Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

19 AĞUSTOS 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA JV LJ J-i J. LJ M\ kultur@cumhuriyet.com.tr 15 Dünyanın dört bir yanından gelen iki bine yakın felsefeci Anadolu danslarını izledi Ney: Binyıllarındansı...ZEYNEP ORAL Dünya Felsefe Kongre- si'nde dünyanın dört bir ya- nından gelmiş bilim insan- lanna gösterilen 'Magic You' prodüksiyonu, "Ney, Binyıllann Dansı" bundan böyle uzun süre Aspen- dos'ta ve başka yerlerde su- nulacağı için, kimi özellik- lerini vurgulamak istiyo- rum. Her şeyden önce "Ney" sahici bir "show"du. Oldu- ğundan başka türlü görün- meye çalışmayan, "...mış gibi" yapmayan, show dünyasının olmazsa olmaz gereklerini ve özelliklerini yerine getiren bir gösteriy- di. Görkemi ve şaşaasıyla, yaldızlı panltılan ve uçan- lığıyla, yarattığı coşkuyla, çok renkliliği, çokseslili- ğiyle, danslanyla, müziğiy- le, ışığıyla, abartılı kostüm- leriyle ve bunlan harmanla- yan olağanüstü teknikle dikkati çekenbir "show"... Belki de bunun sırn şu yukanda peş peşe sıraladı- ğım her alanın, o alanın uz- manlanna teslim edilmiş olmasıydı. Dofiru yöntem "Ney",karanlıktadinle- diğimiz müzik ve sahnenin üst yansında şeffaf perde- de izlediğimiz görünrüler- le başladı. Dev bir kitleden kopup, uzaya savrulan göktaşlan... Uzun bir süre sonra, göktaşlann- dan biri Sema'ya katılan Sema- zen'e dönüşecekti... tki boyuttan üç boyuta geçmiştik. Show boyunca bu boyut değiştir- me, bir sonra izleyeceğimiz bölü- mün ipuçlannı vermekle, her epizo- dun kaynağını belirtmekle kalmı- yor, tüm gösterinin de belkemiğini, omurgasını oluşturuyordu. Dinlediğimiz müzik Cihan Se- zer'indi. Yıllarını elektronik ve tekno müziğe adamış, yurtdışında • "Ney ", karanlıkta dinlediğimiz müzik ve sahnenin üst yansında şeffafperdede izlediğimiz görünîülerle başladı. Dev bir kütleden kopup, uzaya savrulan göktaşlan... Uzun bir süre sonra, göktaşlarından biri Sema 'ya katılan Semazen 'e dönüşecekti... îki boyuttan üç boyuta geçmiştik. ' Show boyunca bu boyut değiştirme, bir sonra izleyeceğimiz bölümün ipuçlannı vermekle, her epizodun kaynağını belirtmekle kalmıyor, tüm gösterinin de omurgasını oluşturuyordu. yaşayan Türk sanatçı, geleneksel müziklerimizi çağdaş çizgiye taşı- mıştı. (Her çalgı, ait olduğu yörenin yorumcusu tarafindan çahnmış, stüd- yoda seslendirilmişti.) Önce müziğin gerçekleştiriimesi, sonra o müziğe uygun olarak sahne- nin, danslann biçimlenmesi. doğru ve daha önceki benzer türdeki göste- rilerden farklı tutumu ve yöntemi or- taya koyuyordu. Mükemmel işleyen teknik Viyana Light and Sound imzasmı taşıyordu. Neredeyse başrolü üstlenmiş ışık dü- zemıseBerlinerEnsemble"laçalışan ChrisKorte'nindi. Antlk çafldan günümüze Shovv'un "omurgası" dedim... Yukanda anlatüğım başlangıç sahne- siyle, sonaeriyordu "Ney"... Başlan- gıçla son arasında, perdeyle sahne, i- ki boyutla üç boyut arasında gidip ge- lirken, antikçağdan günümüze bir yolculuğa çıkmıştık. Sahnelerin tan- nsı Dionyssos, Bakhaların şölenleri, Şaman figürleri, "Siyah Kalem"in 15. yüzyıl resımlen, ama aynı zaman- da Anadolu köylüsünün seyirlik oyunlan (yüzlerde maskeler) Anado- lu'nun farklı yörelerinin sesini, ren- gini taşıyordu sahneye. Üstelik bu saydıklanm, sürekliliği sağlarken, za- manda ve uzamda bütünleyici bir iz- lek oluştururken, alçakgönüllü, ses- siz, uzatmasız bir tavır sergiliyordu. Izleyen kaç kişi "Siyah Kalenı"i tanıyacak demeyin. Shovv bu! Her iz- leyene farklı algılamalar sunan bir gösteri. Bilenler, daha bir keyiflene- cek, bilmeyenlerin kaybı olmayacak. gördüğünü daha çok me- rak edecek... Sanat yönet- meninin tiyatrocu olduğu, dramaturjiyi bildiği orta- daydı. Sanat Yönetmeni Tamer Levent'ti. Ege, Doğu Anadolu, Trakya, Orta Anadolu, Karadeniz... Balkanlar, Gürcü, Abaza, Çerkes, Alevi ve de yeryüzünün tüm rakkaseleri... Her yö- renin özgün halk oyunla- n, o yörenin uzmanlany- la çalışılmış, Şinasi Pa- la'nın, gelenekselden çağdaş soyutlamalara uzanan koreografisiyle ortaya konmuştu. 60 coşkulu dansçı Kimilerinin çok abartı- lı bulduğu Canan Gök- nil'in kostümleri, bence tam da bu işin gereğini ye- rine getiriyordu. (Sabiba Tansuğ'un "Anadolu Başhklan" kitabını bi- lenler ıçin abartılı bile de- ğillerdi.) tncelikler, mu- ziplikler, soyutlamalarla dolu, gözü ve sahneyi dol- duran, show dünyasının panltısını yücelten kos- tümlerdi. Ve bu söyledik- lerimi, müthiş bir disiplin- le, aynı zamanda büyük bir coşkuyla yerine geti- ren 60 dansçı! Prodüktör; Cem Kı- nay; Genel Koordinatör Ömer Önder; Prodüksiyon Koordinatörü; Ali Erten'di. Kostümden koreografiye, müzik- ten ışığa, anlatıma değil, göstermeye yönelik "Ney"in tüm oluşumunda, sahnede (ya da perdede) hiçbir şeyin gerçek yaşamla birebir örtüşmeme- si, taklit etmemesi, benzemeye çalış- maması, shovv gibi bir shovv olması bence bu gösterinin başansıydı. "Dansın Sultanlan" ya da son- raki adıyla "Anadolu Ateşi", show dünyası için bir kapı açmıştı. Bir sonrakinin, öncekini geçmesi se- vindirici. Altın Leopar'ı Sabiha Sumar'ın 'Khamosh Pani' adlı filmi kazandı Locarno'nun galibi Pakistan LOCARNO-lsviçre (AFP) - 16 Ağustos'ta sona eren Locarno Film Festivali'nde Altın Leopar'ı Pakistanlı yönetmen Sabiha Sumar'ın, 'Khamosh Pani' adlı fil- mi kazandı. Aynı zamanda Ekümenik Ödü- lü'nü de kazanan filmde, dul bir ka- dınla, Pakistan'ın 1979'da Islami bir devlet olmasının ardından dini gö- rüşlerinde aşırılığa yönelen oğlu ara- smdaki ilişki anlatılıyor. Film Seçici Kurulu'nun Özel Ödülü' Rumen Calin Netzer'in 'Maria' adlı filmine giderken Serban Ionescu, 7 çocuklu bir an- nenin fahişelikle kazandığı yaşamı- nı konu alan bu filmdeki rolüyle En lyı Erkek Oyuncu Ödülü- nü aldı. tkincilik Ödülü'yse Boşnak Pjer Zalica' nın 'Gali Vatra'sıyla Amerikalı Catherine Hardwic- • Altm Leopar'ı kazanan filmde, dul bir kadınla, Pakistan'ın 1979 yılında Islami bir devlet olmasının ardından dini görüşlerinde aşınlığa yönelen oğlu arasındaki ilişki anlatılıyor. ke'in 'Thirteen'i arasında paylaşıl- dı. Onur Ödülleri, 'Onna Rihat- sushi No koi' adlı filmıyle Japon yönetmen Masahiro Kobayashi ve 'Danehave Rize Barfla îran'lı yönetmen Alizera Amini'nin oldu. Festival kapsamında verilen özel ödüllerden 'Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Ödülü'nü ıse Bolivyalı yönetmen Rodrigo Bellot'un 'Dependencia Sexual' adlı fılmi aldı. Etkinlik tarihinde ilk kez, 'En lyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üç isim paylaştı, Holly Hunter (Thirteen), Diana Dumbrava (Maria) ve Kirron Kber (Khamosh Pani)... 'Video Dab'nda 'Altın Leopar'ı Arjantinlı VVU1 Behnish ('Cantata de las Cosas Solas'), Fransız Pierre-Yves Borgeux ve Stephane Blok ('Ixieme, Journal d'un Pri- sonnier' paylaştılar. URHANÖÇAL PAZAR GÜNÜPARKORMAN'DA 100, yüdönümünde Harley Davidson Antalya'da Türkmenistan ve Kırgızistan'dan ikişer film gösterilecek Portakal'da soydaş ülkeler...Kültür Servisi - 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Türkmenistan ve Kırgızistan sınema- sının son dönem örnekleri de sinema- severlerle buluşacak. Bu filmler arasında; Türkmenis- tan'dan Bayram Abdullaev ve Lora Stepanskaya'nınyönettiği 'Yandım', Türkmenistan Telekinofilm Bırliğı Başkanı Kerim Annanov'un yönetti- ği 'Rivayet', Kırgızistan"dan Bakyt Karagulov'un yapımcılığını üstlendi- ği Cengiz Aytmatov'un öykülerinden uyarlanan 'Kar Fırtınası tstasyonu' ve 'Samanyolu' bulunuyor. Her ikısi de Türkmenistan Üniversitesi"nde fi- loloji eğitimi alan, birlikte üç filme im- za atan Bayram Abdullaev ve Lora Stepanskaya'nın yönettikleri 'Yan- dım' (1996), farklı yerlere savrulmuş Türkmenistan Telekinofilm Birliği Başkanı Kerim Annanov'un yö- netmenliğini yaptığı 'Rivayet' bir Türkmenistan mit'ine dayanıyor. ıki kardeşin ilişkilerini anlatıyor. Annanov'un yönettiği 'Rivayet' bir Türkmenistan mit'ine dayanıyor. An- nanov'un 'Tahir ile Zöhre', 'Karar Vermek Hakkı' ve 'Köyümün Adamlan' isimleri filmleri de bulu- nuyor. Aytmatov'un öykülerl Festival kapsamında gösterilecek her iki Kırgız filminin de yapımcısı olan Bakyt Karagulov. 1980'den bu yana oyuncu ve film yapuncısı olarak çalışıyor. Aytmatov'un öykülerinden uyarlanan filmlerden 'The Snows- torm Starion-Kar Fırtınası tstasyo- nu'nda Edigey Jangeldin adında sı- radan bir demiryolu işçisi anlatılıyor. Stalin' in baskıcı yöntemleriyle kar- şı karşıya olan ve ağır koşullarda çalı- şan Edigey, akrabalanndan, arkadaş- lanndan ve sevdiklerinden yoksun bı- rakılmıştır. Edigey, tufandan kurtulan son Nuh'tur. Aytmatov'un 'Ana Top- rağı' öyküsünden uyarlanan 'The Milkyway- Samanyolu' ise kocasını ve üç oğlunu savaşta kaybeden bir ka- dınuıın gelinini de kaybetmesiyle ta- mamen yalnız kalışım anlatıyor Kültür Servisi - Harley Davidson 100. kuruluş yıldönü- mü kutlamalan çerçevesinde 31 Ağustos Pazar günü Parkor- man'da büyük bir parti düzenle- di. Miller'ın sponsorluğundaya- pılacak 'The Celebration Party"de buluşacak olan Harley Davidson tutkunla- n, Parkorman'daki etkinliklerden son- ra 19.00'dakı Bur- han Öçal & The Trakya All Stars Featuring Smadj' konserinin ardından 21.00'de SoulStuff'ıizleye- cekler. Gecenin ilk kon- serinde, Burhan Öçal'ın Trakyah — ^ — ^ — usta Roman müzisyenlerle, oryantal-elektronık müziğin önemli temsilcilerinden I-ransız yapımcı ve müzisyen Smadj'ı ve Hintli gitar virtüzü Amit Chat- terjee'yi bir araya getirdiği yeni • Müzikseverler 31 Ağustos Pazar günü Parkorman'daki partide Burhan Öçal & The Trakya All Stars Featuring Smadj 'ınyanı sıra Soul Stuff'ı da izleme fırsatı bulacaklar. projesi sunulacak. 1995 yılında Alper Cengiz ta- rafindan kurulan ve Türkiye'nin en gözde kulüplerinden müzikle- ri ve performanslanyla coşturan Soul Stuff, The Celebration Par- ty'de vokalde Alper Cengiz, gitarda Arda Bağcıoğlu. basta Volkan Karagöz, davulda Burak Ersöz, trompette Alper Yılmaz, saksofonda Ser- dar Barçın ve trombonda Bulut Gülen'den oluşan kadrosuyla sahne- de yer alacak. Bi- letler Biletix gişe- lerinden satın alı- nabilecek. Etkinli- ^ — ğin havuz partisini kapsayan bölümünün biletleri 40 milyon TL'den. 19.00"da baş- layacak konserler bölümünün bi- letleri ıse 20 milyon TLden satı- şa sunulacak. (Büetix: • Kültür Servisi-'Dünya Sorunlan Karşısmda Felsefe' konusundaki uluslararası deneme yanşması sonuçlandı. Yanşmaya yalnız genç felsefeciler katılmış ve 31 deneme gönderilmişti. Seçici Kurul oy birliğiyle Romanyalı Anna Maria Pascal'uı 'Özgürlüğün Ağırlığı: Devrim Sonrası Bir Toplumda Etik Pragratizm' başlıklı denemesini ödüle değer gördü. Sonuç Istanbul'da toplanan 21. Dünya Felsefe Kongresi'nin kapanış oturumunda açıklandı.Ödül Seçici Kurulu Ulker Gökberk, Şara Sayın, İsmail Demirdöven, Harun Tepe, Aptullah Kaygı, Ali Vahit Turhan ve Kurtuluş Dinçer'den oluşuyordu. Felsefecilerimiz federasyonda • Kültür Servisi - Uluslararası Felsefe Federasyonu'nun 25 kişilik yeni yönetim kurulu, Istanbul'da toplanan 21. Dünya Felsefe Kongresi'nde seçildi. Yeni kurulda Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile Prof. Dr. Gürol Irzık da yer alıyor. Keanu 'Matrix'e ara verdi • Kültür Servisi - Hollywood'un ünlü oyuncusu Keanu Reeves, 'Matrix' filmleri dizisine ara vererek Hollywood efsaneleri Jack Nicholson ve Diane Keaton ile başrol paylaşacağı, aralık aymda gösterime girecek olan romantik komedi 'Something'sGotta Give'de rol alacak. Nicholson, bu yeni filminde ruhu genç. bedeni yaşh eski bir playboy olan Harry Sanborn'u oynayacak. Sevgilisi Marin'le (Marin rolünde 'The Whole Nine Yards / Komşum Bir Katil'in yıldızı Amanda Peet'i izleyeceğiz.) annesinin Hampton's Beach'teki evinde romantik bir hafta sonu geçiren Harry'nin birdenbire göğsüne ağnlar girmeye başlar. Marin'in dul annesi olan Erica (Keaton) gönülsüzce Harry'nin bakımını üzerine alır ve bu süre içinde Harry, Erica'ya bir şeyler hissetmeye başlar. Tam da Harry genç âşıklar bulma huyunu değiştirmeye başlamışken bu kez sahneye Harry'nin 30 yaşlanndaki doktoru (Reeves) ortaya çıkar ve Erica'nın peşine düşer. Olumsuzluklara alışkın olmayan Harry bu durumda köşeye sıkışacakrır. Spike Lee'nin yeni filmi • Kültür Servisi - 'Do the Right Thing'in yönetmeni Spike Lee yeni komedi fılmi 'She Hate Me'de Whoopi Goldberg'le başrolü paylaşması için Woody Harrelson'ı düşünüyor. Lee, işinden kovulduktan sonra zengin lezbiyenlerin hamile kalmalannı sağlayarak para kazanmaya başlayan bir biyoloji uzmanının hikâyesinin anlatıldığı film için aynca Rosario Dawson, Anthony Mackie ve Jim Brown'la da göriişmelerini sürdürüyor. Bu filmin yanında Lee aynca basketbol temalı filmi 'He Got Game"i dizi olarak çekmeye hazırlanıyor. • ANKARA (AA) - "Bodrum'dan Yalıkavak'a giderken büyük bir dağ aşarsın. Kıvnm kıvnm dolanan bir yoldan, en tepeye ulaşırsın. Işte o tepeye çıktığında gökyüzüyle denizin birleştiğini görürsün birden. Ayaklannın altında yemyeşil çam ormanlan, karşında göz alabildiğine uzanan masmavi Ege Denizi. Seslensen duyacaklarmış gibi yakın duran, sıra sıra adacıklar..." Bu satırlar, gazeteci-yazar Can Dündar'm kaleme aldığı 'Yanki ile Yiannis ve Yel Değirmenleri' adlı kıtaptan... Angora Yayınevi'nce hazırlanan 'Denizin tki Yakasından Masallar' adlı 10 kitaplık dizi, Türk-Yunan dostluğunu masal tadmda güçlendirmeyi amaçlıyor. Dizide eski kültür bakanlanndan Fikri Sağlar'ın 'Duvar' adlı masal kitabının yanı sıra Yalvaç Ural, Çetin Öner gibi yazarlann kitaplan da yer alıyor. Nilgün Bayraktaroğlu'nun Türk ve Yunan çocuklannı bir arada gösteren resimlerinin de bulunduğu dizinin Yunanistan'da da yayımlanması amaçlanıyor. Kentim IstanbuC meydanlarda • Kültür Sen'isi - Istanbul'da bir kentlilik bilinci ve hemşehrilik ruhunun oluşması için mart ayından bu yana çalışmalannı sürdüren Kentim îstanbul Projesi şimdi de meydanlara iniyor ve îstanbul halkıyla yeni Istanbullu modelini tartışıyor.Her gün saat 20.00-21.00 arası Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen sokak seminerlerinde Kentim îstanbul sinevizyonu ve belgeseli de gösteriliyor. Seminerlerin konuşmacılan îstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlanndan Mustafa Çalışan, araştırmacı yazar Süleyman Bağlan ve Savaş Koç. Bvis'ten bir albüm daha • Kültür Servisi - Geçen yıl ölümünün üzerinden yıllar geçmesine karşın çıkan 'Elvis 30 1 Hits' albûmüyle üsteleri altüst eden rock efsanesi Elvis Presley, şimdi de 'Elvis 2nd To None' (Doğan Music Company) albûmüyle adından söz ettirecek. Sanatçının anısına çıkanlacak olan albümde Paul Oakenfold tarafindan remix yapılan "Rubberneckin' şimdiden heyecanla bekleniyor. Albümde 'Elvis 30 1 Hits'te olmayan, kariyerinin dönüm noktası olan şarkılann yanı sıra listelerde zirveye yerleşmiş beş hit ile hiç yayımlanmamış ilginç sürprizlere de yer verilecek BLGUN • TUNEL MEYDANl'nda 18.30 - 19.30 saatlerinde 'Yapı Kredi Yayıncılık Sokakta' kapsamında Urban Trubador konseri. (0 212 252 47 00) • BEYOĞLU SİNEMASI'nda 'AUm Şerif Onaran Anısına' kapsamında 12.15, 14.30, 16.45, 19.00 ve 21.15'de 'Salome'. (0 212 251 32 40)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog