kaderi bu telefondan sonra çiziliyor. Tam anlamıyla doksanlı yıl- lann romantik bir Hollyvvood komedısi "Güzel Bir Gün"; yani aile, iş, sosyal bir takım Kanal D 20.30 Güzel Bir Gün - One Fine Day / Yönetmen: Michael Hoffman / Oyuncular: Michelle Pfeiffer, George Clooney, Mae VVhrtman, Alex D. Linz, Charles Durning / 1996 ABD yapımı, 108 dakika. temalan bir arada kullanıp gerçekçi bir öykü yaratmaya ve herkesi bir yanından yaka- lamaya çalışan kurnaz yapım- lardan bin. Yönetmen Hoff- man da bu işin ustalanndan. Bir söyleşiden öğrendiği- mize göre filmin yapımcıla- nndan olan Pfeiffer. Kathari- ne Hepburn-Spacey Tracy usulü, bir komedi istemiş yö- netmenden ama olmamış. Sonuçta ortaya eğlendirici, hoş, rahatsız etmeyen. tem- posu iyi akan, orta halli bir film çıkmış. Herkese yöne- lik, kolay izlenen filmde Pfe- iffer'la Cooney arasındaki rol kapma savaşını daha genç olan Clooney kazanıyor. Devlerin Savaş Alanı TV Servisi - "Devlerin Savaş Alanı", 2. bölümüyle ekranda. Belgeselde, Afganistan'ın birbiri ardına değişen hükümetleri ve iktidarlan ele alınıyor. Banu Avar'ın hazırladığı yapımda, sonlan hep suikastle gelen liderler ve Ingiltere'nin yanısıra işbirlikçi iktidarlara karşı savaşmış Tarzi ailesinin öyküsü işleniyor. B tv8, 21.00 CNBC-e 21.00 Ateş Tuzağı - The Janu- ary Man / Yönetmen: Pat O'Connor / Se- naryo. John Patrick Shanley / Görüntü: Jerzy Zielinski / Mü- zik: Marvin Hamlisch / Oyuncular: Kevin Kline, Mary Eliza- beth Mastrantonio, Susan Sarandon, Harvey Keitel, Dan- ny Aiello, Rod Ste- iger, Alan Rickman / 1989 ABD yapımı, 97 dakika. TV Servisi - New York'ta izi bir türlü bulunamayan gi- zemli katil, her ay bir kadını katletmektedir. Öldürdüğü kadınlann sayısı on bire u- laşmıştır ve polis onunla ilgı- li hiçbir ipucuna sahip değil- dir. Sıra ocak ayının kurbanı- na gelmeden Vali (Rod Ste- iger) ile polis müdürü Frank Starkey (Harvev Keitel) hare- kete geçerler ve kamuoyu- nun da baskısıyla, bir dönem disiplinsizliği nedeniyle itfa- ıyeci kadrosuna alınmış ye- tenekli dedektif Nick Star- key'i (Kline) göreve çağınr- lar. Dedektif, polis müdürü olan ağabeyine yardım için elinden geleni yapar... Duygusal ve komik sahne- lerle yer yer parantezler açıp seyirciyi rahatlatmayı dene- yen bu polisiye. birçok türü denerken hiçbirini oturtama- yıp tutarlı bir yol izleyemi- yor. Karakterlenn de çok ka- nşık geçmişlerden bugüne getırilmesi bu karmaşayı art- tınyor. Senarist John Patrick Shanley. "Five Corners"da daha başanlıydı. trlanda'da doğan. televiz- yonda yetiştikten sonra Ka- nada'da yönetmenliğe geçen Pat O'Connor'ın ilk Holly- wood denemesi olan "Ateş Tuzağr, çok güçlü bir oyun- cu kadrosuna karşın, vasatı aşamıyor. Oyunculann hatı- nna izlenebilecek yapıt için kısaca "görkemB kadro, gös- terişsiz film" denilebilir. CNNTürk 15.15 Dostlanmız TV Senisi -" Dostlanmız" programının bu bölümünde, •'Kaplumbağalann nasıl beslendiği", "'Cînshetlerinin nasıl beürlendiği" ve "Sanıl- dığı gibi çok mu yaşadıklan" gibi konular ele alınıyor. Programın yapımcılığını Barış Aladar üstleniyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerii Film: Biti- rimler Sınrfı 11.35 Ara- mızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13^5 Dizi: Yaz Aşk- lan 14.15 Ver Elini Anadolu 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgi Film 18.05 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 19.00 Dizi: Çi- çek Taksi 20.45 Yabancı Film: Gizli Mahkeme 22.20 Gızem Avcısı 23.10 Yıldızların Altında 00.10 Dünya Coğ- rafyası 01.00 Yabancı Film: lz Peşin- de 02.40 Yabancı Film: Ölüme 36 Saat Kala (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 10.40 Yurrtan 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 İş Günü 13.30 Yommsuz 14.15 Dünya- dan 14.40 Yurrtan 15.15 Güncel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 19.30 Kent Yaşam 20.00 7. Sanatın Bakışı 20.30 Donuk Kare 21.10 Satır Arası 22.10 45. Da- kika 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Teknolojide Büyük Anlar 00.25 Rock Market (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Oku- yalım Konuşalım 09.30 Benim- le Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.15Çizgi Film: Pettson and Findus 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Karınca Ka- rannca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ailesi 11.45 Her- kese Sağlık 12.15 Yörelerımiz Türkülerimiz 12^*5 Müzik Pınan 13.00 Gid GideGAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Telekom - Efes Pilsen Basketbol Lig Maçı (Bant) 15.50 Türkiye Ku- pası Voleybol Maçı : Eczacıbaşı - Beşiktaş (Bant) 17.05 VVİmbledon Tenis Tumuvası (Bant) 18.30 Artistik Patinaj Buz Dansı (Bant) 21.35 Ülkerspor - Efes Pilsen (Bant) 23.20 VVİmbledon Tenis Tumuvası 01.00 Kapanış. 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üni- versitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 TSM Stüdyo Konseri 14.10 KB Ist. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 14.50 At Yanşları 18.30 Bir Nefes Anadolu 19.30 Fasıl 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehber- lik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniver- sitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Bir Dilden Bir Telden 01.30 Kapanış. 08.30 Benimle Oynar Mısın? 09.00 Belgesel: Kapadokya 09.35 Afiyet Olsun 10.00 Gü- lümse 10.30 Haber Özetleri 10.35 Dızı: Nisan Yağmuru 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakınlanmız (Canlı) 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerii Film: Öm- rümce Aradım 17.10 Benimle Oynar Mısın? 17.40 Memleketten Ne Haber? 18.00 Haber 20.00 Ana Haber 20.38 Spor 21.20 Dizi: Ca- nım Kocacım 22.15 Dizi: AllıTumam 23.15 Kı- sa Kısa 23.20 Gezelim Görelim 23.50 Turizm 24.00 Gün Biterken 01.15 45 Dakika. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma star cezası uygulanıyor starjmax Radyo-Televizyon Üst Kuru- ^PÇ" lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 08.45 Anı Tour 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.00 Dizi: Çirkin Betty 11.00 Dizi: üsa ve Kardeşleri 12.00 Sıkı Dostlar 14.15 Yerii Film: Sevdahlar 16.15 Dizi: Dadı 17.30 Yer- ii Film: Boynu Bükük Küheylan 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Bebek Firarda 22.15 Dizi: Yanm Elma 23.15 Parmak Izı 24.00 Süper Lıg 01.00 Haber 01.45 Yabancı Film: Bir Gangsterin Hayatı 04.00 Yerii Film: Son Beste (0 212 355 01 01). 10.30 Kaplumbağa Adası 11.00 Temel Reis 11.35 Dizi: Aşkın Yol- ları 12.40 Sana Murfağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Anı Tour 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Rosa- hnda 16.30 Dizi: Böyle Mi Olacaktı 17.30 Di- zi: Sensiz Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.45 Özel Hat 23.15 Yerii Film: Muhallebi- cinin Oğlu 00.55 Haber 01.40 A'dan Z'ye 03.40 Haberci (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.00 Haberler 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Gün- dem Dışı Yazlıkta 12.00 Haber- ler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haber 16.35 Ekonomi 17.10 Ya- kın Plan 17.45 Gece-Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Ve Insan 20.05 Spor Saati 20.30 Gölge Kabine 23.00 Haberler 23.30 Gündem Dışı Yazlıkta (0 212 335 00 00). ^ 09.20 Yerii Film: Gece Kuşu Zehra ! • 11.00 Dizi: Çılgın Bediş 12.10 Çizgi • ^ ^ Film: Sevimli Kahramanlar 13.00 Ha- berler 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerii Film: Yavrularım 16.30 Çizgi Film: Sevimli Kahra- manlar 17.00 Dizi: Çifte Bela 17.45 Ümıt Mil- li Maçı: Türkiye - Moldova (Canlı) 19.45 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Güzel Bir Gün 22.10 Dizi: Aşk Olsun 23.15 3. Devre 00.30 Yabancı Film: Yasak Aşk 02.10 Bu Gece 02.30 Film: Salome (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: EI- tiler 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 15.30 Yerii Film: Maden Dağı 17.30 Dizi: Evi- miz Olacak Mû 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 GuneBakış 19.50 Spor 20.00Dj;-Kah- kaha Show 22.00 E> vanına Vardım 23.45 Eu • romagazin 00.30 Haber 01.00 Eyvanına Vs r- dım 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 06.00 Haber 07.00 Yeni Gün 08.35 Ankara Gündemi 09.15 Para-Met- I re 10.45 Stil 11.20 Frekans 12.15 Para-Metre 12.25 İş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 13.55 Wow Hotels 14.15 Art-lnfo 14.40 Özel Sektör 15.15 Dostlarım'ız 15.40 Spor 16.20 Frekans 16.35 Para-Metre 17.00 Haber 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 Motor Sporları 19.10 Soru Cevap 20.00 Edi- tör 21.00 Motor Sporları 21.30 Spor Vizyon 22.00 BeşN BirK 22.45 Spor 23.05 Perspek- tif: Terörun Tohumları 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Haberler 09.35 Birinci Seans Ekonomi 10.00 Haber 10.45 Kültürel Ajan- da 11.00 Haber 11.30 Başkent Sohbeti 12.30 HülyaAydın'la Gün Ortası 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.30 PınarTürenç'le Güncel 15.30 Başkent Gündemi 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 17.35 Spor 18.00 Akşama Doğru 19.05 City Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Haber Bülteni 21.00 Belgesel: Devlerin Savaş Alanı 22.00 Futbol Meydanı 24.00 Ha- ber 00.30 Fazla Mesaı (0 212 288 57 52). 07.00 Yabancı Film: Ailede Iha- n e t ° 8 - 30 Ç' Z 9' F i l m Kuşağı 09.20 Yabancı Film: Kafka 11.20 Yabancı Film: Elling 12.45 Yabancı Film: Aşk Acıtır 14.20 Yabancı Film: Nora 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Yerii Film: Bomba Gibi Kız 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Ak- lından Bile Geçirme 22.40 Yabancı Film: Aşk ve Seks 24.00 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Hit Clip 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Aşk Peşin- de 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Çikolata Çikita 23.15 Sırlar Alemi 00.15 Ame- rikan Güreşi 01.15 Yabancı Film: Kral Ric- hard ve Adamları (0 212 256 82 82). • 13.00 Kumlardaki KayıpOrdu 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 15.00 Öl- dürmeye Programlananlar: Resif 16.00 Derinliğin Dedektifleri 17.00 Macera Burada Başlıyor: farklı Oyunlar 17.30 St Helens Dağı'ndaki Patlama 18.00 Kumlardaki Kayıp Ordu 19.00 Derinli- ğ;n Dedektifleri 20.00 Meslek Sahibi Köpek- ier 21.00 Atların Imparatorluğu 22.00 Ölunun Bilmeceleri 23.00 Mumya Gösterisi 24.00 Ka- yıp Mezarlann Izinde (0 212 293 00 68). 10.30 Safari 12.15 Ekran Tu- rizmcinin 13.00 Dizi: Düşler ve Yasaklar 14.00 Siesta 15.00 Tu- rizm 15.15 Dizi: Zoraki Komşu- lar 17.00 Belgesel 17.55 Dizi: Evden Uzakta 18.25 Ekran îurizmcinin 19.15 Günün Konu- ğu 19.30 IşteAnımasyon 20.00 Haberler 20.30 Söz Turizmcinin 21.00 Akdeniz Akşamları 22.00 Ambians 23.00 Spor (0 242 244 03 00). ı 1 07.00 Seyır Defteri IULUSALKANATI 08.30 KurtuluşSavaşı Günlüğü 11-05 Köy- den Kentten 13.00 Haberler 13.30 Bilim An- siklopedisı 14.15 PCTV 15.15 Günün Içinden 17.20 Papirüs 18.15 Arslan Başer Kafaoğlu ile Ekonomi 19.05 Yurt Haberleri 21.00 Ufuklar 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 11.30 Gölün Kraliçesı 12.30 Tele Ganyan 13.00 Haber 13.20 Spor Haber 13.30 Pop Cafe 15.00 Haber 15.10 Yabancı Film: Oto- büs Durağı 17.00 Haber 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Air 19.00 Kartpostal 19.30 Haber 20.15 Spor 20.30 Tozlu Raflar 23.30 Yabancı Film: Ihtiyar Adam ve Deniz 01.00 Film: Julius Sezar (0 224 331 70 00). 09.55 Keşif Güncesi 11.45 Bilin- meyen 13.35 Sınırdaki Bilim 12.40 Sıradışı Makineler 13.35 Sınırdaki Bilim 14.30 Kobe Depremi 15.30Sa- vaş Alanı 16.30 Mutfak Kimyası 17.00 Sıradı- şı Makineler: 19.00 Jeff Corvvin'le Uçurumun Kenarında 20.00 Dünya Turu 21.00 Fırtına Gü- cü 22.00 Haplar Bizi Korusun 23.00 Güzellik Bilimi 24.00 3 Geçit Barajı (0 212 330 00 88). 09.45 Film: Gençlik Pınarı 11.15 Yabancı Film: Sevgili Kopyam 12.55 Yabancı Film: Cennette BirSuçlu 14.35 Yabancı Film: Deni- zaltı Cehennemi 16.25 Yabancı Film: Matrap 18.05 Yabancı Film: Rozet 20.00 Dizi: Friends 20.30 Yabancı Film: Mona Lisa'yı Oynamak 22.15 Yabancı Film: Onüçüncü Kat 24.00 D- Sınır Ötesi 13: Doruk (0 212 326 00 00). 1 1 - 0 0 A k t i f E k r a n 1 1 - 2 0 A ? l k T a n " ta 11.40 Cinnah 15 12.20 EksiArtı 1 2 .40 Tuzu Biberi13.20 Yaşama Keyfi 14.00 Aktif Ekran 15.20 Bilışım Gunce- si 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.00 Ak- tif Ekran 20.00 Ne Var NeYok 22.10 Söz Mec- lisi 23.00 Haber 00.10 Spor (0 212 449 07 38). 15.00 Geçmışin Gı- zemlerı: Insan Kurban Etmek 16.00 Biog- r a p n y ; A m e | i a Earhart 17.00 Modern Mucizeler: Şehir Park- ları 18.00 Çatışma: Savaş Silahları 19.00 Yaşayan Tarih: Yıllar Geçtikçe 1985 20.00 Teknolojı ve Ulaşım: Oto- mobiller-Mercedes 21.00 Geçmişin Gizemleri: Antik Kehanetler 22.00 Bi- ography: Ccscnova 23.00 Modern Mucizeler (0 212 326 00 00). °9 -15 T e k n i k Analiz 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.15 Ihale Anketi 11.45 Portföy Yönetimı 12.00 Finans Cafe 12.45 Reklametre 13.15 Şirket Analı- zi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fra- sıer 19.30 Dızı: Two Guys&A Giri 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Ateş Tuzağı 23.00 Dızı: The Practice 24.00 Yabancı Film: 02.00 Dizi: Alry McBealfO 212 330 01 01). 14:10 NTV'ye SORUN Celal Pir 20:30 canlı GÖLGE KABİNE Ümit Sezgin Orman Arazilerinin Sahşı Orman Yangınları Orman Bakanı Osman Pepe soruları yanıtlıyor bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog