Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURlYf:" SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Laila'dan 110 milyar lira bağış • İstanbul Haber Servisi - İstanbul"un ünlu eğlence mekânlanndan Laıla'da bulunan 10 ışletmenın ön- cekı gece elde ettığı 110 mılyar lıralık hasılat, Tür- kjye Engellıler Spor Yardım ve Eğıtım Vakfı'na (TESYEV) bağışlandı. TESYEV^Başkanı Yavuz K-ocaömer. 3 hafta önce ortaya çıkan bu fıknn ba- balannın. Kaya Çılıngıroğlu ve Laıla'nın ışletmecı- sı Şefık Oztek olduğunu soyleyerek gece kulübü bünyesındekı ışletme sahıplenne teşekkür ettı Kapkaççı operasyonu: 10 gözaltı • İstanbul Haber Servisi - îstanbul'da son 6 ayda 1 1 ayn takıplı kapkaç \e otomobıl hırsızlığı yaptık- lan öne sürülen 10 kışı gözaltına alındı. Bu kışıle- n n , son 6 ayda banka şubelerınden çıkan 11 kışının takıp edılerek kapkaç yapılması ve bunlardan 2'sı- nin yaralanması, aynca otomobıl ve plaka hırsızlığı yapılması olaylanna kanştıklan behrtıldı. Çanakkale'de 38 kaçak yakatandı • ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nın Eceabat ıl- çesınde, jandarmanın yol kontrolü sırasında, bır mı- nıbus ıçınde 38 yabancı uyruklu kaçak yakalandı Yakalananlardan 30'unun Pakıstanlı, 3'ünün Sınga- purlu, 2"sırun Çınlı, dığerlennın de Hındıstan, Bangladeş ve îran vatandaşı olduğu bıldınldı. m fe" "EMİNEM, EMİNEM ÇAKIR EMİNEM, GÖBEĞİNİN İÇİ ÇUKUR EMİNEM.." 1 milyar harcayan bir yurttaş borcunu asgari ödemeyle 38 ayda ancak kapatabiliyor Kart yoksulluğıı arttınyor• Ankara Ticaret Odası'nın "Kredi Kartıyla Yaşam' araştırmasında, daha fazla faiz ödememek içın kredi kartlannda asgari ödeme tutan yerine mümkünse borcun tamamının kapatılması gerektiği vurgulandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO) kredi kartı borcuna ne şekılde faız ışletıldiğı konusunda tüketıcıyı bılgılendırmek amacıyla "Kredi Karüyla Yaşam" araştırması yaptı Araştırmaya göre, kredi kartı ile 1 milyar lira borçlanan bir tüketıcı, borcunu asgari ödeme tutan üzennden ancak 38 ayda kapatabiliyor. Araştırmada, kredi kartı ödemesınin asgan ödeme tutan üzennden "son ödeme tarihTnde yapılması halınde, "hesap kesim tarihi" ıle "son ödeme tarihi" arasında geçen sürede tüketıcılenn toplam borcu üzennden faız ödendığıne dıkkat çekılerek tüketıcilenn borçlannı ödemek ıçın son odeme gününü beklememelen ıstendı Bu durum şu örnekle açıklandı: "Tüketicinin 1 mihar lira rutannda kredi kartı borcu bulunduğunun farz edilmesi halinde, bu borcun beşte biri olan 200 milyon liralık kısmının banka hesap özetinde beürtilen son ödeme tarihine kadar yaünlması gerekhor. Bu süre ise genel olarak 10 günü kapsıyor. Ancak bu 10 günlük süre içerisinde 1 mihar liranın tamamına faiz işletiliyor. Asgari ödeme tutarınuı (200 müyon Hra) ilk gün ödenmesi halinde ise 10 gün için geriye kalan 800 mihon lira üzennden faiz yüriitülüyor. Asgari ödeme tutannı son ödeme tarihine kadar ödemejen tüketiciler ise ayrıca ekstra gecikme faizi ödemek durumunda kalıyor." Aylık faiz 9'a çıkıyor Araştırmada, bankalann kredi kartlanna uyguladığı aylık faızın şu anda ortalama 7 75 olduğu vurgulanırken devletın aldığı bazı vergı v e fonlar eklendığı zaman bu rakamın yaklaşık aylık yüzde 9"a çıktığı kaydedıldı Bu orandakı aylık faızın bıleşık faızle yıllık yüzde 193'e denk geldığinın altı çızılerek bu nedenden dolayı tüketicinin yalnız faız oranına bakarak değerlendirme yapmaması gerektiği bildınldi. Araştırmada, daha fazla faiz ödememek içın kredi kartlannda asgari ödeme tutan yenne mümkünse borcun tamamının kapatılması gerektiği vurgulandı. ATO Başkanı Sinan Aygün, kredi kartı ıle yaşamı zorakı bir evlılığe benzeterek "38 ay süren bu evliliği sürdürmek de boşannıak da neredeyse imkânsız" dedı. "Kredi karü ile tamşmayan bir, tanışan bin pişman oluyor" dıyen Aygün. kredi kartı faızlennın normalde aylık yüzde 4'ten fazla olmaması gerekırken ortalama yüzde 7 75'ler civannda se>Tettığını ve kredi kartı faızı yüzünden tüketıcılenn mağdur olduğunu bıldırdı Aygün, açıklamasında şu görüşlen kaydettı. "Aynı bankalar yüzde 3.75'ten tükctici kredisi kullandınyor. Bu faizlerle bu borç bitmez. Vatandaşı harcadığı paraya pişman eden bir kredi kartı faiz sistemi ile dar gelirli kesinıden, yiiksek gelirli kesime sennav e transferi oluvor." İSTANBUL'DA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI İstanbul Haber Senisi - Atatürk Havalımanı'na inış ya- pan Cessna tıpı bır uçak, pıstten çıkarak takla attı. Uçakta bulunan Atılla Ankan ve Yusuf Akşahın yara- landı YaralılarÖzel Dağan Hastanesı'nde tedavı altınaalı- nırken durumlanrun lyı olduğu bıldinldı. Uçağın Jet-Ser Havacılık adlı şırkete aıt olduğunu ve Hezarfen Havaala- nı'ndakı eğıtım uçuşunun ardından Atatürk Havalıma- nı'na döndüğünü bıldıren yetkılıler, uçağın, "18-36 Para- lel Pisti^ne doğru ınışe geçtığını belirterek, tekerlennın ye- re değmesının ardından kontrolden çıkan uçağın takla ata- rak pıst dışındakı boş araziye yuvarlandığını kaydettıler. Yetkılıler, kaza nedenıyle, mış ve kalkışlara kısa süre için kapatılan pıstm yenıden kullanıma açıldığını, kaza yapan uçağın da hangara çekıldiğıru bildırdıler. GENÇLERE İŞ FIRSATI Cessna tipi uçakta bulunan AtiDa Ankan ve YusufAkşahin yaralandı. (Fotograf.AA) ANKARA(ANKA)-Bırleşmiş Milletler(BM), Ingilızce ya da Fransızca bilen, ünıversıteden li- sans dıplomasıyla mezun olmuş Türk gençleri içın smav açıyor. BM, sınava gırmek ısteyen gençlerde, TC va- tandaşı olmak, 32 yaşından büyük olmamak, De- mografı, Enformasyon Teknolojısı. Istatistık, Iş tdaresı, Kütüphanecılık, Sıyasal Bilgiler ve Sos- yal Bilgiler alanlanndan bınnde ya da bunlarla ilgılı bir alanda en az ünıversıte lısans derecesi almış olmak koşullannı anyor. Sınava katılma başvurulannın form doldurarak yapılması ve formlann en geç 5 Eylül 2003 tanhine kadar BM Genel Merkezı'ne ulaştınlması gerekıyor. By-passgeçiren 3 hasta da tırmanışa katıhyor Ağn'nın 'kalbine' yolculuk DOĞUBAYAZTT(AA)-Prof. Dr. Bingür Sönmez, by-pass amelıyatı yaptığı 3 kışıyle birlikte AKUT Baş- kanı Nasuh Mahruki liderliğinde Ağn Dağı'na tırmanışa başladı. 26 kişılık ekıp, dün geceyı 3 bin 500 metredekı kamp yennde geçırdı. "Ağn Dağı'na by-pass etkinhgT adı altında dün Doğu- bayazıt'a gelen Prof. Dr. Sönmez, Nasuh Mahruki ve by-pass amelıyatı geçiren Se- lim Sitar,Ayban Çakar v e İsmail Bölükbaşı ile sağlık ve lojıstık ele- manlannın da aralann- da bulunduğu 26 kişılık ekıp, dün sabah kaldıklan otelden malzeme- lennı ıkı kamyona yükleyerek Ağ- n Dağı'nm eteklenne geldıler. Bu- rada, tırmanışı gerçekleştiren ekı- be, Mahruki tarafından Ağn Da- ğı'na tırmanış konusunda son bil- giler venldı. Daha sonra hazırhkla- nnı tamamlayan ekip, malzemele- rini katırlara yükleyerek iki ayrı grup halmde Ağn Dağı'na tırman- maya başladılar. Tırmanış öncesı açıklama yapan Selim Sitar. heyecanınm dorukta olduğunu ıfade ederek zırv e yapma- yı hedeflediklennı ıfade ettı. Emek- ü Komando Astsubay Ismaıl Bölük- başı da farklı bır he- yecan yaşadığını an- latarak by-pass ame- lıyatı geçırenlere bu- radan verecekleri me- sajın çok etkılı ola- cağına inandığını kaydetti. Tırmanışın dünkü bölümünü 3 bin 500 metredekı kamp yenne ulaşarak tamamlayan ekıbe lıderlık eden Nasuh Mahru- ki, "Keyifli geçen ilk günkü nnna- ıuşımızı tamamladık. Ekipteki her- kes eksiksiz kamp yerine sağ salinı ulaşü. Daha önce by-pass ameliya- ü geçiren 3 dağcımız da gayet iyiler" dıye konuştu. AKUT Başkanı Nasuh Mahnıki'nin liderliğinde 26 kişiden oluşan ekip ilk geceyi 3 bin 500 metredeki kamp yerinde geçirdi. (FotoğrafrAA) EĞİTİM15EYLÜTDE Okul kayıtlan başlıyor ANKARA (AA) - İlköğretım okullan ve genel lıselere kayıtlar bugün başlıyor. Kayıtlar, eğıtım-öğretım yılı açüışına kadar sürecek. Anadolu, fen ve sosyal bilımler liselennde de bugun başlayacak kesın kayıtlar, 22 Ağustos'ta sona erecek Kesın kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kontenjanlar 25 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak v e ön kayıt başvurulan. 26-29 Ağustos gunlen arasında kabul edılecek. Ön kayıtlar sonucu kesın kayıtlar ise 1-5 Eylül günlen arasında yapılacak Ön kayıtlar sonrasında açık kontenjanlara kayıtlar 14 Eylül Pazar gününe kadar yapılabılecek. Anadolu güzel sanatlar liselennde Ankara, istanbul ve Izmir'de tamamlanan yetenek sınavlan, diğer ıllerde 18-19-20 Ağustos günlennde yapılacak. Ankara, istanbul v e Lzmır Anadolu güzel sanatlar liselennde 8 Ağustos'ta açıklanan sınav sonuçlan, dığer ıllerde 22 Ağustos'ta ılan edilecek. Sınavı asıl listeden kazanan öğrencilenn kesın kayıtlan, 25-29 Ağustos günlen arasında vapılacak. Yedek listeden kayıtlar ise 1-4 Eylül günlen arasında tamamlanacak. Yabancı dıl ağırlıklı lıselere (süper lıseler) ise ön kayıt başvurulan, 28 Ağustos-2 Eylül tanhlen arasında kabul edılecek. Liselere kesın kayıt hakkı kazanan öğrencilenn listeleri, 3 Eylül'de ilan edilecek Öğrencilenn kesın kayıt ışlemleri, 3-5 Eylül tarihlerinde yapılacak 2003-2004 eğıtım- öğretim yılı ise 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak. AYDINLANMA EMRE KONGAR AKP:ToplumsalMuhafazakârım, Toplumsal Mühendis mi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın önsözüyle bır kitap yayımlandı: Adı Muhafazakâr Demokrasi. Yazan Dr. Yalçın Akdoğan. Kitap, AKP'nın siyaset çızgısini, kuramsal açı- dan açıklama ve siyaset teorisi içinde anlamlı bir yere oturtma çabasını yansıtıyor. Esas olarak benim Osmanlı-Türk siyasal tarihini çözümlemek için oluşturduğum Devletçi-Seç- kinci ve Gelenekçi-Liberal cepheler arasındaki çatışmayı. Gelenekçi-Liberal açıdan, dıpnotlu bir biçimde, yenıden formüle etme çabası olarak görülebilir. Kitap Ak Parti yayını olarak basılmış; önsözü- ne de bakılırsa, AKP'nin resmı belgesi olarak ka- bul edilebılir. Akdoğan'ın çabası, Osmanlı Padişahlarının Im- paratorluğu kurtarmak içın başlattıklan reformlara karşı yenıçen ısyanlarıyla başlayan, 31 Mart ıle devam eden, Hürriyet ve Itilaf Fırkası ve Terakki- perver Cumhuriyetçı Fırka ile süren, Demokrat Parti iktidan ile doruk noktasına ulaşan ve Adalet Partısı ıktidaıian ile süreklilık kazanan Gelenekçi- Liberal çizgiyi, bir kez daha sistematik ve "günü- müze uyarianmış" bir çizgide ele alıyor. Kitap esas olarak Aydınlanma Felsefesıne karşı bir görüşle yazılmış. Bunu yazar da açıkça belırtiyor zaten. Ama Aydınlanma hareketinin Manc'la da ilişkısi- ni kuran (ve böylece reddedılmesi ıçın duygusal gerekçelen de hazırlayan) yazar, akılcılığın tümüy- le yadsınmasına karşı: Akıl ile duygunun bir sen- tezinden yana. Bu sentezi, "yerel ile evrenselin sentezine" de ekleyerek "modern muhafazakârlık" olarak niteli- yor. Kitap, çökmüş ve ışgal edilmış bir feodal din- tanm ımparatoriuğundan, altyapısı hazır olmayan çağdaş bir ulusal devlet kurmanın kaçınılmaz yöntemi olarak kullanılmış olan "devrimciliğe" de açıkça karşı. Benim bu yazıda üzerınde durmak istediğim nokta, kitabın karşı olduğu bır başka ilke ve AKP iktidannın bu ilke karşısındaki durumu. Yazar "Ginş" bölümünde, "Muhafazakârlık, ide- al dünyayı önemser ama ona götüreceği umulan toplum mühendisliğıni reddeder" diyor (s.12). Bu yargıyı iktidar partısının resmi ıdeolojısinin bir ilkesi olarak kabul edersek şu sorular akla geli- yor hemen: 1) Belli bir ideal adına eğitim yapan Imam Hatip okullan sistemının yaygınlaştınlması ve Mılli Eğiti- me egemen kılınması çabası toplum mühendisliği değil midir? 2) Yoksul öğrencilere burs verilerek, bunların aynı ideale yakın eğitim yaptıklan belirlenmiş olan okullara sevk edilmesi çabası yine bir toplum mü- hendisliğinin dışa vurumu değil midir? 3) Yeni yasa taslağı ile üniversiteler üzerine si- yasal denetımın getirilmesi çabası, hükümetin sa- hip olduğu ıdeal toplum modelinin yükseköğreni- me egemen kılınması arzusu, bir toplum mühen- dıslığı değil midir? 4) Toplum mühendisliği, sadece siyasal yasala- nn ve siyasetin (genellikle de acemice) düzenlen- mesi anlamına mı gelir? 5) Eğıtimin yenıden bfçimlendırılmesı ve gele- cek kuşaklann siyasal iktidann kafasındaki ideal toplum modeline göre yetiştinlmesi, daha kap- samlı, daha etkin ve çok daha sonuç venci bir toplum mühendisliği değil mıdır? • • • Unutmayalım, bugünkü siyasal iktidara karşı duyulan güvensizlik, demokrasinin özgürlüklerin- den yararianarak, kendı kafalanndaki ıdeal mode- le göre totalıter bır toplum yaratma arzusu taşı- dıklan konusundaki kuşkulardan kaynaklanıyor. İktidar bu kuşkuları güçlendirecek eylemler yaptiğı oranda yıpranacak, bu kuşkuları giderecek ıcraat ise istikrar ortamının yaratılmasına hizmet edecektır. ekongar(f cumhuriyet. com tr www.kongar.org Mehmet Tan toprağa veriliyor • Haber Merkezi - Mıllıyet ve Fanatık gazetesi yazan Mehmet Tan. bugün toprağa venlıyor. 12 Ağustos Salı günü geçırdiğı beyın kanaması nedeniyle kaldınldığı Karadenız Teknik Ümversitesı Farabı Hastanesi'nde yaşammı yıtıren Tan, Trabzon'un Beşıkdüzü ılçesıne bağlı Akkese köyünde toprağa venlecek.Öte yandan, Aydın'ın Incırlıova ılçesinde, önceki gün kımliğı belırsız 4 kışının saldınsına ugrayan ve kaçmak ısterken bır otomobılm çarpması sonucu yaşamını yıtiren Aydın TV kameramanı Serol Sanşınkaya toprağa verildi. Üsküdar'da top mermisi bulundu • İstanbul Haber Servisi - Üsküdar'da, yol çalışması sırasında patlamamış bır top mermısı bulundu. Üsküdar sahılınde, istanbul Büyükşehir Belediyesi ekıplen, yol yapım çalışması sırasında toprağm yaklaşık 2 metre altında bır adet top mermısı ıle karşılaştı. Olay yenne gelen asken yetkılilerce mcelenen ve patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, daha sonra etkısız hale getüıldi. Şüpheli çantalar panik yarattı • Haber Merkezi - Fatıh'te, içinde bomba bulunduğundan şüphe edılen bır çanta, uzman polıs ekıplennce fünye ıle patlatıldı. Alınan bılgıye göre. Fatıh Camıi'nın bır kapısırun yakınına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar, durumu polıse bildirdi. Özel kıyafet gıyen uzman polislerce fünye ıle patlatılan çantanm içinden herhangı bır patlayıcı madde çıkmadı. Uyuşturucu operasyonu • ANTAKYA (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonda, Lübnan menşelı 47 kılo 600 gram esrar ele geçırildi. Olayla ılgili, biri Suriye uyruklu 3 kişı yakalandı. Esrann, karayoluyla . Gazıantep'e götürülmek ıstendiğı büdırıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog