Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr ÜNÜN flİLMLERİ Yaban Gülü 15.00 Kanal D Duygusal Yoksul ailesi tarafından varlıkJı bir aileye ev- latlık verilen bir kız, büyüyüp evlenme çağı- na geldığinde, güzelliği sayesinde çevresindeki er- keklerin ilgi odağı olur. Özellikle ıki deİLkanlı. genç kızın kalbini kazanmak için rekabet eder... Yön: Cmit Utku. Oyn: Edİ2 Hun, Engin Çağlar, Zeynep Aksu. SuzanAvcı(1971). Bıçkın 17.30 Show TV Güldürü Bir sınema oyuncusu olan Kemal'in hayranı olan ve her film çekimınde gidip Kemal'i ra- hatsız eden Zehra'nın aynı apartmanda oturdugu Ali de tıpatıp Kemal'e benzemektedir ve o da Zeh- ra'ya aşıktır. Fakat Zehranın gözü Kemal'den baş- kasını görmez. Ali ve arkadaşı Osman bir plan ya- parak Kemal'i kaçınrlar. Böylece Ali Zehra'ya da- ha yakın olacak hem de onu mutlu edecektir. Orhan Aksoy'un yönettiğı 1988 yapırru fıimde Kemal Su- nal ve Nilgün Belgün başrolleri paylaşıyorlar. 21.00/CNBC-e/Şahin... AynntıYanda Kusursuz-. 21.30 Show TV Polisiye ©(A Perfect Murder) - Iflasın eşiğine gelen Steven Taylor. kansı Emily'nin genç bir ressamla ilişkisi olduğunu oğrenir. Bunun üzerine şeytani bir plan yaparak uygulamaya koyar. Önce ressamın kirli geçmişini oğrenir, asıl niyetini ortaya çıkanr ve onu kıstırarak bir teklifte bulunur: 500 bin dolar karşılığında Emıly'yı öldürmek.. Ancak kusursuz gibi gözüken bu kusurlu cinayet planı uygulanırken, işler ivice ıçınden çıkılmaz bir hâl alır... Yön: Andrew Davis. Oyn: Michael Douglas, Viggo Mortensen (1998 ABD, 105 dk). Manhattan'a Gece... 22.00 tv8 Dram (Night FaUs on Manhattan) - Hukuk öğrenimi gören Sean, bir yandan da polislik yapmakta- dır. Son olarak, uyuşturucu ticareti yapan ve kendi babasıru öldüren azılı bir suçluyu yakalar. Ancak ta- nık avukatlanndan Peggy, olayın polis tarafından hazırlanmış bir komplo olduğunu ileri sürer. Peg- gy'ye aşık olan Sean. hukuk bilgisi sayesinde dava- yı kazanırve kahraman olur.Çok geçmeden de New York savcılığında göreve başlar. Artık mesleğinin doruğundadır kı, kazandığı davadakı kanıtların sah- te olduğunu oğrenir. Yön: Sidney Lumet. Oyuncu- lar: .Andy Garcia, lan Holm, James Gondolfini, Le- na Olin.Rıchard Dreyfuss (1997 ABD. 114 dk). Cletis Toırt 22.30 CINE 5 Güldürü (Cletis Tout) - Fınch ve Mıcah, hapısten kaç- mayı başarmış iki arkadaştır. Micah. yırmı yıl kadar önce bir elmas soygunu yapmış bir sihirbaz- dır. Şimdi Finch'in yardımıyla sakladığı elmaslan bulmak için anlaşmışlardır. .Ancak önce yakalan- mamalan için kjmlıkJerinı değiştirmeleri gerekmek- tedir. Bu amaçla Fınch. Cletis Tout ısımli bir gaze- tecinin evine girer ve onu öldürerek pasaportunu alır. Yönetmen: Chris Ver Wiel. Oyuncular: Chns- tian Slater, Tim Allen, Richard Drevfuss, Portia De Rossi(2001 ABD,95dk). Tavanarasındaki «.24.00 CNBC-e Dram (Toys in The Attk) - Yeni kansı Lily ile birlik- te baba evıne dönen Julian Bemieres'in kız kardeşlennden gizlediği bir sırn vardır. Bir yandan genç Lily'nin kendini kıskanç kız kardeşlere kabul ettirme çabası öte yandan da Julian 'ın ekonomik du- rumundaki tehlikeli gelişmeler kara bulutlann ha- bercısı gıbidir. Yön: George Roy Hill. Oyuncular: Dean Martın. Geraldine Page, Yvette Mimieux, Wendy Hiller, Gene Tierney (1963 ABD, 90 dk). Gece ve Giindüz 00.30 Olay TV Dram (Night and Day) - Yale Ünıversitesı profesör- lennden Tonny Simpson kurduğu koronun müzik yanşmalanna katılmasını istemektedir. Aka- demik çevreler onun daha saygın işlerle uğraşması- nı talep ederler. Bu arada onun başanlı öğrencile- rinden bıri olan Paul a\-ukat olmaktan vazgeçmiş ve müzisyen olmaya karar vermiştir. Fakat ailesi onun bu karanna şiddetle karşı çıkar. Yönetmen: Micha- el Curtiz. Oyuncular. Gary Grant, Alexis Simth (1946ABD,'l28dk). San ~ 01.30 Kanal D Macera (77\ (She Wbre a YeDow Ribbon) - Fıimde, Amen- Vi/ kan süvarileri ıle kızıldenlıler arasında yaşa- nan savaşın öyküsü anlatılıyor. Yön: John Ford. Oynr: John Wayne, John Agar, Joanne Dru. Q Yabancı © YerlıIzleyin Orta Değmez NTV 10.35 Sağlıklı beslenme TV Servisi-"SağhkhBes- lenme", "Sağük Rapo- ru"nun bugünkü konusunu oluşturuyor. Sunuculuğunu Sibel Gü- neş'in üstlendiği yapıma ka- tılan Türk Diyabet Cemiye- ti Başkanı Prof. Dr. Nazif Bağnaçık, konu hakkında bilgiler verirken izleyenle- rin sorulannı yanıtlıyor. CNNTürk 10.45 'Dostlanmız' TV Servisi - Yapımcılığını Banş Aladar'ın üstlendiği "Dostianmız" programının bu bölümünde "Kaplumba- ğalann nasıl beslendiği", "Cinsiyetlerinin nasıl beür- lendiği" ve "Sanıldığı gibi çok mu yaşadıklan" ele alı- nıyor. Programın "Dostlaruıuz İçin" köşesinde ise "Su ve kara kaplumbağalarT adlı kitap tanıtılıyor. NTV 18.10 Tunç Başaran konuk oluyor TV Servisi - Yönetmen Tunç Başaran, "Giindem Dışı Yaznkta" programının bu akşamki konuğu oluyor. Sunculuğunu Gani Müj- de'nin üstlendiği yapımda Başaran, yeni projelerini an- latıyor. CNNTürk 19.10 'SoruCevap' TV Servisi - "Soru Cevap" programını Yavuz Baydar hazırlayıp sunuyor. Programın bu bölürnünün konuğu ise Ankara Üniver- sitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göz Hastalıklan uzmanı Prof. Dr. Aysun Merdoğan tdil. Tekrar bölümü ile ekrana gelen yapımda Idil; 'AzGö- renler Rehabiiitasyon Mer- kezi'nin amacı, göz saglığı- nın korunması, optik sorun- lann çözümünde geliştirilen yeni teknikler gibi konular üzerine Baydar ve izleyici- lerin sorulannı yanıtlıyor. TRT2 21.10 'Kariyer Dünyası' TV Servisi - "Kariyer Dün- yası" na bu hafta CHP Mil- letvekili tnalBatu ve oyuncu kızı Petin Batu konuk oluyor. Yaprak Özer'in sunduğu yapımda, Batu ailesi, kariyer hayatlanyla ilgılı sorulan ya- nıtlıyor. Amerika 'da üç ayn kanalda gösterilen 'Ben Evleniyorum', görücü usulünün televizyona uyarlanmış şekli Shovv TV'denyeni bir yanşmaTV Servisi - Shovv TV, röntgenciliğe sevk ettiği ve özel hayatın gizlilığini istismar ettiği gerekçesiyle kamuoyunda uzun süre tartışılan "Biri Bizi Gözettiyor"dan sonra, bu kez de yine çok konuşulacak "Ben Evleniyorum" adlı bol ödüllü yeni bir programın hazırlıkJanna başladı. Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan bu programla, evlenmek isteyenler arasında "çöpçatanhğa" soyunan Show TV, Amerika'da üç ayn TV kanalında gösterilen yanşmayı Türkiye formatlanna uyguladı. Yanşmanın yapımcılığını üstlenen Senkron TV'den Peün Akat. programı "görücü usulü evliliğin" televizyona uyarlanmış şekli olarak nitelerken. konu hakkında görüşlerini aldığımız psikiyatrist Doç. Dr. Arnıan Samancı ise evlilik denilen kurumun öneminin altını çizerek, bu şekilde kurulacak bir aile düzeninin hem toplum hem de bireyler açısından sağlıklı olmayacağını belirtti. Yanşmanın ödüllerin son derece cezbedici olmasının evliliği çekici hale getirdiğini savunan ve 8 hafta sürecek olan yanşmanın evlilik öncesi birbirini tanımaya yetmeyeceğini söyleyen Samancı, "Bu kısa süre içinde çiföer birbirini 'Şahin ve Kardanadam', CNBC-e 'nin 'Dünya Sineması' kuşağında «•*-*" FBmin başrollerinde ,, Seanf^ıınve Timottrv Hutton var . Gerçek bir casusluköyküsü ı CNBC-e 21.00 Şahin ve Kardanadam - The Falcon and the Snovvman / Yönetmen: John Schlesinger / Oyuncular: Sean Penn, Timothy Hutton, David Suchet, Lori Singer, Pat Hingle, Droian Harevvood /1984 ABD yapımı, 123 dakika. TV Servisi - Universiteden aynlmış bir gençle uyuşturu- cu satıcısı arkadaşı, Sovyet- ler'e Amerikan sırları sat- maktan mahkum olur. Schle- singer'in flmi, Christopher Boyce ile Daulton Lee'nin hakiki hayat hikayelerine da- yanıyor. Ust-orta sınıftan Ca- lifornialılar olan Boyce ve Lee, 1977 yılında casusluk- tan hüküm giymişlerdi. Schlesinger bu gerçek olaya gerçeğin gücünü katamamış pek. Ama Penn'in Kardana- dam'ı (Daulton Lee), aktörün aynntılarla dantel gibi işledi- ği çok başanlı bir kompozis- yon. Hutton ise, devlet sırla- nnı beklenmedik bir şekilde ele geçirip düşmana ileten te- miz çocuk "Şahin" olarak. ka- rakterini inandıncı ve biraz sempatik hale getirmek gibi ağır bir iş yüklenmiş. Buna rağmen iyi. Ashnda yönet- men Schlesinger de, bütün oyuncu kadrosu da "Şahin ve Kardanadam" başından so- nuna kadar; hayali olsa he- men "olur mu canun?" dam- gası yiyecek bir motivasyona sahip olan hakiki bir hikaye- yi inanılır hale getirmeye ça- lışıyorlar. Içe dönük Boyce, babası es- kiden FBI'da çalışan ve uni- versiteden terk bir çocuk. CIA için "çok gizfi" ışler ya- pan bir şirkette çalışıyor. ABD'nin Vietnam'daki duru- mu idealist Boyce'u çok ra- hatsız ediyor. CIA'in Avust- ralya'mn işiçlerine kanştığını duyunca da, büsbütün hayal kınklığına uğruyor ve bir ha- in olmaya karar veriyor. Başı hep yasalarla derde girdiği halde hala uyuşturucu kulla- nan ve satan avare arkadaşı Lee'yi de kandınyor. Çalıştı- ğı şirket, güvenlik önlemleri açısından hayli laçka durum- da. Önemli belgeleri kolay- lıkla çalıyor, Lee de bunlan Mexico şehrindeki Sovyet Büyükelçiliği'ne teslim edi- yor. "Şahin ve Kardanadam", gazeteci Robert Lindsey'in, 1977'deki davadan esinlene- rek Boyce ile Lee'nin hikaye- sini anlattığı kitaptan, sena- rist Steven Zailtian tarafından uyarlandı. Her şeye rağmen, ikisinin ashnda bu işe tam olarak neden kanştığı da, na- sıl olup da işi böylesine iler- lettıği de anlaşıhr gibi değil. Denktaş'ın son girişimleri 'Kıbrıs'bnusutartışılıyor TV Servisi - Mete Alpman ve Behiç Kıbç'ın sunduğu "Görüş" programında bu hafta "Kıbns" konusu ele alınıyor. Yapımın bu bölümünde: Denktaş'ın son girişimleri, Annan yanlısı KKTC muhalefetinin asıl amacı, Kıbns Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yeni oyunlan gibi konular masaya yatınlıyor. milusalKanal, 21.00 tanıyamayacaktır ve programın tutması durumunda eviiliğe bakış değişecektir" dedi. Samancı, böyle bir evlilikte öncelikle fiziksel görüntünün, güzelliğin ön planda tutulacağını da sözlerine ekledi. "Ben Evleniyorum", bir evde nikah masasına oturmaya hazır 3 gelin adayı ile diğer bir e\ de onlarla evlenmeyi bekleyen 9 damat adayının yaşadığı, yepyeni bir yanşma programı. 8 hafta sürecek olan yanşmada, içinde kameralar olan ikı ayn evde yaşayan genç kızlar ve erkekler hayat arkadaşlannı seçiyorlar. Yanşmada her hafta bir damat adayı eleniyor. 8 hafta sonunda yanşmayı kazanan bir gelin adayı, diğer evde yaşayan 3 damat adayından birini seçiyor ve çift yanşma sona erdikten bir hafta sonra güzel bir düğünle evleniyor. "Ben Evleniyorum", evlenecek olan çifti belirlemekle kalmayıp onlara bir ömür boyu rahat bir yaşam standardı da sunuyor. Güzel bir düğün ile balayının yanısıra, kazanan çifte vaadedilen ödüller arasında şahane bir ev, son model bir araba, bir hafta yazlık bir hafta kışlık olarak kullanılmak üzere devTe tatil ve 50 mih/ar Türk lirası yer alıvor. TRT2 20.00 'Okudukça' TV Servisi - "Okudukça" programının bu haftaki bölü- müne, Hüseyin Avni Cinozoğ- hı konuk oluyor. Varlık dergısinin 70. yılı ile ilgili göriintülere yer verilen yapımda aynca Necati Cuma- lı Anı ve Kültür Evi tanıtılı- yor Program, Ataol Behramoğ- lu ile şiir sohbeti ve Semih Gümüş ile eleştiri köşelerinin ardından haftanın kitaplannın tanıtımıyla son buluyor. TRT1 23.10 'Yankılar' TV Servisi - Fatih Erkoç, "Yankılar" programında ünlü müzısyenleri izleyenlerle bu- luşturmaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu ise dünya müziklerinin bütün renklerini buzukinin tellerinden yansıtan buzuki Osman Orhan. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Çiçek Abbas 11.35 Dızı: Ara- mızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizım Evın Halleri 13.25 Dızi: Yaz Aşkla- n 14.40 Dizi: Sevgilı Raymond 16.10 Çız- gı Film Kuşağı 17.05 Dızı: Kuzenlerım 8.05 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 19.05 Dızi: Çiçek Taksı 20.00 Ana Haber 20.45 On Numara Çekılişi 20.50 Dizi: Nasıl Ev- de Kaldım 21.45 Dizi: Günahım Neydi Allahım 22.40 Belgesel 23.10 Yankılar 24.00 Belgesel 00.50 Yabancı Film: Mahkumlar Treni (0 312 490 43 00). 10.15SağlıkOisun 11.30 Haber Özetlerı 11.40 Hayat Akarken 12.15 Se- ans Arası 112.35 Spor Haberlerı 12.40 İş Günü 13.00 Haberler 13.30 Yorumscız 14.15 Dünyadan Haberler 15.15 Gün- cel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitım Dünyası 17.00 Haberler 18.00 Haberler 19.25 Işitme Engelliler Bultenı 19.30 Kent Yaşam 20.00 Okudukça 20.30 Bel- gesel: Yeni Dünya 21.10 Kariyer Dünya- sı 22.10 Bakış 23.00 Haberler 23.05 Ak- şama Doğru (0 212 259 72 75). AIİV 20:00 McBeal 10.25 Zorakı Komşular2 10.30 Karınca Kararınca 11.15 Dızı: Mutlu Yüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimız Türkülenmız 12.45 Mü- zik Pınan 13.00 Gıde Gıde GAP 14.00 TSK Sa- ati 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Bereketın Adı GAP 15.00 Yerli Film: Yasak llişki 16.30 Mü- zık Pınarı 16.45 Çıfte Kavrulmuş 17.30 Türkü Şöleni 18.58 TRT-3Açılış 19.00 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 19.30 Artistık Patınaj Dünya sam- pıyonası Bayanlar Kısa Prog. 22.30 Efes Pıslen- Ülkerspor Basketbol Karşılaşması 00.30 istiklal Marşı ve Kapanış. 08.30 Açık llköğretım Okulu ile- tişım Rehberlik ve Ders Progra- mı 10.00 Anadolu Ünıversitesı Açıköğretim Faküttesı Ders Programı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 K.B. Ankara Dev. Klasik Türk Müz. Korosu 14.50 At Yarışları 18.30 TSM So- listler Geçidı 19.00 Türk Müzığı Günlerı 20.00 Açık llkoğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversrtesi Açıköğre- tim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Tür- kü Türkiyem 01.30 Kapanış. 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.30 Haber Özetleri 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Ftenkli Dünyalar 17.10 Benimle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.00 Haberler 18.25 Dizi: Ayrılsak da Bera- beriz 18.55 Dizi: Yedi Numara 19.50 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bül- teni 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.20 Dizi: Kısa Devre 22.20 Biz Geldik 23.25 Meraklısı- na 23.55 Kısa Kısa 24.00 Gün Biterken 00.25 Almanya'dan 01.10 Bakış. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma star cezası uygulanıyor star>max Radyo-Televizyon Üst Kuru- W lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor A „ 07.00 Yerli Film: Yabancı 09.00 P T v 1 Dizi: Vahşi Kedi 10.00 Dizi: Çirkin Betty 11.00 Dizi: Lisa ve Kardeş- leri 12.00 Sıkı Dostlar 14.15 Dizi: Mavi Melek 16.15 Dizi: Dadı 17.30 Yerli Film: Bıçkın 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Sıdıka 21.30 Yabancı Film: Kusursuz Cina- yet 23.30 Televole 01.00 Haber Hattı 01.30 Shovvspor 01.45 Yabancı Film: Tehlikeli Parti 03.45 Yerli Film: Hizmetçi Dediğin Böyle Olur (0 212 355 01 01). 10.30 Çizgı Film: Kaplumbağa Adası 11.00 Çızgı Film: TemelRe- ıs 11.35 Dızı: Aşkın Yolları 13.00 Gün Ortası 13.40 Dızı: Baba Evi 15.00 Çızgi Film: Beyblade 15.30 Dızı: Rosaiinda 16.30 Dı- zi: Böyle mıOlacaktı? 17.30 Dızı: SensizOlmaz 18.30 Dızı: Delı Yürek 19.30 Haber Bülteni 20.25 Spor Haberlerı 20.30 Dızi: Asmalı Konak 23.00 Bızım Stadyum 00.30 Geceyansı Haber- lerı 01.15 Dızı: Vıper 02.00 A'dan Z'ye 04.00 Habercı 04.35 Uzaklar (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.00 Haberler 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Gün- dem Dışı 12.00 Haberler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Ve Insan 20.05 Spor Saati 20.30 90 Dakika 22.05 Eurogol 23.00 Haberler 23.30 Gündem Dışı (0 212 335 00 00). 08.50 Çızgı Film: Jetgiller 09.10 Yerli Film: Bir Ana Bir Kız 10.50 Dizi: Çıl- gın Bediş 12.00 Çizgi Film: Şevimli Kahramanlar 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Ka- çak Kız 15.00 Yerli Film: Yaban Gülü 16.30 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Çifte Bela 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Ha- berler 20.30 Dizi: Büyümüş de Küçülmüş 22.00 Dizi: Serseri 23.15 Dizi: Mortal Kombat 00.10 Gala 01.10 Bu Gece 01.30 Yabancı Film: Sarı Kurdelalı Kız (0 272 275 57 71). 09.30 Dizi: Eltiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Kadın Dul Kalın- ca 17.30 Dizi: Evimiz Olacak mı? 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuk- lar Duymasın 22.00 Yabancı Film: Öfke 23.45 Doğa ile Gökkuşağı 00.30 Gece Haber- leri 01.00 Kadının Sesi 03.00 Her Sabah 04.30 Dizi: Eltiler (0 272 454 56 00). 06.00 Haber 07.00 Yeni Gün 09.15 Para-Metre 10.45 Dostlanmız 111.30 Türkiye'nın Enıyı Tatil Otelle- ri/Venezıa 12.10 Para-Metre 12.25 İş Yemeği 13.00 Ajans 14.15 Art-lnfo 14.40 Frekans 15.20 Stil 16.15 Gündem Sigorta 16.35 Para-Metre 18.00 Haber 18.15 Art-ln- fo 18.30 özel Sektör 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 20.30 Taraftaria 21.551nfo 22.10 Spor Vizyon 22.55 Wow Hotels 23.05 Atıf Hoca ile Reklam Rekabet 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 09.35 Bırıncı Seans Ekonomi 10.45 Kültürel Ajanda 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.30 Hülya Aydın ıle Gün Ortası 13.00 Gün Ortası 13.30 Ikincı Seans Ekonomi 14.00 Haber 14.30 Pınar Türenç'le Güncel 15.00 Haberler 15.30 Dünya ve Biz 16.00 Haber 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktuel 20.00 Haberler 21.00 Turızmden Türkıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Ya- bancı Film: Manhattan'a Gece Inerken 24.00 Haber Aktrf (0 212 288 51 52). §. 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Güneşin Dikey Işınları 11.20 Yabancı Film: Yaş- lı Kurtlar, Yeni Arabalar 12.55 Yabancı Film: Tam Saha 14.30 Yabancı Film: Tehlikeli Su- larda 16.05 Yabancı Film: Wall Street'in Kurt- ları 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Yıldız Te- pe 20.00 Cıne 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Gönülden 22.30 Yabancı Film: Celtis Tout 00.45 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Klipart 18.30 Yerli Film: Ablam 20.00 Haber 20.45 Di- zi: Bizimkiler 21.45 Çifte Yürek 23.15 Aki Ta- tilde 00.15 Pes Doğrusu 01.00 Amerikan Gü- reşi 02.00 Yabancı Film: Kötü Adamın Dö- nüşü 03.30Metronom (0 212 256 82 82). |—| 13.00 Muhteşem Hazıne Avı 14.00 Belalı Hastalıklar 15.00 Vebayı Ye- nenler 16.00 Ölumcül Sanıyeler 16.30 Mumya Gösterısı 17.00 Deniz Avcıları: Gecenin Kahramanları-Ma- yın Tarayıcı 18.00 Muhteşem Hazine Avı 19.00 Ölümcul Sanıyeler 20.00 Meslek Sahıbı Köpek- ler 21.00 Öldürmeye Programlananlar: Resıf 22.00 Derınlığın Dedektıflen 23.00 Macera Bu- rada Başlıyor 23.30 St. Dağı'ndakı Patlama 24.00 Kumlardakı Kayıp Ordu (0212 293 00 68). 11.00 Dızı: Evden Uzakta 12.15 Ekran Turızmcınin 13.00 Dizi: Şöh- retın Bedelı 15.10 Dızı: Zoraki Komşular 16.00 Soz Tunzmcinın 17.00 Kültür Mirasımız 17.55 Dızi: Evden Uzakta 18.25 Ekran Tunzmcının 19.15 Günün Konuğu 20.00 Haberler 20.30 Söz Tunzmcinın 21.00 S- por Meclısı 22.00 Adventur (0 242 244 03 00) . 1 10.05 Gündem 10.30 İULUSAL KANAL | Vural Savaş'la Başba- şa 11.05 Köyden-Kent- ten 12.05 Konuşamadığımız Türkçe 13.00 Ha- berler 13.30 Bılim Ansıkîopedisı 14.15 Kobıkent TV 16.15 Sahne Sanatları 17.15 Halk Anlatıian 18.15 Erol Manısalı ıle Sohbet 19.00 Yurt Haber- lerı 20.00 Ana Haber 21.00 Görüş 23.00 Son Nokta 00.15 Spor Haberleri (0 212 251 50 47). 07.00 Olay Müzik 09.00 Çizgi Film: Fantom Yürüyen Hayalet 11.30 Belgesel: Büyük Dünya 12.30 Tele Ganyan 13.30 Pop Cafe 15.10 Ya- bancı Film: Kınk Mızrak 17.00 Haber 17.10 Di- zi: Super Çocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.30 Final 22.00 Belgesel: Buz- lann Efendisı 23.00 Gece Haberlerı 00.30 Yaban- cı Film: Gece ve Gündüzfü 224 331 70 00). 07.30 2050: Kıyamet Yılı 09.55 O'Shea'nın Serüveni 11.45 Sır- lar, Yalanlar ve Atomık Casus- lar 13.35 Hava Durumu 15.30 2050: Kıyamet Yılı 16.30 Altematif Tıp 17.00 Vahşi Doğanın Veterinerleri 18.00 Keşif Güncesi 19.00 Ma- mutun Toprakları 20.00 Bilinmeyen: Orada Neler Oluyor? 21.00 Sıra Dışı Makineler 22.00 Sınırdaki Bilim 23.00 Kobe Depremi 24.00 Sa- vaşAlanı (0 212 330 00 88). 12.20 Yabancı Film: Ana 15.40 Yabancı Film: Dokuz Kraliçe 17.30 Yabancı Film: Suç Batağı 19.00 Yabancı Film: Gençlik Pına- rı 20.30 Yabancı Film: Vahşi Şeyler 22.20 Ya- bancı Film: Birader 00.10 Dizi: Sınır Ötesi 00.55 Yabancı Film: Havuz 02.30 Yabancı Film: Vahşi Şeyler (0 212 326 00 00). •*£, 12.00 Aktıf Ekran 12.40 Tuzu Biben 12.50 DünBugünYann 13.20 Yaşa- ma Keyfi 14.00 Aktıf Ekran 15.20 Bı- lim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 17.00 Aktif Ekran 17.50 Dün Bugün Yarın18.10 Dünyada Bugün 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Ne Var Ne Yok 22.00 Haber 22.10 Izlenım (0 212 449 07 00). 14.00 BüyükTur15.00 Tarihin Gizemleri: Ba- şarısız Suikastler ıuım ^6 0 0 T a r j n j n peşjnde: Hıtlen'ın Gızlı Güncesi 17.00 The His- tory Channel Özel: Iç Çamaşırlan Dün- den Bugüne 19.00 Bilinmeyen- ler20.00 Teknoloji ve Ulaşım 21.00 Geçmışin Gizemleri: Insan Kurban Et- mek 22.00 Bıography: Amelio Earhart 23.00 Modern Mucizeler 24.00 Çatış- ma: Savaş Silahları (0 212 326 00 00). 11.45 Sektör Raporu 12.00 Fınans Cafe 13.15 Şırket Analizı 14.00 Piya- sa Ekranı 14.45 Ankara Kulısı 15.15 Analız 15.30 AnalistlerSo- ruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Platform 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitım: Kampus 19.00 Dızı: Fraıser 19.30 Dızı: It's A Mans World 20.00 Dızı: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Şahin ve Kardan Adam 23.00 Dızi: The Practi- ce 24.00 Yabancı Film: Tavanarasın- daki Oyuncılar 02.00 Dızı: Ally Mc Be- al 03.00 Yabancı Film: The Falcon And The Snovvman (0 212 330 01 01). 20:30 90 DAKİKA >; , Kenan Onuk Hıncol Uluç Haşmet Babooğlu EUROGOL Avrupa Liglerinde Haftanın Maçları bugün rrvwww.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog