Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Benzetme hatası "Yoksul çocuklan okutaca- ğa" gerekçesıyle tankat okul- lanna kaynak aktarılmasına olanak tanıyan yasanın Cum- hurbaşkanı tarafından veto edılmesını Mıllı Eğıtım Bakanı Hüseym Çeiik şoyle değerlen- dırmış 'Bu neye benzıyor bı- lıyormusunuz? Bırapartman- da 20 aıte oturuyor, 3-4'u Fet- hullah Giılen'/ sevıyor dıye, o apartmana su bağlamama- ya " Huseyın Çelık bu açıklama- sı ıle "Fethullah Gülen'ı se- venlenn okullanna" paralı oğ- rena gonderme amaçlannı do- laylı da olsa ıtıraf ederken ben- zetmede yanlış yapmış Çe- lık'ın sozunu ettığı apartmana suyıllar once bağlanmış zaten Haldır haldır akıyor AKP'nın gerçekleştırmek ıstedığı ve Cumhurbaşkanı'nın da ızın ver- medığıolayıse "Fethullah Gu- len 'ı seven 3-4 kışının" su pa- rasının dığer apartman sakın- len tarafından odenmesıdır Seni gidi fındıkkıran Her ne kadar BaşbakanRe- cep Tayyıp Erdoğan'ın yakın dostu fındık tuccan Cüneyd Zapsu kabul etmese de, tum Karadenız kıyısı Hazıne'nın elındekı fındığın Fıskobırlık ta- rafından duşukfiyatlasatlarak fındık spekulatorlerının nasıl Avrupa'ya ucuz fındık verme olanağına kavuştuğunu konu- şuyor Ulkeyı "tuccarzıhnıye- f/yfe"yonettıklennı açıklayan- lann "ven koordınatorû" Cu- ney Zapsu'nun da kulaklan çın çın edıyor Ordu'dan yenı donen eskı CHP Genel Sekreten Ertuğrul Guiay fındık uretasınınorgut- suzluğu nedenıyie bu kısırdon- gunun sureceğıne dıkkat çek- tı ve bır anısını aktardı "1970'lıyıllann ıkıncıyansı CHP Ordu IIBaşkanlığı'nı üst- lendığım Mıllıyetçı Cephe hu- kumetı donemı ögrendık kı, bıryıl once Fıskobıriık'e fındık vermış olan her koylü, bıriık kongresınde oy kullanabılıyor Tek tek koylen gezerek, fındık uretıcısıne haktanna sahıp çık- ması, Fıskobırlık kongresıne katılması gerektığını anlattık Bunun uzenne oy kullanmak ıçın yuzlerce uretıcı Fıskobır- lık kongresıne gelınce salon yetmedı Kongre ertelendı ve kapalı spor salonunda yapıl- dı Uzun bır mücadele sonra- sı, Fıskobırlık yonetımıne ure- tıcıler ve üretıcılenn haklannı savunacak cıddı bır kadro se- çıldı Yenı yonetım, fındığın pazahanması ıçın Rusya'da, Almanya 'da yenı yenı olanak- lar aradı ve buldu Fındığın değen Avtvpa 'da arttı ve fın- dığa yuksek fiyat venldı Bu sureçte oyle bır başan elde edıldikı, Fıskobırlık uretoyear- tı pnm ve fark bıle verdı" örgutluluğe onculuk eden bır sıyaa guç, uretıcının ken- dı kuruluşuna ağırlık koyması ve o orgutu sahıplenen pro- fesyoneJ kadrolann başansı Yaşam ıçınde kanıtlanmış tıl- sım bu ışte Fındık tuccarian Başbakan'ın "ven koordınatöru" olur ure- tıcı Ofgutsuz kalır koylunun ar- kasındasamımı savaşkanbır sıyası guç olmazsa, tılsımın bozulması da çok doğal el- bette IŞIK KANSU AKP'nin tehlikeli oyunu ve gerçekler Orman vasfını yrtırmış yerlenn satışına ılış- kın anayasa değışıklığı ıkıncı kez Çankaya'dan veto yemesıne karşın AKP ıktıdarı, değışıklı- ğı bır kez daha gundeme getırmede kararlı Neden kararlı'' Çunku AKP'nın orman vasfını yrtırmış yerlenn sa- tılarak ekonomıye kaynak aktanlması gerek- çesı bır "karapeçe"d\r Anayasa değışıklığı or- tusu arkasında, halkoylamasına gıdılerek, bu oylamayı çok tehlikeli bır oyuna, AKP'nın her alanda çatıştığı "laık, demokratık Cumhun- yet" ılkelenne donuk bır "evetya da hayır" se- çımıne donuşturme nıyetı yatmaktadır Bu amaca ulaşmak ve anayasa değışıklı- ğını toplumun yarannaymış gıbı gostermek ıçın de şımdıden ÂKP hazıriıklara başlamıştır Soz- gelımı Çevre ve Orman Bakanı Osman Pe- pe, geçtığımız gunlerde orman koylulenne bır mektup yazmış -kı mektup orman koylu- lerının bıncık orgutu olan Or-Koop'a gonde- nlmemıştır1 - ve orman vasfını yrtırmış alanla- rın oncelıkle orman koylusune satılacağını one surmuş, yıne aynı alanlann satışından el- de edılecek gelınn en buyuk hak sahıbının de orman koyfulen olacağını vaat etmıştır Oysa, Pepe'nın mektubundakı savlar bır yanıltmacadır, kandırmacadır1 Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlan Araş- tırma Derneğı Yonetım Kurulu uyesı ve son gunlerde orman talanlanna ılışkın venlen onem- lı mucadelede en on saflarda yer alan değer- lı bılım ınsanı Doç Dr Yücel Çağlar da aynı kanıdadır Çağlar'a gore, orman koylulennın kalkınma- lannın desteklenmesı ıçın gereklı anayasal ve yasal olanaklar bugun zaten vardır, ama AKP ıktıdan bu olanaklan yetennce kullanmamak- VM5FIM YtTtfMlŞ OtANlAR!~.» tadır Şoyle kı "Anayasanın değıştırılmek ıstenen 170 maddesıne gore, devletın, ormanlann ko- runması ve ışletılmesınde orman koylülen ıle ışbırlığı yapması, orman sınıhan dışına çıka- nlmış yehen değertendırmesı, orman olarak muhafazasında yarargörulmeyen yerten bıt- kısel uretım ve hayvancılık yapmaya uygun dutvma getırdıkten sonra orman ıçı koylerhal- kının yararlanmasına tahsıs etmesı ve bu hal- kın gereksınme duyacaklan araç ve gereç- len sağlaması gerekmektedır Bu amaçla 1983'te çıkanlan Orman Koylulennın Kalkın- malannın Desteklenmesı Hakkında Kanun, ha- len yururlüktedır Aynca Orman Kanunu'nun 2 maddesının a bendı bu amaçla düzenlen- mıştır ve oncelen fon olarak oluşturulan, an- cak şımdı genel butçeye konulan bır ozel odeneğe donuşturûlen bır parasal kaynak da bulunmaktadır Ne var kı, bu yasa ve hu- kumler bugune değın hemen hemen hıç ış- letılmemış, gostermelık duzeyde uygulan- mıştır" Yucel Çağlar, AKP'nın ısrar ettığı anayasa değışıklığı ıle Pepe'nın savlannın tersıne or- man koylusunun yerlennden ve yurtlanndan edıleceğının, yenı "orman vasfını yıtırmış" arazılerın yaratılmasının ozendınleceğının bır kez daha altını çızıp ornekler de verıyor "Satılmak ıstenen orman vasfını yıtırmış arazılenn çoğunluğu, gerçekte oteden ben orman koylusu yurttaşlanmız tarafından çe- şıtlı amaçlaha kullanılmaktadır Bu gıbı yer- ler, anayasa'nınyururlüktekı 170 maddesııle Orman Kanunu'nun 2 maddesının b bendı- ne ve Orman Koylülerının Kalkınmalannın Desteklenmesı Hakkında Kanunu'na gore gore zaten 'hak sahıbı' sayılan orman koylu- suyurttaşlanmıza satılabılmektedır Yanı, or- man koylulennın kullandıklan orman vasfını yıtırmış arazılen satın alabılmelen ıçın de ana- yasa değışıklığı yapmaya gerekyoktur Kal- dı kı, bugüne değın satışa çıkanlabılen 1 7mıl- yarmetrekarelıkbuturarazınınyalnızcayuz- de 2 5'ı satılabılmıştır Başka bır söyleyışle, hak sahıbı sayılan orman koylûsü yurttaşla- nmız, satın alma hakkına sahıp olduklan ara- zılen, başta yoksulluklan olmak üzere çeşıt- lı nedenlehe satın alamamıştır Bu yolla sa- tılabılen arazılenn çoğunluğunu da hak sa- hıbı sayılan orman köylulen aracılığıyla vur- guncular satın almıştır" Yucel Çağlar'ın soyledıklen Anayasa değı- şıklığının aslında bır kara peçe" olduğunu ye- tennce anlatmıyor mu 1 ? önumuzdekı sureçte Cumhunyetçıler ve yurtseverier çok uyanık olmalı, çok ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL SSK: Ödenen Primler ve Alınan Yaşblık Ayhklam (3) Sosyal guvenlık yasalan, en çok değışıme uğrayan yasalar arasında yer alır Her değışımde eskı donemı kapsayan kural ve koşullar, yeruıı yenılenne bırakır Bugun Turkıye'de uç bu- yuk sosyal gu\enlık kurumundan bın olan "Sosyal Sigortalar KuruımT, 1950 ıle 1965 yıllan arasında "tşçi Sigortalan Ku- rumu" olarak anılmaktaydı Sıgortalılann "Işçi Sigortalan Kurumu" aracılığı ıle ve 3 ay- n "kanunla" sağlanan haklannı duzenleyen yasalann \ e "1) 1) 4772 sayıb İş Kazalanyla Meslek Hastahldan ve Anahk Sigor- tası Kanunu, 2) 5502 sayıb Hastahk ve Anahk Sigortası Kanu- nu, 3) 6900 sayıh Maluflük, Ihnyarhk ve Öliim Sigortalan Ka- nunu", 1 Mart 1965'te yennı alan, 506 sayılı Sosyal Sigorta- lar Yasası, gunumuze kadar çeşıtlı donemler geçırmıştır 1 Donem (1 Nısan 1950 - 28 Şubat 1965 Işçı Sıgortalan Ku- rumu donemı) Bu donemde, yururlukte olan 6900 sayılı "MaluByet,lhti>ar- bkveÖlüm Sigortalan Kanunu" yennı, 1 Mart 1965'te gunu- muzun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasf na bıraktı 6900 sayılı yasanın 12 maddesıne gore 1 Nısan 1950 ıle 28 Şubat 1965 donemınde, ıhtıyariık aylığından yararlanabılmek ıçın aranan koşullar a) 60 yaşını doldurmuş olmak, b) En az 25 yıldan ben sıgortalı bulunmak. c) En az 5000 gunluk sıgorta pnmı odemış olmaktı (60 ya- şını dolduran ve sıgortalılık suresı 15-3 5 yıl olan \ e her yıl ıçın ortalama olarak en az 150 gun sıgorta pnmı odemış olanlar da bu haktan yararlanmaktaydı) 6900 sayılı yasanın 13 madde- sı ıse aylığın hesaplanmasına ılışkındı •*(...) ihtiyaıiık aybğına hak kazanan ve geçindirmekle mükel- lef künsesi bulunan sigortahlara, sigortahhk süresince ödedik- leri sıgorta prinıinin hesabına esas rutulan yıDık kazançlannın % 50'si, geçindirmekle mukellef kimsesı bulunmavan sigortah- lara da % 35'i nisbetinde vılhk ihtiyaruk geHri" bağlanmaktay- dı 1965 yılına kadar 60 yaşmı doldurarak emeklı olan "Işçi Si- gortalan Kurumu" emeklılennden bugun sağ olanlardan en gencı, 98 (doksan sekız) yaşına ulaşmıştır 2 Donem (506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın yururlu- ğe gırdığı, 1 Mart 1965 ıle 28 Şubat 1969 arası, 1186 sayılı ya- sanın yururluğe gırmeden oncekı donem) Sosyal Sıgortalar Yasası, 29, 30 ve 31 Temmuz ıle 1 Ağus- tos 1964 gunlu Resmı Gazete'lerde yayımlandıktan altı ay son- ra yururluğe gırmek uzere yayımlanmıştır Yayımını ızleyen al- tınca ay olan, 1 Mart 1965'te 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya- sası'nın yururluğe gırmesıyle bırhkte, 4792 sayılı îşçı Sigortalan Kunımu Kanunu, 4772 sayılı Iş Kazalanyla Meslek Hastahklan \e Analık Si- gortalan Kanunu, 5502 sayılı Hastalık \e Analık Sigortası Kanunu, 6900 sayılı Malulıyet, thtıyarlık ve Olum Sigortalan Kanu- nu, yururlukten kaldınldı "Yaşhhk Avhgından Yaraıianma Şartian", 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 60 maddesınde yenı koşullan ıle yer al- dı "A) Yaşhhk ayhğmdan yararlanabihnek için sigortahnın: a) Kadın ıse 55, erkek ıse 60 yaşını doldurmuş olması, b) En az 25 yıldan ben sıgortalı bulunması. c) En az 5000 gun malulluk, yaşlılık \e olum sigortalan pn- mı odemış olması" koşullan uygulamaya konuldu "Yaşhhk Ayhgının Hesaplanması" ıle ılgılı koşullara da 506 sayılı yasanın 61 maddesınde yer venldı Yasada ongorulen koşullan yenne getırerek, u Yaşhhk avlığı bağlanmasma hak kazanan sigortahva, işten avnldjgı tarihten önceki malulluk, yaşhhk ve öliim sigortalan primi odenmiş son on takvim vıhnın prinı hesabına esas rutulan kazanç tutan top- lanıı en yüksek olan vedi takvim yıhna göre bulunacak ortala- ma vıUık kazancın % 50'si (eDi) orarunda vaşlıhkgeliri bağlanır." Yaşhhk aylığı ıse, "YıDıkjaşhhkgeBrhünonikidebiridir" de- nılerek yaşlılık aylığının hesaplanmasına ılışkın koşullar da belırlendı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda ılk geruş kapsamlı de- ğışıklık, 3 Kasım 1969 gunlu Resmı Gazete'de yayımlanan 1186 sayılı yasa ıle yapıldı 1186 sayılı yasa ıle "Yaşhhk Ayhğmdan Yaraıianma Şartla- n"nı belırleyen 60 madde ıle "Yaşhhk Ayhğının Hesaplanma- sına ılışkın 61 madde de değışıme uğradı KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behıcakÇo turk.net BULUT (>« BEBEK ush dur MRAYÇtFTÇİ ri e V •O& \heâiye\er rı yı kabı ( bulutbebek 1 hotmail.com tifh%Vyc% îr ya-pl\râ\, ~âı kırptr - OTOBÜSTEKlLER KEMALLRGE\Ç kjırgenc(â yahoo.com otcbljsijn yolcuhrı TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 18Ağustos wwic.mumtaz-arikan.com 1870 FRANSA -PRUSYA SAVASL IBTO'TS 8U6ÛN,FfiANSA İL£ PRUSYA ARA- &INDA GRAVELOTTE SAVAŞl YAPrU*. fSOt'M NAPOLEON BONAPARJt'IN JEAJA yENGlSİ, PRUSYA'YA, SAi/A? ıÇlNSlSTBMLÎBlü •A ŞEK/LDE HAİIRIAUMAK GEe£KTİQ. \ NI GoerSGMıÇrr. GUÇ PBNGESt YtL- OAH YILA OB&ıÇiYORPU. /8?O'r€ fc /SPAUYOL TAMTINtN VARlSl KDNUSUH DA ÇIKAAt ANLAŞMAZLIK, PRUSyA IL£ FRANSA'rr SAVAÇA ITM/ÇT/ OO6U FRAMSA'DAKI 6M</EU)TT£'DA YAPf- LANKANU SAl/AÇf PRU£YA K4ZANP!1 . BU 2AFER, TAM ANİAMIYIA PSOK YOM£L BıR ORCVNUN BAŞARlSl- A// ö SATILIK MÜSTAKİL EV îzmıt - Maşukıye'de 300 m2 arsa ıçınde dekorasyonlu, şömınelı, kapalı garajlı, kalonferlı dubleks ev satılıktır. Tel: 0 532 262 10 52 BEHİÇ AK'tan Üa Yenı Oyun - tkı tronık \e Eleştırel Komedı Bırarada Fay Hattı, gundemdekı deprem korkumuzu ve sorumluluklanmızı sorguluyor Nervton Bilgisayardan NeAnlar, her şeye ka>gısızca yaklaşan bır çıftın yaşamından bır kesıt Bır "huzur" eleştınsı • • Mitos-Bovnt Tivarro Yayınlan \ğa Çırağı Sok 7 2 Gumuşsuyu-tst Tel 0 212 249 87 37 SAGNAK NtLGÜN CERRAHO6LU Zaman Tiinelinde Yarış: Palio' "6u yarışta ıkıncılık yoktur1 " dedı, "Pa//o"yu bırlıkte ızledığımız Sıena'lılardan bın "Ikıncılık, zafen ıskalamak demek Bu, kaybetmekten deacıbırhezımet Palıo'da yanlız ıkı kategon var Şampıyon ve yenılenler " Hayatın kendısı gıbı bıraz, "tesellımükâfatı"olmayan bır yanş "Palıo" Sıena'nın şenlığı "Palıo"yugorup ya- şayamayanlara tanf etmek zor En kısa tanım "ortaçağ dekoru ve ortaçağ gıysılen ıçınde bıratyanşı" olabıhr Tunstlenn ızledığı, gorduğu bu "Bırdakikalık bıratya- nşıyla bıten ortaçağ kamavalı1 " Gösteri değil gelenek... Ancak bu tanımdan Sıena'lılar hıç hoşlanmıyor "Pa- lıo bızım ıçın ne karnaval, ne atyanşı" dıyoriar "Bu to- ren, bızım yıl boyu yaşadığımız, yıl boyu konuştuğumuz, hazıhandığımız bır şenlık Palıo bızım ıçın gosten de- ğıl, cıddı bır gelenektır " "Palıo"nun geçmışı Ronesans Italyası'na dayanıyor Sıena nın bağımsızcumhunyetolduğuyıllardakent, her bın "klan" anlayışıyla orgutlenen, sosyal dayanışma merkezı mahallelerden -"confrada'lardan- oluşuyor- muş Bu "contrada" -mahalleler- heryaz kent meyda- nında duzenlenen "Palıo"da bır "estetık ve guç goste- nsı" yapıyorlar Dort gun suren seremonıler yemekler dını torenler so- nunda tanhı gıysılenn sergılendığı ıkı saatlık bır "defıle- resmı geçıt" ve "bır dakikalık" bır "atyanşı" yapılıyor "Palıo "nun sonunda Muzaffer "contrada" kentte hâkı- mıyetını kanıtlamış oluyor Ve "hükümetkonağına" ya- nşı kazanan "contrada "nın bayrağı çekılıyor Olay bu 15 yuzyıla dayanan geleneğın bugun harfi harfine ay- nı kural ve ntueller ıçınde onjınalıne sadık bıçımde sur- durulmesı çok etkıleyıcı Her şey ıstındye şeklındekı bır ortaçağ meydanında olup bıtıyor "Tanhı geçıt" ve 19 00'dakı "yanş'ıçın, "kavurucu"guneşaltındakımey- dan oğle saatlertnden dolmaya başlıyor Meydanın et- rafındakı gotık bınalann onu "Palıo" ıçın kurulan tahta tnbunlerleçevnlıyor Hıpodromadonuşen meydanın or- tasıda aynbırçıtleçemberıçınealınıyor Gençlerle tu- nstler gostenyı, balık ıstrfi buradan ızlıyorlar Yanş, bayrak ve gıysı defilesının ardından yapılıyor Yanşa katılan atlar -onceden belırlenmış sıraya gore- bır ıp ardında dızılıyor Sınırlı gergın atlarla bu dızılışı ger- çekleştırmek tam 50 dakıka alıyor Guneşten ayılanlar, bayılanlar ve atlann nıhayet sıraya gırmesıyle heyecan doruğa çıkıyor "Start"ın venldığı an, bırlıkte nefes alıp veren 70 bın kışının doldurduğu meydanda "çıt çıkmı- yor" Yanş -goz açıp kapayana dek- "1 dakıkada" bıtıyor Jokeyler manda kuyruğundan yapılmış kırbaçlanyla yanlız atlara vurmuyor, rakıplennı de engellemeye çalı- şıyorlar Bırkaç jokey vırajda duşuyor Dığerlen koşma- ya devam edıyoriar Son raddeye varan bır tansıyon arasında "tırtıl", "zürafa"y\ solluyor ve yanşı kazanıve- nyor Ve zafer çığlıklan arasında Sıena, bır gunluğune Ronesans yıllanna gen donuyor Büyükelçi Utkan da oradaydı... Bu gosten ıçın her yıl bınlerce tunst ve VIP akıyor Sı- ena'ya Buyılın "oze/tonufr/ar/" arasında Almanya Içış- len Bakanı Otto ScNlly ıle Turkıye Buyukelçısı Necati Utkan vardı Utkan'la yanş oncesınde "contrada mû- zelennı" gezdık ve bır "Palıo" yemegıne katıldık Şenlığın en sık "contrada "sı olarak anılan "Oca" -kaz mahallesı- muzesı çok ılgınçtı "Palıo mahallelen•" hep boyle "kaz", "tırtıl", "zürafa" "kartal", "kaplumbağa", "panter" gıbı "hayvan ısımlenyle anılıyor Kent ressam- lannca hazırlanan "Palıo bayraklan" ve "toren gıysıle- nnı" gorduk muzede "Estetıkte" de yanşan "contrada gıysılennın" herbı- n "dızaynır" ozenıyle en kalıtelı kumaşlardan hazırlan- mış 2 5 mılyon Euro tutan gıysılenn "sponsohuğunu", "Palıo" ıle yaşıt bır Sıena bankası olan "Monte Deı Pasc- hı" yapıyormuş Organızasyon ıçın beledıyenın ustlen- dığı mıktar yanm mılyon Euro Yemekler jokeyler, yanş atian ıçın yapılan masraflar ıse mahalleiılenn cebınden karşılanıyor Yanşatlanıçınmesela"atpsıkıyatrian"ve "hayvan fizyoterapıstlen" bıle tutuyorlarmış Dınlerken ağzımız açık kaldı "Geleneğı surdurmek ıçın yanlız kulture duyariı olmak yetmıyor" dedı sonun- da Utkan "Kultür tabıı çok onemlı Burada 600 yıl ıçın- den süzulup gelen bır kultür olayı var Bır dakıka ıçın bır yıl hazırianıyoriar Ama külturü yaşamak ve yaşatmak ıçın refah lazım 'Palıo'c/a ben bunu gordum Bızım kendı kültur mırasımızı gerektığı gıbı yaşatamamızın en bûyuk nedenı, böyle bır refaha hıç ulaşamamamız ol- mamız1 " BULMACA SEDAT YAŞÂYAN SOLDANSAĞA. 1/ Turkıye ıle Ermenıstan arasındakı sı- nır kapısı 2/ Pelerınlı bır çeşıt palto Pamuk, yun gıbı şeylerı eğırmekte kullanılan araç 3/ Bır ışın gerçek- 9 leşmesıne yardımda bulunma 4/Ortodokslarda tah- ta pano uzenne yapı- lan her turlu dınsel resme venlen ad Bır ışte bır kımse ya 5 da şeyın ustune du- 6 şengorev 5/Bedene egemen olma yoluy- 8 la ruhsal yaşama da 9 egemen olunabıleceğıne uıanan Hınt çılecıhğı Kaleduvan 6/Konut UçakJardapılotkabını 7/ Candan Japon hnk dramı 8/ "Yâr elınden — ıçmış delıyım ' Ustu kan kopuklu meşe sehyım" (PırSultanAbdal) Satrançta ozel bır hareket 9/ Bır meyve Ust uste yapılan yatak yen YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/Iç Anadolu Bolgesı'nın en yuksek dağı 2/Tav- lada "uç" sayısı Isparta ılınde, doğal guzellığın- den dolayı "ulusal park" kapsamuıa alınan bu- gol 3/ Kısa kır şıın İnci Aral'ın bır romanı 4/ Hollanda'nın plaka ışaretı Bır yerden alıp baş- ka bır yere ıletme 5/Kıyı,kenar Omurgayı oluş- turan kemıklerden her bın 67 Lütfi Akad'ın bır fıhnı Kayak 7/ Aynı tıyatroda çahşan oyuncu- lartopluluğu Radon elemenhnın sımgesı 8/Kı- mı balıklann ıste kurutularak yapılan pastırması 9/ Koyun \ e keçı surulennın geceledığı, çıt ya da ^duvarlaçevnlıyer El sıkışma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog