Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC k ! t a p ! a r ı OYKUNUN DIŞINDAYSAN ÜŞÜRSÜN Ümit Otan a \ 5 TüAocagıCad \ o 3 9 4I ^ k i t a p kulÜbO (34334ı Cagatoğlu-lsanbu] Td (2I2I512O5O5 Cumhuriye Cumhuriyef k ı ! a p 1 a r ı YAŞAMIN ÎKIUCU Ümit Otan 80. YIL SAYI: 28440 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; ALI Türkiye, ABD'den Irak'ta istediği sektör talebine olumlu yanıt alırsa imar çalışmas Para değil, sektör pazarlîIrak'ın en riskli bölgesinde görev almaya hazırlanan Türkiye, göndermeyi planladığı gücün masraflan konusunda ABD ile yeni bir pazarlık sürecine girmek istemezken ayn bir sektör talebinde ısrarcı davranıyor. Ankara, güvenliğin yanı sıra bölgenin yeniden iman, sağlık, eğitim ve kültür alanlannda da sorumluluk istiyor. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Türkiye, ABD ile I- rak'a göndereceği askeri gücün masraflan konusunda pazarlık yapmak istemiyor. ABD'den gö- rev yapacağı bölgede "ayn bir sektör" talep eden Ankara, talebi- ne olumlu yanıt alırsa gücün mas- raflannı da kendisi karşılayacak. ABD, Ingiltere ve Polonya gibi Türkiye'nin de Irak'ta ayn bir sek- törü olması durumunda, bu bölge- nin yeniden iman ve yapılanma- sında Türkiye söz sahibi olacak. thalelerde Türk firmalanna önce- lik verilecek. Washington'a ilettiği sualname- ye yanıt bekleyen Ankara'ya dün askeri kanallardan ulaşan bilgiler hareketliliğe neden oldu. Yetkıli- ler, Türkiye'nin talep ettiği ayn sektör konusunda henüz kesin bir karann olmadığını, temaslann sü- receğini ifade ettiler. Bu temasla- nn gelecek haftaya sarkabileceği kaydedildi. Genelkurmay ve Dı- şişleri'nin, hazırlıkJan çerçevesın- de Irak'a güç göndermenin mali boyutuna ilişkin yapılan çalışma- da, malıyetin tahmin edilenden da- ha düşük olduğu saptandı. Edini- len bilgilere göre, Irak'a gönderil- mesi düşünülen bir rümen büyük- lüğünde askeri birliğin Türkiye "de- ki aylık maliyeti 1 milyon doları buluyor. Bu büyüklükte bir birli- MArkasıSo.8,Sü.3'te ABD ASKERLERİ GÖLGESÎNDEN KORKUYOR Kameroyı silah sandılar Reuters ajansına çalışan Dana'nın son görüntüleri "Amerikan tankının kendisine doğru ilerleyişi, birkaç el ateş açılması ve kamerasının yere düşüşü" oldu. ABD ordusu, askerlerinin, "RPG roketatanyla kendilerini hedef aldığını düşündükleri bir kişiyi vurduğunu, ancak bu kişinin gazeteci çıktığını" belirtti. • //. SayfadaMazen Dana Bakan, üniversitelerin akademik kadro için ilan verirken kendisinden izin almasını istedi Ozerkliğe Çelik darbesiMevcut yasalara göre üniversiteler, akademik personel almak için basın-yayın organlanna alacaklan kadro sayısını ve niteliğini belirten ilan veriyorlar. Bakan Çelik tarafından 1 Ağustos tarihinde YÖK'e gönderilen 19961 sayılı yazının, üniversitelerin basın ilanlan ile öğretim elemanı alma yolunu da tıkadığı ileri sürüldü. Yazıda Başbakanlık genelgesi gereği, atama ilanı verilecekse bunun kurumlann bağlı olduğu bakanlık tarafından yapılacağı kaydediliyor. SOSYALÎST HOLMSTROM: ABD'defelsefe tartışmak zor 21. Felsefe Kongresi'ne katılan ABD'li felsefeci Holmstrom, ülkesinin entelektüel olarak çok geri olduğunu ve felsefi bir tartışma ortamı yaratmanın güç olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerde feminizm hareketinin önemli başanlar elde ettiğini belirten Holmstrom'a göre hareketin en önemli sorunu kendi karşıtını da yaratmış olması. • 9. Sayfada KONGRENÎN ARDINDAN Ikadaragelen masumiyetolmalı Kongrenin ardından bir araya gelerek sohbet eden felsefeciler, düşüncenin gücü kadar sevginin 'gücünün de önemi konusunda ^görüş birliğine vardılar. Bunun 'içinmasumiyeti r iyi ve kötünün ötesinde evrensel tek payda haline getirmenin yollannı aramak gerektiğüıi kabul ettiler. Onlara göre masumiyetin iktidan, masum olan tek iktidar. Bu görüşün üçüncü bir yol olarak dikkate alınmasını Önerdiler. • 9. Sayfada MAHMUT GÜRER ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, akademik kadro ılanı veren üniversite rektörlerine ceza uygu- lanması için Yükseköğ- retim Kurulu'na (YÖK) yazı gönderdi. Yazıda, üniversitelerin akade- mik personel ihtiyacı ilanı vermesi için, ken- disinden izin alınması gerektiği savlandı. Mevcut yasalara göre üniversiteler. akademik personel almak için ba- sın-yayın organlanna alacaklan kadro sayısını ve niteliğini belirten i- lan veriyorlar. Bakan Çelik tarafın- dan 1 Ağustos tanhınde YÖK'e gönderilen 19961 sayılı yazının, Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın 19 Temmuz 2003 tarihinde yayımladığı "kadro kı- sıtlamasına" ilişkin ge- nelge kapsamında, üni- versitelerin basın ilanla- n yoluyla öğretim ele- manı alma yolunu da tı- kadığı ileri sürüldü. Ya- zıda Başbakanlık genel- gesi gereği, atama ilanı verilecekse bunun ku- rumlann bağlı olduğu bakanlık tarafından ya- pılacağı kaydedilerek şöyle denildi: "Bilindi- ği gibi, Başbakanlık'ın genelgesi nin 10. mad- desinin 2. paragrafı "Kamu kurum ve kuru- luşlannca mevzuattan kaynaklanan zorluklar gereği verilen ve kurum faliyetleri ile doğrudan ılgıli olan ilanlar ilgıli bakan izni ile yapılabile- cektir. Bunlann dışında basuı ve yayın organla- nna ilan verilmeyecek- MArkası Sa. 8, Sü. 3 te Polis Uzanlar'ı dün de aradı Soruşturma derinleşiyor Mali polis, Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan'ın da aralannda bulunduğu 13 kişiyi aramayı sür- dürüyor. Polis ekipleri dün Istanbul ve Fethi- ye'de çok sayıda ev, ış- yeri, depo ve yatta ara- ma yaptı. Soruşturmayı derinleştiren cumhuri- yet savcısı, yaklaşık 50 kişinin daha ifadesine başvuracak. S o r u ş t u r m a için Istan- bul'a gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Baş- kanı Hanefi Avcı emni- yet ve BDDK yetkilile- riyle bir toplantı yaptı. BDDK, Imar Bankası mudilerinin bildirimleri ile banka kayıtlan ara- sında 3 katrilyon 380 trilyon liralık fark bu- lunduğunu bildirdi. Kemal I zan Hakan Uzan tstanbul Haber Ser- visi - İmar Bankası'yla ilgili belge ve bilgileri Bankacılık Düzenleme ve Kurumu'na (BDDK) teslim etmedikleri ge- rekçesiyle aranan ve aralannda Kemal Uzan'ın da bulunduğu 13 kişi bulunamıyor. Bu kişilerin gözaltına alın- ması için yapılan ope- rasyonlar sürerken BD- DK tarafından Şişli Ad- liyesi'ne gönderilen bir yazıda, "Pamukbank'a başvuran mudilerin bildirimleri ile İmar Bankası kayıtlan ara- sında 3 katrilyon 380 trilyon liralık fark bu- lunduğu" belirtildi. Şişli Cumhuriyet Baş- savcıhğı. BDDK tara- fmdan el konulan İmar Bankası 'yla ilgili soruş- turmayı derinleştirdi. Önceki gün bankanın MArkasıSa.8,Sü.3'te efes kesen figürler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Dünva Cimnastik Şampiyonası'nı kalabalık bir seyirci kitlesi izliyor. Çünkii Anaheim'daki organizasyonda farklı kategorilerde yarışan yüzlerce cimnastikçinin sergilediği performans nefes kesecek nitelikte. Denge barı üzeriode hem estetik hem de sportif anlamda hünerini sergileyen ABD'li Hollie Vise, figürleriyle seyircileri büyüleyen ve uzun süre alkışlanan cimnastikçilerden sadece biri... (Fotoğraf: REUTERS) Artan ihracatta 'hayaliy kuşkusu Maliye Bakanhğı ihracattaki KDV iadelerinın yılın ilk yansında 4 katnlyon liraya yaklaşması üzenne harekete geçti. Hayali ıhracattan şüp- helenen bakanlık, KDV iadelerinde geçen yıla göre ciddi artışlar olan 30'u aşkın firmanın ih- racat çalışmalannı gözden geçıriyor. Sonuçla- nn bir ayda ortaya çıkacağı bildirildi. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 13. Sayfada KADINLAR SINIR TANIMIYOR M 6. Sayfada VELÎLER tÇÎN ZOR GÜNLER BAŞLADI M 7. Sayfada DEVALÜASYON TARTIŞMASI • 12. Savfada SPORDA HARCIRAH SIKINTISI MSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tek Başına Laikliğin yılmaz savunucusu Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer, yalnız b/rakıldı. Hacı Bektaş Veli törenlerinde devletin sosyal, eko- nomik, siyasal ya da hukuksal temel düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağını söyleyen Sezer'e değinen medya haberlerinde konuşmadaki görüşle- re, fikirlere dokunulmadı bile. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Ameliyatla çözünt Migren çilesi çekene müjde Cleveland'dakİ Zeeba Kliniği'nde görevli bir doktor, milyonlarca kişiye hayatı zindan eden migrene ameliyat yoluyla çare buldu. Dr. Guyuron, alın veya boyundaki bazı kaslann alınma- sının 100 kişiden 90'ında olumlu etki yarattığını söylüyor. MArka Sayfada İstanbul Master Planı Depreme karşı yol haritası İstanbul'dakİ bınalann deprem güven- liğinin incelenmesini ve alınması gere- ken önlemleri içeren İstanbul Deprem Master Planı açıklandı. Vali Güler, risk- li bınalann yıkılacağını, gerekenlerin onanlacağını, ancak bu görevin devlete aıt olmadığını söyledi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Fındıkta Zındıklık! Son günlerde AKP üstyönetiminin yaptığı "önem- li" toplantıların gündem maddelerı arasına "fındık" konusu da girdi. "Bir de Türkiye'nin tarım politikası yok derler, bakın işte hükümet önemli işlerin arasına fındığı da almış" dedik ama, işin ayrıntılanna girin- ce, AKP'nin iktidara geldiği günden beri yeri, yetki- si, unvanı tartışma konusu olan bir adla karşılaştık: Cüneyd Zapsu! MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog