Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHUrtlYET SAYFA HABERLER •: Hükümet bilgiyi paylaşmalı • EDlRNE(AA)-DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, "(rak'a asker göndenlmesi konusunda her şeyden evvel hükümetın, elindekı bilgılen Meclis'tekj partılerle paylaşması gereği vardır" dedi. Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkesı olduğunu belirten Ağar, "Bu ülkeye rağmen burada bir siyasi dü2en kurulamaz" dıye konuştu. Ağar, hükümetın dokuz ayhk ıktıdanrnn sonucunda daha az üreten, daha yoksul, daha işsız, daha borçlu bır Türkiye manzarasjnın ortaya çıktığını savundu. Cem Uzan: AKP telaş içinde • ANKARA (AA) - Genç Partı (GP) Genel Başkanı Cem Uzan, partısi ve kendisini sindirmeyi amaçlayan 'bir şov' yapıldığını öne sürdü. GP'nin dün Bılkent Otel'de yapılan Ankara 3. Bölge Toplantısı'na katılan Uzan, son kamuoyu araştırmalanna göre AKP'nın oylannın her geçen gün endigıni, GP'nin oylannın ise arttığını iddia ederek bu durumun 'bınlennı telaşa düşürdüğünü' kaydettı. Cumhuriyet hutbesi okunacak • ANK4RA (ANKA) - Dıyanet tşlen Başkanlığı, Cumhunyet'ın 80'inci yıl kutlamalan nedeniyle camilerde 'Cumhuriyet'e övgü' hutbesi okutacak. Hutbede Hz. Muhammed'in kararlannı danışma yoluyla aldığı ömeği gösterilip 'Cumhunyet de bu uygulamayı öngören bır ıdare şeklidir" denılecek. 24 Ekım 2003 tarihinde bütün camilerde cuma namazında okutulması kararlaştınlan •Cumhuriyet Bayrarru' adlı hutbede. 80'inci yılı kutlanan Cumhuriyet'in çoğunluk sistemine ve milli iradeyi temsil etme esasına dayanan, insanlann düşünce ve inançlannı serbestçe ifade edip yaşamalanna imkân veren sistem olduğu belırtıldı. Polislere rüşvet tutuklaması • BURSA (Cumhuriyet) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey İstasyonu'nda görevlı l başkomiser ile 7 polis memuru, rüşvet aldıklan iddiasıyla rutuklandı. Polis memurlan 3 hafta önce rüşvet aldıklan iddiasıyla açığa alınmıştı. Çıkanldıklan nöbetçi mahkeme tarafindan tutuklanan başkomiser ıle 7 polis memuru, cezaevine gönderildı. Akay yeniden genel başkan • ANKARA (AA) - Bağımsız Kamu Görevlıleri Sendikalan Konfederasyonu 'na (BASK) bağh Bağımsız Haber-Sen'in 1. Olağan Genel Kurulu dün sona erdı. Genel kurulda 149 delege oy kullanırken BASK Genel Başkanı Resul Akay, delegelerin 144'ünün oyunu alarak yeniden Bağımsız Haber-Sen'in genel başkanlığına seçildi. Referandum süreci, yerel seçimler ve Yargıtay'ın DEHAP karan siyasal gelişmeleri yönlendirecek Siyasette sonbaharbelirsizliğiANKARA (CumhuriyetBürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSe- zer'in ormanlarla ilgili anayasa de- ğişikliğini TBMM'ye geri gönder- mesı, siyasette sonbahar senaryola- nnın çeşitlenmesine neden oldu. Referandumun, anayasa değişikli- ğinin Resmi Gazete'de yayımını ız- leyen 120. günden (4 ay) sonraki ilk pazar günü yapılması gerekirken; "yerel seçimlerin öne çekilerek refe- randumlabirtikteyapu'nıasr -ana- yasa değişikliğiniyeniden geçirmek- te aceie edilmeyerek referandumun normal zamanında yapılacak yerel seçimlerle birieştirilmesi" seçenek- leri konuşulmaya başladı. Yargı- tay'ın 11 Eylül günü vereceği DE- HAP'ın seçımlere girmesiyle ilgi- li karar da önümüzdeki süreci etki- leyecek. DEHAP'ın seçimlere gir- mesinin geçersiz sayılması duru- munda, genel seçimlerin öne alın- masının da gündeme gelebileceği- ne dikkat çekildi. TBMM tatile girerken, eylülde Tufan Algan: Hükümetten erken seçim talebi gelmedi BOLU(AA)-Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Tufan Algan, yerel seçimlerle ilgili hazırlıkJannı sürdürdüklerini belirterek, "Seçimin erken olacağı konusunda hükümetten hiçbir talep gelmedP dedi. Algan, tatil için geldiği Bolu Koru Otel'de yaptığı açıklamada, DEHAP yöneticileri haklanda, 3 Kasım Genel Seçimi öncesinde partiyi, gerekJİ teşkilatlanmasını tamamJamış gibi gösterdikleri iddiasıyla açılan davadaki Anîkara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karannın Yargıtay'ca onaylanması durumunda, bunun geçen seçimin sonuçlanna etkisinin olup olmayacağı yolundaki soru üzerine şunlan söyledi: "Ortada henüz kesinleşmiş bir karar vok. Hal böyle olunca YSK'ye de herhangi bir parti w a şahıs tarafindan bu konuda bir talep gelmedi" Algan, erken seçim konusunda kendilenne hükümetten hiçbir talep gelmediğıni ifade ederek, "Biz hazırianıyoruz, ancak Mahalh' Idareler Genel Seçimleri'nin tarihi: 2004 yıhdır. Bunun dışmda hiçbir talep gelmedi erken olacağı konusunda-.1 ' dıye konuştu. "olağanüstü toplann" için ağırhklı bir gündem oluşmaya başladı. Irak'a asker göndenlmesi ve Çankaya'dan geri gönderilen anayasa değişikli- ğinin ele alınması için TBMM ey- lül ayında olağanüstü toplantıya çagnlacak. AKP Grup Başkanveki- li Saüh Kapusuz, olağanüstü toplan- tı için mılletvekillerinden aldıklan imzalan gelecek ay kullanabilecek- lerini belirttı. TBMM'nin olağanüstü toplantı gündemi ve sonrasındaki gelişim- lerle ilgili bazı senaryolar şöyle: Referandum belirslzliğl: Hükümet, ormanlarla ilgıh anaya- sa değişikliğini aynen çıkararak Çankaya'ya gönderme kararlılığı- nı dile getirdi. TBMM'nin eylül ayı başında toplanması ve anayasa de- ğişikliğini aynen geçirmesi duru- munda, referandumun ocak ayı için- de yapılması gerekiyor. AKP hü- kümetinin, Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Yasa'da değişikJik yaparak referan- dum tarihiyle oynayabileceği de vurgulandı. İki sandıklı senaryolar: Referandumdan üç ay sonra da ye- rel seçimJerin yapılması gerektiğin- den iki kez harcama yapılmaması için referandumJa yerel seçimlerin birleştirilmesi gündeme gelebilir. Yerel seçimlerin öne alınması için anayasa değişikliği yapılması ge- rekiyor. 368 sandalyaye ulaşan AKP'nin anayasa değişikliğini ger- çekleştirme konusunda sıkınhsı bu- lunrnuyor. üç sandıklı senaryolar: Yargıtay'ın 11 Eylül günü verece- ği karar da sonbahar senaryolannı etkileyecek. DEHAP'ın son genel seçimlere girmesinin geçersiz sa- yılması durumunda, TBMM'dekı sandalye dağılımı değişecek. AKP bu durumda da hükümetin güveno- yu alabilmesini sağlayan 276 san- dalyenin altına düşmeyecek. Ancak DYP'nin de TBMM'de temsil edil- mesi gündeme gelecek. Bu durum- da yaşanacak karmaşayı önlemek içuı genel seçimler öne alınarak ye- rel, genel seçimler ve referandum için üç sandık konabileceği de ku- lislerde dile getiriliyor. Anayasanın 77. maddesine göre seçimler 5 yıl- da bir yapılıyor, ancak TBMM bu süre dolmadan seçimlerin yenilen- mesıne karar verebiliyor. ırak'a asker gönderme: Iade edilen anayasa ve yasa değişik- likleri için olmazsa da Irak'a asker gönderme tezkeresi için eylül ayın- da olağanüstü toplantı olabilir. Ku- zey Irak'ta Türk birhğinin konuş lan- masına temel olan 20 Mart tezke- resınin süresi 20 Eylül'de doluyor. Hükümet, genel asker gönderme tezkeresini bu tarihten önce çıkar- mayı, böylece iki tezkere için ayn ayn görüşme yaphrmamayı yeğle- yebilir. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA Eğitimde sınıfia kaldık• 38 ülkedeki 8. sınıf öğrencileri arasında yapılan araştırmada, Türkiye, matematikte 31., fen bilgisinde 33. oldu. îlk yüzde 10'luk dilime, Türk öğrencilerin ancak yüzde 1 'i girebilirken puan dilimlerine bakıldığında, Türk öğrencilerin temel zihinsel becerilerini kazanımlan açısından yetersiz olduğu görüldü. FİGEN ATALAY Uluslararası Mate- matik ve Fen Bilgisi Araştırması sonuçlan, Türk eğitim sistemınin içler acısı halini bır kez daha gözler önüne ser- dı. Ülkelenn eğitim ka- litelerini ölçrhek ama- cıyla 38 ülkedeki 8. sı- nıf öğrencileri arasında yapılan araştırmada, Türkiye, matematikte 31., fen bilgisinde 33. oldu. Araştırmada, 8. stnıf öğrencilerine ma- tematik ve fen bilgi- sinde toplam 11 alanı içeren testler verildi. Aynca öğrenci ve öğret- men anketleri uygulan- dı.En çok geometri ile yer bilimleri konulann- da güçlükle karşılaşan Türk öğrenciler, TIMSS'ye katılan hiç- bir Avrupa ya da Kuzey Amerika ülkesini ge- çemezken, matematikte Tunus'un, fen bilgi- sinde Ürdün, Iran ve Endonezya'mn da ge- risinde kaldılar. Türkiye'nin gerisin- de kaldığı ülkelere ait bazı verilere bakıldı- ğında, ülkemiz öğren- cılerinin başansızlıkla- nnın, "ekonomiksuan- tilar" gibi makro ne- denlerle açıklanamaya- cağı anlaşılıyor. Puan dılimlerindeİd öğrenci dağılımlanna bakıldı- ğında, Türk öğrencile- rin temel zihinsel be- cerilerin kazanımlan açısından yetersiz ol- duğu görülüyor. TIMSS'de uluslara- rası standartlara göre belirlenen ilk yüzde 10'luk dilime, Türki- ye'deki öğrencilerin an- cak yüzde 1 "i girebildi. Öğrencilerin yüzde 65'i, en düşük yüzde 25'lik dilimde yer aldı. Bu sonuç, ülkemizde fen bilgisi ve matema- tik müfredatlan kapsa- mında ele alınan hedef ve da\Tanışlara büyük ölçüde ulaşılamadığını gösterdı. Öğrenci ve öğ- retmen anketlerinden elde edilen bazı nokta- lar ise şöyle: •/ Ailenin eğitimi ve evdeki eğitim kaynak- lan başanyı etkilemek- tedir. \/ Aile, okul başan- sını etkileyen en önem- li faktörlerden biridir. •" Türkiye'den teste katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin sadece yüzde 14'ünün evinde 100'den fazla kitap, yüzde 8'inın evinde bil- gisayar, ayn çalışma masası ve sözlük oldu- ğu ve yüzde 9'unun ai- lesinde en az bir kişinin üniversite mezunu ol- duğu görülmektedir. ^ Ailenin eğitim dü- zeyi arrtıkça öğrenci- nin matematik ve fen bilgisine yönelik başa- n algısı olumlu yönde gelişmekte, bu da başa- nyı arttırmaktadır. • Kendini başansız algılayan öğrenciler, ba- şansız ohnaktadırlar. Ergüder: Eğitimde reform gerekli "Eğitimde Reform Girişimı"ni koordine eden tstanbul Politika- lar Merkezı 'nin Direk- törü Prof. Dr. Üstün Er- güder, Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı ve ÖSS ile bu tür araştır- malann sonuçlarının, bir kez daha genç nü- fiısun gerektiği gibi eği- tilemediğini gösterdi- ğini belirtti. Prof. Ergüder, şunla- n söyledi: "Türkiye'yi uluslararası arenada da kıyaslamak, eğitim ba- şanmızı değerlendir- mek, eğitim politikası geüştirnıe sürecine kat- kı yapmak ve genç nü- fiısumuzun yakın gele- cekte rekabet edeceği yaşıtlanna göre ne de- recehazuiandığını gör- mek açısından çok önemlidir. Bu çaiışma- lann sonuçlan, önceli- ğimizi ülke olarak hep beraber eğitimde refor- ma vermemiz gerektiği- ni bir kere daha göster- mektedir." ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART KlZİLA&AÇLAR VB A<=?\U KESTAMEÜK- LERİ ORMAU \ ALAMI \ÇIKARACAĞIZ!.. C/MSİ ME? nıusakart a ttnet.net.tr ODTÜ SENATOSU: ww YOKtaslağı üniversiteye darbe vurur• ODTÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu'nun YÖK taslağı ile ilgili raporundan: Reform demek mümkün değil. Bakanlar Kurulu'nun kontenjanı arttınlarak kurul, siyasal baskı ve yönlendirmeye açık hale getiriliyor. Bilimsel özerklik, demokratik katılım kavramlan anlamını yitiriyor. Adapazan Belediyesi Erdoğan için masraftan kaçınmadı Karşılamada4 cilah taş ÎLHAN UYGUN ADAPAZ.4RI-Adapa- zan 'nda bugün yapılacak Bakanlar Kurulu önce- sinde Adapazan Büyük- şehir Belediyesi kentin ana bulvannın taşlannı cılaladı. 17 Ağustos yıl- dönümü anma etkınlik- lerinin yapıldığı bulvann kapatılması yurttaşlann tepkisine yol açtı. Başbakan Recep Ta>- >ip Erdoğan başkanlığın- da, bugün Adapazan'nda toplanacak olan Bakan- lar Kurulu öncesinde Ada- pazan Büyülcşehir Bele- diyesi kentte adeta temiz- lik seferberliğı başlartı. lanması ise tepki çekti. Gece geç saatlere kadar ci- lalama çalışmalannın sür- mesi nedeniyle bulvar uzun süre kapatıldı. Mar- • Adapazan Belediyesi'nin, kentin ana bulvannı Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde cilalamak için kapatması tepkilere neden oldu. Belediye ekipleri, özel- lilde ana caddeleri yıka- dı. çöp konteynrrlanm bi- le temizledi. Kentin ana bulvannın taşlannın cila- mara depreminde yaşa- mını yirirenler için her yıl anma etkinliklennin dü- zenledıği bulvann, 17 Ağustos gecesi kapatıl- ması yurttaşlann tepkisi- ne yol açtı. Gece saat 03.02'de anma etkinlik- lerine katılmak için bul- vara giden yurttaşlar be- lediye ekipleriyle karşı- laşınca, "Başbakan gele- cek diye temizh'k ve yeni- ük yapılnıasına karşı de- ğUiz. Ancak 17 Ağustos depremin yildönümünde haîkm buhıştuğu buhan kapatarak cfla yapılmasH na anlanı veremedik" di- yerek uygulamaya tepki gösterdiler. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (OD- TÜ), Milli Eğitim Bakan- lığı'nın hazırladığı Yükse- köğretim Yasa Tasarısı Taslağı "nı değerlendirdi. ODTU Senatosu, düzen- lemeye reform demenın mümkün olmadığını. bi- limsel özerklik, demok- ratik katılım kavramlan- nın anlamını yitirdiğini, kurulun siyasal baskı ve yönlendirmeye açık hale getirildiğini \iırguladı. Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu'nun tas- lakla ilgili raporunda, tas- lagın Avrupa Birlıği norm- lanyla çeliştiği, bu neden- le uyum sürecınde sorun yaratabıleceği vurgulan- dı. ODTÜ'nün raporun- da şu değerlendirmeler yer aldı: • Üniversıteyi siyasal iktidara bağlı ve bağımlı kılacak olan bu taslak, ken- di kurgusu içinde \ r ar olan 'Yükseköğretimde Amaç' ve 'Ana tficeler' başlıkla- n altmda yer alan madde- lerle de bağdaşmamakta- dır. Böylece bilimsel öz- gürlük, özerklik, demok- ratik katılım kavramlan boşlukta kalarak anlam- lannı yitirmektedir. • Milli Eğitim Bakan- lığı'na verilen yetkiler, YÖK'ü ilgili olmaktan çı- kanp bağlı kuruluş haline getirmektedir. Düzenle- me, birçok yönüyle ısrar- la vurgulandığı gibi daha demokratik değil, bugün- kü sistemden geriye gi- den bir merkezi örgütlen- me ve ışleyiş üzerine in- şa edilmiş görünmektedir. • YÖK'ün oluşumun- da, mevcut durumda ta- rafsızlığı bir gü\ence oluş- turan Cumhurbaşkanı'nın kontenjanı, 2'ye indirile- rek etkisizleştirilmişrir. ^ Aksine Bakanlar Ku- rulu kontenjanı arttınla- rak, üst kurul siyasal bas- kı ve yönlendirmeye açık hale getirilmiştir. */ Geçici maddelerde öngörülen yöntemle, çok kısa bir sürede üniversite- lerin tüm yönetim kadro- lan değişecek ve işleyiş önemli ölçüde zedelene- cektir. • ÜAK'derektörlerile ünıversitelerin fen, sosyal ve sağlık alanlanndan tem- silcilerin yer alması. üni- versiteler arasında temsil eşitsizliği yaratacaktır. • Vakıf üniversiteleri- ne ciddi oranda devlet yar- dımı öngörülmektedir. Devlet katkısının söz ko- nusu üni\ersitelerin geli- şimini destekleyecek 1 *ya- tmm teş\ikleri'' ile sınır- landınlması uygun ola- caktır. İstanbuVda savaş karşıtı eylem Türk askerinin işgal alündaki Irak'a gönderilnıemesi istemiyle gösteri düzenleyen Irak'ta Savaşa Hayu* Koordinasyonu üyeleri AKP hükümetinin, halkın değil ABD'nin isteklerme kulak verdiğini belirterek "ABD'nin ve yüzü açığa çıkan işbüükçflerinin oyununu halk bozacaktir*" dediler. Tepebaşı'ndaki eski ABD Konsolosluğu'nun önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, "Yaşasuı Irak halklaruun direnişi", "Empervalist işgale son", "Halklara özgürlük direnişle gdecek", \r azılı pankart ve dö\izler açû. Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu üyeleri gösteri sırasında sık sık, "Irak halkı yalnız değüdir", "ABD askeri ohnaj^cağK", "Çıkârsa tezkere Bilal gitsin askere", "Katil ABD.. işbirükçi AKP", -Sermayenin imamı kaça sattuı vatanı" şeklinde slogan attı. Koordinasyon açıklamasında. "Irak'a asker «öndermek. içinden çıİalama>acak bir batağa saplanmakbr. Irak'a asker gönderilmemeli, tersine tüm yabancı askerier Irak toprakiannı terk ermelidir*' denildi Eylemde, Başbakan Erdoğan'ın dış politikasını eleştireıı skeçin ardından Grup Vbrum empenalizme karşı direnişin anlatıldığı yeni şarkılan "Biz am müvanz"ı seslendirdi. (ALPERTURGUT)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog